• Art. 25. - Skreślenie od...
  14.06.2024
Obserwuj akt

Art. 25. nasienn.


Skreślenie odmiany z krajowego rejestru

1.
Dyrektor Centralnego Ośrodka skreśla odmianę z krajowego rejestru, jeżeli:
1)
odmiana przestała być odrębna;
2)
odmiana przestała spełniać wymagania dotyczące wyrównania lub trwałości;
3)
odmianę zarejestrowano na podstawie fałszywych dowodów;
4)
odmiana zagraża zdrowiu ludzi, zwierząt lub roślin;
5)
zachowujący odmianę:
a) złożył wniosek o skreślenie odmiany z krajowego rejestru lub
b) zalega z uiszczeniem opłat za wpis odmiany do krajowego rejestru i utrzymanie odmiany w krajowym rejestrze, o których mowa w art. 24 opłaty związane z wpisem i utrzymaniem odmiany w krajowym rejestrze ust. 1, co najmniej od 6 miesięcy, lub
c) nie dostarczył bezpłatnie materiału siewnego odmiany w ilości wystarczającej do przeprowadzenia badań – w przypadku odmian roślin sadowniczych;
6)
informacje o odmianie zawarte w opisie odmiany uległy zmianie i nie zostały uzupełnione zgodnie z art. 23 obowiązek informacyjny zachowującego odmianę ust. 3.
2.
Przepisu ust. 1 pkt 5 lit. a nie stosuje się, w przypadku gdy odmiana wpisana do krajowego rejestru jest nadal zachowywana przez chociażby jednego zachowującego odmianę.
2a.
We wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, zachowujący odmianę podaje informację o tym, czy materiał siewny skreślonej odmiany może znajdować się w obrocie do dnia 30 czerwca trzeciego roku, licząc od roku następującego po roku, w którym odmiana ta została skreślona z krajowego rejestru. Informację tę umieszcza się w krajowym rejestrze przy skreślonej odmianie.
3.
Dyrektor Centralnego Ośrodka może skreślić odmianę z krajowego rejestru, jeżeli:
1)
zachowujący odmianę:
a) nie dostarcza informacji niezbędnych do jej badania i oceny lub
b) zaprzestał zachowywania odmiany, lub
c) nie dostarczył bezpłatnie materiału siewnego odmiany w ilości wystarczającej do przeprowadzenia badań – w przypadku odmian roślin rolniczych i warzywnych, lub
d) uniemożliwia przeprowadzenie kontroli zachowania odmiany, lub
e) nadał odmianie wpisanej do krajowego rejestru nazwę niespełniającą wymagań, o których mowa w art. 6 warunki wpisu do krajowego rejestru ust. 1 pkt 2, lub
2)
odmiana przestała mieć zadowalającą wartość gospodarczą.
4.
Skreślenia odmiany z krajowego rejestru dokonuje się w drodze decyzji.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się art. 145 przesłanki wznowienia postępowania § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
6.
Od decyzji w sprawie skreślenia odmiany z krajowego rejestru zachowującemu odmianę przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.
Art. 25. Skreślenie odmiany z krajowego rejestru - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...