• Ustawa o obrocie instrume...
  15.04.2024

Rozdział 1. Prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne

1.
Prowadzenie działalności maklerskiej wymaga zezwolenia Komisji wydanego na wniosek, o którym mowa w art. 82 wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, złożony przez zainteresowany podmiot.
2.
Działalność maklerska, z zastrzeżeniem art. 16 rynki wyodrębnione i alternatywne systemy obrotu ust. 3 i 5, art. 70 wyłączenie stosowania przepisów o uczestnictwie w obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 123a zezwolenie na pośrednictwo w pożyczkach papierów wartościowych, obejmuje wykonywanie czynności polegających na:
1)
przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
2)
wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie;
3)
nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;
4)
zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
5)
doradztwie inwestycyjnym;
6)
oferowaniu instrumentów finansowych;
7)
świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;
8)
prowadzeniu ASO;
9)
prowadzeniu OTF.
3.
(uchylony)
4.
Działalnością maklerską jest również wykonywanie przez firmę inwestycyjną czynności polegających na:
1)
przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, a także prowadzeniu ewidencji instrumentów finansowych;
2)
udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki;
3)
doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
4)
doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
5)
wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w ust. 2;
6)
sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych;
7)
świadczeniu usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji;
8)
wykonywaniu czynności określonych w pkt 1-7 oraz w ust. 2, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych, wskazanych w art. 2 katalog instrumentów finansowych ust. 1 pkt 2 lit. d-f oraz i, jeżeli czynności te pozostają w związku z działalnością maklerską.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1 Przypisy: 1

1.
Dom maklerski może prowadzić działalność jako dostawca usług w zakresie udostępniania informacji po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 27c ust. 1 rozporządzenia 600/2014.
2.
Zezwolenie, o którym mowa w art. 27c ust. 1 rozporządzenia 600/2014, może być udzielone równocześnie z udzieleniem zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.
3.
W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej Komisja może udzielić zezwolenia, o którym mowa w art. 27c ust. 1 rozporządzenia 600/2014.
Komisja, wydając zezwolenie na prowadzenie ASO, może na wniosek firmy inwestycyjnej wpisać firmę do rejestru, o którym mowa w art. 78g rejestr ASO MŚP ust. 1, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 78g rejestr ASO MŚP ust. 2 pkt 2–4.
1.
Dom maklerski może świadczyć usługi pośrednictwa w zawieraniu umowy lokaty strukturyzowanej lub wykonywać czynności odpowiadające działalności, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 5, w odniesieniu do lokat strukturyzowanych.
2.
W przypadku gdy dom maklerski wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 3a uznanie podmiotu za klienta profesjonalnego na jego żądanie, art. 73 wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych ust. 6a, art. 76 doradztwo inwestycyjne, art. 82a wymogi wobec osób zatrudnianych przez firmę inwestycyjną ust. 1 i 3, art. 83a obowiązki firmy inwestycyjnej w zakresie prowadzonej działalności ust. 3a–3f i 3h–4d, art. 83b rozwiązania techniczne i organizacyjne w świadczeniu usług maklerskich ust. 1–3 i 7–17 oraz art 83c-83j stosuje się odpowiednio, z tym że do lokat strukturyzowanych, których konstrukcja nie utrudnia klientowi lub potencjalnemu klientowi zrozumienia ryzyka związanego ze stopą zwrotu lub zrozumienia kosztów likwidacji lokaty przed terminem, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 83h ocena odpowiedniości do klienta usługi lub instrumentu finansowego ust. 5 pkt 2–4, przepisów art. 83h ocena odpowiedniości do klienta usługi lub instrumentu finansowego ust. 1–4 nie stosuje się.
W przypadku świadczenia przez firmę inwestycyjną usług w zakresie produktów energetycznych będących przedmiotem obrotu hurtowego na OTF, które muszą być wykonywane przez dostawę, o których mowa w art. 2 katalog instrumentów finansowych ust. 1 pkt 2 lit. e, przepisy art. 73 wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych ust. 4–5e i 5g–6a, art. 73a obowiązki firmy inwestycyjnej wykonującej zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w celu uzyskania najlepszych wyników dla klienta ust. 5, art. 83a obowiązki firmy inwestycyjnej w zakresie prowadzonej działalności ust. 3a–3c, art. 83b rozwiązania techniczne i organizacyjne w świadczeniu usług maklerskich ust. 7 oraz art. 83c obowiązek działania w najlepiej pojętym interesie klientów ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
1.
Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do:
1)
zakładów ubezpieczeń;
2)
podmiotów wykonujących czynności określone w art. 69 działalność maklerska ust. 2 wyłącznie na rzecz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy podmiot wykonujący te czynności, z zastrzeżeniem pkt 9;
3)
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą inną niż działalność maklerska, wykonujących czynności określone w art. 69 działalność maklerska ust. 2 w sposób incydentalny w związku z prowadzoną działalnością, o ile działalność ta jest regulowana przepisami lub podlega zasadom etyki zawodowej i o ile przepisy te nie wyłączają możliwości wykonywania tych czynności;
4)
podmiotów, które spośród czynności wymienionych w art. 69 działalność maklerska ust. 2 wykonują wyłącznie czynności określone w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 3, których przedmiotem są instrumenty finansowe inne niż towarowe instrumenty pochodne, uprawnienia do emisji lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji, chyba że czynności te są wykonywane w ramach:
a) funkcji animatora rynku lub
b) członkostwa lub uczestnictwa w rynku regulowanym lub ASO, lub w ramach bezpośredniego dostępu elektronicznego, z wyjątkiem podmiotów niefinansowych, o których mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 2017/591, zawierających wskutek tych czynności transakcje, co do których, zgodnie z art. 8 rozporządzenia 2017/591, uznano, że zmniejszają ryzyko bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami tych podmiotów lub grupy, do której należą te podmioty, lub
c) stosowania techniki handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości, lub
d) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, w tym przez zestawianie zleceń;
5)
członków Europejskiego Systemu Banków Centralnych i innych krajowych podmiotów wykonujących podobne funkcje;
5a)
organów publicznych powołanych do zarządzania długiem publicznym lub uczestniczących w zarządzaniu tym długiem, w tym lokujących środki pieniężne pochodzące z tego długu, banku państwowego w zakresie, w jakim działa na zlecenie tych organów, oraz podmiotów, którym zgodnie z art. 13d zlecanie organizacji rynku obrotu skarbowymi papierami wartościowymi zlecono organizację rynku obrotu skarbowymi papierami wartościowymi lub instrumentami finansowymi, których instrumentem bazowym jest skarbowy papier wartościowy, jako rynku poza systemem obrotu instrumentami finansowymi, z wyłączeniem innych niż bank państwowy podmiotów z udziałem państwa, których przedmiot działalności obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej lub jest związany z nabywaniem pakietu udziałów w innych podmiotach;
5b)
Europejskiego Mechanizmu Stabilności lub innych międzynarodowych instytucji finansowych utworzonych przez co najmniej dwa państwa członkowskie, których celem jest uruchamianie wsparcia finansowego lub świadczenia pomocy finansowej na rzecz swoich członków znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub w stosunku do których istnieje zagrożenie wystąpienia takiej sytuacji;
6)
funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych;
7)
funduszy emerytalnych w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
8)
przechowywania aktywów funduszy oraz spółek, o których mowa w pkt 6 lub 7, i zarządzania tymi funduszami i spółkami;
9)
podmiotów, które prowadzą wyłącznie działalność, określoną w art. 69 działalność maklerska ust. 2, polegającą na zarządzaniu funduszem emerytalnym, wykonując czynności określone w art. 69 działalność maklerska ust. 2 na rzecz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy podmiot wykonujący te czynności;
10)
podmiotów:
a) które spośród czynności wymienionych w art. 69 działalność maklerska ust. 2 wykonują wyłącznie czynności określone w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 3, których przedmiotem są towarowe instrumenty pochodne, uprawnienia do emisji lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji, w tym animatorów rynku na tych instrumentach, z wyłączeniem podmiotów, które wykonują transakcje na własny rachunek, wykonując zlecenia klientów, lub
b) wykonujących czynności określone w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 1, 2 i 4–9, których przedmiotem są towarowe instrumenty pochodne, uprawnienia do emisji lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji, na rzecz klientów i dostawców usług związanych z głównym przedmiotem działalności podmiotów wykonujących te czynności
– jeżeli czynności te mają charakter dodatkowy w stosunku do głównego przedmiotu ich działalności, a główny przedmiot ich działalności nie obejmuje działalności maklerskiej, wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2, lub wykonywania działalności animatora rynku, z tym że charakter przedmiotu działalności tych podmiotów jest ustalany na podstawie przedmiotu działalności grupy kapitałowej, do której te podmioty należą, oraz czynności te nie są wykonywane w ramach wykorzystania techniki handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości;
11)
podmiotów świadczących usługę doradztwa inwestycyjnego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej niebędącej działalnością maklerską, o ile działalność ta jest regulowana przepisami i świadczenie tej usługi nie jest odpłatne;
12)
(uchylony)
13)
(uchylony)
14)
podmiotów, o których mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych;
15)
operatorów statków powietrznych, o których mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, lub podmiotów prowadzących instalację, o których mowa w art. 3 objaśnienie pojęć pkt 16 tej ustawy, wykonujących spośród czynności wymienionych w art. 69 działalność maklerska ust. 2 wyłącznie czynności określone w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 3, których przedmiotem są uprawnienia do emisji, chyba że czynności te są wykonywane w ramach:
a) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie lub
b) wykorzystania techniki handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości;
16)
operatorów systemu przesyłowego, o których mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 24 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, wykonujących w celu wykonywania zadań operatora czynności, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2, mające za przedmiot towarowe instrumenty pochodne, oraz podmiotów, które w tym zakresie wykonują czynności w celu realizacji powierzonej przez operatorów całości lub części takich zadań, chyba że czynności te są wykonywane w ramach operacji na rynku wtórnym, w tym na platformie obrotu finansowymi prawami przesyłowymi;
17)
centralnych depozytów papierów wartościowych w związku z wykonywaniem zadań w zakresie, w jakim jest to przewidziane w przepisach rozporządzenia 909/2014, z uwzględnieniem art. 73 tego rozporządzenia;
18)
zagranicznych osób prawnych nieprowadzących działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w ramach bezpośredniego dostępu elektronicznego wykonują czynności określone w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 1–3, w zakresie nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, z wyłączeniem pełnienia funkcji animatora rynku, lub na rachunek klientów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie;
19)
dostawców usług finansowania społecznościowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2020/1503, posiadających zezwolenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503.
1a.
Przez wykonywanie czynności w sposób incydentalny, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, rozumie się spełnianie warunków przewidzianych w art. 4 rozporządzenia 2017/565.
1b.
Przez wykonywanie wyłącznie czynności określonych w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 3, o których mowa w ust. 1 pkt 10 lit. a, rozumie się również wykonanie zlecenia w ramach transakcji pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej.
1c.
Podmioty wykonujące zlecenia na podstawie ust. 1 pkt 10 lit. b, na rzecz klientów lub dostawców, o których mowa w tym przepisie, mogą przy wykonywaniu tych zleceń zawierać transakcje na własny rachunek.
1d.
Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 10, dokonywane w ramach wyłączenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, uznaje się za objęte zakresem tego wyłączenia.
1e.
Przez charakter dodatkowy czynności w stosunku do głównego przedmiotu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, rozumie się spełnianie warunków przewidzianych w rozporządzeniu 2017/592.
1f.
(uchylony)
1g.
(uchylony)
1h.
Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 10, lub wchodzące w skład ich statutowych organów albo pozostające z tymi podmiotami w stosunku pracy niezwłocznie sporządzają i przekazują, na koszt tych podmiotów, kopie dokumentów i innych nośników informacji oraz udzielają pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie korzystania z wyłączenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, niezbędnych do ustalenia, czy czynności mają charakter dodatkowy w stosunku do głównego przedmiotu działalności.
1i.
Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 6-8 i 17, mogą korzystać również z wyłączenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, również jeżeli wykonują czynności określone w ust. 1 pkt 4 lit. a-d.
1j.
Wyjątki określone w ust. 1 pkt 4, 10 i 15 mogą być stosowane łącznie.
2.
Bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może, poza jednostką wydzieloną organizacyjnie zgodnie z art. 111 wniosek o zezwolenie na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej ust. 5, wykonywać czynności określone w:
1)
art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 1, 2 i 4–6 – o ile przedmiotem tych czynności są papiery wartościowe, o których mowa w art. 4 pojęcie rachunków papierów wartościowych ust. 1 pkt 2, lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe, obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz funduszy utworzonych, powierzonych albo przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw, gwarantowane przez Skarb Państwa, a także obligacje emitowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub podmiot zarządzający aktywami, o którym mowa w art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;
2)
art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 7;
3)
art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 3 – jeżeli nie są one wykonywane w ramach pełnienia funkcji animatora rynku na akcjach lub instrumentach pochodnych, których instrumentem bazowym są akcje;
4)
art. 69 działalność maklerska ust. 4 – jeżeli wykonuje co najmniej jedną z czynności, o których mowa w pkt 1–3 lub 5;
5)
art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 1 i 2 – jeżeli przedmiotem tych czynności jest pośredniczenie w zawieraniu transakcji pożyczek papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 7 rozporządzenia 2015/2365, przez przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących pożyczek papierów wartościowych, zawieranie transakcji pożyczek papierów wartościowych w imieniu własnym i na rzecz dającego zlecenie albo w imieniu i na rzecz dającego zlecenie, jeżeli przedmiotem tych transakcji są papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego.
2a.
Banki, o których mowa w ust. 2, które stanowią małe i niezłożone instytucje, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 145 rozporządzenia 575/2013, lub które posiadają kapitały własne w wysokości poniżej równowartości w złotych 5 000 000 euro, mogą, poza jednostką wydzieloną organizacyjnie zgodnie z art. 111 wniosek o zezwolenie na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej ust. 5, wykonywać czynności, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 3, jeżeli przedmiotem tych czynności są instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 2 pkt 1, a także dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, inne niż określone w ust. 2 pkt 1, lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące takie prawa majątkowe, stopa procentowa lub waluta.
3.
Wykonywanie przez bank, zgodnie z ust. 2, czynności, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 1–7 i ust. 4, nie stanowi działalności maklerskiej.
4.
W zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 1–7 i ust. 4, do banku, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 3a uznanie podmiotu za klienta profesjonalnego na jego żądanie, art. 72 oferowanie instrumentów finansowych, art. 73 wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych ust. 1, 2, 5j–5o i 6a, art 73a–73d, art 74b–76, art. 77 usługa wymiany walutowej, art 79–81a, art. 81c odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec firmy inwestycyjnej, art. 81d obowiązki informacyjne firmy inwestycyjnej w zakresie umowy o powierzenie przedsiębiorcy wykonywania czynności, art. 81f powierzenie czynności w ramach dalszego powierzenia, art. 82a wymogi wobec osób zatrudnianych przez firmę inwestycyjną, art 83a–83ja, art. 88 uprawnienia nadzorcze KNF wobec firmy inwestycyjnej i art. 90 postępowanie z dokumentami firmy inwestycyjnej po zaprzestaniu działalności oraz bezpośrednio obowiązujące przepisy prawa Unii Europejskiej odnoszące się do prowadzenia działalności w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 1–7 i ust. 4, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.
5.
W zakresie wykonywania przez agenta firmy inwestycyjnej czynności na rzecz banku, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio art 79-81.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Porównania: 1
Przez oferowanie instrumentów finansowych rozumie się podejmowanie na rzecz emitenta papierów wartościowych, wystawcy instrumentu finansowego lub oferującego instrument finansowy czynności prowadzących do nabycia przez inne podmioty instrumentów finansowych, przez:
1)
prezentowanie, w dowolnej formie i w dowolny sposób, udostępnianych przez emitenta, wystawcę lub oferującego, informacji o instrumentach finansowych i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych instrumentów lub
2)
pośredniczenie w zbywaniu instrumentów finansowych nabywanych przez podmioty w wyniku prezentowania informacji, o których mowa w pkt 1, lub
3)
prezentowanie indywidualnie oznaczonym adresatom, w dowolnej formie i w dowolny sposób, udostępnianych przez emitenta, wystawcę lub oferującego informacji w celu:
a) promowania, bezpośrednio lub pośrednio, nabycia instrumentów finansowych lub
b) zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do nabycia instrumentów finansowych.
Porównania: 1
1.
Przez wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych rozumie się nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na rachunek zleceniodawcy lub dokonywanie innych czynności wywołujących równoważne skutki, których przedmiotem są instrumenty finansowe.
2.
Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych może również polegać na zawieraniu przez firmę inwestycyjną na własny rachunek umów kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych ze zleceniodawcą lub na przyjmowaniu zapisów na emitowane lub wystawiane przez tę firmę inwestycyjną instrumenty finansowe.
2a.
Firma inwestycyjna wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wymienionych w art. 2 katalog instrumentów finansowych ust. 1 pkt 2 lit. c–i złożone przez klienta detalicznego pod warunkiem, że depozyt zabezpieczający wymagany dla danego instrumentu finansowego jest nie mniejszy niż 1% wartości nominalnej tego instrumentu finansowego, z zastrzeżeniem ust. 2b i 2c.
2b.
W przypadku zleceń zbycia opcji skutkujących wystawieniem opcji, wymagany depozyt zabezpieczający powinien być nie mniejszy niż wartość premii obliczonej, z zastosowaniem przez firmę inwestycyjną uznanego modelu wyceny opcji, podanego do wiadomości klienta detalicznego, powiększonej o 1% wartości nominalnej tej opcji.
2c.
Przepisów ust. 2a i 2b nie stosuje się do wykonywania przez firmę inwestycyjną zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wymienionych w art. 2 katalog instrumentów finansowych ust. 1 pkt 2 lit. c–i, o ile depozyt zabezpieczający wymagany dla danego instrumentu finansowego jest określany przez CCP, który będzie zobowiązany do rozliczania transakcji zawartej wskutek złożonego zlecenia.
2d.
Przepisów ust. 2a–2c nie stosuje się do świadczenia usług maklerskich przez dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 104 prowadzenie działalności maklerskiej na terytorium innego państwa członkowskiego.
3.
(uchylony)
4.
W zakresie nieuregulowanym w ust. 1–2d do:
1)
umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych - stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dotyczące umowy zlecenia, z wyłączeniem art. 737 przesłanki zmiany bez zgody zleceniodawcy sposobu wykonywania zlecenia;
2)
wykonywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych w obrocie zorganizowanym - stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dotyczące umowy komisu, z wyłączeniem art. 768 umowy mniej korzystne dla komitenta § 3.
5.
Do rachunku pieniężnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 725 istota umowy rachunku bankowego, art. 727 odmowa wykonania zlecenia przez bank, art. 728 obowiązek informowania o zmianach i wyciąg z rachunku bankowego § 3 oraz art 729–733 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem ust. 5e i 5g.
5a.
Firma inwestycyjna deponuje środki pieniężne powierzone przez klientów firmie inwestycyjnej w związku ze świadczeniem usług maklerskich w sposób umożliwiający wyodrębnienie tych środków pieniężnych od własnych środków firmy inwestycyjnej oraz ustalenie wysokości roszczeń klientów o zwrot tych środków pieniężnych.
5b.
W razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko firmie inwestycyjnej środki pieniężne powierzone przez klientów firmie inwestycyjnej w związku ze świadczeniem przez nią usług maklerskich nie podlegają zajęciu.
5c.
W razie ogłoszenia upadłości firmy inwestycyjnej środki pieniężne powierzone przez klientów firmie inwestycyjnej w związku ze świadczeniem przez nią usług maklerskich podlegają wyłączeniu z masy upadłości firmy inwestycyjnej.
5d.
Przepisy ust. 5b i 5c nie naruszają przepisów gwarantujących rozliczenie i rozrachunek zawartych transakcji.
5e.
Firma inwestycyjna nie może wykorzystywać na własny rachunek środków pieniężnych powierzonych tej firmie inwestycyjnej przez klientów w związku ze świadczeniem przez nią usług maklerskich.
5f.
(uchylony)
5g.
Przepisu ust. 5e nie stosuje się do banku prowadzącego działalność maklerską, obracającego powierzonymi mu w związku ze świadczeniem usług maklerskich środkami pieniężnymi, o ile następuje to w ramach wykonywania przez ten bank czynności bankowych.
5h.
Zasady oprocentowania środków pieniężnych powierzonych przez klienta firmie inwestycyjnej w związku ze świadczeniem usług maklerskich określa umowa z klientem.
5i.
Firma inwestycyjna może wykorzystywać środki pieniężne powierzone przez klienta i należące do niego instrumenty finansowe, w przypadku gdy w celu wykonania zlecenia tego klienta jest niezbędne ustanowienie przez firmę inwestycyjną odpowiedniego zabezpieczenia.
5j.
Firma inwestycyjna nie może ustanawiać zabezpieczeń na instrumentach finansowych ani środkach pieniężnych klienta ani w jakikolwiek inny sposób umożliwiać osobie trzeciej dysponowanie instrumentami finansowymi lub środkami pieniężnymi klienta w celu dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń niemających związku ze świadczeniem usług na rzecz klienta ani z innymi zobowiązaniami klienta, z wyjątkiem przypadków, gdy ich ustanowienie jest wymagane na mocy prawa obowiązującego w państwie innym niż państwo członkowskie, w którym przechowywane są środki pieniężne lub instrumenty finansowe klienta.
5k.
Firma inwestycyjna jest obowiązana do wdrożenia odpowiednich rozwiązań organizacyjnych, które zapewnią ograniczenie do minimum ryzyka utraty lub zmniejszenia liczby lub wartości instrumentów finansowych lub środków pieniężnych klienta albo utraty lub ograniczenia praw związanych z takimi instrumentami finansowymi lub środkami pieniężnymi na skutek niewłaściwego wykorzystania tych instrumentów finansowych lub środków pieniężnych, nieprawidłowości w prowadzeniu rachunków lub rejestrów, nierzetelnego prowadzenia działalności, zaniedbania lub oszustwa.
5l.
Firma inwestycyjna nie może zawierać z klientem detalicznym umów o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, o których mowa w art. 5 zakres umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 133), których przedmiotem są środki pieniężne lub instrumenty finansowe klientów, w celu zabezpieczenia lub pokrycia obecnych lub przyszłych, rzeczywistych lub warunkowych lub potencjalnych zobowiązań klientów.
5m.
