• Ustawa o nasiennictwie
  15.06.2024

Ustawa o nasiennictwie

Stan prawny aktualny na dzień: 15.06.2024

Dz.U.2021.0.129 t.j. - Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

Obserwuj akt

TYTUŁ IX. OPŁATY SANKCYJNE I PRZEPISY KARNE

1.
Kto prowadzi obrót materiałem siewnym niezgodnie z warunkami określonymi w art. 104 materiał siewny, szkółkarski, rozmnożeniowy, materiał nasadzeniowy i sadzonki winorośli dopuszczone do obrotu ust. 1-7, jest obowiązany do wycofania go z obrotu na własny koszt oraz do wniesienia na rachunek wojewódzkiego inspektoratu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę prowadzącego obrót albo dostawcy, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania prowadzącego obrót albo dostawcy - w przypadku gdy prowadzącym obrót jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, materiałem siewnym, opłaty sankcyjnej stanowiącej 200% kwoty należnej za sprzedany lub dostarczony materiał siewny.
2.
Kto prowadzi obrót materiałem siewnym bez zgłoszenia właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym jest obowiązany do wniesienia na rachunek wojewódzkiego inspektoratu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę prowadzącego obrót albo dostawcy, opłaty sankcyjnej w wysokości 2.270 zł, na podstawie decyzji wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę prowadzącego obrót albo dostawcy.
3.
Kto zastosował materiał siewny, co do którego zakaz stosowania wprowadzono w przepisach wydanych na podstawie art. 104 materiał siewny, szkółkarski, rozmnożeniowy, materiał nasadzeniowy i sadzonki winorośli dopuszczone do obrotu ust. 9, jest obowiązany do zniszczenia roślin oraz do wniesienia na rachunek wojewódzkiego inspektoratu właściwego ze względu na miejsce zastosowania, opłaty sankcyjnej stanowiącej 200% wartości tego materiału siewnego.
4.
Stwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, że obrót materiałem siewnym jest prowadzony niezgodnie z warunkami określonymi w art. 104 materiał siewny, szkółkarski, rozmnożeniowy, materiał nasadzeniowy i sadzonki winorośli dopuszczone do obrotu ust. 1-7 dokonuje, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę prowadzącego obrót albo dostawcy, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania prowadzącego obrót albo dostawcy - w przypadku gdy prowadzącym obrót albo dostawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, określając w tej decyzji ilość sprzedanego lub dostarczonego materiału siewnego i wysokość opłaty sankcyjnej, o której mowa w ust. 1.
5.
Stwierdzenia, o którym mowa w ust. 3, że zastosowano materiał siewny, co do którego obowiązuje zakaz stosowania wprowadzony w przepisach wydanych na podstawie art. 104 materiał siewny, szkółkarski, rozmnożeniowy, materiał nasadzeniowy i sadzonki winorośli dopuszczone do obrotu ust. 9 dokonuje, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zastosowania tego materiału, określając w tej decyzji ilość i wartość zastosowanego materiału siewnego, sposób zniszczenia roślin oraz wysokość opłaty sankcyjnej, o której mowa w ust. 3.
6.
W przypadku gdy ilości i wartości zastosowanego materiału siewnego, co do którego obowiązuje zakaz stosowania wprowadzony w przepisach wydanych na podstawie art. 104 materiał siewny, szkółkarski, rozmnożeniowy, materiał nasadzeniowy i sadzonki winorośli dopuszczone do obrotu ust. 9, nie można określić w oparciu o dokument nabycia tego materiału, wojewódzki inspektor ustala ilość i wartość tego materiału biorąc pod uwagę powierzchnię, na której został zastosowany materiał siewny oraz stosowane w sezonie wegetacyjnym na obszarze danego województwa średnie ceny materiału siewnego i średnie normy wysiewu dla gatunku, którego materiał siewny został zastosowany.
Opłata sankcyjna, o której mowa w art. 123 opłaty sankcyjne, stanowi dochód budżetu państwa i stosuje się do niej przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.).
Egzekucja opłat wynikających z decyzji, o których mowa w art. 123 opłaty sankcyjne ust. 2, 4 i 5, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

