• Ustawa o niektórych forma...
  18.04.2024

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2021.0.2224 t.j. - Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Towarzystwa budownictwa społecznego, utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy, są obowiązane, w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy, dostosować statut lub umowę spółki do jej przepisów albo zmienić firmę lub nazwę. Do zmiany statutu lub umowy stosuje się art. 24 obszar działalności SIM i przeznaczenie jej dochodów, ust. 3 ustawy.
2.
Jeżeli spółka lub spółdzielnia nie dokona zmiany statutu lub umowy spółki w terminie i w sposób określony w ust. 1, sąd rejestrowy zażąda usunięcia braków w wyznaczonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie uczyni w rejestrze wzmiankę o zakazie używania w nazwie lub firmie wyrazów "towarzystwo budownictwa społecznego" i powiadamia o tym daną spółkę lub spółdzielnię.
Porównania: 1
Traci moc ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o popieraniu budownictwa (Dz. U. poz. 270 i 467, z 1951 r. poz. 75 i 110 oraz z 1952 r. poz. 108).
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 35 zmiana ustawy o podatku od spadków i darowizn, art. 38 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 39 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 27.11.1995 r. - Dz.U. z 1995 r. poz. 654]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...