Środki pieniężne klientów zdeponowane przez firmę inwestycyjną w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej co firma inwestycyjna nie mogą łącznie przekraczać 20% wszystkich środków pieniężnych klientów.
5n.
Ograniczenia, o którym mowa w ust. 5m, nie stosuje się, w przypadku gdy firma inwestycyjna jest w stanie wykazać, że jest ono nieproporcjonalne ze względu na niskie saldo przechowywanych przez firmę inwestycyjną środków pieniężnych klientów lub na charakter, skalę i złożoność jej działalności oraz bezpieczeństwo zdeponowanych w podmiotach, o których mowa w ust. 5m, środków pieniężnych klientów.
5o.
Firma inwestycyjna dokonuje okresowego przeglądu zasadności odstąpienia od stosowania ograniczenia, o którym mowa w ust. 5m, oraz informuje Komisję o wynikach tego przeglądu i podjętej na jego podstawie decyzji w zakresie stosowania tego ograniczenia.
5p.
Firma inwestycyjna może powierzyć przechowywanie instrumentów finansowych i środków pieniężnych klienta innemu podmiotowi, o ile podmiot ten zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych instrumentów finansowych i środków pieniężnych.
5q.
Firma inwestycyjna zapewnia, z uwzględnieniem przepisów o tajemnicy zawodowej, łatwy dostęp do informacji dotyczących instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów:
1)
Komisji oraz pracownikom Urzędu Komisji;
2)
syndykowi ustanowionemu w postępowaniu upadłościowym lub zarządcy ustanowionemu w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
3)
Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.
6.
Do wykonywania w obrocie zorganizowanym przez firmę inwestycyjną zleceń nabycia lub zbycia na rachunek klienta niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dotyczące umowy komisu, z wyłączeniem art. 768 umowy mniej korzystne dla komitenta § 3, o ile konstrukcja tych instrumentów finansowych umożliwia zastosowanie tych przepisów.
6a.
Firma inwestycyjna świadcząca usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych jest obowiązana, zgodnie z art 67–69 rozporządzenia 2017/565, stosować rozwiązania i procedury zapewniające niezwłoczne, uczciwe i należyte wykonywanie zleceń klientów w stosunku do zleceń innych klientów oraz do zleceń własnych firmy inwestycyjnej, obejmujące zapewnienie możliwości wykonywania zleceń zgodnie z czasem ich przyjmowania.
6b.
W przypadku gdy zlecenie dotyczące akcji będących przedmiotem obrotu w systemie obrotu instrumentami finansowymi, ze względu na określony przez klienta limit ceny, nie może być wykonane natychmiast po jego przyjęciu przez firmę inwestycyjną w związku z warunkami panującymi na rynku, firma inwestycyjna, jeżeli klient nie postanowił inaczej, jest obowiązana upublicznić warunki tego zlecenia w sposób łatwo dostępny dla innych uczestników rynku. Wymóg upublicznienia warunków zlecenia uważa się za spełniony w przypadku, o którym mowa w art. 70 rozporządzenia 2017/565.
6c.
Przepisu ust. 6b nie stosuje się do zleceń o dużej skali w porównaniu z normalną wielkością rynkową dla danych akcji w rozumieniu art. 7 prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych rozporządzenia 2017/587, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Komisji przez firmę inwestycyjną o zamiarze odstąpienia od wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 6b.
7.
Firma inwestycyjna przyjmuje do wykonania zlecenie złożone w celu dokonania krótkiej sprzedaży pod warunkiem spełnienia przez składającego zlecenie wymogów określonych odpowiednio w art. 12 utrata ważności imiennego świadectwa depozytowego albo art. 13 forma oświadczeń woli dotyczących obrotu instrumentami finansowymi rozporządzenia 236/2012, a w przypadku gdy w zakresie krótkiej sprzedaży zostały wprowadzone, na podstawie art. 20 wstrzymanie dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań instrumentami finansowymi, art. 23 uchylony lub art. 28 regulamin rynku regulowanego ust. 1 lit. b rozporządzenia 236/2012, zakaz lub ograniczenia, zlecenie to nie narusza takiego zakazu lub takich ograniczeń.
8.
W przypadku gdy w zakresie transakcji innych niż krótka sprzedaż zostały wprowadzone, na podstawie art. 20 wstrzymanie dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań instrumentami finansowymi, art. 23 uchylony lub art. 28 regulamin rynku regulowanego ust. 1 lit. b rozporządzenia 236/2012, zakaz lub ograniczenia, firma inwestycyjna przed przyjęciem do wykonania zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych bada, czy jego przyjęcie nie narusza takiego zakazu lub takich ograniczeń. Firma inwestycyjna nie przyjmuje do wykonania zlecenia, które taki zakaz lub takie ograniczenia narusza.
Porównania: 1 Przypisy: 10
1.
Firma inwestycyjna świadcząca usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych jest obowiązana do podjęcia wszelkich uzasadnionych działań w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla klienta w związku z wykonaniem zlecenia klienta, uwzględniając w szczególności cenę instrumentu finansowego, koszty związane z wykonaniem zlecenia, czas zawarcia transakcji, prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia, wielkość zlecenia i jego charakter.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy klient określił szczegółowe warunki, na jakich zlecenie ma zostać wykonane.
3.
W przypadku gdy firma inwestycyjna posiada dostęp do więcej niż jednego systemu wykonywania zlecenia w odniesieniu do danego instrumentu finansowego, w określaniu możliwie najlepszego wyniku dla klienta jest obowiązana uwzględnić również wielkość opłat, które należne byłyby firmie inwestycyjnej za wykonanie zlecenia, oraz koszty wykonania zlecenia, które zostałyby poniesione w przypadku wykonania zlecenia w danym systemie.
4.
W przypadku gdy zlecenie składane jest przez klienta detalicznego, możliwie najlepszy wynik określa się w ujęciu ogólnym, z uwzględnieniem ceny instrumentu finansowego oraz kosztów związanych z wykonaniem transakcji, obejmujących wydatki, jakie klient poniósłby w związku z wykonaniem zlecenia, w szczególności opłaty transakcyjne, opłaty z tytułu rozliczenia i rozrachunku transakcji, oraz koszty ponoszone na rzecz podmiotów trzecich uczestniczących w wykonaniu zlecenia.
5.
W związku z kierowaniem zleceń do systemu obrotu instrumentami finansowymi lub innych systemów wykonywania zlecenia firma inwestycyjna nie może przyjmować świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, które naruszałyby jej obowiązki związane z zarządzaniem konfliktami interesów oraz przyjmowaniem świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych.
6.
W odniesieniu do instrumentów finansowych podlegających obowiązkowi obrotu, o którym mowa w art. 23 uchylony lub art. 28 rozporządzenia 600/2014, podmiot prowadzący system obrotu instrumentami finansowymi lub podmiot systematycznie internalizujący transakcje są obowiązane podawać nieodpłatnie do publicznej wiadomości, co najmniej raz w roku, raport dotyczący sposobu, w jaki wykonywano zlecenia w tym systemie. W odniesieniu do każdego instrumentu finansowego raport obejmuje informacje dotyczące ceny instrumentu finansowego, kosztów związanych z wykonaniem zlecenia, czasu zawarcia transakcji oraz prawdopodobieństwa zawarcia transakcji.
7.
Przepis ust. 6 stosuje się również do systemów wykonywania zlecenia w zakresie instrumentów finansowych innych niż podlegające obowiązkowi obrotu, o którym mowa w art. 23 lub art. 28 rozporządzenia 600/2014, jeżeli są przedmiotem obrotu w tym systemie.
8.
Podanie do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w ust. 6 i 7, następuje z uwzględnieniem art. 3 rozporządzenia 2017/575.
9.
Firma inwestycyjna jest obowiązana informować klienta o systemie wykonywania zlecenia, w którym jego zlecenie zostało wykonane.
1.
Firma inwestycyjna świadcząca usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych jest obowiązana ustanowić i wdrożyć rozwiązania w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 73a obowiązki firmy inwestycyjnej wykonującej zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w celu uzyskania najlepszych wyników dla klienta ust. 1, w szczególności dotyczące wdrożenia i przestrzegania polityki wykonywania zleceń.
2.
Polityka wykonywania zleceń w odniesieniu do każdej klasy instrumentów finansowych obejmuje informacje o systemach wykonywania zlecenia wykorzystywanych przez firmę inwestycyjną oraz kryteria brane przez nią pod uwagę przy dokonywaniu wyboru tego systemu. W polityce wykonywania zleceń firma inwestycyjna wskazuje co najmniej systemy wykonywania zlecenia, które według racjonalnej oceny w sposób stały umożliwiają uzyskanie możliwie najlepszego wyniku dla klienta.
3.
Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych firma inwestycyjna przekazuje, zgodnie z art. 66 rozporządzenia 2017/565, klientowi lub potencjalnemu klientowi informacje dotyczące polityki wykonywania zleceń. Informacje te w sposób odpowiednio szczegółowy, wyraźny i przystępny wyjaśniają klientowi, jak zlecenia będą wykonywane przez firmę inwestycyjną. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi firma inwestycyjna uzyskuje zgodę klienta na stosowanie wobec niego przyjętej przez nią polityki wykonywania zleceń.
4.
W przypadku gdy polityka wykonywania zleceń przewiduje możliwości wykonywania zleceń poza systemem obrotu instrumentami finansowymi, firma inwestycyjna uzyskuje uprzednią, wyraźną zgodę klienta na wykonanie jego zlecenia poza systemem obrotu instrumentami finansowymi. Zgoda klienta może mieć charakter ogólny lub dotyczyć poszczególnych transakcji.
1.
Firma inwestycyjna świadcząca usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych sporządza i podaje do publicznej wiadomości, w odniesieniu do każdej klasy instrumentów finansowych, coroczny raport zawierający wykaz pięciu najlepszych systemów wykonywania zlecenia, ustalonych przy uwzględnieniu wolumenu obrotu zrealizowanego przez firmę w danym systemie wykonywania zlecenia w okresie, za który jest sporządzany raport, oraz informację o jakości wykonanych zleceń.
2.
Podanie przez firmę inwestycyjną do publicznej wiadomości raportu, o którym mowa w ust. 1, następuje z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/576 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących podawania co roku do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne informacji o tożsamości systemów wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 166).
.
1.
Firma inwestycyjna świadcząca usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych monitoruje skuteczność wdrożonych rozwiązań dotyczących wykonywania zleceń i stosowanej polityki wykonywania zleceń.
2.
Firma inwestycyjna informuje klienta o istotnej zmianie w sposobie wykonywania zleceń oraz w polityce wykonywania zleceń.
3.
Firma inwestycyjna, na żądanie klienta, jest obowiązana wykazać klientowi, że zlecenie zostało wykonane zgodnie z wdrożoną przez nią polityką wykonywania zleceń.
4.
Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1–3, następuje z uwzględnieniem art. 67 rozporządzenia 2017/565.
Porównania: 1
Porównania: 1
1.
Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych polega na zobowiązaniu się firmy inwestycyjnej do przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez:
1)
przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu, w tym do emitenta instrumentu finansowego, wystawcy instrumentu finansowego lub oferującego taki instrument, w celu ich wykonania lub
2)
kojarzenie dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami.
2.
(uchylony)
Porównania: 1
Nie stanowi działalności maklerskiej, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 3, przeniesienie przez firmę inwestycyjną instrumentów finansowych:
1)
na rzecz pożyczkobiorcy, w wykonaniu umowy pożyczki instrumentów finansowych zawartej w imieniu własnym przez firmę inwestycyjną działającą na rachunek pożyczkobiorcy lub pożyczkodawcy;
2)
na rzecz pożyczkodawcy, w wyniku zwrotu instrumentów finansowych będących przedmiotem pożyczki instrumentów finansowych lub w wyniku ustanowienia zabezpieczenia pożyczki instrumentów finansowych przez pożyczkobiorcę;
3)
na rzecz pożyczkobiorcy, w wyniku zwrotu instrumentów finansowych będących przedmiotem zabezpieczenia pożyczki instrumentów finansowych.
1.
Nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych polega na nabywaniu lub zbywaniu instrumentów finansowych we własnym imieniu i na własny rachunek albo na wykonywaniu innych czynności wywołujących równoważne skutki, w tym w celu pełnienia funkcji animatora rynku lub w celu wykonania transakcji klienta.
2.
W przypadku gdy nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych jest dokonywane w celu wykonania transakcji klienta, podmiot nabywający lub zbywający instrumenty na własny rachunek zawiera z klientem umowę o świadczenie usługi, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 2.
1.
Firma inwestycyjna nabywająca lub zbywająca instrumenty finansowe przez wykorzystywanie handlu algorytmicznego opracowuje, wdraża i stosuje adekwatne oraz skuteczne rozwiązania mające na celu:
1)
zapewnienie odporności i wydajności urządzeń i systemów teleinformatycznych w stopniu odpowiadającym skali prowadzonej działalności, w szczególności limitom i progom transakcyjnym;
2)
zapobieżenie nieprawidłowemu wpływowi urządzeń i systemów teleinformatycznych na sprawny i bezpieczny obrót instrumentami finansowymi, w szczególności przez kierowanie błędnych zleceń;
3)
uniemożliwienie wykorzystania urządzeń i systemów teleinformatycznych w sposób naruszający przepisy rozporządzenia 596/2014 lub regulacje systemów obrotu instrumentami finansowymi;
4)
zapewnienie ciągłości obsługi oraz pracy urządzeń i systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w prowadzonej działalności.
2.
Firma inwestycyjna monitoruje działanie urządzeń i systemów teleinformatycznych i przeprowadza testy w zakresie oceny prawidłowości ich działania w celu identyfikowania i eliminacji potencjalnych lub rzeczywistych naruszeń wymogów, o których mowa w ust. 1.
3.
Firma inwestycyjna nabywająca lub zbywająca instrumenty finansowe przez wykorzystywanie handlu algorytmicznego stosuje warunki organizacyjne, o których mowa w art 1–18 rozporządzenia 2017/589.
4.
Firma inwestycyjna informuje Komisję lub właściwy organ nadzoru innego państwa członkowskiego właściwy ze względu na siedzibę systemu obrotu instrumentami finansowymi, którego ta firma jest członkiem lub uczestnikiem, o wykorzystywaniu handlu algorytmicznego w prowadzonej działalności oraz o zaprzestaniu wykorzystywania handlu algorytmicznego w prowadzonej działalności.
5.
Firma inwestycyjna jest obowiązana do przekazywania, na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, informacji dotyczących modelu handlu algorytmicznego wykorzystywanego w prowadzonej działalności oraz potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1–3. Firma inwestycyjna niezwłocznie informuje Komisję o zmianie modelu handlu algorytmicznego wykorzystywanego w prowadzonej działalności.
6.
Firma inwestycyjna dokumentuje czynności związane z wykorzystywaniem handlu algorytmicznego w prowadzonej działalności w sposób pozwalający na wykazanie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1–3.
7.
W przypadku gdy firma inwestycyjna w prowadzonej działalności wykorzystuje technikę handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości, obowiązek, o którym mowa w ust. 6, obejmuje również chronologiczną rejestrację wysłanych przez nią zleceń, wraz z ich parametrami i odniesieniem do notowań instrumentów finansowych z systemów obrotu instrumentami finansowymi, z uwzględnieniem okoliczności ich wykonania, modyfikacji, odrzucenia lub anulowania. Firma inwestycyjna przechowuje zlecenia przez okres i w sposób określone w art. 28 rozporządzenia 2017/589.
1.
W przypadku wykonywania przez firmę inwestycyjną czynności animatora rynku z wykorzystaniem handlu algorytmicznego firma inwestycyjna:
1)
uwzględnia płynność, skalę i specyfikę danego systemu obrotu instrumentami finansowymi oraz właściwości danego instrumentu finansowego będącego przedmiotem czynności animatora rynku;
2)
regularnie zapewnia płynność instrumentowi finansowemu w sposób, jakiego można racjonalnie oczekiwać;
3)
zawiera z podmiotem prowadzącym system obrotu instrumentami finansowymi, w formie pisemnej, umowę, której przedmiotem jest co najmniej określenie sposobu wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 2;
4)
opracowuje, wdraża i stosuje adekwatne i skuteczne rozwiązania mające na celu zapewnienie wykonania obowiązków określonych w umowie, o której mowa w pkt 3.
2.
Działalność firmy inwestycyjnej polegająca na nabywaniu lub zbywaniu instrumentów finansowych na własny rachunek, poprzez stałe składanie z wykorzystaniem handlu algorytmicznego rynkowych zleceń nabycia lub zbycia tych instrumentów, w ramach uczestnictwa lub członkostwa w jednym lub kilku systemach obrotu instrumentami finansowymi, w sposób skutkujący wspomaganiem płynności danego instrumentu finansowego (strategia animatora rynku), może być wykonywana po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1.
3.
W celu zapewnienia płynności, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, firma inwestycyjna wykonuje czynności animatora rynku w sposób ciągły, przez określoną liczbę godzin, w ramach notowań instrumentu finansowego prowadzonych przez system obrotu instrumentami finansowymi.
1.
Firma inwestycyjna może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, umożliwić swojemu klientowi skorzystanie z bezpośredniego dostępu elektronicznego w celu składania przez niego zleceń nabycia lub zbycia instrumentu finansowego i zawierania transakcji wskutek takich zleceń.
2.
Umowa, o której mowa w ust. 1, określa prawa i obowiązki klienta oraz firmy inwestycyjnej w związku z umożliwieniem dostępu, w tym gwarantujące prawo firmy inwestycyjnej do monitorowania zleceń i transakcji klienta w celu przeciwdziałania przez firmę inwestycyjną naruszeniom przepisów prawa lub regulacji systemu obrotu instrumentami finansowymi dokonywanym wskutek zleceń składanych przez klienta lub transakcji zawartych wskutek takich zleceń, oraz w celu ujawniania przypadków takich naruszeń.
3.
Firma inwestycyjna jest odpowiedzialna za naruszenia i szkody powstałe wskutek składania przez klienta, któremu umożliwiła korzystanie z bezpośredniego dostępu elektronicznego, zleceń w ramach korzystania z takiego dostępu oraz za szkody powstałe wskutek transakcji zawartych w wyniku takich zleceń, jeżeli takie zlecenia lub takie transakcje zostały złożone lub zawarte niezgodnie z przepisami prawa lub regulacjami systemu obrotu instrumentami finansowymi. Odpowiedzialności firmy inwestycyjnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy nie można wyłączyć ani ograniczyć.
4.
Firma inwestycyjna może zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 1, jeżeli opracuje, wdroży i stosuje adekwatne oraz odpowiednie rozwiązania mające na celu zapewnienie prawidłowego korzystania z bezpośredniego dostępu elektronicznego przez swoich klientów.
5.
Rozwiązania, o których mowa w ust. 4, zapewniają:
1)
weryfikację i ocenę klientów zamierzających korzystać lub korzystających z bezpośredniego dostępu elektronicznego pod kątem prawidłowości wypełniania przez nich obowiązków wynikających z takiego dostępu;
2)
wprowadzenie mechanizmów, które mają na celu uniemożliwienie, wskutek zawierania transakcji, przekraczania przez klientów limitów i progów transakcyjnych, limitów ustanowionych dla prawidłowego rozliczenia i rozrachunku zawieranych transakcji, dokonywania naruszeń przepisów prawa lub regulacji systemu obrotu instrumentami finansowymi lub powstawania innego ryzyka dla firmy inwestycyjnej.
6.
Firma inwestycyjna umożliwiająca swoim klientom korzystanie z bezpośredniego dostępu elektronicznego stosuje szczegółowe warunki organizacyjne określone w art 19–23 rozporządzenia 2017/589.
7.
Firma inwestycyjna informuje Komisję lub właściwy organ nadzoru innego państwa członkowskiego, właściwy ze względu na siedzibę systemu obrotu instrumentami finansowymi, którego ta firma jest członkiem lub uczestnikiem, o umożliwianiu klientom korzystania z bezpośredniego dostępu elektronicznego.
8.
Firma inwestycyjna jest obowiązana do przekazywania, na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, informacji dotyczących bezpośredniego dostępu elektronicznego, z którego korzystanie umożliwia klientom, oraz informacji potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w ust. 4–6.
9.
Firma inwestycyjna dokumentuje czynności związane z umożliwianiem klientom korzystania z bezpośredniego dostępu elektronicznego w sposób pozwalający na wykazanie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4–6.
1.
Firma inwestycyjna może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej z innym podmiotem, zobowiązać się, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie podmiotu uprawnionego do dokonywania rozliczania transakcji, do wykonywania obowiązków wynikających z rozliczania transakcji zawartych przez ten inny podmiot. Umowa określa prawa i obowiązki tego innego podmiotu oraz firmy inwestycyjnej w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z rozliczenia takich transakcji.
2.
Firma inwestycyjna opracowuje, wdraża i stosuje adekwatne oraz skuteczne rozwiązania mające na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania przez podmiot, z którym zawarła umowę, o której mowa w ust. 1, obowiązków związanych z rozliczeniem, w szczególności obejmujące określenie warunków, które jest obowiązany spełnić taki inny podmiot, ograniczających ryzyko firmy inwestycyjnej i podmiotu uprawnionego do dokonywania rozliczania transakcji związane z nierozliczeniem transakcji.
3.
Firma inwestycyjna, która zgodnie z ust. 1 zobowiązała się do wykonywania obowiązków wynikających z rozliczania transakcji zawartych przez inny podmiot, stosuje rozwiązania określone w art 24–27 rozporządzenia 2017/589.
1.
Zarządzanie portfelem, w którego skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, polega na podejmowaniu i realizacji decyzji inwestycyjnych na rachunek klienta, w ramach pozostawionych przez klienta do dyspozycji zarządzającego środków pieniężnych lub instrumentów finansowych.
2.
(uchylony)
Porównania: 1
1.
Doradztwo inwestycyjne polega na przygotowywaniu, z inicjatywy firmy inwestycyjnej albo na wniosek klienta, oraz przekazywaniu klientowi, określonej w art. 9 rozporządzenia 2017/565, pisemnej, ustnej lub w innej formie, w szczególności elektronicznej, spełniającej wymóg trwałego nośnika, przygotowanej w oparciu o potrzeby i sytuację klienta rekomendacji, dotyczącej nabycia lub zbycia jednego instrumentu finansowego lub większej ich liczby, albo dokonania innej czynności wywołującej równoważne skutki, której przedmiotem są instrumenty finansowe, albo rekomendacji dotyczącej powstrzymania się od wykonania takiej czynności.
