• Ustawa o normalizacji
  23.02.2024

Ustawa o normalizacji

Stan prawny aktualny na dzień: 23.02.2024

Dz.U.2015.0.1483 t.j. - Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji

Rozdział 5. Komitety techniczne PKN

1.
Komitety techniczne realizują cele wymienione w art. 3 cel normalizacji krajowej, poprzez opracowywanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych w określonych zakresach tematycznych, między innymi poprzez udział przedstawicieli komitetów technicznych uczestniczących w pracach regionalnych i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych.
2.
W skład komitetu technicznego wchodzą specjaliści delegowani przez organy administracji rządowej, organizacje: gospodarcze, pracodawców, konsumenckie, zawodowe i naukowo-techniczne, szkół wyższych i nauki oraz pracownicy PKN, z zachowaniem zasady reprezentatywności wszystkich zainteresowanych określonym zakresem tematycznym, z uwzględnieniem potrzeb gospodarki krajowej.
3.
Komitety techniczne powołuje i odwołuje Prezes po zasięgnięciu opinii Rady.
4.
Sekretariaty komitetów technicznych prowadzi PKN.
5.
Prowadzenie sekretariatów, o których mowa w ust. 4, PKN może powierzać w drodze umowy innym jednostkom organizacyjnym, na koszt tych jednostek.
6.
W umowach, o których mowa w ust. 5, ustala się szczegółowe zasady i warunki prowadzenia sekretariatów komitetów technicznych. Umowy te mogą być również zawierane na realizację określonych celów, wymienionych w art. 3 cel normalizacji krajowej,
7.
Szczegółowe zasady działania komitetów technicznych określają przepisy wewnętrzne PKN.
Orzeczenia: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...