• Ustawa o nasiennictwie
  16.07.2024

Ustawa o nasiennictwie

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2024

Dz.U.2021.0.129 t.j. - Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

Obserwuj akt

TYTUŁ VI. OPŁATY ZWIĄZANE Z OCENĄ MATERIAŁU SIEWNEGO

1.
Opłacie podlega:
1)
dokonanie oceny tożsamości oraz czystości odmianowej materiału siewnego;
2)
pobranie urzędowych prób, dokonanie oceny polowej i oceny laboratoryjnej materiału siewnego oraz pobranie prób gleby i podłoża, w których jest wytwarzany materiał szkółkarski kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany, przez organy Państwowej Inspekcji;
3)
dokonanie ponownej oceny polowej i ponownej oceny laboratoryjnej materiału siewnego;
4)
udzielenie akredytacji do pobierania prób materiału siewnego;
5)
udzielenie akredytacji do dokonywania oceny materiału siewnego;
6)
udzielenie upoważnienia do wypełniania etykiet urzędowych;
7)
udzielenie zgody na pobieranie prób za pomocą urządzenia do automatycznego pobierania prób materiału siewnego;
8)
przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w art. 75 urzędowy i akredytowany kwalifikator, urzędowy i akredytowany próbobiorca ust. 1 pkt 3;
9)
wydanie świadectwa mieszanki materiału siewnego;
10)
wydanie etykiet i plomb urzędowych;
11)
wykonywanie czynności w ramach nadzoru nad akredytowanymi podmiotami, o których mowa w art. 81 nadzór nad pracą kwalifikatorów, próbobiorców i laboratoriów.
2.
Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pobiera się również, w przypadku gdy pobranie urzędowych prób lub dokonanie oceny nie było możliwe z winy wnioskodawcy.
3.
Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 9 i 10, wnosi się na podstawie rachunku wystawionego odpowiednio przez wojewódzkiego inspektora albo Głównego Inspektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego rachunku, przy czym rachunek za dokonanie oceny tożsamości i czystości odmianowej wystawia się przy pobieraniu próby do tej oceny.
4.
Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 3-7, wnosi się po złożeniu wniosku o:
1)
dokonanie ponownej oceny polowej i oceny laboratoryjnej materiału siewnego;
2)
udzielenie akredytacji do pobierania prób materiału siewnego;
3)
udzielenie akredytacji do dokonywania oceny materiału siewnego;
4)
udzielenie upoważnienia do wypełniania etykiet urzędowych;
5)
udzielenie zgody na pobieranie prób za pomocą urządzenia do automatycznego pobierania prób materiału siewnego.
5.
Opłatę za przeprowadzenie egzaminu, o której mowa w ust. 1 pkt 8, wnosi się nie później niż na dzień przed przystąpieniem do egzaminu.
6.
Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 11, wnosi się corocznie, w terminie do dnia 15 lutego, na podstawie rachunku wystawionego przez:
1)
wojewódzkiego inspektora – w przypadku nadzoru nad pracą akredytowanych kwalifikatorów i akredytowanych próbobiorców;
2)
Głównego Inspektora – w przypadku nadzoru nad akredytowanymi laboratoriami.
7.
Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 10, pobiera się również w przypadku materiału siewnego odmian roślin rolniczych objętych systemami OECD, nieprzeznaczonych do obrotu na obszarze Unii Europejskiej.
1.
Opłaty, o których mowa w art. 115 opłaty związane z oceną materiału siewnego ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa.
2.
Opłaty, o których mowa w art. 115 opłaty związane z oceną materiału siewnego ust. 1, są ustalane z uwzględnieniem kosztów poniesionych na dojazd do plantacji nasiennej lub miejsca pobrania próby, czasu potrzebnego na dokonanie oceny lub pobranie próby, zużycia materiałów i odczynników stosowanych przy dokonywaniu oceny lub pobieraniu próby, kosztów przygotowania i przeprowadzenia egzaminu, kosztów prowadzenia nadzoru nad podmiotami akredytowanymi, a także gatunku, kategorii oraz grupy roślin i rodzaju dokonywanej oceny.
W razie nieuiszczenia opłat, o których mowa w art. 115 opłaty związane z oceną materiału siewnego ust. 1:
1)
pkt 1 - nie dokonuje się oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego;
2)
pkt 2 - nie wydaje się wyników dokonanych ocen;
3)
pkt 3 - nie dokonuje się ponownej oceny materiału siewnego;
4)
pkt 4 i 5 - wniosek o udzielenie akredytacji odpowiednio do pobierania prób materiału siewnego lub dokonywania oceny materiału siewnego pozostawia się bez rozpoznania;
5)
pkt 6 - wniosek o upoważnienie do wypełniania etykiet urzędowych pozostawia się bez rozpoznania;
6)
pkt 7 - wniosek o udzielenie zgody na pobieranie prób za pomocą urządzenia do automatycznego pobierania prób pozostawia się bez rozpoznania;
7)
pkt 8 - nie dopuszcza się do przystąpienia do egzaminu;
8)
pkt 9 i 10 - nie wydaje się świadectw mieszanki materiału siewnego oraz etykiet i plomb urzędowych;
9)
pkt 11 - wydaje się decyzję o cofnięciu akredytacji.
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób ustalania i wysokość opłat, o których mowa w art. 115 opłaty związane z oceną materiału siewnego ust. 1,
2)
sposób uiszczania opłat, o których mowa w art. 115 opłaty związane z oceną materiału siewnego ust. 1
- mając na względzie zasady określone w art. 116 zasady ustalania wysokości opłat za oceny materiału siewnego ust. 2 oraz ułatwienie terminowego uiszczania tych opłat.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...