2.
Firma inwestycyjna może świadczyć usługę doradztwa inwestycyjnego w sposób zależny lub niezależny.
Porównania: 1
1.
Przez usługę wymiany walutowej rozumie się przyjmowanie przez firmę inwestycyjną walut obcych i dokonywanie ich sprzedaży na rachunek klienta, jak również kupno walut obcych na rachunek klienta, w związku z obsługą realizacji zobowiązań firmy inwestycyjnej wobec klienta lub zobowiązań klienta wobec firmy inwestycyjnej z tytułu usług świadczonych przez tę firmę inwestycyjną na jego rzecz, lub zobowiązań klienta wobec emitenta papierów wartościowych, w przypadku gdy firma inwestycyjna działa w imieniu i na rachunek emitenta, lub zobowiązań emitenta papierów wartościowych wobec klienta, w przypadku gdy firma inwestycyjna działa w imieniu i na rachunek klienta w zakresie czynności wskazanych w art. 69 działalność maklerska ust. 2.
2.
Świadczenie przez firmę inwestycyjną usługi wymiany walutowej nie stanowi działalności kantorowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 309).
Porównania: 1
1.
Firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF, odrębnie dla każdego z tych systemów:
1)
ustanawia przejrzyste zasady dotyczące kryteriów ustalania instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem obrotu w ramach danego systemu;
2)
stosuje przejrzyste zasady rzetelnego i prawidłowego obrotu oraz obiektywne kryteria skutecznej realizacji zleceń;
3)
posiada mechanizmy zapewniające należyte zarządzanie procesami technicznymi, w tym skuteczne procedury awaryjne umożliwiające zarządzanie ryzykiem zakłócenia funkcjonowania systemu.
1a.
Dostęp do systemów obrotu instrumentami finansowymi, o których mowa w ust. 1, jest udzielany według podlegających publikacji przejrzystych i niedyskryminujących zasad, stworzonych na podstawie obiektywnych kryteriów.
1b.
Dostęp do każdego z systemów obrotu instrumentami finansowymi, o których mowa w ust. 1, posiada co najmniej trzech członków, uczestników lub klientów, wykazujących się znacznym stopniem aktywności, z których każdy ma możliwość interakcji odpowiednio ze wszystkimi pozostałymi członkami, uczestnikami lub klientami, w odniesieniu do kształtowania się cen w systemie.
1ba.
Zagraniczna osoba prawna z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD nieprowadząca działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być stroną transakcji zawieranych w systemach obrotu instrumentami finansowymi, o których mowa w ust. 1, jeżeli:
1)
posiada zezwolenie lub na innej podstawie świadczy usługi w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w państwie swojej siedziby;
2)
podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym w państwie swojej siedziby;
3)
państwo jej siedziby należy do Grupy Specjalnej do Spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF);
4)
zostało zawarte porozumienie, o którym mowa w art. 20 wstrzymanie dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań instrumentami finansowymi ust. 2 ustawy o nadzorze, z właściwym organem nadzoru nad rynkiem finansowym w państwie jej siedziby lub wielostronne porozumienie zapewniające współpracę i skuteczną wymianę informacji, którego stroną jest ten organ nadzoru i Komisja, lub w inny sposób zapewnione jest przekazywanie między tym organem nadzoru a Komisją informacji niezbędnych z punktu widzenia sprawowanego przez Komisję nadzoru nad działalnością tej zagranicznej osoby prawnej w systemie obrotu instrumentami finansowymi.
1bb.
Zagraniczna osoba prawna, o której mowa w ust. 1ba, może być stroną transakcji zawieranych w systemach obrotu instrumentami finansowymi, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w zakresie nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, z wyłączeniem pełnienia funkcji animatora rynku, lub na rachunek klientów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie.
1bc.
Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela osoby uprawnione do reprezentowania zagranicznej osoby prawnej, o której mowa w ust. 1ba, będącej stroną transakcji zawieranych w systemach obrotu instrumentami finansowymi, o których mowa w ust. 1, lub wchodzące w skład ich statutowych organów albo pozostające z nimi w stosunku pracy są obowiązane do niezwłocznego sporządzenia i przekazania, na koszt tej zagranicznej osoby prawnej, kopii dokumentów i innych nośników informacji oraz do udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie transakcji zawieranych w systemach obrotu instrumentami finansowymi, o których mowa w ust. 1.
1bd.
Komisja powiadamia właściwy organ nadzoru nad rynkiem finansowym zagranicznej osoby prawnej, o której mowa w ust. 1ba, o wystąpieniu z żądaniem, o którym mowa w ust. 1bc, a także o każdym przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania tego obowiązku.
1be.
Jeżeli właściwy organ nadzoru nad rynkiem finansowym zagranicznej osoby prawnej, o której mowa w ust. 1ba, nie podjął środków mających na celu wykonanie przez tę osobę żądania, o którym mowa w ust. 1bc, albo, mimo środków podjętych przez ten organ nadzoru, osoba ta nie wykonuje obowiązku określonego w ust. 1bc albo nie wykonuje go należycie, Komisja może, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obrotu instrumentami finansowymi lub ochrony interesów inwestorów, po uprzednim poinformowaniu tego organu, nałożyć na tę zagraniczną osobę prawną karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.
1c.
Firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF monitoruje oraz identyfikuje:
1)
potencjalne konflikty interesów, jakie mogą powstać pomiędzy interesem ASO, OTF, firmy inwestycyjnej lub jej właścicieli a obowiązkiem zapewnienia należytego funkcjonowania ASO lub OTF;
2)
negatywne skutki, jakie w związku z konfliktami interesów, o których mowa w pkt 1, mogą wystąpić dla funkcjonowania ASO lub OTF lub dla ich członków, uczestników lub klientów.
1d.
Firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF ustanawia mechanizmy zarządzania konfliktami interesów, o których mowa w ust. 1c.
1e.
Do prowadzenia ASO i OTF przepisy art. 18b systemy minimalnej wielkości zmiany ceny dla instrumentów finansowych stosuje się odpowiednio.
2.
W przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w ASO albo na OTF lub jest zagrożony interes inwestorów, firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym ASO lub na tym OTF lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.
3.
W przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub OTF lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym ASO lub na tym OTF, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od firmy inwestycyjnej prowadzącej ASO lub OTF zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.
3a.
W żądaniu, o którym mowa w ust. 3, Komisja może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w ust. 3.
3b.
Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, o którym mowa w ust. 3, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub OTF lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym ASO lub na tym OTF, lub naruszenia interesów inwestorów.
4.
Na żądanie Komisji firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub OTF lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym ASO lub na tym OTF lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.
4a.
Firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF informuje Komisję o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.
4b.
W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, Komisja może zażądać od firmy inwestycyjnej prowadzącej ASO lub OTF zawieszenia lub wykluczenia z obrotu instrumentów pochodnych powiązanych z papierami wartościowymi lub instrumentami finansowymi niebędącymi papierami wartościowymi, o ile jest to konieczne dla osiągnięcia celów zawieszenia lub wykluczenia z obrotu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi stanowiących instrument bazowy tego instrumentu pochodnego.
4c.
Firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF, która zawiesiła lub wykluczyła z obrotu w tym systemie instrument finansowy, odpowiednio zawiesza lub wyklucza z obrotu powiązane z nim instrumenty pochodne, w przypadku gdy jest to konieczne do osiągnięcia celów zawieszenia lub wykluczenia bazowego instrumentu finansowego.
4d.
W przypadku zawieszenia lub wykluczenia z obrotu w ASO lub na OTF na podstawie ust. 4a lub 4c Komisja występuje do spółek prowadzących rynek regulowany, innych podmiotów prowadzących ASO, innych podmiotów prowadzących OTF oraz podmiotów systematycznie internalizujących transakcje z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organizujących obrót tymi samymi instrumentami finansowymi lub powiązanymi z nimi instrumentami pochodnymi, z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, w przypadku gdy takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu związane jest z podejrzeniem wykorzystania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 informacje poufne i art. 17 podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.
4e.
W przypadku otrzymania od właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego sprawującego w tym państwie nadzór nad ASO lub OTF informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego Komisja występuje do spółek prowadzących rynek regulowany, podmiotów prowadzących ASO, podmiotów prowadzących OTF oraz podmiotów systematycznie internalizujących transakcje z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organizujących obrót tymi samymi instrumentami finansowymi lub powiązanymi z nimi instrumentami pochodnymi, z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, jeżeli takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 informacje poufne i art. 17 podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.
4f.
Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu przez Komisję z żądaniem, o którym mowa w ust. 3, 4, 4b i 4d, oraz przekazuje ją Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i właściwym organom nadzoru innych państw członkowskich, sprawującym w tych państwach nadzór nad rynkami regulowanymi, ASO lub OTF. W przypadku gdy Komisja nie zgłosiła żądania, o którym mowa w ust. 4e, przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz właściwym organom nadzoru innych państw członkowskich, sprawującym w tych państwach nadzór nad rynkami regulowanymi, ASO lub OTF informację o niezgłoszeniu żądania wraz z wyjaśnieniami. Komisja przekazuje do publicznej wiadomości informację o niezgłoszeniu żądania na podstawie ust. 4e.
5.
W żądaniach, o których mowa w ust. 2, 3, 4, 4b, 4d i 4e, wskazuje się szczegółowe przyczyny, które je uzasadniają.
6.
Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z żądaniem, o którym mowa w ust. 2 i 4e.
6a.
Przepisy ust. 4a–4f i 6 stosuje się odpowiednio do przywrócenia obrotu instrumentem finansowym lub instrumentem pochodnym powiązanym z tym instrumentem finansowym.
6b.
Instrumentami pochodnymi, o których mowa w ust. 4c–4e i 6a, są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 katalog instrumentów finansowych ust. 1 pkt 2 lit. c–i.
7.
Firma inwestycyjna prowadząca ASO zapewnia sprawny i prawidłowy rozrachunek oraz rozliczanie transakcji zawartych w tym systemie.
8.
Jeżeli wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 7 lub 12, polega na zawarciu umowy z podmiotem uprawnionym do dokonywania rozrachunku lub rozliczania transakcji, umowa może być zawarta z tym podmiotem, o ile podmiot ten:
1)
wykorzystuje rozwiązania zapewniające sprawne i prawidłowe wykonywanie powierzanych mu czynności, w tym spełnia warunki techniczne dokonywania odpowiednio rozliczeń lub rozrachunku transakcji;
2)
zapewnia wykonywanie powierzonych mu czynności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu i nienaruszający interesów uczestników tego obrotu.
9.
Zamiar zawarcia umowy skutkującej zmianą podmiotu dokonującego rozrachunku lub rozliczania transakcji wymaga zawiadomienia Komisji. Komisja, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, zgłasza sprzeciw wobec planowanego zawarcia umowy z podmiotem dokonującym rozrachunku lub rozliczania transakcji, w przypadku gdy podmiot, z którym ma zostać zawarta umowa nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 8.
10.
Warunki, o których mowa w ust. 8 pkt 1, w zakresie spełniania warunków technicznych, uważa się za spełnione w przypadku Krajowego Depozytu oraz w przypadku:
1)
spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 zadania Krajowego Depozytu ust. 1 pkt 6, oraz spółki prowadzącej izbę rozrachunkową - w zakresie powierzenia dokonywania rozrachunku transakcji;
2)
spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 zadania Krajowego Depozytu ust. 2 pkt 2, oraz spółki prowadzącej izbę rozliczeniową - w zakresie powierzenia dokonywania rozliczenia transakcji.
11.
W przypadku wystąpienia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny z wnioskiem, o którym mowa:
1)
w art. 148 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, firma inwestycyjna organizująca ASO wyklucza z obrotu wskazane we wniosku instrumenty finansowe;
2)
w art. 148 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, firma inwestycyjna organizująca ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi objętymi tym wnioskiem na okres wskazany we wniosku.
12.
Firma inwestycyjna prowadząca OTF zapewnia sprawny i prawidłowy rozrachunek oraz rozliczanie transakcji zawartych w systemie.
13.
Firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF informuje członków, uczestników lub klientów o ich obowiązkach w zakresie rozrachunku transakcji.
14.
Firma inwestycyjna upewnia się, czy istnieje dostęp do wystarczających publicznie dostępnych informacji umożliwiających członkom, uczestnikom lub klientom formułowanie opinii inwestycyjnych, uwzględniając zarówno charakter członków, uczestników lub klientów, jak i rodzaje instrumentów wprowadzanych do obrotu w ASO lub na OTF, a w przypadku braku dostępu – zapewnia członkom, uczestnikom ASO lub klientom OTF dostęp do tych informacji.
15.
Firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF informuje Komisję o przypadku:
1)
istotnego naruszenia regulacji dotyczących obrotu dokonywanego w tym ASO lub na tym OTF lub zasad uczciwego obrotu, oraz istotnych zakłóceniach funkcjonowania systemu informatycznego ASO lub OTF, z uwzględnieniem art. 81 okoliczności, w których można zakładać istotne naruszenia regulaminu systemu obrotu lub zakłócenia obrotu bądź zakłócenia systemów w odniesieniu do instrumentu finansowego (art. 31 ust. 2 i art. 54 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE) rozporządzenia 2017/565 oraz sekcji A Załącznika III do tego rozporządzenia,
2)
uzasadniającym podejrzenie wystąpienia manipulacji na rynku, o której mowa w art. 12 manipulacje na rynku rozporządzenia 596/2014, lub wykorzystania informacji poufnej w rozumieniu art. 7 informacje poufne rozporządzenia 596/2014, z uwzględnieniem art. 82 okoliczności, w których można zakładać postępowanie, które może wskazywać na postępowanie zakazane na mocy rozporządzenia (UE) nr 596/2014 (art. 31 ust. 2 i art. 54 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE) rozporządzenia 2017/565 i sekcji B Załącznika III do tego rozporządzenia
– niezwłocznie po powzięciu informacji o wystąpieniu takiego przypadku.
16.
W przypadku gdy z ustaleń Komisji wynika, że naruszenia, o których mowa w ust. 15, miały miejsce, Komisja:
1)
przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz właściwym organom nadzoru innych państw członkowskich otrzymane od firmy inwestycyjnej prowadzącej ASO lub OTF informacje o naruszeniach;
2)
informuje prokuratora lub Policję o podejrzeniu wystąpienia w ASO lub na OTF manipulacji na rynku, o której mowa w art. 12 manipulacje na rynku rozporządzenia 596/2014, lub wykorzystania informacji poufnej w rozumieniu art. 7 informacje poufne rozporządzenia 596/2014;
3)
przekazuje ministrowi właściwemu do spraw budżetu otrzymane od firmy inwestycyjnej prowadzącej ASO informacje o naruszeniach – w przypadku gdy naruszenia te dotyczą prowadzonego przez firmę inwestycyjną jako ASO rynku obrotu skarbowymi papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz instrumentami finansowymi, których instrumentem bazowym jest skarbowy papier wartościowy.
17.
Firma inwestycyjna prowadząca OTF informuje Komisję o manipulacji na rynku lub próbie manipulacji na rynku, o których mowa w art. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia 1227/2011, niezwłocznie po powzięciu informacji o wystąpieniu takich przypadków.
18.
W przypadku gdy z ustaleń Komisji wynika, że naruszenia, o których mowa w ust. 17, miały miejsce, Komisja przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki otrzymane od firmy inwestycyjnej prowadzącej OTF informacje o naruszeniach.
19.
Firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF współpracuje z prokuratorem lub Policją podczas wyjaśniania okoliczności naruszeń, o których mowa w ust. 16 pkt 2.
Porównania: 1
Porównania: 1
1.
Firma inwestycyjna prowadząca ASO ustanawia zasady zawierania transakcji w tym systemie, które pozwalają na wykonywanie zleceń w sposób nieuznaniowy.
2.
Zasady zawierania transakcji w ASO nie mogą przewidywać zaangażowania środków własnych firmy inwestycyjnej w wykonywanie zleceń w tym systemie lub zestawiania zleceń.
3.
Do transakcji zawieranych w ASO pomiędzy jego członkami oraz do umowy o korzystanie z tego systemu między firmą inwestycyjną prowadzącą ASO a członkiem ASO przepisów art. 73 wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych ust. 6a–6c, art. 73a obowiązki firmy inwestycyjnej wykonującej zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w celu uzyskania najlepszych wyników dla klienta ust. 1–5, art 73b–73d, art. 82a wymogi wobec osób zatrudnianych przez firmę inwestycyjną, art. 83b rozwiązania techniczne i organizacyjne w świadczeniu usług maklerskich ust. 8 i art 83c–83h nie stosuje się.
1.
Firma inwestycyjna prowadząca OTF ustanawia zasady zawierania transakcji w tym systemie, które pozwalają na wykonywanie zleceń w sposób uznaniowy.
2.
Zasady zawierania transakcji na OTF nie mogą przewidywać zaangażowania środków własnych firmy inwestycyjnej w wykonywanie zleceń w tym systemie albo środków finansowych jakiegokolwiek innego podmiotu stanowiącego część tej samej grupy kapitałowej, do której należy firma inwestycyjna.
3.
Wykonywanie zleceń na OTF może polegać na zestawianiu zleceń, pod warunkiem uzyskania zgody klienta. W takim przypadku firma inwestycyjna ustanawia skuteczne mechanizmy zapobiegające naruszeniu warunków zestawiania zleceń.
4.
Przepis ust. 2 nie ma zastosowania, w przypadku gdy przedmiotem obrotu na OTF są instrumenty dłużne, dla których nie ma płynnego rynku, emitowane przez:
1)
Skarb Państwa, Unię Europejską, państwo członkowskie, w tym agendę rządową, agencję lub spółkę celową utworzoną przez państwa członkowskie, a w przypadku federalnego państwa członkowskiego – przez jednego z członków federacji;
2)
spółkę celową utworzoną przez państwa członkowskie w celu emisji instrumentów dłużnych;
3)
międzynarodową instytucję finansową utworzoną przez co najmniej dwa państwa członkowskie, której celem jest uruchamianie finansowania i świadczenie pomocy finansowej z korzyścią dla jej członków, którzy doświadczają poważnych problemów finansowych lub są zagrożeni takimi problemami;
4)
Europejski Bank Inwestycyjny.
5.
Przez płynny rynek, o którym mowa w ust. 4, rozumie się rynek, na którym przedmiotem obrotu jest instrument finansowy lub klasa instrumentów finansowych, na potrzeby których jest oceniana płynność rynku, oraz stale istnieją kupujący i sprzedający gotowi do zawierania transakcji mających za przedmiot ten instrument finansowy lub tę klasę instrumentów finansowych. Ocenę istnienia na rynku kupujących i sprzedających gotowych do zawierania transakcji przeprowadza się – z uwzględnieniem specyfiki struktury rynku, na którym przedmiotem obrotu jest dany instrument finansowy lub dana klasa instrumentów finansowych – na podstawie:
1)
średniej częstotliwości i wielkości transakcji, z uwzględnieniem szerokiego zakresu warunków rynkowych oraz charakteru i terminu zapadalności instrumentów finansowych w ramach danej klasy instrumentów finansowych;
2)
liczby i rodzaju uczestników rynku, w tym udziału uczestników rynku w obrocie danymi instrumentami finansowymi;
3)
średniej wartości spreadów, jeżeli jest dostępna.
6.
Firma inwestycyjna nie może zestawiać zleceń w ramach OTF w zakresie instrumentów pochodnych odnoszących się do klasy instrumentów pochodnych, które ogłoszono jako podlegające obowiązkowemu rozliczeniu zgodnie z art. 5 forma papierów wartościowych rozporządzenia 648/2012.
7.
Przedmiotem obrotu na OTF nie mogą być wyłącznie produkty energetyczne będące przedmiotem obrotu hurtowego, które muszą być wykonywane przez dostawę.
1.
Firma inwestycyjna prowadząca OTF, z zastrzeżeniem art. 78e ograniczenie w zakresie wykonywania czynności przez firmę inwestycyjną ust. 2, może zestawić dwa lub więcej dostępnych w danym czasie zleceń, stając się odpowiednio drugą stroną transakcji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych będących przedmiotem tych zleceń.
2.
Zestawione zlecenia muszą być przeciwstawne oraz podlegać jednoczesnemu wykonaniu.
3.
Jeżeli przedmiot zlecenia jest podzielny, a podmiot składający zlecenie nie zastrzegł inaczej, zlecenie może być zestawione w części.
4.
W przypadku wycofania zlecenia objętego zestawieniem firma inwestycyjna zastępuje wycofane zlecenie innymi dostępnymi w danym czasie zleceniami. W przypadku braku takich zleceń wykonanie pozostałych zestawionych zleceń następuje proporcjonalnie, chyba że byłoby to niezgodne z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3.
5.
Od transakcji zawartej w sposób, o którym mowa w ust. 1, firma inwestycyjna nie może pobierać świadczeń innych niż prowizja, opłata lub wynagrodzenie, których wysokość i sposób pobierania określa się w zasadach wykonywania zleceń na OTF.
1.
Firma inwestycyjna nie może jednocześnie prowadzić OTF oraz wykonywać czynności jako podmiot systematycznie internalizujący transakcje.
2.
Firma inwestycyjna prowadząca OTF nie może zezwalać na łączenie zleceń będących na OTF ze zleceniami lub kwotowaniami podmiotów systematycznie internalizujących transakcje lub zleceniami innego OTF.
3.
Udział w OTF animatora rynku jest dopuszczalny pod warunkiem braku bliskich powiązań z firmą inwestycyjną prowadzącą OTF.
1.
Wykonywanie zleceń na OTF w sposób uznaniowy ma miejsce wyłącznie, w przypadku gdy firma inwestycyjna prowadząca OTF podejmuje działania polegające na:
1)
decydowaniu o umieszczeniu albo wycofaniu zlecenia z OTF lub
2)
powstrzymaniu się od skojarzenia danego zlecenia klienta ze zleceniami dostępnymi w systemie w danym czasie, pod warunkiem że jest to zgodne ze szczegółowymi wskazówkami klienta oraz obowiązkiem wykonywania zleceń na warunkach najbardziej korzystnych dla klienta.
2.
W przypadku gdy w ramach OTF mają zostać skojarzone zlecenia dwóch lub więcej klientów, firma inwestycyjna prowadząca OTF wykonuje zlecenia w sposób uznaniowy, jeżeli ustala, czy i kiedy skojarzyć zlecenia dwóch lub większej liczby klientów oraz w jakiej wielkości.
3.
