• Ustawa o nasiennictwie
  27.02.2024

Ustawa o nasiennictwie

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2024

Dz.U.2021.0.129 t.j. - Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

Obserwuj akt

DZIAŁ II. Przepisy karne

1.
Kto:
1)
nie stosuje nazwy odmiany zgodnie z wpisem w krajowym rejestrze lub w odpowiednich rejestrach państw członkowskich, lub we wspólnotowych katalogach,
2)
nie przekazuje dyrektorowi Centralnego Ośrodka informacji, o których mowa w art. 23 obowiązek informacyjny zachowującego odmianę,
3)
nie stosuje się do zakazów obowiązujących w rejonie zamkniętym,
4)
nie składa wojewódzkiemu inspektorowi obowiązującej informacji dotyczącej obrotu materiałem siewnym lub nie prowadzi obowiązującej dokumentacji dotyczącej tego materiału, o których mowa w art. 92 obowiązki podmiotów prowadzących obrót,
5)
składa wojewódzkiemu inspektorowi nieprawdziwe informacje dotyczące obrotu materiałem siewnym,
6)
nie zaopatruje materiału siewnego w etykiety, nie dołącza dokumentu dostawcy, szkółkarskiego dokumentu towarzyszącego lub szkółkarskiego dokumentu dostawcy, nie stosuje plomb lub nie zabezpiecza opakowań z materiałem siewnym zgodnie z art. 95 opakowanie materiału siewnego w obrocie ust. 2, art. 96 etykiety materiału siewnego w obrocie ust. 1, art. 97 etykietowanie i plombowanie materiału siewnego ust. 1, art. 102 dokument dostawcy ust. 1, art. 103 etykiety materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kwalifikowany ust. 1, art. 103a szkółkarski dokument towarzyszący ust. 1 lub art. 103b szkółkarski dokument dostawcy ust. 1 lub podaje na etykietach informacje niezgodne ze świadectwem oceny laboratoryjnej,
7)
nie umieszcza na dokumencie sprzedaży nazwy gatunku, nazwy odmiany, numeru partii, kategorii lub stopnia kwalifikacji jako informacji identyfikujących ten materiał,
8)
nie prowadzi lub nie przechowuje dokumentacji zgodnie z art. 64 obowiązki dostawcy wytwarzającego materiał szkółkarski, rozmnożeniowy, nasadzeniowy lub sadzonki winorośli ust. 2 pkt 2 i ust. 3a, art. 92 obowiązki podmiotów prowadzących obrót ust. 1 pkt 2 oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 72 rozporządzenie w sprawie oceny materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany pkt 3b,
9)
bez wymaganej zgody, o której mowa w art. 106 wprowadzanie do obrotu mieszanek dla ochrony środowiska ust. 1, wprowadza do obrotu mieszanki dla ochrony środowiska,
10)
prowadzi obrót mieszanką dla ochrony środowiska niezgodnie z decyzją, o której mowa w art. 106 wprowadzanie do obrotu mieszanek dla ochrony środowiska ust. 1,
11)
przed zbiorem mieszanki dla ochrony środowiska zbieranej bezpośrednio lub składników uprawianej mieszanki dla ochrony środowiska nie informuje właściwego ze względu na położenie obszaru źródłowego regionalnego dyrektora ochrony środowiska o wyznaczonym miejscu zbioru,
12)
nie będąc wpisanym do ewidencji dostawców, sprzedaje materiał siewny przeznaczony dla nieprofesjonalnego odbiorcy poza obszarem powiatu, w którym go wytworzył,
13)
nabywa od producenta materiał rozmnożeniowy lub materiał nasadzeniowy roślin warzywnych lub ozdobnych lub materiał szkółkarski przeznaczony na jego własne niezarobkowe potrzeby, który wprowadza do obrotu lub rozmnaża w celach zarobkowych,
14)
prowadzi obrót materiałem siewnym wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 90 uprawienia nadzorcze wojewódzkiego inspektora ust. 1 pkt 2,
15)
bez wymaganej zgody, o której mowa w art. 108 wprowadzanie do obrotu materiału siewnego z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych ust. 3, wprowadza do obrotu materiał siewny z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych odmian roślin rolniczych lub roślin warzywnych,
16)
sporządza mieszanki roślin pastewnych przeznaczone na cele paszowe, nie posiadając opracowanej technologii sporządzania tych mieszanek oraz urządzeń niezbędnych do ich sporządzania,
17)
sporządza protokół pobrania prób materiału siewnego roślin rolniczych lub warzywnych na formularzu, który jest niezgodny ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 51 rozporządzenie w sprawie okresowej oceny laboratoryjnej pkt 2,
