• Ustawa o niektórych forma...
  14.06.2024

Oddział 4. Umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności uwzględniająca rozliczenie partycypacji

Z wnioskiem o zmianę dotychczasowej umowy najmu na umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności uwzględniającej rozliczenie partycypacji może wystąpić do SIM najemca, który poza spełnieniem warunków, o których mowa w art. 33db zmiana umowy najmu na umowę uwzględniającą rozliczenie partycypacji ust. 1, partycypował w kosztach budowy lokalu w wysokości nie niższej niż:
1)
20% kosztów budowy tego lokalu - w przypadku lokalu wybudowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego zlokalizowanego poza obszarem miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa albo miasta na prawach powiatu liczącego powyżej 100 tys. mieszkańców albo
2)
25% kosztów budowy tego lokalu - w przypadku lokalu wybudowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego zlokalizowanego w obszarze miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa albo miasta na prawach powiatu liczącego powyżej 100 tys. mieszkańców
- chyba że umowa albo statut SIM przewiduje niższą wysokość partycypacji uprawniającą do jej rozliczenia na zasadach niniejszego oddziału.
1.
Rozliczenie partycypacji w ramach najmu instytucjonalnego z dojściem do własności następuje w częściach zaliczanych na poczet comiesięcznych rat, o których mowa w art. 191 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Rozliczenia partycypacji dokonuje się z dniem, w którym łączna, zaliczona w tym trybie na poczet rat kwota, osiągnie równowartość kwoty tej partycypacji.
2.
W przypadku zmiany umowy najmu na umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności cenę lokalu mieszkalnego stanowi wartość rynkowa tego lokalu ustalona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11), jednak nie wyższa niż obliczona według wzoru:
C = Pz/ u,
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
C - cenę lokalu mieszkalnego,
Pz - kwotę zwracanej partycypacji, ustaloną według stanu na dzień złożenia wniosku i obliczoną według wzoru określonego w art. 29a partycypacja najemcy w kosztach budowy lokalu mieszkalnego ust. 3,
u - udział kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.
3.
Określony w zawieranej umowie najmu instytucjonalnego z dojściem do własności termin dojścia do własności może upływać wcześniej niż 10 lat od dnia zawarcia umowy wyłącznie z inicjatywy wnioskodawcy.
4.
W przypadku lokalu wybudowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, z którego realizacją było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, określony w zawieranej umowie najmu instytucjonalnego z dojściem do własności termin dojścia do tej własności nie może upływać wcześniej niż w terminie wynikającym z art. 7e tej ustawy.
W zakresie nieuregulowanym przepisami niniejszego oddziału do ustanowienia odrębnej własności lokalu na skutek zmiany umowy najmu na umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności uwzględniającą rozliczenie partycypacji, stosuje się przepisy art 33ea-33j.
1.
Przeniesienie przez SIM na najemcę własności lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego albo wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosku złożonego do dnia 30 września 2009 r. może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym rozdziale albo oddziale 1 i oddziale 4 rozdziału 4aa.
2.
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie do osób fizycznych będących przez co najmniej 5 lat stronami obowiązującej umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy wynajmowanego przez nie lokalu.
3.
Przeniesienie na najemcę własności lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosku złożonego do dnia 30 września 2009 r. obejmuje przeniesienie na najemcę własności pomieszczenia przynależnego do tego lokalu.
4.
Przeniesienie na najemcę własności lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego obejmuje przeniesienie na najemcę własności pomieszczenia przynależnego do tego lokalu, chyba że SIM i najemca zdecydują inaczej.
5.
Przeniesienie na najemcę własności garażu lub udziału w garażu wielostanowiskowym, wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego może nastąpić po uprzedniej spłacie części zadłużenia kredytowego, przypadającego na ten garaż lub udział w garażu wielostanowiskowym, z uwzględnieniem art. 33f cena sprzedaży lokalu mieszkalnego ust. 3.
1.
(uchylony)
1a.
Najemca może wystąpić do SIM z wnioskiem o przeniesienie na niego własności lokalu mieszkalnego po upływie 5 lat od dnia, w którym wydano pozwolenie na użytkowanie budynku, w którym znajduje się ten lokal.