W odniesieniu do instrumentów finansowych innych niż udziałowe firma inwestycyjna prowadząca OTF może ułatwiać negocjacje między klientami w celu skojarzenia ze sobą dwóch lub więcej zleceń w jednej transakcji.
4.
Do wykonywania zleceń klientów na OTF przepisy art. 73 wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych ust. 5i i 6a–6c, art 73a–73d, art. 82a wymogi wobec osób zatrudnianych przez firmę inwestycyjną, art. 83b rozwiązania techniczne i organizacyjne w świadczeniu usług maklerskich ust. 8 oraz art 83c–83h stosuje się odpowiednio.
1.
Komisja prowadzi rejestr ASO MŚP.
2.
Firma inwestycyjna prowadząca ASO może wystąpić do Komisji z wnioskiem o wpisanie tego ASO do rejestru ASO MŚP, jeżeli:
1)
w dniu składania wniosku o wpis do rejestru co najmniej połowa emitentów, których instrumenty finansowe są wprowadzone do ASO, stanowią emitenci będący małymi i średnimi przedsiębiorcami, zgodnie z art. 78 ust. 1 rozporządzenia 2017/565;
2)
spełnia warunki określone w art. 78 ust. 2 lit. a–i rozporządzenia 2017/565;
3)
posiada zasady, systemy i procedury zapewniające, że emitenci, których instrumenty są wprowadzone do tego systemu, osoby pełniące na rzecz tych emitentów obowiązki zarządcze, o których mowa w art. 3 definicje ust. 1 pkt 25 rozporządzenia 596/2014, oraz osoby blisko z nimi związane, o których mowa w art. 3 definicje ust. 1 pkt 26 rozporządzenia 596/2014, spełniają wymogi określone w art. 19 transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze ust. 1 rozporządzenia 596/2014;
4)
posiada skuteczne systemy i mechanizmy kontroli, zmierzające do przeciwdziałania przypadkom manipulacji na rynku i ujawniania takich przypadków zgodnie z wymogami określonymi w art. 16 zapobieganie nadużyciom na rynku i ich wykrywanie ust. 1 rozporządzenia 596/2014.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, oraz dokumenty do niego załączone zawierają informacje potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w ust. 2.
4.
Komisja odmawia wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, jeżeli nie są spełnione warunki określone w ust. 2.
5.
Komisja wykreśla ASO z rejestru, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:
1)
firma złożyła wniosek o wykreślenie ASO z rejestru;
2)
warunki, które były podstawą wpisu do rejestru, przestały być spełnione, przy czym ocena spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt 1 następuje zgodnie z art. 79 ust. 1 rozporządzenia 2017/565.
6.
Komisja wykreśla ASO z rejestru, o którym mowa w ust. 1, również w przypadku, gdy po upływie 3 lat od dnia wpisu do tego rejestru na podstawie art. 69g wpisanie firmy inwestycyjnej do rejestru ASO MŚP więcej niż połowa emitentów, których instrumenty finansowe są wprowadzone do obrotu w tym systemie, nie spełnia wymogów uznania ich za małych i średnich przedsiębiorców.
7.
Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o wpisaniu ASO do rejestru, o którym mowa w ust. 1, oraz o jego wykreśleniu z tego rejestru.
1.
Przy dokonywaniu zgłoszeń w imieniu firmy inwestycyjnej na podstawie art. 26 rozporządzenia 600/2014 podmiot prowadzący system obrotu instrumentami finansowymi stosuje mechanizmy zapewniające zabezpieczenie i uwierzytelnienie środków przesyłu informacji, minimalizujące ryzyko zniekształcenia danych i nieupoważnionego dostępu oraz zapobiegające wyciekowi informacji.
2.
Podmiot prowadzący system obrotu instrumentami finansowymi posiada systemy zapasowe zapewniające możliwość oferowania swoich usług i ich utrzymanie w każdym czasie.
W przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia 600/2014, firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF może przekazywać Komisji informacje wymagane na podstawie art. 26 ust. 1–3 rozporządzenia 600/2014 za pośrednictwem zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego.
1.
Instrumenty finansowe emitenta wprowadzone do ASO MŚP lub do ASO, w którym jest dokonywany obrót instrumentami finansowymi emitowanymi przez małych i średnich przedsiębiorców, zarejestrowanego w innym państwie członkowskim, mogą być wprowadzone do innego ASO MŚP lub innego ASO, w którym jest dokonywany obrót instrumentami finansowymi emitowanymi przez małych i średnich przedsiębiorców, zarejestrowanego w innym państwie członkowskim, jeżeli emitent został o tym poinformowany i nie wyraził sprzeciwu.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, emitent podlega obowiązkom związanym ze stosowaniem ładu korporacyjnego i obowiązkom informacyjnym obowiązującym w:
1)
ASO, w którym jest dokonywany obrót instrumentami finansowymi emitowanymi przez małych i średnich przedsiębiorców, zarejestrowanego w innym państwie członkowskim – jeżeli instrumenty finansowe tego emitenta zostały wprowadzone w pierwszej kolejności do tego ASO;
2)
ASO MŚP – jeżeli instrumenty finansowe tego emitenta zostały wprowadzone w pierwszej kolejności do ASO MŚP.
Emitent, którego instrumenty finansowe zostały wprowadzone do ASO MŚP, uwzględnia na liście osób posiadających dostęp do informacji poufnej wszystkie osoby, o których mowa w art. 18 listy osób mających dostęp do informacji poufnych ust. 1 lit. a rozporządzenia 596/2014.
1.
Firma inwestycyjna może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej stałe lub okresowe wykonywanie w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną (agent firmy inwestycyjnej).
2.
Na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, mogą być wykonywane czynności:
1)
pozyskiwania klientów lub potencjalnych klientów usług maklerskich, w tym informowania o zakresie usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną lub o instrumentach finansowych będących ich przedmiotem;
1a)
pozyskiwania klientów lub potencjalnych klientów, w zakresie wykonywanych przez firmę inwestycyjną czynności odpowiadających działalności, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 5, w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, w tym informowania o wykonywanych przez firmę inwestycyjną czynnościach odpowiadających działalności, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 5, w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, lub o lokatach strukturyzowanych będących przedmiotem tych czynności;
1b)
pozyskiwania posiadaczy lub potencjalnych posiadaczy lokaty strukturyzowanej, w tym informowania o charakterze i zakresie pośrednictwa firmy inwestycyjnej w zawieraniu umowy lokaty strukturyzowanej, o którym mowa w art. 69h uprawnienia domu maklerskiego do wykonywania czynności w zakresie lokat strukturyzowanych ust. 1;
2)
związane z zawieraniem:
a) umów o świadczenie usług maklerskich,
b) umów o wykonywanie przez firmę inwestycyjną czynności odpowiadających działalności, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 5, w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, lub umów pośrednictwa firmy inwestycyjnej w zawieraniu umowy lokaty strukturyzowanej, o którym mowa w art. 69h uprawnienia domu maklerskiego do wykonywania czynności w zakresie lokat strukturyzowanych ust. 1,
c) umów lokaty strukturyzowanej wskutek pośrednictwa firmy inwestycyjnej;
3)
umożliwiające realizację umów:
a) o świadczenie usług maklerskich, w szczególności polegające na przyjmowaniu zleceń, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 1, odbieraniu innych oświadczeń woli klienta dla firmy inwestycyjnej, udostępnianiu lub przekazywaniu klientowi informacji związanych ze świadczonymi na jego rzecz usługami maklerskimi,
b) pośrednictwa firmy inwestycyjnej w zawieraniu umowy lokaty strukturyzowanej, o którym mowa w art. 69h uprawnienia domu maklerskiego do wykonywania czynności w zakresie lokat strukturyzowanych ust. 1, oraz umów o wykonywanie przez firmę inwestycyjną czynności odpowiadających działalności, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 5, w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, w tym polegających na przyjmowaniu oświadczeń woli klienta dla firmy inwestycyjnej oraz udostępnianiu lub przekazywaniu klientowi informacji związanych z realizowanymi umowami.
2a.
Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a i pkt 3 lit. a, mogą być wykonywane wyłącznie przez samą firmę inwestycyjną lub przez agenta tej firmy inwestycyjnej, z zastrzeżeniem ust. 2b. Agentem firmy inwestycyjnej może być inna firma inwestycyjna, pod warunkiem że została ona wpisana do rejestru, o którym mowa w ust. 8.
2b.
Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą być wykonywane przez podmioty inne niż firma inwestycyjna lub agent firmy inwestycyjnej, jeżeli w ramach ich wykonywania informacje przekazywane są jednocześnie do szerokiej grupy klientów lub potencjalnych klientów firmy inwestycyjnej, albo do nieokreślonego adresata.
2c.
(uchylony)
3.
Zakazane jest pozostawanie w stosunku umownym wynikającym z umowy, o której mowa w ust. 1, z więcej niż jedną firmą inwestycyjną.
4.
Zakazane jest przyjmowanie przez agenta firmy inwestycyjnej jakichkolwiek wpłat, w związku z czynnościami wykonywanymi na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, od osób, na rzecz których firma inwestycyjna świadczy usługi, jak również dokonywanych przez firmę inwestycyjną na rzecz tych osób.
4a.
Agent będący osobą fizyczną albo osoby wykonujące czynności na rzecz agenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, które wykonują czynności, o których mowa w ust. 2, są obowiązane spełniać wymogi, o których mowa w art. 82a wymogi wobec osób zatrudnianych przez firmę inwestycyjną ust. 1 pkt 1. Posiadanie tytułu doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych uważa się za spełnienie tych wymogów.
5.
Za szkodę wyrządzoną przez agenta firmy inwestycyjnej w związku z wykonywaniem czynności w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej odpowiada solidarnie ta firma inwestycyjna i agent, który wyrządził szkodę. Odpowiedzialność wyłączona jest w przypadku, gdy szkoda nastąpiła wskutek działania siły wyższej lub wyłącznie z winy osoby trzeciej.
6.
Agent firmy inwestycyjnej informuje klienta lub potencjalnego klienta oraz posiadacza lub potencjalnego posiadacza lokaty strukturyzowanej o zakresie czynności, do podejmowania których zgodnie z umową, o której mowa w ust. 1, jest upoważniony. W przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej jest osoba wykonująca zawód maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego, jest ona ponadto obowiązana okazać dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego.
6a.
Firma inwestycyjna jest obowiązana nadzorować czynności wykonywane przez agenta firmy inwestycyjnej na podstawie zawartej z tą firmą umowy, o której mowa w ust. 1, w celu zapewnienia, że czynności, o których mowa w ust. 2, są wykonywane zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami wydanymi na jej podstawie, a w szczególności, że obowiązki nałożone tymi przepisami na firmę inwestycyjną są wykonywane w sposób prawidłowy, jak również w celu zapewnienia, że działalność agenta firmy inwestycyjnej wykonywana w zakresie innym niż wynikający z umowy, o której mowa w ust. 1, nie powoduje niekorzystnego wpływu na czynności podejmowane na podstawie tej umowy.
7.
W stosunku do agenta firmy inwestycyjnej Komisji przysługują przewidziane w ustawie o nadzorze uprawnienia kontrolne, w zakresie dotyczącym czynności wykonywanych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz sporządzanych w związku z tymi czynnościami dokumentów.
8.
Komisja prowadzi rejestr agentów firm inwestycyjnych, z którymi firmy inwestycyjne zawarły umowę, o której mowa w ust. 1.
8a.
Rozpoczęcie wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2, może nastąpić po wpisaniu agenta firmy inwestycyjnej do rejestru, o którym mowa w ust. 8.
9.
Komisja skreśla agenta firmy inwestycyjnej z rejestru, o którym mowa w ust. 8:
1)
(uchylony)
2)
niezwłocznie po otrzymaniu od firmy inwestycyjnej informacji o rozwiązaniu umowy, o której mowa w ust. 1;
3)
jeżeli przestał on spełniać warunki, których spełnienie było podstawą wpisu do rejestru;
4)
jeżeli firma inwestycyjna utraciła uprawnienie do prowadzenia działalności maklerskiej.
9a.
W sprawach, o których mowa w ust. 9, przepis art. 130 skreślenie z listy lub zawieszenie uprawnień do wykonywania zawodu maklera lub doradcy inwestycyjnego ust. 3 stosuje się odpowiednio.
9b.
Przepisu ust. 9 pkt 2 nie stosuje się w przypadku gdy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy inna firma inwestycyjna zawrze umowę z tym agentem i przekaże Komisji informację o jej zawarciu, wraz z dokumentami, o których mowa w art. 81 wpis do rejestru agentów firmy inwestycyjnej ust. 1.
10.
(uchylony)
11.
Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela agent firmy inwestycyjnej będący osobą fizyczną oraz osoby uprawnione do reprezentowania agenta firmy inwestycyjnej lub wchodzące w skład jego statutowych organów albo pozostające z agentem firmy inwestycyjnej w stosunku pracy są obowiązani do niezwłocznego sporządzenia i przekazania, na koszt agenta firmy inwestycyjnej, kopii dokumentów i innych nośników informacji związanych z jego działalnością, oraz do udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie nadzoru sprawowanego przez Komisję.
Porównania: 1
Agent firmy inwestycyjnej, który zawarł z firmą inwestycyjną umowę, o której mowa w art. 79 agent firmy inwestycyjnej ust. 1, jest przedsiębiorcą.
Porównania: 1
1.
Wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 79 agent firmy inwestycyjnej ust. 8, składa firma inwestycyjna, na rzecz której mają być wykonywane czynności, o których mowa w art. 79 agent firmy inwestycyjnej ust. 2. Wniosek zawiera:
1)
w przypadku osoby fizycznej:
a) dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku jego braku – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
b) oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
c) opis dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz prowadzonej działalności gospodarczej,
d) oświadczenie o nieuznaniu prawomocnym orzeczeniem za winną popełnienia przestępstw lub wykroczeń, o których mowa w ust. 4,
e) zakres i sposób wykonywania czynności, jakie zostały powierzone na podstawie umowy, o której mowa w art. 79 agent firmy inwestycyjnej ust. 1, oraz miejsce jej wykonywania,
f) wskazanie osoby lub osób z firmy inwestycyjnej odpowiedzialnych za nadzór nad agentem firmy inwestycyjnej,
g) opinię firmy inwestycyjnej, że dana osoba posiada odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie usług pośrednictwa finansowego, obowiązujących przepisów prawa oraz standardów działalności firm inwestycyjnych, chyba że agentem firmy inwestycyjnej ma być osoba mająca prawo wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego;
2)
w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:
a) dane obejmujące firmę lub nazwę oraz siedzibę i adres,
b) opis prowadzonej działalności gospodarczej,
c) oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru,
d) dane osobowe osób kierujących działalnością podmiotu obejmujące imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku jego braku – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
e) oświadczenia osób kierujących działalnością podmiotu o nieuznaniu prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w ust. 4,
f) zakres i sposób wykonywania czynności, jakie zostały powierzone na podstawie umowy, o której mowa w art. 79 agent firmy inwestycyjnej ust. 1, oraz miejsce jej wykonywania,
g) wskazanie osoby lub osób z firmy inwestycyjnej odpowiedzialnych za nadzór nad agentem firmy inwestycyjnej,
h) opinię firmy inwestycyjnej, że doświadczenie w zakresie obrotu instrumentami finansowymi posiadane przez dany podmiot lub przez osoby kierujące jego działalnością, odpowiedzialne za nadzór nad wykonywaniem czynności agencyjnych, oraz struktura organizacyjna tego podmiotu gwarantują wykonywanie czynności, o których mowa w art. 79 agent firmy inwestycyjnej ust. 2, w sposób prawidłowy, z dołożeniem należytej staranności – chyba że agentem firmy inwestycyjnej ma być inna firma inwestycyjna.
2.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i d oraz pkt 2 lit. c i e, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
3.
W przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej ma być podmiot prowadzący działalność gospodarczą nadzorowaną przez organ, z którym Komisja zawarła porozumienie, o którym mowa w art. 20 wymiana informacji między Komisją i zagranicznymi organami nadzoru ust. 2 ustawy o nadzorze, Komisja, po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, występuje do tego organu o przedstawienie opinii dotyczącej sytuacji finansowej podmiotu, który ma zostać wpisany do rejestru oraz sposobu prowadzenia działalności przez ten podmiot. Przedstawienie przez ten organ pozytywnej opinii o:
1)
osobie fizycznej – jest uznawane za posiadanie przez nią odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. g;
2)
osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – jest uznawane za posiadanie przez nią lub przez osoby kierujące jej działalnością doświadczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. h, oraz posiadanie przez tę osobę lub jednostkę struktury organizacyjnej, gwarantujących wykonywanie czynności, o których mowa w art. 79 agent firmy inwestycyjnej ust. 2, w sposób prawidłowy, z dołożeniem należytej staranności.
4.
Komisja odmawia wpisu do rejestru w przypadku, gdy osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, lub osoba kierująca działalnością podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, została uznana prawomocnym orzeczeniem za winną popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305 , art. 307 bezprawne oznaczenie przedmiotów znakiem chronionym lub art. 308 znak towarowy niekorzystający z ochrony ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, przestępstw określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie o ofercie publicznej lub przestępstw określonych w niniejszej ustawie.
5.
Komisja odmawia również dokonania wpisu do rejestru osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, lub podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy wykonywanie przez tę osobę lub ten podmiot czynności, o których mowa w art. 79 agent firmy inwestycyjnej ust. 2, mogłoby doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa obrotu lub interesów klientów firmy inwestycyjnej. W przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Komisja odmawia dokonania wpisu do rejestru także wtedy, gdy doświadczenie w zakresie obrotu instrumentami finansowymi posiadane przez ten podmiot lub przez osoby kierujące jego działalnością, odpowiedzialne za nadzór nad wykonywaniem czynności agencyjnych, oraz struktura organizacyjna tego podmiotu nie gwarantują wykonywania czynności, o których mowa w art. 79 agent firmy inwestycyjnej ust. 2, w sposób prawidłowy, z dołożeniem należytej staranności.
6.
Firma inwestycyjna jest obowiązana do pisemnego informowania Komisji o:
1)
każdorazowej zmianie danych objętych wnioskiem o wpis do rejestru, w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o tych zmianach;
2)
rozpoczęciu przez agenta firmy inwestycyjnej wykonywania czynności, o których mowa w art. 79 agent firmy inwestycyjnej ust. 2, w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania tych czynności;
3)
rozwiązaniu umowy, o której mowa w art. 79 agent firmy inwestycyjnej ust. 1, ze wskazaniem daty i przyczyn jej rozwiązania, w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Firma inwestycyjna może, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia 2017/565 (outsourcing).
2.
W przypadku gdy powierzenie dotyczy podstawowych lub istotnych funkcji operacyjnych w rozumieniu art. 30 rozporządzenia 2017/565, stosuje się przepisy art. 31 i art. 32 tego rozporządzenia.
3.
W przypadku zlecenia przez firmę inwestycyjną prowadzącą ASO lub OTF wykonywania całości albo części funkcji operacyjnych dotyczących systemów transakcyjnych pozwalających na stosowanie lub wspierających stosowanie handlu algorytmicznego:
1)
stosuje się przepisy art. 0 _ 6 rozporządzenia 2017/584;
2)
nie stosuje się przepisu art. 81d obowiązki informacyjne firmy inwestycyjnej w zakresie umowy o powierzenie przedsiębiorcy wykonywania czynności;
3)
stosuje się odpowiednio przepisy art. 16c zgoda Komisji na zlecenie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany wykonywania funkcji operacyjnych i art. 16d zawiadomienie o zamiarze zlecenia wykonywania funkcji operacyjnych ust. 1 i 2;
4)
stosuje się odpowiednio przepis art. 16d zawiadomienie o zamiarze zlecenia wykonywania funkcji operacyjnych ust. 3, z tym że firma inwestycyjna dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o zmianie, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, o której mowa w ust. 1, dotyczącej zlecenia wykonywania całości albo części funkcji operacyjnych dotyczących systemów transakcyjnych pozwalających na stosowanie lub wspierających stosowanie handlu algorytmicznego.
Porównania: 1
Porównania: 1
1.
Firma inwestycyjna uwzględnia ryzyko związane z powierzeniem wykonywania czynności w systemie zarządzania ryzykiem, w tym wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 81a powierzenie przedsiębiorcy wykonywania outsourcingu ust. 2, w sposób obejmujący działania związane z identyfikacją, szacowaniem, kontrolą, monitorowaniem i raportowaniem ryzyka w tym zakresie oraz przeciwdziałaniem mu w tym zakresie.
2.
Odpowiedzialności przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego wobec firmy inwestycyjnej za szkody wyrządzone klientom wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 81a powierzenie przedsiębiorcy wykonywania outsourcingu ust. 2, nie można wyłączyć.
3.
W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 81a powierzenie przedsiębiorcy wykonywania outsourcingu ust. 2, do której zastosowanie mają przepisy prawa obcego, firma inwestycyjna zapewnia zawarcie w niej postanowień odpowiadających przepisom art. 473 umowne rozszerzenie odpowiedzialności dłużnika § 2, art. 474 odpowiedzialność za osoby pomagające w wykonaniu zobowiązania i art. 483 pojęcie kary umownej § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4.
Odpowiedzialności firmy inwestycyjnej za szkody wyrządzone klientom wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 81a powierzenie przedsiębiorcy wykonywania outsourcingu ust. 1, przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego nie można wyłączyć ani ograniczyć.
5.
(uchylony)
6.
Firma inwestycyjna wprowadza adekwatne i skuteczne rozwiązania zabezpieczające pokrycie ewentualnych kosztów związanych z wypłatą odszkodowania z tytułu roszczeń klientów lub osób trzecich o naprawienie szkody wyrządzonej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez przedsiębiorcę albo przedsiębiorcę zagranicznego umowy, o której mowa w art. 81a powierzenie przedsiębiorcy wykonywania outsourcingu ust. 1, w przypadku, o którym mowa w art. 81a powierzenie przedsiębiorcy wykonywania outsourcingu ust. 2, w zakresie, w jakim nie poniósłby odpowiedzialności, w szczególności przez:
1)
(uchylony)
2)
zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej, na podstawie której firma inwestycyjna będzie uprawniona do otrzymania świadczenia w związku z tymi kosztami, lub
3)
posiadanie odpowiednich funduszy własnych na pokrycie tych kosztów.
Porównania: 1
1.
Firma inwestycyjna zawiadamia Komisję o zawarciu umowy, o której mowa w art. 81a powierzenie przedsiębiorcy wykonywania outsourcingu ust. 2, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W zawiadomieniu firma inwestycyjna określa zakres czynności powierzonych innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu.