18)
nie składa wojewódzkiemu inspektorowi wykazu prowadzonych plantacji nasiennych odmian regionalnych, o którym mowa w art. 53 obowiązki zachowującego odmiany regionalne roślin ust. 3,
19)
wydaje świadectwa albo informacje wymienione w art. 73 świadectwa oceny materiału siewnego i informacje o wynikach badań ust. 1, które są niezgodne ze wzorami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 73 świadectwa oceny materiału siewnego i informacje o wynikach badań ust. 8,
20)
nie oznacza partii materiału siewnego wytworzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej numerem utworzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 rozporządzenie w sprawie materiału siewnego i wniosków o jego ocenę pkt 6, art. 72 rozporządzenie w sprawie oceny materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany pkt 2 lit. e lub art. 72a rozporządzenie w sprawie materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego pkt 2,
21)
będąc zachowującym odmianę wprowadzającym do obrotu materiał siewny kategorii standard roślin warzywnych własnych odmian:
a) nie przechowuje lub nie udostępnia wojewódzkiemu inspektorowi dokumentacji, o której mowa w art. 93 obowiązki zachowującego odmianę wprowadzającego do obrotu materiał siewny ust. 1 pkt 1, lub
b) nie przechowuje lub nie udostępnia wojewódzkiemu inspektorowi lub właściwemu urzędowi innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego prób, o których mowa w art. 93 obowiązki zachowującego odmianę wprowadzającego do obrotu materiał siewny ust. 1 pkt 2, lub
c) nie składa wojewódzkiemu inspektorowi sprawozdania o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego, o którym mowa w art. 93 obowiązki zachowującego odmianę wprowadzającego do obrotu materiał siewny ust. 1 pkt 3,
22)
prowadzi obrót materiałem siewnym z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych niezgodnie z decyzją, o której mowa w art. 108 wprowadzanie do obrotu materiału siewnego z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych ust. 3,
23)
nie informuje dyrektora Centralnego Ośrodka o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego, o którym mowa w art. 108 wprowadzanie do obrotu materiału siewnego z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych ust. 8, w terminie określonym w tym przepisie,
24)
wytwarza materiał siewny odmian regionalnych roślin rolniczych poza regionem pochodzenia lub dodatkowym regionem wytwarzania lub prowadzi obrót tym materiałem siewnym poza regionem pochodzenia lub poza dodatkowym regionem obrotu, lub w ilości większej niż określona w decyzji, o której mowa w art. 109 wprowadzanie do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych ust. 1 lub art. 110 wprowadzanie do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych w dodatkowym regionie obrotu ust. 1,
25)
wytwarza materiał siewny odmian regionalnych roślin warzywnych poza regionem pochodzenia lub dodatkowym regionem wytwarzania lub prowadzi obrót tym materiałem siewnym poza regionem pochodzenia lub poza dodatkowym regionem obrotu, lub w ilości większej niż określona w decyzji, o której mowa w art. 109 wprowadzanie do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych ust. 1 lub art. 110 wprowadzanie do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych w dodatkowym regionie obrotu ust. 1,
26)
wprowadza do obrotu materiał siewny odmian amatorskich w ilości większej niż określona w art. 111 opakowania materiału siewnego odmian amatorskich w obrocie ust. 2,
27)
dokonuje degradacji materiału siewnego do niższego stopnia kwalifikacji niezgodnie z art. 50 degradacja materiału siewnego,
28)
nie wykonuje obowiązku etykietowania etykietą urzędową małych opakowań WE materiału siewnego buraków cukrowych lub pastewnych wprowadzonego na podstawie art. 97 etykietowanie i plombowanie materiału siewnego ust. 7,
29)
nie informuje wojewódzkiego inspektora o zmianie danych wpisanych do ewidencji przedsiębiorców, ewidencji rolników i ewidencji dostawców, o których mowa w art. 88 zmiana danych w ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców ust. 1 i 2, w terminie określonym w tych przepisach,
30)
