• Ustawa o niektórych zawod...
  05.03.2024

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2023.0.1972 - Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych

Obserwuj akt

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 2 Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Rozdział 3 Zasady wykonywania zawodów medycznych

Rozdział 4 Ustawiczny rozwój zawodowy

Rozdział 5 Odpowiedzialność zawodowa osób wykonujących zawód medyczny

Rozdział 6 Przepisy karne

Rozdział 7 Zmiany w przepisach

W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1516, 1617 i 1831): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1541 i 1560): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2023 r. poz. 1545, 1675 i 1692); (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650, 1234 i 1692): (zmiany pominięte)

(Art. 92 zmiana ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 4 oraz pkt 5 lit. b wchodzi w życie 26.03.2025r.)
W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115, z późn. zm.): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1873 oraz z 2023 r. poz. 1234): (zmiany pominięte)

Rozdział 8 Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe

Do dnia 31 października 2023 r. wojewodowie przekażą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia aktualizacje wojewódzkich planów działania systemu, o których mowa w art. 21 wojewódzki plan działania systemu ustawy zmienianej w art. 89 zmiana ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, sporządzone zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 21 wojewódzki plan działania systemu ust. 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 89 zmiana ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Dyspozytorzy medyczni, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczęli okres edukacyjny, kontynuują go na dotychczasowych zasadach z zachowaniem punktów edukacyjnych.
1.
Kursy doskonalące, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 93 zmiana ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są realizowane zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
2.
Program kursu doskonalącego, o którym mowa w art. 21aa ust. 2 ustawy zmienianej w art. 93 zmiana ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, opracowany i zatwierdzony przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowuje ważność.
3.
Wnioski w sprawie uzyskania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego, o których mowa w art. 21ac ust. 3 ustawy zmienianej w art. 93 zmiana ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.
4.
Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego, o której mowa w art. 21ac ust. 10 ustawy zmienianej w art. 93 zmiana ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jest uprawniony do prowadzenia kursu doskonalącego.
5.
Karta doskonalenia zawodowego, o której mowa w art. 21ad ust. 1 ustawy zmienianej w art. 93 zmiana ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, wydana dla dyspozytora medycznego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowuje ważność przez okres na jaki została wydana.
1.
Osoba, która:
1)
przed dniem 31 grudnia 2028 r. spełniła warunek, o którym mowa w art. 5 opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi ust. 3 pkt 1 lit. b tiret pierwsze ustawy zmienianej w art. 87 zmiana ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, albo
2)
spełniła warunek, o którym mowa w art. 5 opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi ust. 3 pkt 1 lit. b tiret drugie albo trzecie ustawy zmienianej w art. 87 zmiana ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
– może przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
2.
Osoba, o której mowa w ust. 1, może przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, jeżeli dodatkowo posiada rekomendację superwizora lub superwizorów psychoterapii mających doświadczenie w superwizji procesów psychoterapeutycznych dzieci lub młodzieży oraz ich rodzin potwierdzającą, że posiada kwalifikacje do prowadzenia tej psychoterapii, a także że prowadzona psychoterapia była przedmiotem superwizji w wymiarze co najmniej 100 godzin, a także:
1)
zaświadczenie, że co najmniej 320 godzin jej szkolenia lub szkoleń podyplomowych dotyczyło zagadnień rozwojowych, psychopatologii dzieci i młodzieży oraz metod ich leczenia, lub ukończyła podyplomowe szkolenie uzupełniające z psychoterapii dzieci i młodzieży, lub
2)
zaświadczenie, że prowadziła psychoterapię w placówkach prowadzących psychoterapię pacjentów w wieku rozwojowym i ich rodzin przez okres co najmniej 2088 godzin.


Załącznik do ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1972)

WYKSZTAŁCENIE UZYSKANE W SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI, KWALIFIKACJE UZYSKANE W SYSTEMIE OŚWIATY LUB INNE KWALIFIKACJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA DANEGO ZAWODU MEDYCZNEGO

 

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...