2.
Firma inwestycyjna zawiadamia Komisję o istotnej zmianie, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, o której mowa w art. 81a powierzenie przedsiębiorcy wykonywania outsourcingu ust. 2, w terminie 14 dni od dnia tego zdarzenia. Za istotną zmianę umowy uważa się w szczególności zmianę zakresu czynności powierzonych innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu. W takim przypadku zawiadomienie określa nowy zakres powierzonych czynności oraz wskazuje, jakie zmiany zostały wprowadzone w umowie.
Porównania: 1
Porównania: 1
1.
Przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, którym powierzono wykonywanie czynności zleconych przez firmę inwestycyjną, mogą powierzyć wykonywanie tych czynności innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, jeżeli firma inwestycyjna wyrazi zgodę w formie pisemnej. Pisemna zgoda firmy inwestycyjnej powinna określać zakres powierzanych czynności wraz ze wskazaniem oznaczonego przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, który będzie wykonywał te czynności.
2.
Czynności powierzone w ramach powierzenia, o którym mowa w ust. 1, nie mogą stanowić istoty czynności zleconych przez firmę inwestycyjną, a w przypadku umów, o których mowa w art. 81a powierzenie przedsiębiorcy wykonywania outsourcingu ust. 2 – powodować, że którykolwiek z warunków przewidzianych w art. 31 ust. 2 rozporządzenia 2017/565 nie będzie spełniony.
3.
(uchylony)
3a.
Dalsze powierzanie wykonywania czynności zleconych przez firmę inwestycyjną odbywa się z zachowaniem warunków, o których mowa w ust. 1 i 2.
4.
Wykonywanie czynności w ramach powierzenia, o którym mowa w ust. 1 lub 3a, nie wyłącza ani nie zmienia zasad odpowiedzialności określonych w art. 81c odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec firmy inwestycyjnej ust. 2–4.
Porównania: 1
Porównania: 1
1.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej składany przez podmiot nieposiadający statusu domu maklerskiego, z zastrzeżeniem art. 111 wniosek o zezwolenie na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej ust. 2, zawiera:
1)
informacje, o których mowa w art 1–7 rozporządzenia 2017/1943;
2)
oświadczenia członków zarządu albo wspólników lub komplementariuszy w spółce osobowej, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, o ile jest ustanowiona, jak również innych osób, które odpowiadają za rozpoczęcie przez wnioskodawcę działalności maklerskiej lub będą nią kierować, z wyłączeniem wspólników oraz komplementariuszy w przypadku domu maklerskiego działającego w formie spółki osobowej, którym nie przysługuje prawo prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. ‒ Kodeks spółek handlowych, że nie były uznane prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305 nieuprawnione używanie znaku towarowego, art. 307 bezprawne oznaczenie przedmiotów znakiem chronionym lub art. 308 znak towarowy niekorzystający z ochrony ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. ‒ Prawo własności przemysłowej, przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich oraz że w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie zostały ukarane w trybie administracyjnym przez właściwy organ nadzoru innego państwa członkowskiego za naruszenie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, z późn. zm.), przepisów rozporządzenia 575/2013, przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającą dyrektywy 2002/87/WE, 2009/65/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 64, z późn. zm.) lub przepisów rozporządzenia 2019/2033;
3)
w przypadku gdy wniosek dotyczy prowadzenia ASO – informacje, o których mowa w art. 2 i art. 3 rozporządzenia 2016/824;
4)
w przypadku gdy wniosek dotyczy prowadzenia OTF – informacje, o których mowa w art. 2 i art. 6 rozporządzenia 2016/824, a w przypadku gdy przedmiotem obrotu na OTF mają być produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym, które muszą być wykonywane przez dostawę – także informacje o takich produktach, w zakresie, jaki zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/824 jest wymagany wobec klas aktywów w rozumieniu art. 1 pkt 2 tego rozporządzenia;
5)
w przypadku gdy wnioskowana działalność będzie obejmować nabywanie lub zbywanie na rachunek dającego zlecenie instrumentów finansowych na aukcjach organizowanych przez platformę aukcyjną – informacje wskazujące, w jaki sposób wnioskodawca zamierza zapewnić zgodność działalności z art. 19 zasady obrotu papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi ust. 3 oraz art. 59 organizacja i rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym ust. 2 i 3 rozporządzenia 1031/2010;
6)
w przypadku podmiotu nieposiadającego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej – wskazanie osób, które będą sprawowały funkcje, o których mowa w art. 102a powołanie prezesa zarządu domu maklerskiego i członka zarządu domu maklerskiego ust. 1, oraz informacje i oświadczenia wymienione w art. 102a powołanie prezesa zarządu domu maklerskiego i członka zarządu domu maklerskiego ust. 2.
1a.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składany przez dom maklerski, zawiera:
1)
informacje, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy lit. a i b, art. 5 forma papierów wartościowych lit. a, art. 6 obowiązki emitenta papierów wartościowych wydanych w formie dokumentu lit. a, c i e−l oraz art. 7 prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych rozporządzenia 2017/1943;
2)
informacje, o których mowa w art. 2 katalog instrumentów finansowych i art. 3 objaśnienie pojęć rozporządzenia 2016/824 – w przypadku gdy wniosek dotyczy prowadzenia ASO;
3)
informacje, o których mowa w art. 2 katalog instrumentów finansowych i art. 6 obowiązki emitenta papierów wartościowych wydanych w formie dokumentu rozporządzenia 2016/824 – w przypadku gdy wniosek dotyczy prowadzenia OTF, a w przypadku gdy przedmiotem obrotu na OTF mają być produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym, które muszą być wykonywane przez dostawę – także informacje o takich produktach, w zakresie, jaki zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/824, jest wymagany wobec klas aktywów w rozumieniu art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 2 tego rozporządzenia;
4)
informacje wskazujące, w jaki sposób wnioskodawca zamierza zapewnić zgodność działalności z art. 19 zasady obrotu papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi ust. 3 oraz art. 59 organizacja i rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym ust. 2 i 3 rozporządzenia 1031/2010 – w przypadku gdy wnioskowana działalność będzie obejmować nabywanie lub zbywanie na rachunek dającego zlecenie instrumentów finansowych na aukcjach organizowanych przez platformę aukcyjną.
2.
Do wniosku dołącza się:
1)
(uchylony)
2)
(uchylony)
2a)
(uchylony)
3)
(uchylony)
4)
projekt regulaminu ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową;
4a)
(uchylony)
4b)
projekt procedur oraz opis rozwiązań i systemów, o których mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia 596/2014;
4c)
projekt procedur oraz opis rozwiązań i systemów, o których mowa w art. 16 zapobieganie nadużyciom na rynku i ich wykrywanie ust. 1 rozporządzenia 596/2014 – w przypadku gdy wnioskodawca zamierza organizować ASO lub OTF;
5)
(uchylony)
6)
(uchylony)
7)
(uchylony)
8)
(uchylony)
9)
(uchylony)
10)
(uchylony)
11)
listę akcjonariuszy, udziałowców lub wspólników wnioskodawcy.
2a.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2b.
Na potrzeby przekazania informacji określonych w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1a pkt 1, za organ zarządzający, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia 2017/1943, uznaje się zarząd oraz radę nadzorczą.
3.
(uchylony)
3a.
(uchylony)
4.
W celu ustalenia wpływu wywieranego przez podmiot posiadający pośrednio lub bezpośrednio akcje lub udziały wnioskodawcy w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników na sposób prowadzenia działalności maklerskiej, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów klientów Komisja może żądać przedstawienia innych niż określone w art. 3 rozporządzenia 2017/1943 danych dotyczących sytuacji prawnej lub finansowej tego podmiotu.
5.
Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do wspólników, komplementariuszy lub partnerów odpowiednio spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub partnerskiej, będącej wnioskodawcą, uprawnionych do prowadzenia spraw tej spółki lub do jej reprezentowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
6.
W celu ustalenia, czy wnioskodawca, którego wniosek obejmuje nabywanie lub zbywanie na rachunek dającego zlecenie instrumentów finansowych na aukcjach organizowanych przez platformę aukcyjną, zapewni zgodność działalności z wymogami określonymi w przepisach rozporządzenia 1031/2010, poza informacjami przedstawionymi przez wnioskodawcę na podstawie ust. 1 pkt 5 Komisja może żądać od wnioskodawcy przedstawienia innych informacji i dokumentów.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Firma inwestycyjna jest obowiązana zatrudniać osoby posiadające odpowiednią wiedzę i kompetencje w zakresie:
1)
przekazywania klientom lub potencjalnym klientom informacji o usługach maklerskich oraz instrumentach finansowych będących ich przedmiotem;
2)
wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 5.
2.
Zatrudnianie przez firmę inwestycyjną, na podstawie umowy o pracę, osób posiadających tytuł doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych uważa się za spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1.
3.
Firma inwestycyjna zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków.
1.
Firma inwestycyjna jest obowiązana zatrudniać, na podstawie umowy o pracę, co najmniej:
1)
(uchylony)
2)
dwóch doradców inwestycyjnych - do wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 4.
3)
(uchylony)
2.
Warunki, o których mowa w ust. 1, uważa się za spełnione, jeżeli czynności wymienione w tym przepisie wykonuje doradca inwestycyjny będący komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej lub komandytowej albo wspólnikiem w spółce jawnej lub partnerskiej będącej firmą inwestycyjną.
3.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską bez konieczności otwierania oddziału.
4.
(uchylony)
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Firma inwestycyjna jest obowiązana stosować w prowadzonej działalności rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ciągłość świadczonych usług maklerskich oraz ochronę interesów klientów i informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową.
1a.
Firma inwestycyjna jest obowiązana posiadać procedury anonimowego zgłaszania wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach – radzie nadzorczej, naruszeń prawa, w tym rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 600/2014 oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w firmie inwestycyjnej.
1b.
W ramach procedur, o których mowa w ust. 1a, firma inwestycyjna zapewnia pracownikom, którzy zgłaszają naruszenia, ochronę co najmniej przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
1c.
W przypadku domu maklerskiego działającego w formie spółki osobowej wymogi, o których mowa w ust. 1a, mają zastosowanie do komplementariuszy lub wspólników, którym przysługuje prawo prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
3a.
Ustanowiony w firmie inwestycyjnej system wynagradzania osób świadczących pracę na jej rzecz, uczestniczących w świadczeniu usług maklerskich, w szczególności obsługujących klienta lub potencjalnego klienta, powinien wspierać wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 83c obowiązek działania w najlepiej pojętym interesie klientów ust. 1, oraz być środkiem ograniczającym ryzyko wystąpienia konfliktu interesów.
3b.
Firma inwestycyjna jest obowiązana utrzymywać organizację przedsiębiorstwa w sposób zapewniający:
1)
odpowiednią liczbę osób świadczących pracę na jej rzecz, wymaganą do prawidłowego świadczenia usług maklerskich, oraz
2)
posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 1, odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia w zakresie powierzonych obowiązków, oraz utrzymywanie i doskonalenie przez te osoby takiej wiedzy i takich kompetencji.
3c.
Firma inwestycyjna opracowuje, wdraża i stosuje procedury oraz inne regulacje wewnętrzne w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług maklerskich. W przypadku świadczenia usług maklerskich dla klientów detalicznych firma inwestycyjna opracowuje, wdraża i stosuje regulaminy świadczenia usług maklerskich.
3d.
W przypadku gdy konstrukcja instrumentów finansowych lub specyfika obrotu tymi instrumentami finansowymi uniemożliwia uregulowanie praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług maklerskich w sposób jednolity dla wszystkich klientów, na rzecz których świadczone są dane usługi, wymogu opracowania regulaminu, o którym mowa w ust. 3c, nie stosuje się.
3e.
Przy wykonywaniu obowiązków, o których mowa w ust. 1, 3b i 3c, firma inwestycyjna uwzględnia zakres, skalę i złożoność prowadzonej działalności.
3f.
Firma inwestycyjna opracowuje, wdraża i stosuje politykę w zakresie świadczenia usług maklerskich i instrumentów finansowych będących jej przedmiotem, uwzględniającą charakterystykę oraz potrzeby klientów lub potencjalnych klientów, oraz akceptowanego przez klientów lub potencjalnych klientów poziomu ryzyka.
3g.
Firma inwestycyjna monitoruje i regularnie ocenia:
1)
adekwatność celów strategicznych firmy inwestycyjnej przyjętych w świadczeniu usług maklerskich oraz
2)
adekwatność i skuteczność wdrożonych rozwiązań, regulacji i polityk w organizacji przedsiębiorstwa.
3h.
Firma inwestycyjna:
1)
nagrywa rozmowy telefoniczne prowadzone z klientami w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 1–5;
2)
sporządza protokoły, notatki lub nagrania rozmów przeprowadzonych w bezpośredniej obecności klienta lub potencjalnego klienta w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 1–5.
4.
Firma inwestycyjna rejestruje, przechowuje i archiwizuje dokumenty, nagrania rozmów telefonicznych, korespondencję elektroniczną oraz inne informacje sporządzane, przekazywane lub otrzymywane w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi.
4a.
Z zastrzeżeniem art. 73 i art. 76 ust. 11 rozporządzenia 2017/565, obowiązek przechowywania i archiwizowania, o którym mowa w ust. 4, wygasa z upływem 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokumenty lub nośniki informacji zostały sporządzone lub otrzymane, a w przypadku regulaminów, procedur oraz innych regulacji wewnętrznych – z upływem 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przestały one obowiązywać. Komisja może zażądać od firmy inwestycyjnej przechowywania i archiwizowania takich danych lub dokumentów po upływie tego terminu, nie dłużej jednak niż przez 7 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zostały one sporządzone lub otrzymane, lub przestały obowiązywać.
4aa.
Obowiązki określone w ust. 3h i 4, w tym w odniesieniu do usług, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 4 i 5, firma inwestycyjna wykonuje na zasadach określonych w art. 72 oferowanie instrumentów finansowych–76 rozporządzenia 2017/565.
4ab.
Firma inwestycyjna oznacza datę i dokładny czas sporządzenia, przekazania lub otrzymania informacji, o których mowa w ust. 3h i 4, w przypadku gdy dane te nie są zawarte w ich treści.
4b.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 3h i 4, obejmuje również sporządzanie protokołów, notatek, nagrywanie rozmów telefonicznych i zapisywanie korespondencji elektronicznej, związanych z czynnościami, które mogłyby skutkować świadczeniem jednej z usług maklerskich, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 1–5, nawet jeżeli w wyniku prowadzenia tych rozmów lub korespondencji nie dochodziłoby do świadczenia usługi. Obowiązek sporządzania protokołów, notatek, nagrywania rozmów telefonicznych i zapisywania korespondencji elektronicznej obejmuje urządzenia firmy inwestycyjnej oraz, pod warunkiem zatwierdzenia do używania przez firmę inwestycyjną prywatnych urządzeń osób zatrudnionych w firmie inwestycyjnej, także te urządzenia.
4c.
Firma inwestycyjna informuje klientów lub potencjalnych klientów o nagrywaniu rozmów telefonicznych lub zapisywaniu prowadzonej korespondencji elektronicznej, w wyniku których dochodziłoby lub mogłoby dojść do świadczenia jednej z usług maklerskich, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 1–5, przed rozpoczęciem takiego nagrania lub zapisu. Firma inwestycyjna może poinformować jednokrotnie klienta lub potencjalnego klienta wskazując, że będzie nagrywała lub zapisywała przyszłe rozmowy lub korespondencję. Firma inwestycyjna nie może prowadzić rozmów telefonicznych lub korespondencji elektronicznej, jeżeli nie poinformowała klienta lub potencjalnego klienta o nagrywaniu rozmów lub zapisywaniu korespondencji.
4d.
Firma inwestycyjna podejmuje działania zapobiegające prowadzeniu przez osoby zatrudnione w firmie inwestycyjnej rozmów telefonicznych lub korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem zatwierdzonych do używania przez tę firmę prywatnych urządzeń tych osób, jeżeli nie jest w stanie nagrywać tych rozmów lub zapisywać tej korespondencji.
5.
Firma inwestycyjna zarządza ryzykiem w swojej działalności, przy czym dom maklerski oraz mały dom maklerski, o których mowa odpowiednio w art. 110a objaśnienie pojęć oddziału ust. 1 pkt 4 i 9b, stosują w tym zakresie przepisy oddziału 2a.
6.
(uchylony)
Porównania: 1
1.
Przy opracowywaniu, wdrażaniu i stosowaniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych w świadczeniu usług maklerskich firma inwestycyjna uwzględnia zasady określone w art. 21 rozporządzenia 2017/565.
2.
Firma inwestycyjna opracowuje, wdraża i stosuje politykę w celu zapewnienia zgodności działalności firmy inwestycyjnej oraz jej agentów z przepisami prawa regulującymi świadczenie usług maklerskich oraz adekwatne i skuteczne rozwiązania techniczne i organizacyjne w tym zakresie, w tym zasady regulujące zawieranie transakcji przez osoby zaangażowane.
2a.
Firma inwestycyjna ustanawia, wdraża i utrzymuje system kontroli wewnętrznej, w tym w odniesieniu do agentów firmy inwestycyjnej, na który składają się:
1)
mechanizmy kontroli służące realizacji zadań, o których mowa w art. 21 ogólne wymogi organizacyjne (art. 16 ust. 2–10 dyrektywy 2014/65/UE) ust. 1 lit. c rozporządzenia 2017/565;
2)
funkcja zgodności z przepisami, o której mowa w art. 22 zgodność z przepisami (art. 16 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE) ust. 2 rozporządzenia 2017/565;
3)
audyt wewnętrzny.
3.
Firma inwestycyjna wykonuje obowiązek, o którym mowa w ust. 2, z uwzględnieniem art. 22 , art. 25 , art. 26 , art. 28 i art. 29 rozporządzenia 2017/565.
4.
Firma inwestycyjna podejmuje działania określone w art. 23 ust. 1 rozporządzenia 2017/565 w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną. W przypadku określonym w art. 23 ust. 2 rozporządzenia 2017/565 firma inwestycyjna ustanawia komórkę zarządzania ryzykiem wykonującą zadania, o których mowa w tym przepisie, oraz inne obowiązki wynikające z odrębnych przepisów dotyczących zarządzania ryzykiem.
5.
Firma inwestycyjna opracowuje, wdraża i utrzymuje system audytu wewnętrznego w celu realizacji zadań określonych w art. 24 audyt wewnętrzny (art. 16 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE) lit. a–c rozporządzenia 2017/565, a w przypadku gdy jest to proporcjonalne w stosunku do charakteru, skali i stopnia złożoności działalności gospodarczej oraz do charakteru i zasięgu usług i działań inwestycyjnych wykonywanych przez tę firmę – ustanawia ona komórkę audytu wewnętrznego.
6.
(uchylony)
7.
Firma inwestycyjna opracowuje, wdraża i stosuje odpowiednie środki oraz procedury zarządzania konfliktami interesów w rozumieniu art. 33 rozporządzenia 2017/565, z uwzględnieniem art. 34 i art. 35 tego rozporządzenia.
8.
Firma inwestycyjna, która emituje lub wystawia instrument finansowy, lub udziela innym podmiotom, w ramach działalności maklerskiej, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 i ust. 4 pkt 3, porad w zakresie emitowania lub wystawiania instrumentu finansowego, opracowuje, wdraża, stosuje oraz poddaje przeglądowi rozwiązania związane z procesem emitowania lub wystawiania instrumentu finansowego, zapewniające, że instrument finansowy oraz strategia dystrybucji będą odpowiednie dla grupy docelowej.
9.
Firma inwestycyjna, która w ramach prowadzonej działalności maklerskiej, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 i 4, rekomenduje lub oferuje instrument finansowy albo w inny sposób umożliwia nabycie lub objęcie instrumentu finansowego przez grupę docelową, opracowuje, wdraża, stosuje oraz poddaje przeglądowi rozwiązania związane z procesem wykonywania tych czynności, zapewniające, że instrument finansowy oraz strategia dystrybucji będą odpowiednie dla grupy docelowej.
10.
Przez grupę docelową rozumie się określoną grupę nabywców instrumentu finansowego, z których potrzebami, cechami lub celami, w tym celami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, instrument finansowy jest zgodny, niezależnie od sposobu nabycia lub objęcia przez nich tego instrumentu, w szczególności niezależnie od jego nabycia lub objęcia w ramach prowadzenia działalności maklerskiej lub w związku z jej prowadzeniem, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów.
11.
Przez strategię dystrybucji rozumie się zamierzony sposób, w jaki instrument finansowy może być nabyty lub objęty przez grupę docelową. W szczególności instrument finansowy może być nabyty lub objęty przez grupę docelową w ramach prowadzenia działalności maklerskiej lub w związku z jej prowadzeniem, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów.
12.
Rozwiązania, o których mowa w ust. 8, obejmują w szczególności:
1)
określenie grupy docelowej instrumentu finansowego z uwzględnieniem podziału klientów na kategorie zgodnie z art. 3a uznanie podmiotu za klienta profesjonalnego na jego żądanie ust. 4;
2)
identyfikację wszelkich istotnych ryzyk związanych z potencjalnym nabywaniem lub obejmowaniem instrumentu finansowego przez grupę docelową w celu dokonania oceny, czy instrument finansowy byłby odpowiedni dla tej grupy docelowej;
3)
określenie strategii dystrybucji instrumentu finansowego, w przypadku gdy rekomendowanie, oferowanie albo w inny sposób umożliwianie nabycia lub objęcia instrumentu finansowego będzie wykonywane przez firmę inwestycyjną zarówno samodzielnie, jak i przez uprawnione do takich czynności podmioty, przy czym strategia dystrybucji powinna być odpowiednia dla określonej grupy docelowej;
4)
sprawdzenie przed wyemitowaniem lub wystawieniem instrumentu finansowego, czy instrument finansowy pozostaje zgodny z potrzebami określonej grupy docelowej oraz czy zamierzona strategia dystrybucji tego instrumentu jest odpowiednia dla tej grupy docelowej;
5)
regularny przegląd, dokonywany z uwzględnieniem wszelkich zdarzeń, które mogłyby wpłynąć na powstanie ryzyk dla grupy docelowej, czy instrument finansowy pozostaje zgodny z potrzebami określonej grupy docelowej oraz czy zamierzona strategia dystrybucji tego instrumentu jest odpowiednia dla tej grupy docelowej.
13.
