• Ustawa o nasiennictwie
  01.03.2024

Ustawa o nasiennictwie

Stan prawny aktualny na dzień: 01.03.2024

Dz.U.2021.0.129 t.j. - Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

Obserwuj akt

TYTUŁ X. Przepisy zmieniające, epizodyczne, przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. poz. 849, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 i 1448) w załączniku do ustawy wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. poz. 1591) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie od dnia odwołania tych stanów do dnia 31 grudnia 2020 r.:
1)
nie przeprowadza się szkoleń, o których mowa w art. 79 pierwsze oceny materiału siewnego dokonywane przez kwalifikatorów, próbobiorców i analityków ust. 3 i 5;
2)
nie stosuje się przepisów:
a) art. 64 obowiązki dostawcy wytwarzającego materiał szkółkarski, rozmnożeniowy, nasadzeniowy lub sadzonki winorośli ust. 6,
b) art. 79 pierwsze oceny materiału siewnego dokonywane przez kwalifikatorów, próbobiorców i analityków ust. 4 i 6.
Do spraw wszczętych na podstawie ustawy, o której mowa w art. 140 utrata mocy ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe.
Odmiany roślin sadowniczych utrzymywane przez dostawców na liście odmian materiału szkółkarskiego CAC w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 września 2012 r. mogą być wpisane do krajowego rejestru
bez przeprowadzenia badań OWT, na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w terminie do dnia 30 września 2014 r.
1.
Upoważnienia oraz decyzje w sprawie akredytacji wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 140 utrata mocy ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, stają się upoważnieniami i decyzjami w sprawie akredytacji w rozumieniu niniejszej ustawy.
2.
Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o których mowa w art. 45 ocena weryfikacyjna sadzeniaków ziemniaka ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 140 utrata mocy ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, stają się zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia, o których mowa w art. 75 urzędowy i akredytowany kwalifikator, urzędowy i akredytowany próbobiorca ust. 1 pkt 3 niniejszej ustawy.
1.
Materiał szkółkarski kategorii CAC wytworzony z plantacji założonych przed dniem 30 września 2012 r. może znajdować się w obrocie do dnia 31 grudnia 2018 r.
2.
W przypadku materiału szkółkarskiego, o którym mowa w ust. 1, na etykiecie lub dokumencie dostawcy umieszcza się napis "dyrektywa Rady 2008/90/WE art. 21 obowiązki zachowującego odmianę po jej wpisaniu do krajowego rejestru".
Świadectwa i informacje wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 140 utrata mocy ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, są równoważne ze świadectwami i informacjami w rozumieniu niniejszej ustawy.
1.
Wpis przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorców i rolników do rejestru rolników dokonany na podstawie ustawy, o której mowa w art. 140 utrata mocy ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Wpis dostawców materiału szkółkarskiego, materiału rozmnożeniowego lub materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych wpisanych do rejestru przedsiębiorców dokonany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138 oraz z 2018 r. poz. 810 i 1616) zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3.
Podmioty, które zgodnie z art. 84 wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym ust. 1, art. 86 wpis do ewidencji rolników prowadzących obrót materiałem siewnym ust. 1 i art. 87 wpis do ewidencji dostawców prowadzących obrót materiałem szkółkarskim, rozmnożeniowym, nasadzeniowym i sadzonkami winorośli ust. 1 niniejszej ustawy mają obowiązek zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu odpowiednio materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych albo materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub materiałem nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych, wpisane w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy odpowiednio do rejestru, o którym mowa w ust. 1 lub 2, mogą nadal prowadzić obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych albo materiałem szkółkarskim, rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych, pod warunkiem że w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zgłoszą wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę prowadzenie obrotu tym materiałem.
4.
Przepisy art. 84 wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym ust. 3-6, art. 86 wpis do ewidencji rolników prowadzących obrót materiałem siewnym ust. 3-6 i art. 87 wpis do ewidencji dostawców prowadzących obrót materiałem szkółkarskim, rozmnożeniowym, nasadzeniowym i sadzonkami winorośli ust. 4-7 niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio.
Rejestr odmian prowadzony na podstawie ustawy, o której mowa w art. 140 utrata mocy ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, staje się rejestrem odmian w rozumieniu niniejszej ustawy.
1.
Prawa twórców odmian do wynagrodzenia za wszelkie zarobkowe korzyści z odmiany nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2001 r. poz. 563 i poz. 811 oraz z 2002 r. poz. 253) pozostają w mocy do czasu ich wygaśnięcia.
2.
Prawa hodowców, autorów odmian do premii autorskiej i prawa osób fizycznych, które udzieliły pomocy przy wytwarzaniu odmian, istniejące w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie, pozostają w mocy do czasu ich wygaśnięcia.
3.
Do praw, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie.
4.
Wysokość premii, o której mowa w ust. 2, ustala się w wysokości premii uzyskanej za daną odmianę w 2003 r., przy czym warunkiem koniecznym do wypłacenia premii jest prowadzenie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym odmiany.
5.
Premię, o której mowa w ust. 2, wypłaca Centralny Ośrodek.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 , art. 12 ust. 7 i 12, art. 14 ust. 8, art. 22 ust. 3, art. 36 ust. 2, art. 37 ust. 12, art. 40 ust. 7, art. 45b ust. 1, art. 45c , art. 46 ust. 4, art. 47 ust. 10, art. 47a ust. 2 i 3, art. 47b ust. 2, art. 48 ust. 8, art. 49 ust. 6, art. 52 ust. 7, art. 53 , art. 55 ust. 3, art. 55a ust. 2, art. 59 ust. 12, art. 60 i art. 63 ustawy, o której mowa w art. 140 utrata mocy ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru, art. 24 opłaty związane z wpisem i utrzymaniem odmiany w krajowym rejestrze ust. 6, art. 40 rozporządzenie w sprawie materiału siewnego i wniosków o jego ocenę, art. 51 rozporządzenie w sprawie okresowej oceny laboratoryjnej, art. 56 rozporządzenie w sprawach oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego, art. 57 mieszanka materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych ust. 11, art. 72 rozporządzenie w sprawie oceny materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany, art. 73 świadectwa oceny materiału siewnego i informacje o wynikach badań ust. 8, art. 83 rozporządzenie w sprawie oceny laboratoryjnej materiału siewnego ust. 1, art. 92 obowiązki podmiotów prowadzących obrót ust. 5, art. 93 obowiązki zachowującego odmianę wprowadzającego do obrotu materiał siewny ust. 2, art. 94 obowiązki dostawcy prowadzącego obrót ust. 4, art. 101 rozporządzenie w sprawie opakowań, etykietowania i plombowanie materiału siewnego, art. 103 etykiety materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kwalifikowany ust. 9, art. 109 wprowadzanie do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych ust. 9 i art. 118 rozporządzenie w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2017 r.
Traci moc ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. poz. 271, z późn. zm.).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 28.12.2012 r. - Dz. U. z 2012 r. poz. 1512]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...