• Ustawa o niektórych forma...
  17.04.2024

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2021.0.2224 t.j. - Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Oddział 1. Przepisy ogólne

1.
Wpłacona przez osobę fizyczną partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu:
1)
o którym mowa w art. 15a finansowanie zwrotne przedsięwzięć udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ust. 1 albo
2)
udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosku złożonego do dnia 30 września 2009 r.
- podlega rozliczeniu.
2.
Rozliczenie partycypacji następuje na wniosek najemcy złożony nie wcześniej niż po dniu całkowitej spłaty kredytu przy wykorzystaniu którego wybudowano lokal mieszkalny.
3.
Rozliczenie partycypacji następuje na zasadach określonych w zawartej między najemcą a SIM umowie najmu:
1)
uwzględniającej okresowe rozliczenie partycypacji;
2)
uwzględniającej całkowite rozliczenie partycypacji albo
3)
instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności, o której mowa w art. 19k ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, uwzględniającej rozliczenie partycypacji, zwanej dalej "umową najmu instytucjonalnego z dojściem do własności".
1.
Z wnioskiem o zmianę dotychczasowej umowy najmu na umowę najmu uwzględniającą rozliczenie partycypacji może wystąpić do SIM najemca:
1)
będący przez co najmniej 5 lat stroną obowiązującej umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tego lokalu oraz
2)
niezalegający w okresie co najmniej 5 lat poprzedzających złożenie wniosku z:
a) zapłatą czynszu, o którym mowa w art. 28 stawki czynszu ust. 1,
b) opłatami z tytułu kosztów, o których mowa w art. 28 stawki czynszu ust. 3 pkt 2,
c) opłatami niezależnymi od SIM a przez nie pobieranymi - za miesiąc przez łączny okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
2.
W terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku SIM przedstawia najemcy na piśmie warunki umowy najmu uwzględniającej rozliczenie partycypacji i wyznacza mu termin, nie krótszy niż 30 dni od dnia otrzymania tych warunków, na ich przyjęcie albo zgłoszenie uwag.
3.
Uwagi najemcy zgłoszone do warunków umowy najmu uwzględniającej rozliczenie partycypacji SIM rozpatruje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, a następnie informuje najemcę na piśmie o sposobie ich rozpatrzenia wyznaczając mu termin, nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania tej informacji, na przyjęcie warunków. Brak oświadczenia najemcy w wyznaczonym terminie o przyjęciu warunków umowy najmu uwzględniającej rozliczenie partycypacji jest równoznaczny z nieprzyjęciem tych warunków.
4.
Nieprzyjęcie przez najemcę warunków umowy najmu uwzględniającej rozliczenie partycypacji w wyznaczonym terminie oznacza wycofanie wniosku. Z ponownym wnioskiem najemca może wystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia wycofania wniosku.
Wniosek o zmianę dotychczasowej umowy najmu na umowę, o której mowa w art. 33da rozliczenie partycypacji ust. 3 pkt 1 lub 2, SIM może odrzucić, jeżeli przez okres co najmniej 5 lat poprzedzających dzień spłaty kredytu udzielonego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego pobierało od najemcy czynsz nieprzekraczający w skali roku:
1)
3,5% wartości odtworzeniowej, o której mowa w art. 28 stawki czynszu ust. 2 pkt 1 - w przypadku lokali mieszalnych, o których mowa w art. 28 stawki czynszu ust. 2 pkt 1;
2)
4,5% wartości odtworzeniowej, o której mowa w art. 28 stawki czynszu ust. 2 pkt 1 - w przypadku lokali mieszalnych, o których mowa w art. 28 stawki czynszu ust. 2 pkt 2.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...