Rozwiązania, o których mowa w ust. 9, obejmują w szczególności:
1)
określenie grupy docelowej instrumentu finansowego, także w przypadku gdy podmiot emitujący lub wystawiający instrument finansowy nie określił grupy docelowej instrumentu finansowego;
2)
określenie strategii dystrybucji instrumentu finansowego odpowiedniej dla określonej grupy docelowej;
3)
regularny przegląd, dokonywany z uwzględnieniem wszelkich zdarzeń, które mogłyby wpłynąć na powstanie ryzyk dla grupy docelowej, czy instrument finansowy pozostaje zgodny z potrzebami określonej grupy docelowej oraz czy zamierzona strategia dystrybucji tego instrumentu jest odpowiednia dla tej grupy docelowej.
14.
W przypadku zamiaru dokonania istotnych zmian cech wystawionego lub wyemitowanego instrumentu finansowego, grupy docelowej lub strategii dystrybucji tego instrumentu firma inwestycyjna jest obowiązana dokonać oceny planowanych zmian. Przepisy ust. 8 i 12 stosuje się odpowiednio.
15.
W przypadku gdy strategia dystrybucji instrumentu finansowego przewiduje wykorzystanie uprawnionych podmiotów trzecich, firma inwestycyjna emitująca lub wystawiająca instrument finansowy udostępnia tym podmiotom informacje dotyczące instrumentu finansowego, sposobu określenia grupy docelowej oraz strategii dystrybucji tego instrumentu finansowego.
16.
Firma inwestycyjna, która rekomenduje lub oferuje instrument finansowy albo umożliwia w inny sposób nabycie lub objęcie instrumentu finansowego, uzyskuje od podmiotu emitującego lub wystawiającego instrument finansowy informacje o rozwiązaniach określonych w ust. 12 oraz inne informacje pozwalające na zrozumienie cech instrumentu finansowego oraz określonej grupy docelowej.
17.
Firma inwestycyjna, która rekomenduje lub oferuje instrument finansowy albo umożliwia w inny sposób nabycie lub objęcie instrumentu finansowego, nie jest obowiązana do ponownego określenia grupy docelowej oraz strategii dystrybucji, jeżeli określiła grupę docelową lub strategię dystrybucji w związku z emitowaniem lub wystawianiem instrumentu finansowego.
18.
Przepisów ust. 8–17 nie stosuje się w przypadku, gdy:
1)
świadczona przez firmę inwestycyjną usługa maklerska dotyczy obligacji, która nie zawiera innego wbudowanego instrumentu pochodnego poza zobowiązaniem emitenta do wypłaty obligatariuszom kwoty równej sumie wartości bieżącej netto wszystkich płatności należnych do upływu terminu zapadalności tej obligacji w przypadku wcześniejszego jej wykupu;
2)
instrument finansowy jest rekomendowany lub oferowany wyłącznie uprawnionym kontrahentom albo umożliwienie nabycia lub objęcia tego instrumentu w inny sposób może nastąpić wyłącznie na ich rzecz.
1.
Firma inwestycyjna, prowadząc działalność maklerską, jest obowiązana działać w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami jej klientów. W przypadku firmy inwestycyjnej świadczącej usługę maklerską, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 1 lub 4, obowiązek działania w najlepiej pojętym interesie klientów jest wykonywany z uwzględnieniem art. 65 rozporządzenia 2017/565.
2.
Informacje kierowane przez firmę inwestycyjną do klientów lub potencjalnych klientów, w tym informacje upowszechniane przez firmę inwestycyjną w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nią usług, powinny być rzetelne oraz nie mogą budzić wątpliwości ani wprowadzać w błąd. Informacje upowszechniane w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez firmę inwestycyjną są oznaczane w sposób niebudzący wątpliwości jako informacje upowszechniane w tych celach. Uznaje się, że upowszechnianie informacji w sposób rzetelny, niebudzący wątpliwości i niewprowadzający w błąd jest zachowane w przypadku spełnienia przez firmę inwestycyjną warunków, o których mowa w art. 44 rozporządzenia 2017/565.
3.
Treść i forma informacji, o których mowa w ust. 2, jest prezentowana w taki sposób, aby klient lub potencjalny klient, do którego jest kierowana informacja lub który może się z taką informacją zapoznać, mógł zrozumieć charakter danej usługi maklerskiej lub instrumentu finansowego będącego jej przedmiotem oraz ryzyko związane z nimi, a także podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.
4.
Firma inwestycyjna przekazuje klientowi lub potencjalnemu klientowi, z uwzględnieniem art 45–51 i art. 61 rozporządzenia 2017/565, w odpowiednim czasie adekwatne i odpowiednie informacje dotyczące:
1)
tej firmy oraz usług maklerskich świadczonych przez tę firmę;
2)
instrumentów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez tę firmę, rekomendacji oraz strategii działania;
3)
systemów wykonania zlecenia;
4)
kosztów i opłat związanych ze świadczeniem usług maklerskich, z wyjątkiem świadczenia na rzecz klienta profesjonalnego usług innych niż usługi maklerskie, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 4 i 5.
5.
W przypadku świadczenia usługi, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 5, firma inwestycyjna, zgodnie z art. 52 rozporządzenia 2017/565, przekazuje również informacje o:
1)
zależnym lub niezależnym charakterze świadczonej usługi doradztwa inwestycyjnego;
2)
zakresie instrumentów finansowych będących przedmiotem analizy na potrzeby udzielenia rekomendacji, w szczególności informację, w jakim stopniu zakres analizy dotyczy instrumentów finansowych emitowanych lub wystawianych przez podmioty pozostające w bliskich powiązaniach z firmą inwestycyjną lub przez podmioty, które pozostają z nią w takich stosunkach prawnych, osobistych lub majątkowych, które mogłyby stwarzać ryzyko naruszenia niezależnego charakteru świadczonej usługi;
3)
częstotliwości dokonywania okresowej oceny odpowiedniości instrumentów finansowych, jeżeli firma inwestycyjna zobowiązała się do dokonywania takiej oceny.
6.
W przypadku gdy usługa, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 5, jest świadczona w sposób niezależny, firma inwestycyjna, z uwzględnieniem art. 53 rozporządzenia 2017/565:
1)
jest obowiązana objąć zakresem analizy wystarczający rodzaj instrumentów finansowych dostępnych w obrocie i ich liczbę w sposób odpowiednio zróżnicowany, w celu zapewnienia, że rekomendacja jest adekwatna i we właściwy sposób realizuje cele inwestycyjne;
2)
nie może objąć zakresem analizy wyłącznie instrumentów finansowych emitowanych lub wystawianych przez podmioty pozostające w bliskich powiązaniach z firmą inwestycyjną lub przez podmioty, które pozostają z nią w takich stosunkach prawnych, osobistych lub majątkowych, które mogłyby stwarzać ryzyko naruszenia niezależnego charakteru świadczonej usługi.
6a.
Firma inwestycyjna przekazuje klientowi lub potencjalnemu klientowi informacje w formacie elektronicznym, chyba że klient detaliczny albo potencjalny klient detaliczny zażądał ich przekazania na piśmie. Firma inwestycyjna informuje klientów detalicznych i potencjalnych klientów detalicznych o możliwości przekazywania informacji na piśmie.
6b.
Firma inwestycyjna informuje na piśmie klientów detalicznych, którzy otrzymują informacje na piśmie, o zamiarze przekazywania tych informacji w formacie elektronicznym na co najmniej 8 tygodni przed dniem rozpoczęcia ich przekazywania w tym formacie oraz o możliwości ich dalszego przekazywania na żądanie klienta detalicznego na piśmie.
6c.
W przypadku gdy firma inwestycyjna nie posiada danych pozwalających na przekazywanie klientowi detalicznemu informacji w formacie elektronicznym, przekazuje temu klientowi informacje na piśmie.
6d.
W przypadku gdy usługa maklerska, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 1 lub 2, jest świadczona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, które uniemożliwiają firmie inwestycyjnej przekazanie klientowi lub potencjalnemu klientowi informacji o związanych ze świadczeniem tej usługi kosztach i opłatach przed rozpoczęciem świadczenia tej usługi maklerskiej, firma inwestycyjna:
1)
może przekazać klientowi takie informacje niezwłocznie po wykonaniu usługi, jeżeli:
a) klient wyraził zgodę na przekazanie tych informacji po wykonaniu usługi,
b) poinformowała klienta o możliwości wstrzymania rozpoczęcia świadczenia usługi do czasu otrzymania przez niego tych informacji;
2)
zapewnia klientowi lub potencjalnemu klientowi możliwość uzyskania tych informacji podczas rozmowy telefonicznej, przed rozpoczęciem świadczenia tych usług.
7.
Przepisów ust. 2-5 nie stosuje się w przypadku, gdy usługa maklerska jest elementem usługi uregulowanej w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2022 r. poz. 246 i 2339), ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2245 i 2339) lub w odrębnych przepisach określających odrębne obowiązki informacyjne wobec klientów lub potencjalnych klientów.
1.
Firma inwestycyjna, w związku ze świadczeniem usługi maklerskiej, nie może przyjmować ani przekazywać jakichkolwiek świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, ani jakichkolwiek świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem:
1)
świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych od klienta lub od osoby działającej w jego imieniu oraz świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przekazywanych klientowi lub osobie działającej w jego imieniu;
2)
świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych lub przekazywanych osobie trzeciej, które są niezbędne do wykonywania danej usługi maklerskiej na rzecz klienta, w szczególności:
a) kosztów z tytułu przechowywania instrumentów finansowych klienta i środków pieniężnych powierzonych przez klienta,
b) opłat pobieranych przez podmiot organizujący system obrotu instrumentami finansowymi oraz opłat za rozliczenie i rozrachunek transakcji,
c) opłat na rzecz organu nadzoru,
d) podatków, należności publicznoprawnych oraz innych opłat, których obowiązek zapłaty wynika z przepisów prawa,
e) opłat związanych z wymianą walutową;
3)
świadczeń pieniężnych i świadczeń niepieniężnych innych niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli:
a) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi maklerskiej świadczonej przez firmę inwestycyjną na rzecz klienta,
b) ich przyjęcie lub przekazanie nie ma negatywnego wpływu na działanie przez firmę inwestycyjną w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami jej klienta,
c) informacja o świadczeniach, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – o sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana klientowi lub potencjalnemu klientowi w sposób rzetelny, dokładny i zrozumiały przed rozpoczęciem świadczenia danej usługi maklerskiej, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku przekazania klientowi lub potencjalnemu klientowi informacji sporządzonej w formie ujednoliconej.
2.
W przypadku świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 5, w sposób niezależny firma inwestycyjna nie może przyjmować świadczeń pieniężnych ani świadczeń niepieniężnych od podmiotu trzeciego w związku ze świadczeniem tej usługi.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do drobnych świadczeń niepieniężnych przyjmowanych przez firmę inwestycyjną, jeżeli:
1)
świadczenia te mogą poprawić jakość świadczonej usługi doradztwa inwestycyjnego na rzecz klienta;
2)
łączna wielkość i charakter tych świadczeń nie wpływałyby negatywnie na przestrzeganie przez firmę inwestycyjną obowiązku działania zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klienta;
3)
informacja o świadczeniach, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – o sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana klientowi lub potencjalnemu klientowi w sposób rzetelny, dokładny i zrozumiały przed rozpoczęciem świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego, przy czym świadczenia te mogą być opisane w sposób ogólny.
4.
W przypadku świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 4, firma inwestycyjna nie może przyjmować świadczeń pieniężnych ani świadczeń niepieniężnych od podmiotu trzeciego w związku ze świadczeniem tej usługi.
5.
Przepisu ust. 4 nie stosuje się do drobnych świadczeń niepieniężnych przyjmowanych przez firmę inwestycyjną, jeżeli:
1)
świadczenia te mogą poprawić jakość świadczonej usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, na rzecz klienta;
2)
łączna wielkość i charakter tych świadczeń nie wpływałyby negatywnie na przestrzeganie przez firmę inwestycyjną obowiązku działania zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klienta;
3)
informacja o świadczeniach, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – o sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana klientowi lub potencjalnemu klientowi w sposób rzetelny, dokładny i zrozumiały przed rozpoczęciem świadczenia usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przy czym świadczenia te mogą być opisane w sposób ogólny.
6.
Firma inwestycyjna informuje klienta o wszelkich zmianach w zakresie informacji przekazanych zgodnie z ust. 1 pkt 3 lit. c, ust. 3 pkt 3 i ust. 5 pkt 3, jeżeli zmiany te mają związek z usługami świadczonymi na rzecz klienta.
1.
Firma inwestycyjna świadcząca usługi maklerskie, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2, zapewnia, aby sposób wynagradzania osób zaangażowanych oraz oceny pracy świadczonej przez te osoby na rzecz firmy inwestycyjnej nie powodował ich działania w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezgodnie z najlepiej pojętymi interesami jej klientów. W tym celu firma inwestycyjna opracowuje, wdraża oraz stosuje politykę wynagrodzeń i praktyki zgodnie z art. 27 rozporządzenia 2017/565.
2.
W przypadku świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 5, sposób wynagradzania oraz ocena pracy nie mogą zachęcać do udzielania rekomendacji mających za przedmiot dany instrument finansowy w przypadku, gdy inny instrument finansowy byłby bardziej adekwatny i lepiej realizował cele inwestycyjne klienta.
3.
Sposób wynagradzania, o którym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy przyznawania wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia 2017/565.
1.
W przypadku gdy:
1)
usługa maklerska, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2, ma być świadczona w ramach jednej umowy łącznie z inną usługą, firma inwestycyjna informuje klienta, przed zawarciem umowy, czy jest możliwe oddzielne zawarcie umowy o świadczenie takiej usługi maklerskiej oraz umowy o świadczenie innych usług, a jeżeli jest to możliwe, przekazuje klientowi odrębne zestawienie kosztów i opłat związanych z poszczególnymi umowami;
2)
zawarcie umowy o świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2, jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie innej usługi albo zawarcie umowy o świadczenie innej usługi jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2, firma inwestycyjna informuje klienta, przed zawarciem umowy, czy jest możliwe zawarcie wyłącznie jednej z tych umów, a jeżeli jest to możliwe, przekazuje klientowi odrębne zestawienie kosztów i opłat związanych z poszczególnymi umowami.
2.
W przypadku gdy ryzyko wynikające z:
1)
zawarcia z klientem detalicznym umowy, w ramach której usługa maklerska, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2, ma być świadczona łącznie z inną usługą, może różnić się od ryzyka wynikającego z oddzielnego zawarcia umowy o świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2, firma inwestycyjna informuje o tym klienta i przedstawia opis ryzyka wynikającego z poszczególnych usług świadczonych w ramach umowy oraz sposób, w jaki jednoczesne występowanie tych usług zmienia poziom ryzyka;
2)
zawarcia z klientem detalicznym umowy o świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2, jako warunku zawarcia umowy o świadczenie innej usługi, albo z zawarcia z klientem detalicznym umowy o świadczenie innej usługi, jako warunku zawarcia umowy o świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2, może różnić się od ryzyka wynikającego z zawarcia umowy o usługę maklerską, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2, bez takich warunków, firma inwestycyjna informuje o tym klienta i przedstawia opis ryzyka wynikającego z poszczególnych usług oraz sposób, w jaki jednoczesne występowanie tych usług zmienia poziom ryzyka.
1.
Firma inwestycyjna świadcząca usługi maklerskie, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 4 i 5, uzyskuje od klienta lub potencjalnego klienta adekwatne informacje dotyczące jego:
1)
wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania na rynku finansowym;
2)
sytuacji finansowej, w tym zdolności do ponoszenia strat;
3)
celów inwestycyjnych, w tym poziomu akceptowanego ryzyka.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, są uzyskiwane od klienta lub potencjalnego klienta w przypadku:
1)
usługi, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 4 – w celu umożliwienia zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, który będzie dla klienta odpowiedni ze względu na jego osobistą sytuację lub potrzeby inwestycyjne, w szczególności jego zdolność do ponoszenia strat oraz poziom akceptowanego ryzyka;
2)
usługi, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 5 – w celu umożliwienia udzielania przez firmę inwestycyjną rekomendacji, które są dla klienta odpowiednie ze względu na jego osobistą sytuację lub potrzeby inwestycyjne, w szczególności jego zdolność do ponoszenia strat oraz poziom akceptowanego ryzyka.
2a.
W przypadku usług maklerskich, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 4 i 5, które wiążą się z zamianą instrumentu finansowego polegającą na sprzedaży instrumentu finansowego i zakupie innego instrumentu finansowego lub na wykonaniu prawa do zamiany inkorporowanego w istniejącym instrumencie finansowym, firma inwestycyjna uzyskuje od klienta detalicznego adekwatne informacje dotyczące jego inwestycji umożliwiające sporządzenie przez firmę inwestycyjną analizy kosztów i korzyści związanych z zamianą instrumentu finansowego. Firma inwestycyjna informuje klienta detalicznego o wyniku tej analizy.
3.
Firma inwestycyjna świadcząca usługę maklerską, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 5, przekazuje klientowi detalicznemu, na trwałym nośniku, raport zawierający potwierdzenie odpowiedniości rekomendacji z wyjaśnieniem przyczyn, dla których rekomendacja jest dla niego odpowiednia.
4.
W przypadku gdy firma inwestycyjna, przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, które uniemożliwiają przekazanie trwałego nośnika, świadczy usługę maklerską, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 5, a bezpośrednim następstwem udzielenia rekomendacji jest przyjęcie zlecenia, w ramach świadczenia usługi, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 1, firma inwestycyjna może przekazać klientowi na trwałym nośniku raport, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie po przyjęciu zlecenia klienta, jeżeli:
1)
klient wyraził zgodę na przekazanie raportu odpowiedniości po przyjęciu zlecenia;
2)
firma inwestycyjna poinformowała klienta o możliwości odłożenia momentu przekazania zlecenia do czasu przekazania raportu, o którym mowa w ust. 3, na trwałym nośniku.
5.
W przypadku gdy firma inwestycyjna, przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, które uniemożliwiają przekazanie trwałego nośnika, świadczy usługę maklerską, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 5, a bezpośrednim następstwem udzielenia rekomendacji jest przyjęcie zlecenia do wykonania, w ramach świadczenia usługi, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 2, firma inwestycyjna może przekazać klientowi na trwałym nośniku raport, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie po zawarciu transakcji na rzecz klienta, jeżeli:
1)
klient wyraził zgodę na przekazanie raportu odpowiedniości po zawarciu transakcji;
2)
firma inwestycyjna poinformowała klienta o możliwości odłożenia momentu zawarcia transakcji do czasu przekazania raportu, o którym mowa w ust. 3, na trwałym nośniku.
5a.
Przepisy ust. 2a–5 stosuje się odpowiednio do usług maklerskich świadczonych na rzecz klienta profesjonalnego, na żądanie takiego klienta. Klient profesjonalny może zgłosić takie żądanie na piśmie lub w postaci elektronicznej spełniającej wymogi, o których mowa w art. 13 forma oświadczeń woli dotyczących obrotu instrumentami finansowymi ust. 2 i 3.
5b.
Firma inwestycyjna ewidencjonuje i przechowuje dokumenty, korespondencję elektroniczną oraz inne informacje przekazywane lub otrzymywane w związku z żądaniami klientów profesjonalnych, o których mowa w ust. 5a.
6.
Firma inwestycyjna, zgodnie z art. 54 i art. 55 rozporządzenia 2017/565, na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1 i 2a, dokonuje oceny odpowiedniości usługi lub instrumentu finansowego będącego jej przedmiotem oraz sporządza raport, o którym mowa w ust. 3.
1.
Z zastrzeżeniem art. 83i korzystanie przez firmę inwestycyjną z pośrednictwa innej firmy inwestycyjnej ust. 3, firma inwestycyjna świadcząca usługi maklerskie, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 1, 2, 6, 7 lub 9, uzyskuje od klienta lub potencjalnego klienta adekwatne informacje dotyczące jego wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania na rynku finansowym, w celu oceny, czy usługa lub instrument finansowy będące jej przedmiotem są dla niego odpowiednie. W przypadku, o którym mowa w art. 83f obowiązki informacyjne firmy inwestycyjnej przed zawarciem umowy z klientem ust. 1, ocenie podlega, czy umowa zawierana w okolicznościach określonych w art. 83f obowiązki informacyjne firmy inwestycyjnej przed zawarciem umowy z klientem ust. 1 jest dla klienta lub potencjalnego klienta odpowiednia.
2.
W przypadku gdy na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, firma inwestycyjna stwierdzi, że usługa lub instrument finansowy będący jej przedmiotem nie są odpowiednie dla klienta lub potencjalnego klienta, niezwłocznie informuje o tym klienta lub potencjalnego klienta.
3.
W przypadku gdy klient lub potencjalny klient nie przedstawi informacji, o których mowa w ust. 1, albo przedstawi informacje niewystarczające, firma inwestycyjna informuje go, że brak tych informacji uniemożliwia jej dokonanie oceny, czy przewidziana usługa lub instrument finansowy będący jej przedmiotem są dla niego odpowiednie.
4.
Firma inwestycyjna uzyskuje informacje, o których mowa w ust. 1, dokonuje oceny odpowiedniości usługi lub instrumentu finansowego będącego jej przedmiotem oraz przechowuje informacje dotyczące przeprowadzonej oceny zgodnie z art. 55 i art. 56 rozporządzenia 2017/565.
5.
Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do firmy inwestycyjnej, która zawiera umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w przypadku gdy:
1)
przedmiotem umowy będą wyłącznie nieskomplikowane instrumenty finansowe oraz
2)
umowa jest zawierana z inicjatywy klienta lub potencjalnego klienta, oraz
3)
klient lub potencjalny klient został poinformowany przez firmę inwestycyjną, że zawarcie umowy nie jest związane z obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, oraz że nie będzie on korzystał z ochrony, jaką zapewniałoby mu wykonanie przez firmę inwestycyjną takiego obowiązku, oraz
4)
firma inwestycyjna spełnia wymogi związane z zarządzaniem konfliktami interesów.
6.
