• Art. 55. - Właściwość or...
  02.06.2023
Obserwuj akt

Art. 55. nasienn.


Właściwość organu i tryb przeprowadzania oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego

1.
Oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego dokonuje dyrektor Centralnego Ośrodka.
2.
Główny Inspektor przekazuje dyrektorowi Centralnego Ośrodka:
1)
informacje o planowanej liczbie prób materiału siewnego przeznaczonych do oceny tożsamości i czystości odmianowej - w sezonie poprzedzającym ocenę;
2)
wykaz pobranych prób materiału siewnego wysłanych do oceny tożsamości i czystości odmianowej - na dany sezon wegetacyjny.
3.
Informację o wynikach oceny tożsamości i czystości odmianowej partii materiału siewnego dyrektor Centralnego Ośrodka niezwłocznie po uzyskaniu tych wyników przekazuje:
1)
prowadzącemu obrót będącemu właścicielem partii podlegającej ocenie;
2)
Głównemu Inspektorowi;
3)
zachowującemu odmianę, która podlega ocenie.
3a.
Informację o wynikach oceny tożsamości i czystości odmianowej partii materiału siewnego dyrektor Centralnego Ośrodka przekazuje:
1)
za pomocą poczty elektronicznej lub telefaksu albo
2)
w innej formie lub w inny sposób, niż określone w pkt 1, po uzgodnieniu z podmiotami wymienionymi w ust. 3.
4.
Informację, o której mowa w ust. 3, dotyczącą partii materiału siewnego, w której zostały stwierdzone wady w ocenie tożsamości i czystości odmianowej. Główny Inspektor umieszcza na stronie internetowej administrowanej przez Państwową Inspekcję.
5.
Informacja, o której mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:
1)
numer prowadzącego obrót będącego właścicielem partii podlegającej ocenie, odpowiednio w ewidencji, o której mowa w art. 84 wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym ust. 4 albo art. 86 wpis do ewidencji rolników prowadzących obrót materiałem siewnym ust. 4;
2)
określenie gatunku i odmiany rośliny uprawnej;
3)
oznaczenie stopnia kwalifikacji;
4)
numer partii;
5)
(uchylony)
6)
(uchylony)
7)
wyniki oceny czystości odmianowej;
8)
potwierdzenie tożsamości odmianowej lub jej braku.
6.
Dyrektor Centralnego Ośrodka przechowuje próby materiału siewnego pobrane do oceny tożsamości przez okres wskazany w przepisach wydanych na podstawie art. 56 rozporządzenie w sprawach oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego pkt 4.
7.
Jeżeli prowadzący obrót będący właścicielem partii materiału siewnego podlegającej ocenie nie zgadza się ze stwierdzeniem braku tożsamości odmianowej badanej próby zawartym w informacji, o której mowa w ust. 3, może, w terminie 2 dni od dnia otrzymania tej informacji, złożyć do dyrektora Centralnego Ośrodka wniosek o ustalenie, czy nie wystąpiły ewentualne nieprawidłowości mające wpływ na wynik oceny tożsamości i czystości odmianowej.
8.
Wniosek, o którym mowa w ust. 7, składa się jeden raz.
9.
Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7, dyrektor Centralnego Ośrodka powołuje niezwłocznie komisję do ustalenia, czy nie wystąpiły ewentualne nieprawidłowości mające wpływ na wynik oceny tożsamości i czystości odmianowej.
10.
W skład komisji, o której mowa w ust. 9, mogą wchodzić:
1)
prowadzący obrót będący właścicielem partii materiału siewnego, której dotyczy informacja o wynikach oceny tożsamości i czystości odmianowej;
2)
zachowujący odmianę lub osoba przez niego wskazana;
3)
osoba wskazana przez dyrektora Centralnego Ośrodka;
4)
osoba wskazana przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce pobrania próby.
11.
Przewodniczącego komisji, o której mowa w ust. 9, powołuje dyrektor Centralnego Ośrodka.
12.
Ustalenia komisji, o której mowa w ust. 9, są podejmowane większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
13.
Z czynności dokonanych przez komisję, o której mowa w ust. 9, sporządza się protokół, który zawiera informację o tożsamości odmianowej lub jej braku.
14.
Protokół, o którym mowa w ust. 13, przekazuje się podmiotom wymienionym w ust. 3.
15.
Protokół, o którym mowa w ust. 13, otrzymuje dyrektor Centralnego Ośrodka.
16.
Jeżeli z ustaleń komisji zawartych w protokole, o którym mowa w ust. 13, wynika, że:
1)
wystąpiły nieprawidłowości mające wpływ na wynik oceny tożsamości i czystości odmianowej - dyrektor Centralnego Ośrodka unieważnia wynik oceny tożsamości i czystości odmianowej, przekreślając informację o wynikach oceny tożsamości i czystości odmianowej badanej partii materiału siewnego i umieszczając wyraz "anulowano" oraz opatrując ją podpisem i datą;
2)
nie wystąpiły nieprawidłowości mające wpływ na wynik oceny tożsamości i czystości odmianowej - dyrektor Centralnego Ośrodka pisemnie informuje o podtrzymaniu wyniku oceny tożsamości i czystości odmianowej badanej partii materiału siewnego.
17.
Do wydawania informacji, o której mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
18.
Dokumentację dotyczącą oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego przechowuje się przez 3 lata od dnia zakończenia tej oceny.
Art. 55. Właściwość organu i tryb przeprowadzania oceny ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...