1b.
W przypadku lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, na którego pokrycie części kosztów udzielono finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 5 przychody kasy mieszkaniowej ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, z wnioskiem o przeniesienie własności lokalu najemca może wystąpić po upływie 15 lat od dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia.
1c.
Decyzję o wyodrębnieniu na własność lokalu mieszkalnego podejmuje zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie SIM.
1d.
W przypadku podjęcia decyzji o wyodrębnieniu na własność lokalu mieszkalnego przeniesienie własności tego lokalu na najemcę następuje w drodze umowy sprzedaży. Cena lokalu nie może być niższa niż jego wartość rynkowa ustalona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2.
Cena lokalu mieszkalnego uwzględnia pokrycie wszystkich zobowiązań przypadających na ten lokal, w tym spłatę odpowiedniej części zadłużenia kredytowego SIM wraz z odsetkami i koszty wyceny nieruchomości, a w przypadku lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach przedsięwzięcia, na które Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił kredytu na podstawie wniosku złożonego do dnia 30 września 2009 r., także spłatę przypadającej na ten lokal mieszkalny części umorzenia kredytu w kwocie nominalnej.
3.
Na wniosek SIM Bank Gospodarstwa Krajowego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, ustala wysokość zadłużenia przypadającego na wyodrębniony na własność lokal z tytułu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytu, a w przypadku lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach przedsięwzięcia, na które Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił kredytu na podstawie wniosku złożonego do dnia 30 września 2009 r., także wysokość przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu.
4.
Spłata przypadającej na lokal mieszkalny części umorzenia kredytu zasila Fundusz Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.
5.
Kwotę partycypacji w kosztach budowy lokalu, która odpowiada kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości rynkowej lokalu równy udziałowi wniesionej kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu, nie mniejszej jednak niż wartość nominalna wpłaconej partycypacji, zalicza się na poczet ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
6.
Bank Gospodarstwa Krajowego przeznacza środki uzyskane ze spłaty kredytów udzielonych na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. na realizację rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego.
Po spłacie całości przypadającego na lokal mieszkalny zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami, o którym mowa w art. 33f cena sprzedaży lokalu mieszkalnego, ust. 2, Bank Gospodarstwa Krajowego proporcjonalnie do dokonanej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonego kredytu, ustala niższą kwotę kolejnej miesięcznej spłaty pozostałego zadłużenia kredytobiorcy.
1.
Uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego środki, pomniejszone o wydatki związane ze spłatą wszystkich zobowiązań i kosztów, o których mowa w art. 33f cena sprzedaży lokalu mieszkalnego ust. 2, oraz kwotę odpowiadającą iloczynowi ceny sprzedaży oraz wskaźnika równego ilorazowi kosztów własnych kredytobiorcy w całkowitych kosztach realizacji przedsięwzięcia finansowanego kredytem udzielonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, podlegają spłacie do Funduszu Dopłat.
2.
Wpłata środków:
1)
podlegających zgodnie z ust. 1 spłacie do Funduszu Dopłat,
2)
z tytułu spłaty zadłużenia przypadającego na wyodrębniany na własność lokal,
3)
z tytułu spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia
- dokonywana przez osobę fizyczną, o której mowa w art. 33ea przeniesienie przez SIM na najemcę własności lokalu wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu z BGK ust. 2, następuje na będący w posiadaniu SIM rachunek powierniczy, prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.).
3.
SIM w terminie 7 dni od dnia otrzymania środków, o których mowa w ust. 2, przekazuje środki z tytułu spłaty zadłużenia przypadającego na wyodrębniany na własność lokal na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego, a środki podlegające, zgodnie z ust. 1, spłacie do Funduszu Dopłat oraz środki z tytułu spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia na rachunek Funduszu Dopłat.
1.
W przypadku podziału nieruchomości, polegającego na ustanowieniu odrębnej własności choćby jednego lokalu na rzecz najemcy, obciążonej hipoteką zabezpieczającą kredyt, z którego środki finansowe przeznaczono na potrzeby tej nieruchomości, hipoteka łączna nie powstaje.
