• Ustawa o normalizacji
  21.02.2024

Ustawa o normalizacji

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2015.0.1483 t.j. - Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji

Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Do czasu powołania Rady jej obowiązki pełni dotychczasowy "Polski Komitet Normalizacyjny".
2.
Do czasu powołania Prezesa obowiązki pełni dotychczasowy Prezes "Polskiego Komitetu Normalizacyjnego".
1.
Pierwsze wybory Rady przeprowadza się według tymczasowego regulaminu wyborów, przyjętego przez Polski Komitet Normalizacyjny w uzgodnieniu z Prezesem "Polskiego Komitetu Normalizacyjnego".
2.
Prezes "Polskiego Komitetu Normalizacyjnego" ogłasza wybory do pierwszej Rady na podstawie regulaminu, o którym mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
3.
Prezes zwołuje pierwsze posiedzenie Rady nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
4.
Na pierwszym posiedzeniu Rada przystępuje do realizacji czynności związanych z konkursem na stanowisko Prezesa.
Z dniem wejścia w życie ustawy:
1)
pracownicy Biura dotychczasowego "Polskiego Komitetu Normalizacyjnego" stają się z mocy prawa pracownikami PKN; do pracowników tych stosuje się art. 231 przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Kodeksu pracy;
2)
dotychczasowe "Normalizacyjne Komisje Problemowe" stają się komitetami technicznymi, w rozumieniu niniejszej ustawy;
3)
mienie będące w zarządzie dotychczasowego "Polskiego Komitetu Normalizacyjnego" przechodzi w zarząd PKN.
Z dniem wejścia w życie ustawy zaprzestaje się prowadzenia zbioru norm branżowych; istniejące zbiory zostaną zarchiwizowane przez PKN.
Orzeczenia: 1
Traci moc ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251, z późn. zm.).
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...