• Ustawa o nasiennictwie
  19.06.2024

Ustawa o nasiennictwie

Stan prawny aktualny na dzień: 19.06.2024

Dz.U.2021.0.129 t.j. - Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

Obserwuj akt

DZIAŁ III. Mieszanki materiału siewnego

Rozdział 1. Mieszanki materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych

1.
Za mieszankę materiału siewnego uznaje się mieszankę sporządzoną z dopuszczonego do obrotu materiału siewnego, o składzie procentowym określonym przez prowadzącego obrót.
2.
W skład mieszanki materiału siewnego mogą wchodzić:
1)
różne gatunki roślin uprawnych (mieszanka gatunkowa);
2)
różne odmiany jednego gatunku (mieszanka odmianowa).
3.
W skład mieszanki materiału siewnego mogą również wchodzić składniki, do których nie stosuje się przepisów ustawy. Łączny udział tych składników w składzie mieszanki materiału siewnego powinien wynosić nie więcej niż 10%.
4.
Mieszanki materiału siewnego roślin warzywnych, o których mowa w ust. 2 pkt 2:
1)
sporządza się z materiału siewnego kategorii standard;
2)
wprowadza się do obrotu w małych opakowaniach zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 101 rozporządzenie w sprawie opakowań, etykietowania i plombowanie materiału siewnego pkt 3.
5.
Mieszanki materiału siewnego roślin pastewnych przeznaczone na cele paszowe może sporządzać prowadzący obrót, który:
1)
opracował technologię sporządzania tych mieszanek;
2)
posiada urządzenia niezbędne do sporządzania tych mieszanek.
6.
Po sporządzeniu mieszanki materiału siewnego wydaje się świadectwo sporządzenia mieszanki materiału siewnego, zwane dalej "świadectwem mieszanki".
7.
Świadectwo mieszanki wydaje:
1)
Główny Inspektor, na wniosek prowadzącego obrót, sporządzającego mieszankę, albo
2)
akredytowane laboratorium należące do prowadzącego obrót, o którym mowa w pkt 1, sporządzającego mieszankę.
8.
Świadectwo mieszanki wydaje się również dla mieszańców złożonych rzepaku.
9.
Do wydawania świadectw mieszanki nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
10.
Mieszanki materiału siewnego po dniu 30 czerwca trzeciego roku, licząc od dnia zabezpieczenia jej opakowania, nie przeznacza się na cele siewne.
11.
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
rodzaje mieszanek materiału siewnego, ich skład gatunkowy oraz typ użytkowania,
2)
sposób postępowania przy sporządzaniu mieszanek materiału siewnego roślin pastewnych przeznaczonych na cele paszowe,
3)
wzór świadectwa mieszanki
- mając na uwadze właściwości biologiczne poszczególnych gatunków roślin, możliwości ich wykorzystania na cele pastewne oraz istniejące technologie sporządzania mieszanek materiału siewnego, a także zapewnienie jednolitego sposobu dokumentowania wyników oceny mieszanki materiału siewnego.

Rozdział 2. Mieszanki nasienne roślin pastewnych przeznaczone dla ochrony środowiska

1.
Za mieszankę nasienną roślin pastewnych przeznaczoną do wykorzystania dla ochrony środowiska naturalnego w zakresie różnorodności genetycznej uznaje się mieszankę sporządzoną z dopuszczonego do obrotu materiału siewnego roślin pastewnych, o określonym przez prowadzącego obrót procentowym składzie tej mieszanki, zwaną dalej "mieszanką dla ochrony środowiska".
2.
W skład mieszanki dla ochrony środowiska mogą wchodzić:
1)
różne gatunki roślin pastewnych, w tym odmiany regionalne roślin pastewnych;
2)
gatunki roślin pastewnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy.
1.
Mieszankę dla ochrony środowiska lub jej składniki wytwarza się przy zachowaniu warunków agrotechnicznych niezbędnych do uzyskania mieszanki dla ochrony środowiska o odpowiedniej jakości, spełniającej wymagania w zakresie zdolności kiełkowania, czystości i poziomu zanieczyszczeń, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 63 rozporządzenie w sprawie mieszanek dla ochrony środowiska pkt 2.
2.
Po sporządzeniu mieszanki dla ochrony środowiska wydaje się świadectwo sporządzenia mieszanki nasiennej, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości, zwane dalej "świadectwem mieszanki dla ochrony środowiska".
3.
Świadectwo mieszanki dla ochrony środowiska wydaje prowadzący obrót.
4.
Mieszanki dla ochrony środowiska nie podlegają okresowej ocenie laboratoryjnej.
5.
Mieszanki dla ochrony środowiska po dniu 30 czerwca trzeciego roku, licząc od dnia zabezpieczenia jej opakowania, nie przeznacza się na cele siewne.
Mieszankę dla ochrony środowiska:
1)
zbiera się w miejscu zbioru w sposób niezagrażający obszarowi źródłowemu i wprowadza do obrotu jako oczyszczoną lub nieoczyszczoną (mieszanka dla ochrony środowiska zbierana bezpośrednio) albo
2)
wytwarza się przez zmieszanie składników mieszanki charakterystycznych dla danego siedliska, zbieranych oddzielnie w miejscu zbioru albo rozmnażanych poza miejscem zbioru jako pojedyncze gatunki (uprawiana mieszanka dla ochrony środowiska).
1.
Przez miejsce zbioru, o którym mowa w art. 60 zbieranie i wytwarzanie mieszanki dla ochrony środowiska, rozumie się miejsce, z którego zbiera się nasiona będące składnikami mieszanki dla ochrony środowiska, o których mowa w art. 58 mieszanka dla ochrony środowiska ust. 2, wyznaczone przez prowadzącego obrót w części obszaru źródłowego.
2.
Przez obszar źródłowy rozumie się obszar wyznaczony zgodnie z art. 26 rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych i gatunków wymagających ochrony w formie obszarów Natura 2000 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340), na którym występują w sposób naturalny składniki mieszanki dla ochrony środowiska.
1.
Prowadzący obrót:
1)
informuje właściwego ze względu na położenie obszaru źródłowego regionalnego dyrektora ochrony środowiska o wyznaczonym miejscu zbioru mieszanki dla ochrony środowiska zbieranej bezpośrednio lub składników uprawianej mieszanki dla ochrony środowiska, w terminie 14 dni przed zbiorem;
2)
umożliwia przeprowadzenie kontroli w zakresie wytwarzania i jakości mieszanek dla ochrony środowiska, w tym pobieranie prób do badań;
3)
udziela informacji lub wyjaśnień w zakresie prowadzonej produkcji - na żądanie wojewódzkiego inspektora.
2.
Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są przeprowadzane przez wojewódzkiego inspektora przynajmniej raz w danym sezonie wegetacyjnym.
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw ochrony środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe wymagania w zakresie wytwarzania mieszanek dla ochrony środowiska zbieranych bezpośrednio oraz składników uprawianych mieszanek dla ochrony środowiska,
2)
szczegółowe wymagania w zakresie jakości mieszanek dla ochrony środowiska zbieranych bezpośrednio oraz składników uprawianych mieszanek dla ochrony środowiska,
3)
wzór świadectwa mieszanki dla ochrony środowiska
- mając na uwadze właściwości biologiczne poszczególnych gatunków, zachowanie różnorodności genetycznej w obszarach źródłowych oraz zapewnienie jednolitego sposobu dokumentowania wyników oceny mieszanki dla ochrony środowiska.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...