• Ustawa o niektórych forma...
  30.05.2024

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2021.0.2224 t.j. - Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Rozdział 4c . Wsparcie gmin ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego udziela gminie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, zwanego dalej "Funduszem", na sfinansowanie części lub całości działania polegającego na objęciu przez tę gminę udziałów lub akcji w:
1)
tworzonej albo istniejącej SIM, która przed dniem objęcia tych akcji lub udziałów nie prowadziła działalności na terenie tej gminy;
2)
istniejącej SIM, która przed dniem objęcia tych akcji lub udziałów prowadziła działalność na terenie tej gminy.
1.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może przekazać część wolnych środków Funduszu do Funduszu Dopłat.
2.
Przekazane do Funduszu Dopłat środki, o których mowa w ust. 1, przeznacza się wyłącznie na finansowe wsparcie udzielone na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.
1.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może przekazać część wolnych środków Funduszu do Funduszu Termomodernizacji i Remontów.
2.
Przekazane do Funduszu Termomodernizacji i Remontów środki, o których mowa w ust. 1, przeznacza się wyłącznie na premie, o których mowa w rozdziałach 2–4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
1.
Wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, udziela się gminie na zatwierdzony przez radę gminy w drodze uchwały wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
2.
Wniosek zawiera:
1)
wysokość planowanego wkładu pieniężnego gminy związanego z realizacją działania, którego dotyczy wsparcie;
2)
wysokość wnioskowanego wsparcia;
3)
informację o planowanym terminie realizacji działania w związku, z którym udzielane ma być wsparcie;
4)
numer rachunku, na który wypłacone ma być wsparcie.
3.
W przypadku wniosku o wsparcie działania, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa pkt 2, do wniosku dołącza się szacunkowy koszt przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, w celu realizacji którego obejmowane są udziały lub akcje w istniejącej SIM oraz szacunkową liczbę mieszkań planowaną do utworzenia w ramach tego przedsięwzięcia.
4.
Do wniosku dołącza się uchwałę rady gminy, o której mowa w ust. 1.
5.
Wniosek do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wnosi się za pośrednictwem Prezesa KZN.
6.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może zlecić Prezesowi KZN rozpatrywanie wniosków.
7.
W przypadku, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zawiera z KZN umowę określającą w szczególności:
1)
okres obowiązywania umowy;
2)
obowiązki sprawozdawcze;
3)
przyczyny i warunki rozwiązania umowy;
4)
szczegółowy zakres obowiązków i zasady odpowiedzialności w zakresie przetwarzania danych osobowych;
5)
warunki wynagrodzenia KZN z tytułu pokrycia kosztów obsługi wypłat;
6)
zakres odpowiedzialności KZN z tytułu wykonywania umowy;
7)
sposób kontroli wykonania umowy.
1.
Wysokość wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, nie może przekroczyć:
1)
3 mln zł - w przypadku działania, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa pkt 1;
2)
10% wartości kosztów przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 33m wniosek o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa ust. 3 - w przypadku działania, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa pkt 2.
2.
Wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, na działania, o których mowa w:
1)
art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa pkt 1, można udzielić danej gminie raz;
2)
art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa pkt 2, można udzielić danej gminie więcej niż raz, o ile każde z działań związane jest z realizacją innego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego.
1.
Wnioski o wsparcie, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, rozpatrywane są w terminie 60 dni od dnia ich złożenia.
2.
W przypadku gdy łączna kwota wsparcia wynikająca ze złożonych i nierozpatrzonych wniosków, o których mowa w art. 33m wniosek o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa ust. 1, jest wyższa niż kwota środków zgromadzonych na rachunku Funduszu, wnioski te rozpatruje się zgodnie z kolejnością ich złożenia, do czasu wyczerpania środków.
3.
Wsparcie, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, wypłaca się jednorazowo i wpłaca na rachunek określony we wniosku o wsparcie.
1.
Objęcie udziałów lub akcji SIM, z wykorzystaniem wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, stanowi udzieloną SIM rekompensatę z tytułu świadczenia usługi publicznej w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej, dotyczących pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.
1a.
Rozpoczęcie realizacji usługi publicznej, o której mowa w ust. 1, następuje nie później niż po upływie:
1)
7 lat od objęcia udziałów lub akcji SIM – w przypadku, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa pkt 1;
2)
5 lat od objęcia udziałów lub akcji SIM – w przypadku, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa pkt 2.
1b.