2.
Po spłacie przez SIM zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami, o którym mowa w art. 33f cena sprzedaży lokalu mieszkalnego ust. 2, najemca lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 33ea przeniesienie przez SIM na najemcę własności lokalu wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu z BGK ust. 2, uzyskuje prawo odrębnej własności lokalu bez obciążeń hipotecznych.
3.
Dokonanie podziału, o którym mowa w ust. 1, powoduje wygaśnięcie hipoteki obciążającej nieruchomość, zabezpieczającej kredyt, z którego środki finansowe przeznaczono na potrzeby innej nieruchomości. W celu zabezpieczenia kredytu zabezpieczonego poprzednio hipoteką, która wygasła, obciąża się hipoteką nieruchomość, na potrzeby której przeznaczone zostały środki pochodzące z tego kredytu, lub inną nieruchomość.
1.
Zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność SIM jest wykonywany przez SIM jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 uchylony ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).
2.
Większość właścicieli lokali wyodrębnionych na własność w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może dokonać zmiany, ustalonego w trybie ust. 1, sposobu zarządu nieruchomością wspólną. Art. 18 określenie sposobu zarządu nieruchomością ust. 2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio.
3.
W zakresie nieuregulowanym w ustawie do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, z wyjątkiem przepisów art. 23 uchwały właścicieli lokali ust. 2a i 2b tej ustawy.
Do wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przez spółdzielnie mieszkaniowe lub spółki gminne przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego albo kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosku złożonego do dnia 30 września 2009 r., przepisy art. 33ea przeniesienie przez SIM na najemcę własności lokalu wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu z BGK-33j stosuje się odpowiednio.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego udziela gminie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, zwanego dalej "Funduszem", na sfinansowanie części lub całości działania polegającego na objęciu przez tę gminę udziałów lub akcji w:
1)
tworzonej albo istniejącej SIM, która przed dniem objęcia tych akcji lub udziałów nie prowadziła działalności na terenie tej gminy;
2)
istniejącej SIM, która przed dniem objęcia tych akcji lub udziałów prowadziła działalność na terenie tej gminy.
1.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może przekazać część wolnych środków Funduszu do Funduszu Dopłat.
2.
Przekazane do Funduszu Dopłat środki, o których mowa w ust. 1, przeznacza się wyłącznie na finansowe wsparcie udzielone na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.
1.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może przekazać część wolnych środków Funduszu do Funduszu Termomodernizacji i Remontów.
2.
Przekazane do Funduszu Termomodernizacji i Remontów środki, o których mowa w ust. 1, przeznacza się wyłącznie na premie, o których mowa w rozdziałach 2–4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
1.
Wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, udziela się gminie na zatwierdzony przez radę gminy w drodze uchwały wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
2.
Wniosek zawiera:
1)
wysokość planowanego wkładu pieniężnego gminy związanego z realizacją działania, którego dotyczy wsparcie;
2)
wysokość wnioskowanego wsparcia;
3)
informację o planowanym terminie realizacji działania w związku, z którym udzielane ma być wsparcie;
4)
numer rachunku, na który wypłacone ma być wsparcie.
3.
W przypadku wniosku o wsparcie działania, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa pkt 2, do wniosku dołącza się szacunkowy koszt przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, w celu realizacji którego obejmowane są udziały lub akcje w istniejącej SIM oraz szacunkową liczbę mieszkań planowaną do utworzenia w ramach tego przedsięwzięcia.
4.
Do wniosku dołącza się uchwałę rady gminy, o której mowa w ust. 1.
5.
Wniosek do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wnosi się za pośrednictwem Prezesa KZN.
6.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może zlecić Prezesowi KZN rozpatrywanie wniosków.
7.
W przypadku, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zawiera z KZN umowę określającą w szczególności:
1)
okres obowiązywania umowy;
2)
obowiązki sprawozdawcze;
3)
przyczyny i warunki rozwiązania umowy;
4)
szczegółowy zakres obowiązków i zasady odpowiedzialności w zakresie przetwarzania danych osobowych;
5)
warunki wynagrodzenia KZN z tytułu pokrycia kosztów obsługi wypłat;
6)
zakres odpowiedzialności KZN z tytułu wykonywania umowy;
7)
sposób kontroli wykonania umowy.