Przez nieskomplikowane instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się:
1)
akcje i certyfikaty inwestycyjne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku uznanym przez Komisję Europejską jako rynek równoważny w państwie, które nie jest państwem członkowskim, oraz akcje i certyfikaty inwestycyjne wprowadzone do ASO, z wyłączeniem akcji i certyfikatów inwestycyjnych, które mają wbudowany instrument pochodny;
2)
obligacje lub inne dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku uznanym przez Komisję Europejską jako rynek równoważny w państwie, które nie jest państwem członkowskim, oraz obligacje lub inne dłużne papiery wartościowe wprowadzone do ASO, z wyłączeniem obligacji i dłużnych papierów wartościowych, które mają wbudowany instrument pochodny lub których struktura utrudnia klientowi lub potencjalnemu klientowi zrozumienie ryzyka związanego z tymi instrumentami finansowymi;
3)
instrumenty rynku pieniężnego, z wyłączeniem instrumentów rynku pieniężnego, które mają wbudowany instrument pochodny lub których struktura utrudnia klientowi lub potencjalnemu klientowi zrozumienie ryzyka związanego z tymi instrumentami finansowymi;
4)
jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z wyłączeniem jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa funduszy, o których mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 1);
5)
instrumenty finansowe, o których mowa w art. 57 rozporządzenia 2017/565.
7.
Jeżeli do zawarcia umowy dochodzi w wyniku skierowania do klienta lub potencjalnego klienta zindywidualizowanych informacji o firmie inwestycyjnej, instrumentach finansowych, usłudze lub transakcji, przyjmuje się, że nie została ona zawarta w sposób określony w ust. 5 pkt 2.
1.
Firma inwestycyjna, która, świadcząc na rzecz klienta usługi maklerskie, korzysta z pośrednictwa innej firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej, może dokonywać oceny, o której mowa w art. 83g informacje uzyskiwane od klienta przez firmę inwestycyjną i art. 83h ocena odpowiedniości do klienta usługi lub instrumentu finansowego, na podstawie informacji dotyczących klienta lub potencjalnego klienta otrzymywanych od tej innej firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej, lub uznać za prawidłową ocenę dokonaną przez tę inną firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną.
2.
Firma inwestycyjna, która pośredniczy w świadczeniu usługi maklerskiej przez inną firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną i przekazuje jej informacje dotyczące klienta lub potencjalnego klienta, zapewnia kompletność i rzetelność tych informacji oraz prawidłowość oceny dokonanej zgodnie z art. 83g informacje uzyskiwane od klienta przez firmę inwestycyjną i art. 83h ocena odpowiedniości do klienta usługi lub instrumentu finansowego.
3.
Firma inwestycyjna, która zawiera umowę o świadczenie usług maklerskich, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 1 lub 2, z klientem, w którego imieniu działa pełnomocnik będący firmą inwestycyjną świadczącą na rzecz tego klienta usługę, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 4, nie uzyskuje informacji i nie przeprowadza oceny, o której mowa w art. 83h ocena odpowiedniości do klienta usługi lub instrumentu finansowego ust. 1, chyba że w trakcie trwania stosunku umownego z klientem zostanie odwołane pełnomocnictwo dla firmy inwestycyjnej świadczącej na rzecz tego klienta usługę, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 4.
1.
Przy świadczeniu usługi maklerskiej firma inwestycyjna jest obowiązana przekazywać klientowi detalicznemu, na trwałym nośniku, w terminie odpowiednim do charakteru świadczonej usługi, regularne sprawozdania związane z wykonywaniem umowy o świadczenie usług maklerskich, uwzględniające rodzaj i złożoność danych instrumentów finansowych, charakter świadczonej usługi oraz koszty związane z transakcjami i usługami wykonywanymi na rachunek klienta.
2.
W przypadku świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 2, sprawozdania, o których mowa w ust. 1, firma inwestycyjna przekazuje zgodnie z art. 59 rozporządzenia 2017/565.
3.
W przypadku świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 4, sprawozdania, o których mowa w ust. 1, firma inwestycyjna przekazuje zgodnie z art. 60 uchylony i art. 62 rozporządzenia 2017/565.
4.
W przypadku świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 4 pkt 1, sprawozdania, o których mowa w ust. 1, firma inwestycyjna przekazuje zgodnie z art. 63 rozporządzenia 2017/565.
5.
W przypadku gdy firma inwestycyjna świadczy usługę maklerską, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 4, na rzecz klienta detalicznego, w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza informację, w jaki sposób zostanie zapewnione, że usługa lub instrumenty finansowe będące jej przedmiotem są nadal odpowiednie dla klienta.
6.
W przypadku gdy firma inwestycyjna, świadcząc usługę maklerską, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 5, na rzecz klienta detalicznego, udzieliła mu rekomendacji i zobowiązała się w ramach umowy do przeprowadzania okresowej oceny jej odpowiedniości, jest obowiązana przekazywać klientowi regularnie ocenę tej rekomendacji, wskazując, czy jest ona nadal odpowiednia dla tego klienta.
7.
Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do usług maklerskich świadczonych na rzecz klienta profesjonalnego, na żądanie takiego klienta. Klient profesjonalny może zgłosić takie żądanie na piśmie lub w postaci elektronicznej spełniającej wymogi, o których mowa w art. 13 forma oświadczeń woli dotyczących obrotu instrumentami finansowymi ust. 2 i 3.
8.
Firma inwestycyjna ewidencjonuje i przechowuje dokumenty, korespondencję elektroniczną oraz inne informacje przekazywane lub otrzymywane w związku z żądaniami klientów profesjonalnych, o których mowa w ust. 7.
1.
W przypadku gdy firma inwestycyjna uprawniona do świadczenia usług maklerskich, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 1–3, zawiera transakcje lub pośredniczy w zawieraniu transakcji z uprawnionym kontrahentem, przepisów art. 73 wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych ust. 6a, art. 73a obowiązki firmy inwestycyjnej wykonującej zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w celu uzyskania najlepszych wyników dla klienta ust. 1–3 i 5, art. 73b polityka wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, art. 73d monitorowanie skuteczności wykonywania zleceń i polityki wykonywania zleceń ust. 2 i 3, art. 83b rozwiązania techniczne i organizacyjne w świadczeniu usług maklerskich ust. 8–17, art. 83c obowiązek działania w najlepiej pojętym interesie klientów ust. 2–4, art. 83d ograniczenia w przyjmowaniu i przekazywaniu świadczeń pieniężnych w związku z usługami maklerskimi ust. 1 i 6, art. 83e zasady wynagradzania i oceny pracy świadczonej na rzecz firmy inwestycyjnej, art. 83f obowiązki informacyjne firmy inwestycyjnej przed zawarciem umowy z klientem, art. 83h ocena odpowiedniości do klienta usługi lub instrumentu finansowego ust. 1–4 oraz art. 83j obowiązek przekazywania klientowi regularnych sprawozdań ust. 1, 2 i 4 nie stosuje się do tych transakcji ani do związanych z nimi usług, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 4.
2.
Firma inwestycyjna pośrednicząca w zawieraniu transakcji z uprawnionym kontrahentem lub zawierająca takie transakcje jest obowiązana działać w sposób rzetelny i profesjonalny. Informacje przekazywane w związku z transakcją muszą być rzetelne, nie mogą budzić wątpliwości ani wprowadzać w błąd oraz muszą uwzględniać charakter uprawnionego kontrahenta i jego działalności.
Firmy inwestycyjne będące administratorami przetwarzającymi dane osobowe w rozumieniu art. 4 definicje pkt 1 rozporządzenia 2016/679 nie są obowiązane do wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 15 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą rozporządzenia 2016/679, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zapobiegania przestępstwom.
1.
Komisja rozpoznaje wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia.
1a.
W przypadku podmiotu nieposiadającego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zezwoleniu na prowadzenie działalności maklerskiej Komisja zatwierdza członków zarządu, o których mowa w art. 102a powołanie prezesa zarządu domu maklerskiego i członka zarządu domu maklerskiego ust. 1.
2.
Zezwolenie zawiera:
1)
firmę, siedzibę oraz adres firmy inwestycyjnej albo banku państwowego prowadzącego działalność maklerską;
2)
wskazanie czynności, na wykonywanie których jest udzielone zezwolenie.
3)
(uchylony)
3.
Zezwolenie nie może być udzielone wyłącznie na wykonywanie czynności określonych w art. 69 działalność maklerska ust. 4.
4.
Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o każdym przypadku udzielenia zezwolenia, dołączając informacje, o których mowa w ust. 2.
Porównania: 1
1.
Komisja odmawia udzielenia zezwolenia, w przypadku gdy:
1)
(uchylony)
2)
wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
3)
wnioskodawca nie spełnia wymagań określonych w art. 95 dom maklerski lub art. 98 wysokość kapitału założycielskiego domu maklerskiego;
3a)
pozostawanie wnioskodawcy w bliskich powiązaniach z innym podmiotem mogłoby uniemożliwić Komisji skuteczne sprawowanie nadzoru lub sprawowanie takiego nadzoru byłoby utrudnione lub niemożliwe ze względu na przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania tego podmiotu;
4)
charakter powiązań istniejących pomiędzy podmiotami należącymi do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi wnioskodawca, uniemożliwia ustalenie rzeczywistej struktury tej grupy lub rzeczywistych właścicieli;
5)
osoby wymienione w art. 103 zarząd domu maklerskiego albo art. 111 wniosek o zezwolenie na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej ust. 6a–6c nie spełniają warunków określonych w tych przepisach;
6)
opinia, o której mowa w art. 96 udzielanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej ust. 1 lub 2, jest negatywna;
7)
z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że wnioskodawca nie zapewni prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi lub należycie zabezpieczający interesy klientów;
8)
wnioskodawca nie przedstawi, na żądanie Komisji, informacji, o których mowa w art. 82 wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej ust. 4–6;
9)
(uchylony)
10)
podmioty posiadające bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne akcje albo udziały wnioskodawcy reprezentujące łącznie co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów lub 10 % kapitału zakładowego nie zapewniają właściwego prowadzenia przez wnioskodawcę działalności maklerskiej;
11)
na podstawie któregokolwiek z kryteriów określonych w art. 9 rozporządzenia 2017/1943 stwierdzi, że:
a) wnioskodawca nie zapewni wystarczających gwarancji prawidłowego i ostrożnego zarządzania podmiotem, właściwego prowadzenia działalności maklerskiej, w szczególności prowadzenia jej w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi, w tym prowadzenia jej w sposób niezagrażający takiemu bezpieczeństwu w związku z utrzymywaniem systemu handlu algorytmicznego w rozumieniu art. 1 ust. 3 rozporządzenia 2017/584, lub prowadzenia działalności maklerskiej w sposób należycie zabezpieczający interesy klientów lub
b) istnieje prawdopodobieństwo, że akcjonariusz albo wspólnik posiadający co najmniej 10% udział w kapitale zakładowym lub ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, albo podmiot dominujący w inny sposób, niż przez posiadanie odpowiedniego udziału w kapitale zakładowym lub ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, będzie wywierać negatywny wpływ na działalność lub stabilność finansową podmiotu;
12)
wnioskodawca nie zapewni zgodności działalności z art. 19 ust. 3 oraz art. 59 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1031/2010 – w przypadku gdy wniosek obejmuje nabywanie lub zbywanie na rachunek dającego zlecenie instrumentów finansowych na aukcjach organizowanych przez platformę aukcyjną.
2.
Za uniemożliwienie lub utrudnienie skutecznego sprawowania nadzoru przez Komisję, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, uznaje się w szczególności przypadki, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2017/1943.
Porównania: 1
1.
Firma inwestycyjna i bank państwowy prowadzący działalność maklerską informują Komisję o istotnych zmianach okoliczności, na podstawie których udzielono im zezwolenia, o którym mowa odpowiednio w art. 82 wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej i art. 111a działalność maklerska prowadzona przez bank państwowy oraz w art. 34 elementy zezwolenia na utworzenie banku lub zmianę statutu banku ust. 1 i art. 36 zezwolenie na rozpoczęcie działalności banku ust. 1 albo art. 20 wstrzymanie dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań instrumentami finansowymi__34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, w zakresie prowadzenia działalności maklerskiej.
2.
Firma inwestycyjna, bank państwowy prowadzący działalność maklerską i bank, o którym mowa w art. 70 wyłączenie stosowania przepisów o uczestnictwie w obrocie instrumentami finansowymi ust. 2, przekazują Komisji informacje dotyczące prowadzonej działalności i sytuacji finansowej, w tym w przypadku domu maklerskiego – informacje dotyczące przestrzegania przez ten dom maklerski adekwatności kapitałowej, oraz zdarzeń, które mogą mieć wpływ na działalność prowadzoną przez te podmioty lub ich sytuację finansową.
3.
Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane do Komisji w postaci elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Komisję, w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego Komisji udostępnionym na jej stronie internetowej.
Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, osoby uprawnione do reprezentowania firmy inwestycyjnej lub wchodzące w skład jej statutowych organów albo pozostające z firmą inwestycyjną w stosunku pracy są obowiązane do niezwłocznego sporządzenia i przekazania, na koszt tej firmy inwestycyjnej, kopii dokumentów i innych nośników informacji oraz do udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie nadzoru sprawowanego przez Komisję.
Porównania: 1
1.
Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej wygasa:
1)
(uchylony)
2)
z chwilą ogłoszenia upadłości firmy inwestycyjnej;
3)
w przypadku otwarcia likwidacji firmy inwestycyjnej - z upływem 3 miesięcy od dnia jej otwarcia, z zastrzeżeniem ust. 2;
4)
z dniem likwidacji banku państwowego.
1a.
Komisja może cofnąć zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w przypadku gdy firma inwestycyjna:
1)
nie rozpoczęła prowadzenia działalności maklerskiej w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o udzieleniu zezwolenia stała się ostateczna;
2)
nie wykonała żadnej z czynności, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2, na których wykonywanie uzyskała zezwolenie, przez okres co najmniej 6 miesięcy.
1b.
Komisja może cofnąć zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w przypadku gdy bank państwowy prowadzący działalność maklerską:
1)
nie rozpoczął prowadzenia działalności maklerskiej w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o udzieleniu zezwolenia stała się ostateczna;
2)
nie wykonał żadnej z czynności, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2, na których wykonywanie uzyskał zezwolenie, przez okres co najmniej 6 miesięcy.
2.
W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego Komisja może w drodze decyzji:
1)
skrócić termin wskazany w ust. 1 pkt 3,
2)
wskazać czynności, jakie firma inwestycyjna może podejmować do czasu wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, lub
3)
wskazać termin, w którym następuje zakończenie prowadzenia działalności maklerskiej, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
3.
W przypadku otwarcia likwidacji, do dnia wygaśnięcia zezwolenia, a w przypadku cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 167 cofnięcie zezwolenia lub ograniczenie zakresu działalności maklerskiej ust. 1 – do dnia zaprzestania prowadzenia działalności, firma inwestycyjna albo podmiot, któremu zostało cofnięte zezwolenie, wykonują wyłącznie czynności zmierzające do zakończenia działalności maklerskiej bez możliwości zawierania nowych umów, w tym czynności:
1)
wynikające z prowadzenia rachunków i ewidencji, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 4 pkt 1, lub umów o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych oraz z nabytych na rachunek klientów instrumentów pochodnych, mające na celu zakończenie tych inwestycji przez klientów;
2)
zmierzające do zakończenia działalności, do której wykonywania firma inwestycyjna albo podmiot były uprawnione na podstawie ustawy lub odrębnych ustaw w związku z posiadaniem zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, w szczególności niezwłocznie wypowiadają umowy zawarte z klientami.
3a.
W przypadku cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 167 cofnięcie zezwolenia lub ograniczenie zakresu działalności maklerskiej ust. 1 do dnia zaprzestania prowadzenia działalności maklerskiej albo do upływu terminów wypowiedzenia umów wynikających z prowadzonej działalności maklerskiej lub z działalności, do której prowadzenia podmiot był uprawniony w związku z posiadaniem zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, w przypadku gdy są one krótsze niż termin, w którym następuje zaprzestanie prowadzenia działalności, podmiot, któremu zostało cofnięte zezwolenie, wykonuje zobowiązania wynikające z wcześniej zawartych umów niezbędne do zakończenia świadczenia usług na rzecz klientów, z uwzględnieniem ich interesów.
4.
W przypadku cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 167 cofnięcie zezwolenia lub ograniczenie zakresu działalności maklerskiej ust. 1, wygaśnięcia zezwolenia albo zaprzestania prowadzenia rachunków i ewidencji, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 4 pkt 1, lub wykonywania innej działalności, do której firma inwestycyjna albo podmiot, któremu zostało cofnięte zezwolenie, był uprawniony w związku z posiadaniem zezwolenia na prowadzenie rachunków papierów wartościowych, Komisja może nakazać tym podmiotom przeniesienie instrumentów finansowych, środków pieniężnych, aktywów oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków i ewidencji, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 4 pkt 1, do firmy inwestycyjnej, która uprzednio wyraziła na to zgodę.
4a.
W przypadku gdy uzasadnia to charakter, skala i złożoność działalności firmy inwestycyjnej albo podmiotu, któremu cofnięto zezwolenie na podstawie art. 167 cofnięcie zezwolenia lub ograniczenie zakresu działalności maklerskiej ust. 1, Komisja może nakazać przeniesienie, o którym mowa w ust. 4, do więcej niż jednej firmy inwestycyjnej, jeżeli firmy inwestycyjne uprzednio wyraziły na to zgodę.
4b.
W przypadku gdy żadna firma inwestycyjna nie wyraziła zgody na przeniesienie, o którym mowa w ust. 4, Komisja nakazuje przeniesienie, o którym mowa w ust. 4, do wybranej firmy inwestycyjnej albo wybranych firm inwestycyjnych, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu i ochrony inwestorów i innych uczestników rynku. Dokonując wyboru, Komisja uwzględnia charakter, skalę i złożoność działalności firmy inwestycyjnej, do której ma nastąpić przeniesienie, o którym mowa w ust. 4.
4c.
Komisja nakazuje przeniesienie, o którym mowa w ust. 4, w drodze decyzji skierowanej do firmy inwestycyjnej albo podmiotu, któremu cofnięto zezwolenie, oraz do firmy inwestycyjnej, do której ma nastąpić przeniesienie.
4d.
Decyzja, o której mowa w ust. 4c, obejmuje również przeniesienie:
1)
ewidencji obligacji;
2)
ewidencji prowadzonych na podstawie art. 7a umowa o wykonywanie funkcji agenta emisji ust. 4 pkt 4;
3)
rejestrów prowadzonych na podstawie art. 7aa przechowywanie dokumentów obligacji kapitałowych, prowadzenie rejestru osób uprawnionych ust. 2 pkt 2;
4)
rejestrów akcjonariuszy;
5)
środków pieniężnych, rachunków lub rejestrów towarów giełdowych oraz innych dokumentów związanych ze świadczeniem usług na podstawie ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.
5.
W przypadku niewydania przez Komisję nakazu, o którym mowa w ust. 4, do postępowania z dokumentami związanymi z prowadzeniem działalności maklerskiej stosuje się art. 476 sprawozdanie likwidacyjne i wniosek o wykreślenie spółki z rejestru, § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Podmiot prowadzący działalność maklerską niezwłocznie zawiadamia Komisję o wyznaczeniu przechowawcy dokumentów związanych z prowadzeniem działalności maklerskiej. W przypadku wyznaczenia przechowawcy przez sąd zawiadomienia Komisji dokonuje ten sąd.
6.
W przypadku utraty lub zawieszenia uprawnienia banku do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2, którą bank wykonywał na zasadach określonych w art. 111 wniosek o zezwolenie na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej, lub w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 1–7, którą bank wykonywał zgodnie z art. 70 wyłączenie stosowania przepisów o uczestnictwie w obrocie instrumentami finansowymi ust. 2, lub w art. 69 działalność maklerska ust. 4, Komisja wskazuje termin, w którym następuje zaprzestanie prowadzenia działalności. Do dnia zaprzestania prowadzenia działalności albo do upływu terminów wypowiedzenia umów dotyczących tej działalności, w przypadku gdy są one krótsze niż termin, w którym następuje zaprzestanie prowadzenia działalności, bank wykonuje zobowiązania wynikające z zawartych umów, niezbędne do zakończenia świadczenia usług na rzecz klientów, z uwzględnieniem ich interesów.
7.
W przypadku utraty lub zawieszenia uprawnienia banku do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2, którą bank wykonywał na zasadach określonych w art. 111 wniosek o zezwolenie na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej, lub w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 1–7, którą bank wykonywał zgodnie z art. 70 wyłączenie stosowania przepisów o uczestnictwie w obrocie instrumentami finansowymi ust. 2, lub w art. 69 działalność maklerska ust. 4, Komisja może nakazać przeniesienie instrumentów finansowych, środków pieniężnych, aktywów oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków i ewidencji, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 4 pkt 1, do firmy inwestycyjnej, która uprzednio wyraziła na to zgodę. Przepisy ust. 4a–4d stosuje się odpowiednio.
8.
W przypadku cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 167f cofnięcie zezwolenie albo ograniczenie zakresu prowadzonej działalności maklerskiej ust. 1 lub zaprzestania prowadzenia rachunków i ewidencji, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 4 pkt 1, lub zaprzestania wykonywania innej działalności na podstawie ustawy lub odrębnych ustaw w związku z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie rachunków papierów wartościowych do banku państwowego prowadzącego działalność maklerską lub banku państwowego, któremu cofnięto zezwolenie, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 3–5.
Porównania: 1
1.
Firma inwestycyjna, która zaprzestała prowadzenia działalności maklerskiej, ma obowiązek archiwizowania i przechowywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres 5 lat od dnia zaprzestania prowadzenia tej działalności, dokumentów oraz innych nośników informacji związanych z prowadzeniem tej działalności. Obowiązek uważa się za wykonany w przypadku zapewnienia przez firmę inwestycyjną przechowywania dokumentów oraz innych nośników informacji przez podmiot trzeci spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach.
2.
Upoważniony przedstawiciel Komisji ma prawo wstępu do siedziby lub lokalu podmiotu przechowującego dokumenty i inne nośniki informacji celem wglądu do tych dokumentów i nośników.
3.
Na pisemne żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela podmiot przechowujący dokumenty jest obowiązany do niezwłocznego sporządzenia na własny koszt i przekazania kopii tych dokumentów i nośników.
4.
Przepisy ust. 1 nie naruszają przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
5.
Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską bez otwierania oddziału.
Porównania: 1
1.
Komisja prowadzi jawny rejestr firm inwestycyjnych, które są domami maklerskimi albo bankami prowadzącymi działalność maklerską, zawierający wskazanie firm lub nazw, adresów siedziby oraz zakresu czynności, do których wykonywania są uprawnione.
1a.