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego lub innego przedsięwzięcia służącego realizacji usługi publicznej, o której mowa w ust. 1, następuje nie później niż po upływie 12 miesięcy od dnia objęcia udziałów lub akcji SIM z wykorzystaniem wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego lub innego przedsięwzięcia służącego realizacji usługi publicznej, o której mowa w ust. 1, jest w rozumieniu niniejszego przepisu, sporządzenie dotyczącego realizacji tego przedsięwzięcia projektu zagospodarowania działki lub terenu, a w przypadku gdy do jego realizacji nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie – podjęcie innego działania zmierzającego do rozpoczęcia realizacji usługi publicznej, o której mowa w ust. 1.
1c.
Na uzasadniony wniosek gminy minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wyrazić zgodę na wydłużenie terminów, o których mowa w ust. 1a i 1b, jednak o nie więcej niż 12 miesięcy. O wyrażeniu zgody minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zawiadamia ministra, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
2.
Rodzaj, planowany termin rozpoczęcia i okres realizacji usługi publicznej, o której mowa w ust. 1, oraz planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego lub innego przedsięwzięcia służącego realizacji tej usługi, określa umowa gminy z SIM, zawierana nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia objęcia przez gminę udziałów lub akcji SIM z wykorzystaniem wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
2a.
O zawarciu umowy, o której mowa w ust. 2, określonym w niej rodzaju, planowanym terminie rozpoczęcia i okresie realizacji usługi publicznej, o której mowa w ust. 1, oraz planowanym terminie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego lub innego przedsięwzięcia służącego realizacji tej usługi gmina informuje ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministra, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia tej umowy.
2b.
O rozpoczęciu realizacji usługi publicznej określonej w umowie, o której mowa w ust. 2, gmina informuje ministra, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania informacji o rozpoczęciu realizacji tej usługi.
2c.
W przypadku gdy usługą publiczną rekompensowaną objęciem udziałów lub akcji SIM z wykorzystaniem wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, jest najem lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego realizowanego z wykorzystaniem finansowania zwrotnego udziela się:
1)
finansowania zwrotnego na realizację tego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, w ramach którego ma nastąpić utworzenie tego lokalu,
2)
finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, na realizację tego przedsięwzięcia, w ramach którego ma nastąpić utworzenie tego lokalu
‒ jeżeli łączna kwota środków tego finansowego wsparcia, środków pochodzących ze wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, przeznaczonych na realizację tego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego oraz ekwiwalentu dotacji brutto finansowania zwrotnego wyliczanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 wyrażanie wartości pomocy publicznej i sposoby jej obliczania ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, nie przekracza dopuszczalnej wysokości rekompensaty z tytułu świadczenia usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym, ustalonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15b zasady udzielania finansowania zwrotnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ust. 5.
2d.
W przypadku gdy usługą publiczną rekompensowaną objęciem udziałów lub akcji SIM z wykorzystaniem wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, jest najem lokalu mieszkalnego realizowanego w ramach przedsięwzięcia, na którego realizację nie udzielono finansowania zwrotnego, udziela się finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, na realizację tego przedsięwzięcia, w ramach którego ma nastąpić utworzenie tego lokalu, jeżeli łączna kwota środków tego finansowego wsparcia oraz środków pochodzących ze wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, przeznaczonych na realizację tego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, nie przekracza dopuszczalnej wysokości rekompensaty z tytułu świadczenia usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym, ustalonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.
3.
Niniejszy artykuł stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.
1.
W przypadku:
1)
niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy, o której mowa w art. 33p udziały lub akcje SIM z wykorzystaniem wsparcia jako rekompensata za świadczenie usługi publicznej ust. 2, lub
2)
nierozpoczęcia przez SIM realizacji usługi publicznej, o której mowa w art. 33p udziały lub akcje SIM z wykorzystaniem wsparcia jako rekompensata za świadczenie usługi publicznej ust. 1, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 33p udziały lub akcje SIM z wykorzystaniem wsparcia jako rekompensata za świadczenie usługi publicznej ust. 2, lub
3)
niedotrzymania określonego w umowie, o której mowa w art. 33p udziały lub akcje SIM z wykorzystaniem wsparcia jako rekompensata za świadczenie usługi publicznej ust. 2, terminu rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego lub innego przedsięwzięcia służącego realizacji usługi publicznej, o której mowa w art. 33p udziały lub akcje SIM z wykorzystaniem wsparcia jako rekompensata za świadczenie usługi publicznej ust. 1
– gmina występuje o umorzenie udziałów lub akcji SIM objętych z wykorzystaniem wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
2.