nie składa wojewódzkiemu inspektorowi wymaganych informacji o przebiegu tymczasowego eksperymentu, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 114 rozporządzenie w sprawie tymczasowych eksperymentów pkt 3, w terminie określonym w tych przepisach, lub składa w tym zakresie nieprawdziwe informacje,
31)
przywozi materiał siewny z państw trzecich niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 119 materiał siewny dopuszczony do przywozu z państw trzecich i 120,
32)
dokonuje pobierania prób za pomocą urządzenia do automatycznego pobierania prób bez uzyskania zgody, o której mowa w art. 46 pobieranie prób i dokonywanie oceny laboratoryjnej materiału siewnego ust. 4,
33)
prowadzi obrót materiałem siewnym, który nie został poddany okresowej ocenie laboratoryjnej, o której mowa w art. 48 ocena laboratoryjna materiału siewnego roślin rolniczych lub warzywnych w obrocie lub przygotowywanego do obrotu,
34)
nie przechowuje etykiet zgodnie z art. 36a obowiązek przechowywania etykiet materiału siewnego,
35)
nie przechowuje kopii dokumentu dostawcy, szkółkarskiego dokumentu towarzyszącego lub szkółkarskiego dokumentu dostawcy zgodnie z art. 102 dokument dostawcy ust. 6, art. 103a szkółkarski dokument towarzyszący ust. 7 lub art. 103b szkółkarski dokument dostawcy ust. 6,
36)
(uchylony)
37)
prowadzi obrót materiałem siewnym wbrew zakazowi wprowadzonemu w przepisach wydanych na podstawie art. 104 materiał siewny, szkółkarski, rozmnożeniowy, materiał nasadzeniowy i sadzonki winorośli dopuszczone do obrotu ust. 9a
- podlega karze grzywny.
2.
Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. poz. 849, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 i 1448) w załączniku do ustawy wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. poz. 1591) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie od dnia odwołania tych stanów do dnia 31 grudnia 2020 r.:
1)
nie przeprowadza się szkoleń, o których mowa w art. 79 pierwsze oceny materiału siewnego dokonywane przez kwalifikatorów, próbobiorców i analityków ust. 3 i 5;
2)
nie stosuje się przepisów:
a) art. 64 obowiązki dostawcy wytwarzającego materiał szkółkarski, rozmnożeniowy, nasadzeniowy lub sadzonki winorośli ust. 6,
b) art. 79 pierwsze oceny materiału siewnego dokonywane przez kwalifikatorów, próbobiorców i analityków ust. 4 i 6.
Do spraw wszczętych na podstawie ustawy, o której mowa w art. 140 utrata mocy ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe.
Odmiany roślin sadowniczych utrzymywane przez dostawców na liście odmian materiału szkółkarskiego CAC w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 września 2012 r. mogą być wpisane do krajowego rejestru
bez przeprowadzenia badań OWT, na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w terminie do dnia 30 września 2014 r.
1.
Upoważnienia oraz decyzje w sprawie akredytacji wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 140 utrata mocy ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, stają się upoważnieniami i decyzjami w sprawie akredytacji w rozumieniu niniejszej ustawy.
2.
Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o których mowa w art. 45 ocena weryfikacyjna sadzeniaków ziemniaka ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 140 utrata mocy ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, stają się zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia, o których mowa w art. 75 urzędowy i akredytowany kwalifikator, urzędowy i akredytowany próbobiorca ust. 1 pkt 3 niniejszej ustawy.
1.
Materiał szkółkarski kategorii CAC wytworzony z plantacji założonych przed dniem 30 września 2012 r. może znajdować się w obrocie do dnia 31 grudnia 2018 r.
2.
W przypadku materiału szkółkarskiego, o którym mowa w ust. 1, na etykiecie lub dokumencie dostawcy umieszcza się napis "dyrektywa Rady 2008/90/WE art. 21 obowiązki zachowującego odmianę po jej wpisaniu do krajowego rejestru".
Świadectwa i informacje wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 140 utrata mocy ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, są równoważne ze świadectwami i informacjami w rozumieniu niniejszej ustawy.
1.
