• Art. 5. pop. budown. - Pr...
  01.04.2023

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Stan prawny aktualny na dzień: 01.04.2023

Dz.U.2021.0.2224 t.j. - Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Art. 5. popier.. budown.mies


Przychody kasy mieszkaniowej

1.
Przychodami kasy mieszkaniowej są:
1)
odsetki i prowizje od udzielonych kredytów kontraktowych;
2)
opłaty manipulacyjne od wpłat dokonywanych na rachunki oszczędnościowo-kredytowe;
3)
odsetki od lokat środków kasy na rachunkach terminowych w bankach;
4)
wpływy z inwestycji kasy w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski bądź poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz w listy zastawne emitowane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 415);
5)
wpływy z inwestycji kasy w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605 i 1595).
2.
Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w jednym banku lub w grupie banków, powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% sumy środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych w kasie mieszkaniowej.
3.
Przychody kasy mieszkaniowej są przeznaczane na pokrycie:
1)
odsetek od gromadzonych w kasie oszczędności;
2)
odsetek od pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w innym banku;
3)
kosztów prowadzenia kasy;
4)
wynagrodzenia banku prowadzącego kasę, w wysokości do 1% wpłat dokonywanych na rachunki oszczędnościowo-kredytowe.
4.
Przychody kasy mieszkaniowej, pomniejszone o wydatki, o których mowa w ust. 3, przeznacza się w całości na kredyty kontraktowe i utrzymanie bieżącej płynności płatniczej w zakresie związanym z działalnością kasy.
5.
Nadwyżka zgromadzonych środków nad wymagalnymi zobowiązaniami kasy mieszkaniowej wynikającymi z umów o kredyt kontraktowy może być przeznaczona na:
1)
nabycie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski bądź poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz nabycie listów zastawnych emitowanych na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 4;
2)
lokaty, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
3)
nabycie jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 fundusz inwestycyjny otwarty jako fundusz rynku pieniężnego ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Art. 5. Przychody kasy mieszkaniowej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...