Uzyskane przez gminę w związku z umorzeniem udziałów lub akcji na podstawie:
1)
ust. 1 pkt 1 środki podlegają zwrotowi, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania do dnia ich zwrotu, na rachunek Funduszu, a w przypadku jego zlikwidowania – na rachunek Funduszu Dopłat;
2)
ust. 1 pkt 2 i 3 środki podlegają:
a) zwrotowi, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania do dnia ich zwrotu, na rachunek Funduszu, a w przypadku jego zlikwidowania – na rachunek Funduszu Dopłat albo
b) przeznaczeniu, w terminie 3 lat od dnia ich uzyskania, na realizację przez tę gminę przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.
3.
Uzyskane środki gmina gromadzi na rachunku, o którym mowa w art. 7c ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, do dnia:
1)
zwrotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 albo ust. 2 pkt 2 lit. a, albo
2)
przeznaczenia zgodnie z ust. 2 pkt 2 lit. b.
4.
O umorzeniu udziałów lub akcji na podstawie ust. 1 oraz przeznaczeniu uzyskanych w związku z tym umorzeniem środków zgodnie z ust. 2 pkt 2 lit. b gmina informuje ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministra, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, w terminie 3 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
5.
Tryb i sposób umarzania udziałów lub akcji objętych z wykorzystaniem wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, określa umowa albo statut SIM.”;
1.
W przypadku gdy w terminie 6 miesięcy od dnia wypłaty wsparcia nie dojdzie do zrealizowania działania, w związku z którym je udzielono, wypłacona kwota wsparcia podlega zwrotowi.
2.
Wypłacona kwota jest zwracana na rachunek Funduszu z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania wypłaty do dnia zwrotu, a w przypadku jego zlikwidowania – na rachunek Funduszu Dopłat.
1.
Do dochodzenia od gminy roszczeń z tytułu:
1)
niezrealizowania działania, w związku z którym udzielono wsparcia, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa,
2)
niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy określającej rodzaj, okres realizacji i planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi publicznej, o której mowa w art. 33p udziały lub akcje SIM z wykorzystaniem wsparcia jako rekompensata za świadczenie usługi publicznej ust. 1,
3)
niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 33pa umorzenie udziałów lub akcji SIM objętych z wykorzystaniem finansowego wsparcia ust. 2
‒ właściwy jest minister, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
2.
Minister, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, może zlecić Prezesowi KZN wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, minister, o którym mowa w art. 33l wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, zawiera z KZN umowę określającą w szczególności:
1)
okres obowiązywania umowy;
2)
obowiązki sprawozdawcze;
3)
przyczyny i warunki rozwiązania umowy;
4)
szczegółowe obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych;
5)
warunki wynagrodzenia KZN z tytułu pokrycia kosztów odzyskania środków;
6)
zakres odpowiedzialności KZN z tytułu wykonywania umowy;
7)
sposób kontroli wykonania umowy.
4.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, jest pokrywane ze środków Funduszu, a w przypadku jego zlikwidowania – ze środków Funduszu Dopłat.
1.
Przychody Funduszu pochodzą z:
1)
wpłaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.);
2)
odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu zdeponowanych w bankach;
2a)
wpływów ze skarbowych papierów wartościowych;
3)
wpłat z innych tytułów.
2.
Okresowo wolne środki Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego może lokować w formie depozytu, o którym mowa w art. 78b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927).
3.
Kosztami Funduszu są:
1)
wypłaty, o których mowa w art. 33o tryb rozpatrywania wniosków o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa ust. 3;
2)
koszty obsługi wypłat i koszty prowadzenia Funduszu.
4.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą zasady obsługi Funduszu, w tym koszty wynagrodzenia Banku Gospodarstwa Krajowego.
5.
Fundusz działa na podstawie rocznego planu finansowego, który stanowi podstawę dokonywania wypłat.
6.
Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat.
7.
Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie do dnia:
1)
15 kwietnia danego roku:
a) sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu za rok poprzedni,
b) bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedni.
2)
(uchylony)
7a.
Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych projekt rocznego planu finansowego Funduszu na następny rok w terminie do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
8.
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kwartalne informacje o realizacji planu finansowego Funduszu w terminie do końca miesiąca następującego po danym kwartale.
9.
Zakres i formę informacji, o których mowa w ust. 8, określa umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, o której mowa w ust. 4, w sposób umożliwiający monitorowanie wsparcia udzielonego gminom ze środków Funduszu.
10.
Projekt rocznego planu finansowego Funduszu na następny rok zatwierdza minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
Fundusz ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków na jego rachunku.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...