• Ustawa o nasiennictwie
  25.02.2024
Obserwuj akt

Rozdział 3. Ocena tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych

1.
Ocenie tożsamości i czystości odmianowej podlega:
1)
materiał siewny roślin rolniczych i warzywnych kategorii elitarny oraz kategorii kwalifikowany przeznaczony do dalszej reprodukcji;
2)
materiał siewny roślin rolniczych zgłoszony do oceny polowej dokonanej zgodnie z systemami OECD;
3)
nie mniej niż 10%:
a) partii materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych kategorii kwalifikowany,
b) partii materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard znajdującego się w obrocie,
c) partii materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych, materiału siewnego kategorii kwalifikowany lub kategorii standard odmian regionalnych roślin warzywnych, materiału siewnego kategorii standard odmian amatorskich znajdujących się w obrocie.
2.
Próby do oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego pobiera się:
1)
na wniosek prowadzącego obrót będącego właścicielem partii podlegającej ocenie tożsamości i czystości odmianowej - w przypadku partii materiału siewnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
2)
losowo, na podstawie protokołu pobrania próby - w przypadku partii materiału siewnego, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
3.
Próby, o których mowa w ust. 2, pobierają wyłącznie urzędowi próbobiorcy.
4.
Próby materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych pobrane do oceny tożsamości i czystości odmianowej wojewódzki inspektor przesyła do jednostki wskazanej przez Centralny Ośrodek i na adres wskazany przez ten ośrodek.
5.
W przypadku gdy partia materiału siewnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2:
1)
nie została zgłoszona w celu pobrania urzędowej próby do oceny tożsamości i czystości odmianowej lub
2)
nie została poddana ocenie tożsamości i czystości odmianowej z powodu nieuiszczenia opłaty, o której mowa w art. 115 opłaty związane z oceną materiału siewnego ust. 1 pkt 1
- materiał siewny wytworzony z tej partii ocenia się w najniższym stopniu kwalifikacji przewidzianym dla danego gatunku.
6.
Ocenę tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego prowadzi się na poletkach kontrolnych. Ocena ta ma na celu w szczególności sprawdzenie, czy badana partia materiału siewnego jest zgodna z:
1)
urzędowym opisem i próbą wzorcową reprodukowanej odmiany;
2)
wymaganiami w zakresie czystości odmianowej określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 56 rozporządzenie w sprawach oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego pkt 1.
7.
Ocena tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego składa się z:
1)
oceny wstępnej - obejmującej partie materiału siewnego stanowiące materiał wyjściowy do kolejnych rozmnożeń, prowadzonej równolegle z oceną polową;
2)
oceny następczej - obejmującej wytworzone i wprowadzone do obrotu partie materiału siewnego, prowadzonej w sezonie wegetacyjnym następującym po roku zbioru.
8.
Jeżeli w trakcie oceny wstępnej, o której mowa w ust. 7 pkt 1, stwierdzi się brak tożsamości odmianowej badanej partii materiału siewnego, to jest to podstawa do dyskwalifikacji plantacji nasiennej obsianej tą partią.
9.
Jeżeli w wyniku oceny następczej, o której mowa w ust. 7 pkt 2, stwierdzi się brak tożsamości odmianowej materiału siewnego kategorii standard roślin warzywnych, wojewódzki inspektor może, w drodze decyzji, zakazać zachowującemu odmianę uznawania wytwarzanego przez niego materiału siewnego tej kategorii.
10.
Jeżeli w wyniku oceny następczej, o której mowa w ust. 7 pkt 2, stwierdzi się brak tożsamości odmianowej odmiany regionalnej lub odmiany amatorskiej, wojewódzki inspektor może, w drodze decyzji, zakazać dokonywania oceny materiału siewnego przez zachowującego odmianę.
11.
Zakazy, o których mowa w ust. 9 i 10, wojewódzki inspektor wydaje, biorąc pod uwagę wcześniejsze naruszenia w tym zakresie popełnione przez zachowującego odmianę.
12.
Zakazy, o których mowa w ust. 9 i 10, są wydawane na okres 2 kolejnych sezonów wegetacyjnych następujących po sezonie, w którym został stwierdzony brak tożsamości odmianowej. Materiał siewny w tym okresie podlega urzędowej ocenie.
1.
Oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego dokonuje dyrektor Centralnego Ośrodka.
2.
Główny Inspektor przekazuje dyrektorowi Centralnego Ośrodka:
1)
informacje o planowanej liczbie prób materiału siewnego przeznaczonych do oceny tożsamości i czystości odmianowej - w sezonie poprzedzającym ocenę;
2)
wykaz pobranych prób materiału siewnego wysłanych do oceny tożsamości i czystości odmianowej - na dany sezon wegetacyjny.
3.
Informację o wynikach oceny tożsamości i czystości odmianowej partii materiału siewnego dyrektor Centralnego Ośrodka niezwłocznie po uzyskaniu tych wyników przekazuje:
1)
prowadzącemu obrót będącemu właścicielem partii podlegającej ocenie;
2)
Głównemu Inspektorowi;
3)
zachowującemu odmianę, która podlega ocenie.
3a.
Informację o wynikach oceny tożsamości i czystości odmianowej partii materiału siewnego dyrektor Centralnego Ośrodka przekazuje:
1)
za pomocą poczty elektronicznej lub telefaksu albo
2)
w innej formie lub w inny sposób, niż określone w pkt 1, po uzgodnieniu z podmiotami wymienionymi w ust. 3.
4.