1.
Wysokość wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, nie może przekroczyć:
1)
3 mln zł - w przypadku działania, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa pkt 1;
2)
10% wartości kosztów przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 33m wniosek o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa ust. 3 - w przypadku działania, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa pkt 2.
2.
Wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, na działania, o których mowa w:
1)
art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa pkt 1, można udzielić danej gminie raz;
2)
art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa pkt 2, można udzielić danej gminie więcej niż raz, o ile każde z działań związane jest z realizacją innego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego.
1.
Wnioski o wsparcie, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, rozpatrywane są w terminie 60 dni od dnia ich złożenia.
2.
W przypadku gdy łączna kwota wsparcia wynikająca ze złożonych i nierozpatrzonych wniosków, o których mowa w art. 33m wniosek o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa ust. 1, jest wyższa niż kwota środków zgromadzonych na rachunku Funduszu, wnioski te rozpatruje się zgodnie z kolejnością ich złożenia, do czasu wyczerpania środków.
3.
Wsparcie, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, wypłaca się jednorazowo i wpłaca na rachunek określony we wniosku o wsparcie.
1.
Objęcie udziałów lub akcji SIM, z wykorzystaniem wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, stanowi udzieloną SIM rekompensatę z tytułu świadczenia usługi publicznej w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej, dotyczących pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.
1a.
Rozpoczęcie realizacji usługi publicznej, o której mowa w ust. 1, następuje nie później niż po upływie:
1)
7 lat od objęcia udziałów lub akcji SIM – w przypadku, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa pkt 1;
2)
5 lat od objęcia udziałów lub akcji SIM – w przypadku, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa pkt 2.
1b.
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego lub innego przedsięwzięcia służącego realizacji usługi publicznej, o której mowa w ust. 1, następuje nie później niż po upływie 12 miesięcy od dnia objęcia udziałów lub akcji SIM z wykorzystaniem wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego lub innego przedsięwzięcia służącego realizacji usługi publicznej, o której mowa w ust. 1, jest w rozumieniu niniejszego przepisu, sporządzenie dotyczącego realizacji tego przedsięwzięcia projektu zagospodarowania działki lub terenu, a w przypadku gdy do jego realizacji nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie – podjęcie innego działania zmierzającego do rozpoczęcia realizacji usługi publicznej, o której mowa w ust. 1.
1c.
Na uzasadniony wniosek gminy minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wyrazić zgodę na wydłużenie terminów, o których mowa w ust. 1a i 1b, jednak o nie więcej niż 12 miesięcy. O wyrażeniu zgody minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zawiadamia ministra, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
2.
Rodzaj, planowany termin rozpoczęcia i okres realizacji usługi publicznej, o której mowa w ust. 1, oraz planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego lub innego przedsięwzięcia służącego realizacji tej usługi, określa umowa gminy z SIM, zawierana nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia objęcia przez gminę udziałów lub akcji SIM z wykorzystaniem wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
2a.
O zawarciu umowy, o której mowa w ust. 2, określonym w niej rodzaju, planowanym terminie rozpoczęcia i okresie realizacji usługi publicznej, o której mowa w ust. 1, oraz planowanym terminie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego lub innego przedsięwzięcia służącego realizacji tej usługi gmina informuje ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministra, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia tej umowy.
2b.
O rozpoczęciu realizacji usługi publicznej określonej w umowie, o której mowa w ust. 2, gmina informuje ministra, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania informacji o rozpoczęciu realizacji tej usługi.
2c.
W przypadku gdy usługą publiczną rekompensowaną objęciem udziałów lub akcji SIM z wykorzystaniem wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, jest najem lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego realizowanego z wykorzystaniem finansowania zwrotnego udziela się:
1)
finansowania zwrotnego na realizację tego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, w ramach którego ma nastąpić utworzenie tego lokalu,
2)
finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, na realizację tego przedsięwzięcia, w ramach którego ma nastąpić utworzenie tego lokalu
‒ jeżeli łączna kwota środków tego finansowego wsparcia, środków pochodzących ze wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, przeznaczonych na realizację tego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego oraz ekwiwalentu dotacji brutto finansowania zwrotnego wyliczanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 wyrażanie wartości pomocy publicznej i sposoby jej obliczania ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, nie przekracza dopuszczalnej wysokości rekompensaty z tytułu świadczenia usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym, ustalonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15b zasady udzielania finansowania zwrotnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ust. 5.