DZIAŁ II. Przepisy karne

1.
Kto:
1)
nie stosuje nazwy odmiany zgodnie z wpisem w krajowym rejestrze lub w odpowiednich rejestrach państw członkowskich, lub we wspólnotowych katalogach,
2)
nie przekazuje dyrektorowi Centralnego Ośrodka informacji, o których mowa w art. 23 obowiązek informacyjny zachowującego odmianę,
3)
nie stosuje się do zakazów obowiązujących w rejonie zamkniętym,
4)
nie składa wojewódzkiemu inspektorowi obowiązującej informacji dotyczącej obrotu materiałem siewnym lub nie prowadzi obowiązującej dokumentacji dotyczącej tego materiału, o których mowa w art. 92 obowiązki podmiotów prowadzących obrót,
5)
składa wojewódzkiemu inspektorowi nieprawdziwe informacje dotyczące obrotu materiałem siewnym,
6)
nie zaopatruje materiału siewnego w etykiety, nie dołącza dokumentu dostawcy, szkółkarskiego dokumentu towarzyszącego lub szkółkarskiego dokumentu dostawcy, nie stosuje plomb lub nie zabezpiecza opakowań z materiałem siewnym zgodnie z art. 95 opakowanie materiału siewnego w obrocie ust. 2, art. 96 etykiety materiału siewnego w obrocie ust. 1, art. 97 etykietowanie i plombowanie materiału siewnego ust. 1, art. 102 dokument dostawcy ust. 1, art. 103 etykiety materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kwalifikowany ust. 1, art. 103a szkółkarski dokument towarzyszący ust. 1 lub art. 103b szkółkarski dokument dostawcy ust. 1 lub podaje na etykietach informacje niezgodne ze świadectwem oceny laboratoryjnej,
7)
nie umieszcza na dokumencie sprzedaży nazwy gatunku, nazwy odmiany, numeru partii, kategorii lub stopnia kwalifikacji jako informacji identyfikujących ten materiał,
8)
nie prowadzi lub nie przechowuje dokumentacji zgodnie z art. 64 obowiązki dostawcy wytwarzającego materiał szkółkarski, rozmnożeniowy, nasadzeniowy lub sadzonki winorośli ust. 2 pkt 2 i ust. 3a, art. 92 obowiązki podmiotów prowadzących obrót ust. 1 pkt 2 oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 72 rozporządzenie w sprawie oceny materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany pkt 3b,
9)
bez wymaganej zgody, o której mowa w art. 106 wprowadzanie do obrotu mieszanek dla ochrony środowiska ust. 1, wprowadza do obrotu mieszanki dla ochrony środowiska,
10)
prowadzi obrót mieszanką dla ochrony środowiska niezgodnie z decyzją, o której mowa w art. 106 wprowadzanie do obrotu mieszanek dla ochrony środowiska ust. 1,
11)
przed zbiorem mieszanki dla ochrony środowiska zbieranej bezpośrednio lub składników uprawianej mieszanki dla ochrony środowiska nie informuje właściwego ze względu na położenie obszaru źródłowego regionalnego dyrektora ochrony środowiska o wyznaczonym miejscu zbioru,
12)
nie będąc wpisanym do ewidencji dostawców, sprzedaje materiał siewny przeznaczony dla nieprofesjonalnego odbiorcy poza obszarem powiatu, w którym go wytworzył,
13)
nabywa od producenta materiał rozmnożeniowy lub materiał nasadzeniowy roślin warzywnych lub ozdobnych lub materiał szkółkarski przeznaczony na jego własne niezarobkowe potrzeby, który wprowadza do obrotu lub rozmnaża w celach zarobkowych,
14)
prowadzi obrót materiałem siewnym wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 90 uprawienia nadzorcze wojewódzkiego inspektora ust. 1 pkt 2,
15)
bez wymaganej zgody, o której mowa w art. 108 wprowadzanie do obrotu materiału siewnego z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych ust. 3, wprowadza do obrotu materiał siewny z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych odmian roślin rolniczych lub roślin warzywnych,
16)
sporządza mieszanki roślin pastewnych przeznaczone na cele paszowe, nie posiadając opracowanej technologii sporządzania tych mieszanek oraz urządzeń niezbędnych do ich sporządzania,
17)
sporządza protokół pobrania prób materiału siewnego roślin rolniczych lub warzywnych na formularzu, który jest niezgodny ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 51 rozporządzenie w sprawie okresowej oceny laboratoryjnej pkt 2,
18)
nie składa wojewódzkiemu inspektorowi wykazu prowadzonych plantacji nasiennych odmian regionalnych, o którym mowa w art. 53 obowiązki zachowującego odmiany regionalne roślin ust. 3,
19)
wydaje świadectwa albo informacje wymienione w art. 73 świadectwa oceny materiału siewnego i informacje o wynikach badań ust. 1, które są niezgodne ze wzorami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 73 świadectwa oceny materiału siewnego i informacje o wynikach badań ust. 8,
20)
nie oznacza partii materiału siewnego wytworzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej numerem utworzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 rozporządzenie w sprawie materiału siewnego i wniosków o jego ocenę pkt 6, art. 72 rozporządzenie w sprawie oceny materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany pkt 2 lit. e lub art. 72a rozporządzenie w sprawie materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego pkt 2,