Wpis przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorców i rolników do rejestru rolników dokonany na podstawie ustawy, o której mowa w art. 140 utrata mocy ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Wpis dostawców materiału szkółkarskiego, materiału rozmnożeniowego lub materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych wpisanych do rejestru przedsiębiorców dokonany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138 oraz z 2018 r. poz. 810 i 1616) zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3.
Podmioty, które zgodnie z art. 84 wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym ust. 1, art. 86 wpis do ewidencji rolników prowadzących obrót materiałem siewnym ust. 1 i art. 87 wpis do ewidencji dostawców prowadzących obrót materiałem szkółkarskim, rozmnożeniowym, nasadzeniowym i sadzonkami winorośli ust. 1 niniejszej ustawy mają obowiązek zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu odpowiednio materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych albo materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub materiałem nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych, wpisane w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy odpowiednio do rejestru, o którym mowa w ust. 1 lub 2, mogą nadal prowadzić obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych albo materiałem szkółkarskim, rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych, pod warunkiem że w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zgłoszą wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę prowadzenie obrotu tym materiałem.
4.
Przepisy art. 84 wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym ust. 3-6, art. 86 wpis do ewidencji rolników prowadzących obrót materiałem siewnym ust. 3-6 i art. 87 wpis do ewidencji dostawców prowadzących obrót materiałem szkółkarskim, rozmnożeniowym, nasadzeniowym i sadzonkami winorośli ust. 4-7 niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio.
Rejestr odmian prowadzony na podstawie ustawy, o której mowa w art. 140 utrata mocy ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, staje się rejestrem odmian w rozumieniu niniejszej ustawy.
1.
Prawa twórców odmian do wynagrodzenia za wszelkie zarobkowe korzyści z odmiany nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2001 r. poz. 563 i poz. 811 oraz z 2002 r. poz. 253) pozostają w mocy do czasu ich wygaśnięcia.
2.
Prawa hodowców, autorów odmian do premii autorskiej i prawa osób fizycznych, które udzieliły pomocy przy wytwarzaniu odmian, istniejące w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie, pozostają w mocy do czasu ich wygaśnięcia.
3.
Do praw, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie.
4.
Wysokość premii, o której mowa w ust. 2, ustala się w wysokości premii uzyskanej za daną odmianę w 2003 r., przy czym warunkiem koniecznym do wypłacenia premii jest prowadzenie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym odmiany.
5.
Premię, o której mowa w ust. 2, wypłaca Centralny Ośrodek.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 , art. 12 ust. 7 i 12, art. 14 ust. 8, art. 22 ust. 3, art. 36 ust. 2, art. 37 ust. 12, art. 40 ust. 7, art. 45b ust. 1, art. 45c , art. 46 ust. 4, art. 47 ust. 10, art. 47a ust. 2 i 3, art. 47b ust. 2, art. 48 ust. 8, art. 49 ust. 6, art. 52 ust. 7, art. 53 , art. 55 ust. 3, art. 55a ust. 2, art. 59 ust. 12, art. 60 i art. 63 ustawy, o której mowa w art. 140 utrata mocy ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru, art. 24 opłaty związane z wpisem i utrzymaniem odmiany w krajowym rejestrze ust. 6, art. 40 rozporządzenie w sprawie materiału siewnego i wniosków o jego ocenę, art. 51 rozporządzenie w sprawie okresowej oceny laboratoryjnej, art. 56 rozporządzenie w sprawach oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego, art. 57 mieszanka materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych ust. 11, art. 72 rozporządzenie w sprawie oceny materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany, art. 73 świadectwa oceny materiału siewnego i informacje o wynikach badań ust. 8, art. 83 rozporządzenie w sprawie oceny laboratoryjnej materiału siewnego ust. 1, art. 92 obowiązki podmiotów prowadzących obrót ust. 5, art. 93 obowiązki zachowującego odmianę wprowadzającego do obrotu materiał siewny ust. 2, art. 94 obowiązki dostawcy prowadzącego obrót ust. 4, art. 101 rozporządzenie w sprawie opakowań, etykietowania i plombowanie materiału siewnego, art. 103 etykiety materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kwalifikowany ust. 9, art. 109 wprowadzanie do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych ust. 9 i art. 118 rozporządzenie w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2017 r.
Traci moc ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. poz. 271, z późn. zm.).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 28.12.2012 r. - Dz. U. z 2012 r. poz. 1512]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...