Informację, o której mowa w ust. 3, dotyczącą partii materiału siewnego, w której zostały stwierdzone wady w ocenie tożsamości i czystości odmianowej. Główny Inspektor umieszcza na stronie internetowej administrowanej przez Państwową Inspekcję.
5.
Informacja, o której mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:
1)
numer prowadzącego obrót będącego właścicielem partii podlegającej ocenie, odpowiednio w ewidencji, o której mowa w art. 84 wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym ust. 4 albo art. 86 wpis do ewidencji rolników prowadzących obrót materiałem siewnym ust. 4;
2)
określenie gatunku i odmiany rośliny uprawnej;
3)
oznaczenie stopnia kwalifikacji;
4)
numer partii;
5)
(uchylony)
6)
(uchylony)
7)
wyniki oceny czystości odmianowej;
8)
potwierdzenie tożsamości odmianowej lub jej braku.
6.
Dyrektor Centralnego Ośrodka przechowuje próby materiału siewnego pobrane do oceny tożsamości przez okres wskazany w przepisach wydanych na podstawie art. 56 rozporządzenie w sprawach oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego pkt 4.
7.
Jeżeli prowadzący obrót będący właścicielem partii materiału siewnego podlegającej ocenie nie zgadza się ze stwierdzeniem braku tożsamości odmianowej badanej próby zawartym w informacji, o której mowa w ust. 3, może, w terminie 2 dni od dnia otrzymania tej informacji, złożyć do dyrektora Centralnego Ośrodka wniosek o ustalenie, czy nie wystąpiły ewentualne nieprawidłowości mające wpływ na wynik oceny tożsamości i czystości odmianowej.
8.
Wniosek, o którym mowa w ust. 7, składa się jeden raz.
9.
Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7, dyrektor Centralnego Ośrodka powołuje niezwłocznie komisję do ustalenia, czy nie wystąpiły ewentualne nieprawidłowości mające wpływ na wynik oceny tożsamości i czystości odmianowej.
10.
W skład komisji, o której mowa w ust. 9, mogą wchodzić:
1)
prowadzący obrót będący właścicielem partii materiału siewnego, której dotyczy informacja o wynikach oceny tożsamości i czystości odmianowej;
2)
zachowujący odmianę lub osoba przez niego wskazana;
3)
osoba wskazana przez dyrektora Centralnego Ośrodka;
4)
osoba wskazana przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce pobrania próby.
11.
Przewodniczącego komisji, o której mowa w ust. 9, powołuje dyrektor Centralnego Ośrodka.
12.
Ustalenia komisji, o której mowa w ust. 9, są podejmowane większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
13.
Z czynności dokonanych przez komisję, o której mowa w ust. 9, sporządza się protokół, który zawiera informację o tożsamości odmianowej lub jej braku.
14.
Protokół, o którym mowa w ust. 13, przekazuje się podmiotom wymienionym w ust. 3.
15.
Protokół, o którym mowa w ust. 13, otrzymuje dyrektor Centralnego Ośrodka.
16.
Jeżeli z ustaleń komisji zawartych w protokole, o którym mowa w ust. 13, wynika, że:
1)
wystąpiły nieprawidłowości mające wpływ na wynik oceny tożsamości i czystości odmianowej - dyrektor Centralnego Ośrodka unieważnia wynik oceny tożsamości i czystości odmianowej, przekreślając informację o wynikach oceny tożsamości i czystości odmianowej badanej partii materiału siewnego i umieszczając wyraz "anulowano" oraz opatrując ją podpisem i datą;
2)
nie wystąpiły nieprawidłowości mające wpływ na wynik oceny tożsamości i czystości odmianowej - dyrektor Centralnego Ośrodka pisemnie informuje o podtrzymaniu wyniku oceny tożsamości i czystości odmianowej badanej partii materiału siewnego.
17.
Do wydawania informacji, o której mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
18.
Dokumentację dotyczącą oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego przechowuje się przez 3 lata od dnia zakończenia tej oceny.
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wymagania w zakresie czystości odmianowej oraz metodykę, sposób i warunki dokonywania oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego dla poszczególnych gatunków, grup lub podgrup roślin rolniczych lub warzywnych,
2)
(uchylony)
3)
wielkość prób pobieranych do oceny tożsamości i czystości odmianowej, w tym prób wzorcowych, sposób ich pakowania i oznakowania, terminy ich przesyłania do jednostki wskazanej przez Centralny Ośrodek i na adres wskazany przez ten ośrodek,
4)
warunki oraz okres przechowywania prób materiału siewnego pobranych do oceny tożsamości i czystości odmianowej,
5)
warunki pobierania prób wzorcowych, w tym prób materiału siewnego reprodukowanego w ramach systemów nasiennych OECD,
6)
zakres i terminy przekazywania przez Głównego Inspektora dyrektorowi Centralnego Ośrodka informacji o planowanej liczbie prób materiału siewnego przeznaczonych do oceny tożsamości i czystości odmianowej oraz wykazu pobranych prób materiału siewnego wysłanych do oceny tożsamości i czystości odmianowej,
7)
zakres i terminy przekazywania przez dyrektora Centralnego Ośrodka Głównemu Inspektorowi informacji o próbach urzędowych przyjętych do oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego
- biorąc pod uwagę zróżnicowanie gatunków, grup lub podgrup roślin rolniczych i warzywnych, dokonywanie oceny tożsamości i czystości odmianowej według jednolitych zasad oraz właściwą organizację dokonywania tej oceny, a także zapewnienie jednolitego sposobu dokumentowania wyników oceny tożsamości i czystości odmianowej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...