21)
będąc zachowującym odmianę wprowadzającym do obrotu materiał siewny kategorii standard roślin warzywnych własnych odmian:
a) nie przechowuje lub nie udostępnia wojewódzkiemu inspektorowi dokumentacji, o której mowa w art. 93 obowiązki zachowującego odmianę wprowadzającego do obrotu materiał siewny ust. 1 pkt 1, lub
b) nie przechowuje lub nie udostępnia wojewódzkiemu inspektorowi lub właściwemu urzędowi innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego prób, o których mowa w art. 93 obowiązki zachowującego odmianę wprowadzającego do obrotu materiał siewny ust. 1 pkt 2, lub
c) nie składa wojewódzkiemu inspektorowi sprawozdania o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego, o którym mowa w art. 93 obowiązki zachowującego odmianę wprowadzającego do obrotu materiał siewny ust. 1 pkt 3,
22)
prowadzi obrót materiałem siewnym z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych niezgodnie z decyzją, o której mowa w art. 108 wprowadzanie do obrotu materiału siewnego z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych ust. 3,
23)
nie informuje dyrektora Centralnego Ośrodka o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego, o którym mowa w art. 108 wprowadzanie do obrotu materiału siewnego z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych ust. 8, w terminie określonym w tym przepisie,
24)
wytwarza materiał siewny odmian regionalnych roślin rolniczych poza regionem pochodzenia lub dodatkowym regionem wytwarzania lub prowadzi obrót tym materiałem siewnym poza regionem pochodzenia lub poza dodatkowym regionem obrotu, lub w ilości większej niż określona w decyzji, o której mowa w art. 109 wprowadzanie do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych ust. 1 lub art. 110 wprowadzanie do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych w dodatkowym regionie obrotu ust. 1,
25)
wytwarza materiał siewny odmian regionalnych roślin warzywnych poza regionem pochodzenia lub dodatkowym regionem wytwarzania lub prowadzi obrót tym materiałem siewnym poza regionem pochodzenia lub poza dodatkowym regionem obrotu, lub w ilości większej niż określona w decyzji, o której mowa w art. 109 wprowadzanie do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych ust. 1 lub art. 110 wprowadzanie do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych w dodatkowym regionie obrotu ust. 1,
26)
wprowadza do obrotu materiał siewny odmian amatorskich w ilości większej niż określona w art. 111 opakowania materiału siewnego odmian amatorskich w obrocie ust. 2,
27)
dokonuje degradacji materiału siewnego do niższego stopnia kwalifikacji niezgodnie z art. 50 degradacja materiału siewnego,
28)
nie wykonuje obowiązku etykietowania etykietą urzędową małych opakowań WE materiału siewnego buraków cukrowych lub pastewnych wprowadzonego na podstawie art. 97 etykietowanie i plombowanie materiału siewnego ust. 7,
29)
nie informuje wojewódzkiego inspektora o zmianie danych wpisanych do ewidencji przedsiębiorców, ewidencji rolników i ewidencji dostawców, o których mowa w art. 88 zmiana danych w ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców ust. 1 i 2, w terminie określonym w tych przepisach,
30)
nie składa wojewódzkiemu inspektorowi wymaganych informacji o przebiegu tymczasowego eksperymentu, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 114 rozporządzenie w sprawie tymczasowych eksperymentów pkt 3, w terminie określonym w tych przepisach, lub składa w tym zakresie nieprawdziwe informacje,
31)
przywozi materiał siewny z państw trzecich niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 119 materiał siewny dopuszczony do przywozu z państw trzecich i 120,
32)
dokonuje pobierania prób za pomocą urządzenia do automatycznego pobierania prób bez uzyskania zgody, o której mowa w art. 46 pobieranie prób i dokonywanie oceny laboratoryjnej materiału siewnego ust. 4,
33)
prowadzi obrót materiałem siewnym, który nie został poddany okresowej ocenie laboratoryjnej, o której mowa w art. 48 ocena laboratoryjna materiału siewnego roślin rolniczych lub warzywnych w obrocie lub przygotowywanego do obrotu,
34)
nie przechowuje etykiet zgodnie z art. 36a obowiązek przechowywania etykiet materiału siewnego,
35)
nie przechowuje kopii dokumentu dostawcy, szkółkarskiego dokumentu towarzyszącego lub szkółkarskiego dokumentu dostawcy zgodnie z art. 102 dokument dostawcy ust. 6, art. 103a szkółkarski dokument towarzyszący ust. 7 lub art. 103b szkółkarski dokument dostawcy ust. 6,
36)
(uchylony)
37)
prowadzi obrót materiałem siewnym wbrew zakazowi wprowadzonemu w przepisach wydanych na podstawie art. 104 materiał siewny, szkółkarski, rozmnożeniowy, materiał nasadzeniowy i sadzonki winorośli dopuszczone do obrotu ust. 9a
- podlega karze grzywny.
2.
Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...