2d.
W przypadku gdy usługą publiczną rekompensowaną objęciem udziałów lub akcji SIM z wykorzystaniem wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, jest najem lokalu mieszkalnego realizowanego w ramach przedsięwzięcia, na którego realizację nie udzielono finansowania zwrotnego, udziela się finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, na realizację tego przedsięwzięcia, w ramach którego ma nastąpić utworzenie tego lokalu, jeżeli łączna kwota środków tego finansowego wsparcia oraz środków pochodzących ze wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, przeznaczonych na realizację tego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, nie przekracza dopuszczalnej wysokości rekompensaty z tytułu świadczenia usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym, ustalonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.
3.
Niniejszy artykuł stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.
1.
W przypadku:
1)
niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy, o której mowa w art. 33p udziały lub akcje SIM z wykorzystaniem wsparcia jako rekompensata za świadczenie usługi publicznej ust. 2, lub
2)
nierozpoczęcia przez SIM realizacji usługi publicznej, o której mowa w art. 33p udziały lub akcje SIM z wykorzystaniem wsparcia jako rekompensata za świadczenie usługi publicznej ust. 1, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 33p udziały lub akcje SIM z wykorzystaniem wsparcia jako rekompensata za świadczenie usługi publicznej ust. 2, lub
3)
niedotrzymania określonego w umowie, o której mowa w art. 33p udziały lub akcje SIM z wykorzystaniem wsparcia jako rekompensata za świadczenie usługi publicznej ust. 2, terminu rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego lub innego przedsięwzięcia służącego realizacji usługi publicznej, o której mowa w art. 33p udziały lub akcje SIM z wykorzystaniem wsparcia jako rekompensata za świadczenie usługi publicznej ust. 1
– gmina występuje o umorzenie udziałów lub akcji SIM objętych z wykorzystaniem wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
2.
Uzyskane przez gminę w związku z umorzeniem udziałów lub akcji na podstawie:
1)
ust. 1 pkt 1 środki podlegają zwrotowi, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania do dnia ich zwrotu, na rachunek Funduszu, a w przypadku jego zlikwidowania – na rachunek Funduszu Dopłat;
2)
ust. 1 pkt 2 i 3 środki podlegają:
a) zwrotowi, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania do dnia ich zwrotu, na rachunek Funduszu, a w przypadku jego zlikwidowania – na rachunek Funduszu Dopłat albo
b) przeznaczeniu, w terminie 3 lat od dnia ich uzyskania, na realizację przez tę gminę przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.
3.
Uzyskane środki gmina gromadzi na rachunku, o którym mowa w art. 7c ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, do dnia:
1)
zwrotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 albo ust. 2 pkt 2 lit. a, albo
2)
przeznaczenia zgodnie z ust. 2 pkt 2 lit. b.
4.
O umorzeniu udziałów lub akcji na podstawie ust. 1 oraz przeznaczeniu uzyskanych w związku z tym umorzeniem środków zgodnie z ust. 2 pkt 2 lit. b gmina informuje ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministra, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, w terminie 3 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
5.
Tryb i sposób umarzania udziałów lub akcji objętych z wykorzystaniem wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, określa umowa albo statut SIM.”;
1.
W przypadku gdy w terminie 6 miesięcy od dnia wypłaty wsparcia nie dojdzie do zrealizowania działania, w związku z którym je udzielono, wypłacona kwota wsparcia podlega zwrotowi.
2.
Wypłacona kwota jest zwracana na rachunek Funduszu z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania wypłaty do dnia zwrotu, a w przypadku jego zlikwidowania – na rachunek Funduszu Dopłat.
1.
