• Ustawa o nasiennictwie
  18.06.2024
Obserwuj akt

Rozdział 1. Mieszanki materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych

1.
Za mieszankę materiału siewnego uznaje się mieszankę sporządzoną z dopuszczonego do obrotu materiału siewnego, o składzie procentowym określonym przez prowadzącego obrót.
2.
W skład mieszanki materiału siewnego mogą wchodzić:
1)
różne gatunki roślin uprawnych (mieszanka gatunkowa);
2)
różne odmiany jednego gatunku (mieszanka odmianowa).
3.
W skład mieszanki materiału siewnego mogą również wchodzić składniki, do których nie stosuje się przepisów ustawy. Łączny udział tych składników w składzie mieszanki materiału siewnego powinien wynosić nie więcej niż 10%.
4.
Mieszanki materiału siewnego roślin warzywnych, o których mowa w ust. 2 pkt 2:
1)
sporządza się z materiału siewnego kategorii standard;
2)
wprowadza się do obrotu w małych opakowaniach zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 101 rozporządzenie w sprawie opakowań, etykietowania i plombowanie materiału siewnego pkt 3.
5.
Mieszanki materiału siewnego roślin pastewnych przeznaczone na cele paszowe może sporządzać prowadzący obrót, który:
1)
opracował technologię sporządzania tych mieszanek;
2)
posiada urządzenia niezbędne do sporządzania tych mieszanek.
6.
Po sporządzeniu mieszanki materiału siewnego wydaje się świadectwo sporządzenia mieszanki materiału siewnego, zwane dalej "świadectwem mieszanki".
7.
Świadectwo mieszanki wydaje:
1)
Główny Inspektor, na wniosek prowadzącego obrót, sporządzającego mieszankę, albo
2)
akredytowane laboratorium należące do prowadzącego obrót, o którym mowa w pkt 1, sporządzającego mieszankę.
8.
Świadectwo mieszanki wydaje się również dla mieszańców złożonych rzepaku.
9.
Do wydawania świadectw mieszanki nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
10.
Mieszanki materiału siewnego po dniu 30 czerwca trzeciego roku, licząc od dnia zabezpieczenia jej opakowania, nie przeznacza się na cele siewne.
11.
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
rodzaje mieszanek materiału siewnego, ich skład gatunkowy oraz typ użytkowania,
2)
sposób postępowania przy sporządzaniu mieszanek materiału siewnego roślin pastewnych przeznaczonych na cele paszowe,
3)
wzór świadectwa mieszanki
- mając na uwadze właściwości biologiczne poszczególnych gatunków roślin, możliwości ich wykorzystania na cele pastewne oraz istniejące technologie sporządzania mieszanek materiału siewnego, a także zapewnienie jednolitego sposobu dokumentowania wyników oceny mieszanki materiału siewnego.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...