• Art. 47. - Uprawnienie d...
  15.06.2024
Obserwuj akt

Art. 47. nasienn.


Uprawnienie do pobierania prób materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych do oceny laboratoryjnej

1.
Próby materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych do oceny laboratoryjnej, na wniosek prowadzącego obrót będącego właścicielem partii materiału siewnego, pobierają:
1)
upoważnieni przez wojewódzkiego inspektora pracownicy wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, zwani dalej "urzędowymi próbobiorcami";
2)
osoby fizyczne, które uzyskały akredytację wojewódzkiego inspektora w zakresie pobierania prób materiału siewnego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany, z wyłączeniem sadzeniaków ziemniaka, zwane dalej "akredytowanymi próbobiorcami".
2.
Próby materiału siewnego z partii, dla których wystawia się świadectwo ISTA, pobierają urzędowi próbobiorcy upoważnieni do pobierania tych prób przez kierownika laboratorium oceny nasion posiadającego akredytację ISTA.
3.
Próby sadzeniaków ziemniaka do oceny weryfikacyjnej, z wyłączeniem odmian regionalnych, pobierają urzędowi próbobiorcy.
4.
Z pobrania prób materiału siewnego sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
1)
numer właściciela partii materiału siewnego w ewidencji, o której mowa w art. 84 wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym ust. 4 albo art. 86 wpis do ewidencji rolników prowadzących obrót materiałem siewnym ust. 4;
2)
nazwę gatunku rośliny uprawnej;
3)
nazwę odmiany;
4)
oznaczenie stopnia kwalifikacji;
5)
numer partii materiału siewnego, a w przypadku próby sadzeniaków ziemniaka do oceny weryfikacyjnej - numer świadectwa oceny polowej;
6)
datę pobrania próby;
7)
informację o wielkości partii materiału siewnego, a w przypadku próby sadzeniaków ziemniaka do oceny weryfikacyjnej - informację o wielkości plantacji nasiennej;
8)
podpis właściciela partii materiału siewnego lub osoby upoważnionej, a w przypadku próby sadzeniaków ziemniaka do oceny weryfikacyjnej - właściciela plantacji nasiennej lub osoby upoważnionej;
9)
podpis urzędowego próbobiorcy albo akredytowanego próbobiorcy.
5.
Próby materiału siewnego pobrane do oceny laboratoryjnej przechowuje się przez okres wskazany w przepisach wydanych na podstawie art. 51 rozporządzenie w sprawie okresowej oceny laboratoryjnej pkt 3.
Art. 47. Uprawnienie do pobierania prób materiału siewneg... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...