Do dochodzenia od gminy roszczeń z tytułu:
1)
niezrealizowania działania, w związku z którym udzielono wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa,
2)
niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy określającej rodzaj, okres realizacji i planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi publicznej, o której mowa w art. 33p udziały lub akcje SIM z wykorzystaniem wsparcia jako rekompensata za świadczenie usługi publicznej ust. 1,
3)
niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 33pa umorzenie udziałów lub akcji SIM objętych z wykorzystaniem finansowego wsparcia ust. 2
‒ właściwy jest minister, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
2.
Minister, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, może zlecić Prezesowi KZN wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, minister, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, zawiera z KZN umowę określającą w szczególności:
1)
okres obowiązywania umowy;
2)
obowiązki sprawozdawcze;
3)
przyczyny i warunki rozwiązania umowy;
4)
szczegółowe obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych;
5)
warunki wynagrodzenia KZN z tytułu pokrycia kosztów odzyskania środków;
6)
zakres odpowiedzialności KZN z tytułu wykonywania umowy;
7)
sposób kontroli wykonania umowy.
4.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, jest pokrywane ze środków Funduszu, a w przypadku jego zlikwidowania – ze środków Funduszu Dopłat.
1.
Przychody Funduszu pochodzą z:
1)
wpłaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.);
2)
odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu zdeponowanych w bankach;
2a)
wpływów ze skarbowych papierów wartościowych;
3)
wpłat z innych tytułów.
2.
Okresowo wolne środki Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego może lokować w formie depozytu, o którym mowa w art. 78b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927).
3.
Kosztami Funduszu są:
1)
wypłaty, o których mowa w art. 33o tryb rozpatrywania wniosków o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa ust. 3;
2)
koszty obsługi wypłat i koszty prowadzenia Funduszu.
4.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą zasady obsługi Funduszu, w tym koszty wynagrodzenia Banku Gospodarstwa Krajowego.
5.
Fundusz działa na podstawie rocznego planu finansowego, który stanowi podstawę dokonywania wypłat.
6.
Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat.
7.
Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie do dnia:
1)
15 kwietnia danego roku:
a) sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu za rok poprzedni,
b) bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedni.
2)
(uchylony)
7a.
Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych projekt rocznego planu finansowego Funduszu na następny rok w terminie do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
8.
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kwartalne informacje o realizacji planu finansowego Funduszu w terminie do końca miesiąca następującego po danym kwartale.
9.
Zakres i formę informacji, o których mowa w ust. 8, określa umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, o której mowa w ust. 4, w sposób umożliwiający monitorowanie wsparcia udzielonego gminom ze środków Funduszu.
10.
Projekt rocznego planu finansowego Funduszu na następny rok zatwierdza minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
Fundusz ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków na jego rachunku.
W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. poz. 288): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. poz. 207, z 1989 r. poz. 443 i z 1995 r. poz. 428): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. poz. 359, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy (Dz. U. poz. 517): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. poz. 416, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. poz. 482, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. poz. 509 i z 1995 r. poz. 433) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r. poz. 18): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
1.
Towarzystwa budownictwa społecznego, utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy, są obowiązane, w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy, dostosować statut lub umowę spółki do jej przepisów albo zmienić firmę lub nazwę. Do zmiany statutu lub umowy stosuje się art. 24 obszar działalności SIM i przeznaczenie jej dochodów, ust. 3 ustawy.
2.
Jeżeli spółka lub spółdzielnia nie dokona zmiany statutu lub umowy spółki w terminie i w sposób określony w ust. 1, sąd rejestrowy zażąda usunięcia braków w wyznaczonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie uczyni w rejestrze wzmiankę o zakazie używania w nazwie lub firmie wyrazów "towarzystwo budownictwa społecznego" i powiadamia o tym daną spółkę lub spółdzielnię.
Porównania: 1
Traci moc ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o popieraniu budownictwa (Dz. U. poz. 270 i 467, z 1951 r. poz. 75 i 110 oraz z 1952 r. poz. 108).
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 35 zmiana ustawy o podatku od spadków i darowizn, art. 38 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 39 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 27.11.1995 r. - Dz.U. z 1995 r. poz. 654]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...