Rejestr firm inwestycyjnych zawiera również informację o cofnięciu firmie inwestycyjnej zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej z przyczyn, o których mowa w art. 167 cofnięcie zezwolenia lub ograniczenie zakresu działalności maklerskiej ust. 1 pkt 1–3, 5 i 6, lub utracie uprawnienia banku do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2, którą bank wykonywał na zasadach określonych w art. 111 wniosek o zezwolenie na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej, z przyczyn, o których mowa w art. 138 uprawnienia nadzorcze KNF ust. 7aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Informacja o cofnięciu zezwolenia lub utracie uprawnienia jest zamieszczana w rejestrze na 5 lat od dnia cofnięcia zezwolenia lub utraty uprawnienia.
2.
Rejestr firm inwestycyjnych dostępny jest na stronie internetowej Komisji.
3.
Komisja prowadzi także jawny rejestr banków państwowych prowadzących działalność maklerską zawierający wskazanie firm lub nazw, adresów siedziby oraz zakresu czynności, do których wykonywania te banki są uprawnione.
4.
Komisja udostępnia na swojej stronie internetowej wykaz podmiotów, które zgłosiły zamiar prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 117 działalność maklerska podmiotu zagranicznego na terytorium RP nie wymagająca zezwolenia.
Porównania: 1
1.
Firmy inwestycyjne, w liczbie co najmniej 25, mogą utworzyć, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, izbę gospodarczą, zwaną dalej "izbą".
2.
Organizację władz izby, tryb ich powoływania, zakres kompetencji oraz zadania izby określa statut izby.
3.
Firmy inwestycyjne prowadzące działalność wyłącznie w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego mogą być członkami izby, o której mowa w ust. 1, lub izby gospodarczej, o której mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych.
Porównania: 1
1.
Przepisów art. 69 działalność maklerska ust. 1, art. 82 wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, art. 83a obowiązki firmy inwestycyjnej w zakresie prowadzonej działalności ust. 1, art. 84 zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, art. 85 przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, art. 86 obowiązki informacyjne firmy inwestycyjnej i banku państwowego prowadzącego działalność maklerską wobec KNF ust. 1 oraz art. 89 wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej ust. 1 i 2 nie stosuje się do zagranicznych firm inwestycyjnych. Przepisu art. 86 obowiązki informacyjne firmy inwestycyjnej i banku państwowego prowadzącego działalność maklerską wobec KNF ust. 2 nie stosuje się do zagranicznych firm inwestycyjnych w zakresie odnoszącym się do sytuacji finansowej.
2.
Przepisy art. 89 wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do zagranicznych firm inwestycyjnych w przypadku zawieszenia lub zakazania, zgodnie z art. 169 wezwanie zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność w Polsce do zaprzestania naruszeń prawa ust. 5 pkt 1 lit. a lub ust. 8 pkt 1, w całości albo w części prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Porównania: 1
Porównania: 1
W celu zapewnienia przestrzegania przez firmę inwestycyjną przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, przepisów prawa bankowego stosowanych przez niektóre domy maklerskie, przepisów rozporządzenia 575/2013, rozporządzenia 600/2014, rozporządzenia 2017/565, rozporządzenia 2019/2033 oraz innych bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej mających zastosowanie do firmy inwestycyjnej Komisja może zalecić zaprzestanie w wyznaczonym terminie działania naruszającego te przepisy lub niepodejmowanie takiego działania w przyszłości.
1.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską, banków, o których mowa w art. 70 wyłączenie stosowania przepisów o uczestnictwie w obrocie instrumentami finansowymi ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie:
a) promowania świadczonych usług oraz kontaktów z potencjalnymi klientami,
b) zawierania transakcji i dokonywania rozliczeń,
c) traktowania klientów jak klientów profesjonalnych lub klientów detalicznych zgodnie z art. 3a uznanie podmiotu za klienta profesjonalnego na jego żądanie ust. 1 i 2,
d) świadczenia usług, w tym w zakresie świadczenia usług na rzecz kategorii klientów, o których mowa w art. 3a uznanie podmiotu za klienta profesjonalnego na jego żądanie ust. 4, w szczególności takich usług, których przedmiotem są instrumenty dłużne, których struktura utrudnia zrozumienie związanego z nimi ryzyka, i takich, których przedmiotem są lokaty strukturyzowane,
e) (uchylona)
f) ustanawiania i realizacji zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na nabycie instrumentów finansowych oraz zabezpieczenia wierzytelności na instrumentach finansowych, jeżeli konstrukcja tych instrumentów umożliwia ustanowienie zabezpieczenia,
g) przyjmowania lub przekazywania jakichkolwiek świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej,
h) przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 83j obowiązek przekazywania klientowi regularnych sprawozdań ust. 1, w przypadku świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 1 i 5 oraz ust. 4 pkt 6 i 8, o ile dotyczy wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 4 pkt 1 i 6, a także wymogi dotyczące treści tych sprawozdań oraz terminy ich przekazywania klientowi,
i) emitowania lub wystawiania instrumentów finansowych lub udzielania porad w zakresie emitowania lub wystawiania instrumentu finansowego albo rekomendowania lub oferowania albo w inny sposób umożliwiania nabycia lub objęcia instrumentu finansowego
– w odniesieniu do wykonywania przez te podmioty czynności, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 i 4 i art. 119 działalność powiernicza banku ust. 1, przy zapewnieniu należytej staranności, ochrony klienta oraz bezpiecznego i sprawnego zawierania i rozliczania transakcji, a także przejrzystości i bezpieczeństwa obrotu;
2)
(uchylony)
3)
warunki, jakie muszą spełniać prowadzone przez firmę inwestycyjną lub bank państwowy prowadzący działalność maklerską ASO lub OTF, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony interesów inwestorów uczestniczących w obrocie w tych systemach;
4)
zakres, tryb i formę oraz terminy i sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 86 obowiązki informacyjne firmy inwestycyjnej i banku państwowego prowadzącego działalność maklerską wobec KNF, przez firmy inwestycyjne, banki państwowe prowadzące działalność maklerską, banki, o których mowa w art. 70 wyłączenie stosowania przepisów o uczestnictwie w obrocie instrumentami finansowymi ust. 2, i banki powiernicze, przy uwzględnieniu konieczności umożliwienia Komisji, w zakresie określonym ustawą, wykonywania nadzoru nad działalnością tych podmiotów;
5)
szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia działalności przez firmę inwestycyjną, bank państwowy prowadzący działalność maklerską i bank, o którym mowa w art. 70 wyłączenie stosowania przepisów o uczestnictwie w obrocie instrumentami finansowymi ust. 2, oraz do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych przez bank powierniczy, w tym:
a) sposób i szczegółowe warunki przechowywania, rejestrowania i zabezpieczania instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych klientów, w tym szczegółowe warunki wykorzystywania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów, w szczególności dla celów zabezpieczenia, oraz kategorie podmiotów, w których mogą być deponowane środki pieniężne klientów,
b) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w art. 82a wymogi wobec osób zatrudnianych przez firmę inwestycyjną ust. 1, wymogu posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji,
c) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia, o których mowa w art. 103 zarząd domu maklerskiego ust. 1a, oraz szczegółowe kryteria stosowane przy określaniu liczby funkcji, jakie mogą być pełnione jednocześnie zgodnie z art. 103 zarząd domu maklerskiego ust. 1c,
d) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w art. 3 lit. c–i rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2154 z dnia 13 sierpnia 2021 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających odpowiednie kryteria ustalania kategorii osób zatrudnionych, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka firmy inwestycyjnej lub aktywów, którymi ta firma zarządza (Dz. Urz. UE L 436 z 07.12.2021, str. 11), wymogu posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia,
e) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby wchodzące w skład władz jednostki organizacyjnej banku prowadzącego działalność maklerską, o której mowa w art. 111 wniosek o zezwolenie na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej ust. 2 pkt 1, wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia , wydzielonej organizacyjnie zgodnie z art. 111 wniosek o zezwolenie na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej ust. 5,
f) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby wchodzące w skład władz oddziału zagranicznej osoby prawnej z siedzibą na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie, o którym mowa w art. 115 forma działalności maklerskiej podmiotów zagranicznych na terytorium RP ust. 1, wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia, o których mowa w art. 115 forma działalności maklerskiej podmiotów zagranicznych na terytorium RP ust. 5,
g) tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez osoby, o których mowa w lit. b–f, stosowanych wobec nich odpowiednich wymogów w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji, nieposzlakowanej opinii i doświadczenia, oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób oraz osób, o których mowa w art. 82a wymogi wobec osób zatrudnianych przez firmę inwestycyjną ust. 2,
h) tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania kryteriów stosowanych przy określaniu liczby funkcji, jakie mogą być pełnione jednocześnie zgodnie z art. 103 zarząd domu maklerskiego ust. 1c,
i) procedury anonimowego zgłaszania naruszeń, o których mowa w art. 83a obowiązki firmy inwestycyjnej w zakresie prowadzonej działalności ust. 1a,
j) sposób i szczegółowe warunki rejestrowania zawieranych transakcji oraz przechowywania i archiwizacji dokumentów i innych nośników informacji sporządzanych w związku z prowadzeniem działalności
– z uwzględnieniem konieczności zapewnienia profesjonalnego, rzetelnego, bezpiecznego i sprawnego prowadzenia działalności przez te podmioty, biorąc pod uwagę jej zakres.
5a)
(uchylony)
6)
( uchylony)
2.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, obowiązki sprawozdawcze domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską , banków państwowych prowadzących działalność maklerską oraz zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału i zagranicznych osób prawnych, o których mowa w art. 115 forma działalności maklerskiej podmiotów zagranicznych na terytorium RP, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału, banków powierniczych, podmiotów, o których mowa w art. 4 pojęcie rachunków papierów wartościowych ust. 1 pkt 2, oraz Krajowego Depozytu i spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 zadania Krajowego Depozytu ust. 1 pkt 1, a także Narodowego Banku Polskiego w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, tak aby sprawozdania sporządzane przez te podmioty pozwalały na dokonywanie analiz w zakresie stanu, dynamiki oraz struktury zadłużenia budżetu państwa w skarbowych papierach wartościowych według grup inwestorów oraz rodzajów tych papierów.
3.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz tytułów naukowych lub zawodowych, których posiadanie przez osoby, którym powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w art. 82a wymogi wobec osób zatrudnianych przez firmę inwestycyjną ust. 1, uznaje się za posiadanie przez nie, w całości albo części, odpowiedniej wiedzy i odpowiednich kompetencji, biorąc pod uwagę, aby zakres wiedzy i kompetencji, które należy wykazać w celu uzyskania danego tytułu, był zgodny z zakresem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 1 pkt 5 lit. b.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 2

Oddział 2. Domy maklerskie

1.
Domem maklerskim może być wyłącznie:
1)
spółka akcyjna,
2)
spółka komandytowo-akcyjna, w której komplementariuszami są wyłącznie osoby mające prawo wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego, w liczbie co najmniej dwóch,
3)
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
4)
spółka komandytowa, w której komplementariuszami są wyłącznie osoby mające prawo wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego, w liczbie co najmniej dwóch,
5)
spółka partnerska, w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie osoby mające prawo wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego, w liczbie co najmniej dwóch,
6)
spółka jawna, w której wspólnikami są wyłącznie osoby mające prawo wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego, w liczbie co najmniej dwóch
- z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "domem maklerskim".
1a.
Spółka, o której mowa w ust. 1, która uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, ma wyłączne prawo zamieszczania w firmie (nazwie) spółki wyrazów „dom maklerski” oraz używania takiego oznaczenia w obrocie handlowym.
2.
Działalność maklerska prowadzona przez spółkę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może obejmować wyłącznie czynności wskazane w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 1, 4 i 5 oraz w ust. 4 pkt 3, 4, 6 i 7.
3.
Działalność maklerska prowadzona przez spółkę, o której mowa w ust. 1 pkt 4-6, może obejmować wyłącznie czynności wskazane w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 1 i 5 oraz w ust. 4 pkt 3, 4 i 6.
4.
Akcje domu maklerskiego mogą być wyłącznie imienne, chyba że są zdematerializowane.
5.
Zapłata za obejmowane albo nabywane akcje domu maklerskiego, które nie są zdematerializowane lub udziały domu maklerskiego, nie może pochodzić z nieudokumentowanych źródeł, pożyczek, kredytów albo być w inny sposób obciążona.
6.
Środki pieniężne wnoszone jako wkład do będącej domem maklerskim spółki jawnej, partnerskiej oraz komandytowej nie mogą pochodzić z pożyczek, kredytów ani z nieudokumentowanych źródeł.
7.
Jedynym akcjonariuszem domu maklerskiego w formie spółki akcyjnej może być wyłącznie osoba prawna.
8.
Jedynym udziałowcem domu maklerskiego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być wyłącznie osoba prawna.
9.
W spółce komandytowo-akcyjnej oraz w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzących działalność maklerską ustanawia się radę nadzorczą.
10.
W przypadku gdy liczba komplementariuszy albo wspólników spełniających warunek wskazany w ust. 1 pkt 2, 4-6 spadnie poniżej dwóch, dom maklerski, z zastrzeżeniem art. 83 obowiązki firmy inwestycyjnej w zakresie zatrudnianych pracowników, jest obowiązany do niezwłocznego doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisem ust. 1, jednakże w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia, w którym dom maklerski przestał spełniać warunek wskazany w ust. 1. Do czasu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisem ust. 1, dom maklerski wykonuje wyłącznie czynności wynikające z zawartych umów o świadczenie usług maklerskich bez możliwości zawierania nowych umów.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
1.
Udzielenie przez Komisję zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej spółce:
1)
która jest podmiotem zależnym od zagranicznej firmy inwestycyjnej, podmiotu prowadzącego zagraniczny rynek regulowany, osoby prawnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, lub od banku zagranicznego, lub
2)
która jest podmiotem zależnym od podmiotu dominującego wobec zagranicznej firmy inwestycyjnej, podmiotu prowadzącego zagraniczny rynek regulowany lub wobec osoby prawnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, lub wobec banku zagranicznego, lub
3)
na którą znaczny wpływ wywierają te same osoby fizyczne lub prawne, które wywierają znaczny wpływ na zagraniczną firmę inwestycyjną, podmiot prowadzący zagraniczny rynek regulowany lub osobę prawną prowadzącą działalność maklerską na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, lub na bank zagraniczny
- następuje po zasięgnięciu pisemnej opinii właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD lub WTO, który udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności w tym państwie; przedmiotem opinii jest sposób prowadzenia tej działalności, w szczególności jego zgodność z przepisami prawa obowiązującymi w tym państwie.
2.
Udzielenie przez Komisję zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej spółce:
1)
która jest podmiotem zależnym od instytucji kredytowej, w rozumieniu art. 4 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo od zagranicznego zakładu ubezpieczeń posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez właściwy organ nadzoru innego państwa członkowskiego,
2)
która jest podmiotem zależnym od podmiotu dominującego wobec instytucji kredytowej, w rozumieniu art. 4 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo zagranicznego zakładu ubezpieczeń posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez właściwy organ nadzoru innego państwa członkowskiego,
3)
na którą znaczny wpływ wywierają te same osoby fizyczne lub prawne, które wywierają znaczny wpływ na instytucję kredytową, w rozumieniu art. 4 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo na zagraniczny zakład ubezpieczeń posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez właściwy organ nadzoru innego państwa członkowskiego
- następuje po zasięgnięciu pisemnej opinii organu innego państwa członkowskiego, który udzielił podmiotowi, o którym mowa w pkt 1-3, zezwolenia na prowadzenie działalności w tym państwie; celem uzyskania opinii jest dokonanie oceny akcjonariuszy podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej co wnioskodawca, jak również ocena wiarygodności i doświadczenia członków zarządu podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej co wnioskodawca, lub innych osób mających wpływ na zarządzanie tym podmiotem.
3.
Przez wywieranie znacznego wpływu rozumie się posiadanie nie mniej niż 20 % i nie więcej niż 50 % głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników - w przypadku spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, lub uprawnienie do podejmowania decyzji dotyczącej kształtowania polityki finansowej lub bieżącej działalności gospodarczej tej osoby prawnej.
4.
Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o wydaniu zezwolenia na prowadzenie przez firmę inwestycyjną ASO lub OTF, a na żądanie tego Urzędu Komisja udostępnia informacje, o których mowa w art. 82 wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej ust. 1 pkt 3 i 4.
Porównania: 1
Dom maklerski utrzymuje kapitał założycielski zgodny ze strukturą określoną w art. 9 rozporządzenia 2019/2033.
Porównania: 1
1.
Kapitał założycielski domu maklerskiego na prowadzenie działalności maklerskiej wynosi co najmniej równowartość w złotych 150 000 euro.
2.
W przypadku gdy dom maklerski nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 8 lub ust. 4 pkt 1, kapitał założycielski wynosi co najmniej równowartość w złotych 75 000 euro.
3.
W przypadku gdy dom maklerski prowadzi działalność, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 3, 7 lub 9, kapitał założycielski wynosi co najmniej równowartość w złotych 750 000 euro.
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
6.
(uchylony)
7.
(uchylony)
8.
(uchylony)
8a.
(uchylony)
8b.
(uchylony)
9.
(uchylony)
9a.
(uchylony)
9b.
(uchylony)
10.
Równowartość w złotych kwot wyrażonych w euro, o których mowa w ust. 1–3, jest ustalana na dzień bilansowy, na który jest sporządzane roczne sprawozdanie finansowe, przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na ten dzień bilansowy, a na potrzeby postępowania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej – przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.
11.
(uchylony)
Porównania: 1
Porównania: 1 Przypisy: 18
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 5
Porównania: 1
Porównania: 1 Przypisy: 9
Porównania: 1 Przypisy: 5
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
1.
W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdań finansowych albo innych informacji finansowych, których obowiązek sporządzenia przez dom maklerski wynika z odrębnych przepisów, lub prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych Komisja może zlecić kontrolę tych sprawozdań, informacji i ksiąg rachunkowych firmie audytorskiej wskazanej przez Komisję albo zobowiązać dom maklerski do zlecenia kontroli tych sprawozdań, informacji i ksiąg rachunkowych firmie audytorskiej wskazanej przez Komisję.
1a.
Koszty kontroli zleconej przez Komisję lub kontroli, do której zlecenia Komisja zobowiązała dom maklerski, ponosi Komisja.
1b.
Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 1a, stwierdzono istotne nieprawidłowości, dom maklerski zwraca Komisji koszty przeprowadzenia kontroli.
2.
W stosunku do oddziału domu maklerskiego znajdującego się na terytorium innego państwa członkowskiego, Komisji przysługują uprawnienia określone w ust. 1 oraz art. 88 uprawnienia nadzorcze KNF wobec firmy inwestycyjnej. Wykonanie uprawnień następuje po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego organu nadzoru w państwie, na którego terytorium znajduje się oddział domu maklerskiego.
3.
Biegły rewident lub firmy audytorskie badające sprawozdania finansowe domu maklerskiego, podmiotu dominującego wobec domu maklerskiego lub podmiotu wywierającego na dom maklerski znaczny wpływ w rozumieniu art. 96 udzielanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej ust. 3 niezwłocznie przekazują Komisji oraz radzie nadzorczej i zarządowi domu maklerskiego, podmiotu dominującego wobec domu maklerskiego lub podmiotu wywierającego na dom maklerski znaczny wpływ w rozumieniu art. 96 udzielanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej ust. 3 istotne informacje, w posiadanie których weszli w związku z wykonywanymi czynnościami, dotyczące zdarzeń powodujących:
1)
powstanie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez ten dom maklerski, członków jego zarządu lub pracowników przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności maklerskiej, zasad uczciwego obrotu lub interesów zleceniodawców;
2)
powstanie zagrożenia dla dalszego funkcjonowania tego domu maklerskiego;
3)
odmowę wydania opinii dotyczącej sprawozdania finansowego tego domu maklerskiego, wydanie opinii negatywnej dotyczącej jej sprawozdania finansowego lub wniesienie zastrzeżeń w tej opinii.
3a.
Biegły rewident lub firma audytorska może odstąpić od powiadomienia rady nadzorczej i zarządu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli przemawiają za tym ważne powody.
3b.
Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela biegły rewident oraz osoby wchodzące w skład organów zarządzających firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe domu maklerskiego lub pozostające z tą firmą w stosunku pracy są obowiązani niezwłocznie udzielać pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień, a także sporządzać i przekazywać kopie dokumentów i innych nośników informacji, na koszt podmiotu badanego, w celu umożliwienia wykonywania ustawowych zadań Komisji w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów oddziału 2a i rozporządzenia 2019/2033 lub przepisów prawa bankowego stosowanych przez niektóre domy maklerskie i rozporządzenia 575/2013.
4.
Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 3 i 3b, nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 78 obowiązek zachowania tajemnicy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1
1.
Dom maklerski jest obowiązany posiadać centralę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Za centralę domu maklerskiego uważa się jednostkę organizacyjną domu maklerskiego, w której wykonują w sposób stały działalność członkowie zarządu domu maklerskiego, komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej lub komandytowej albo wspólnicy w spółce jawnej lub partnerskiej będącej domem maklerskim.
Porównania: 1
1.
Powołanie prezesa zarządu domu maklerskiego i członka zarządu domu maklerskiego, który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem a także powierzenie funkcji prezesa lub funkcji członka zarządu domu maklerskiego, który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem następuje, z zastrzeżeniem art. 84 zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej ust. 1a, za zgodą Komisji. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje rada nadzorcza.
2.
Rada nadzorcza domu maklerskiego, wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, przekazuje informacje i oświadczenia osób wskazanych w tym przepisie, odnoszące się do okresu ostatnich 5 lat, dotyczące:
1)
identyfikacji tych osób (dane osobowe);
2)
wiedzy, umiejętności i doświadczenia tych osób, a w szczególności wykształcenia, przebiegu pracy zawodowej i ukończonych szkoleń zawodowych;
3)
funkcji pełnionych w organach innych podmiotów;
4)
karalności tych osób, prowadzonych przeciwko nim postępowań karnych i postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe;
5)
sankcji administracyjnych nałożonych na te osoby lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności tych osób;
6)
postępowań sądowych, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację finansową tych osób, zagrożonych sankcją postępowań administracyjnych, lub dyscyplinarnych, w których te osoby występowały lub występują jako strona, a także postępowań egzekucyjnych zakończonych lub prowadzonych przeciwko tej osobie;
7)
innych okoliczności mogących mieć wpływ na ocenę spełniania przez te osoby wymogów określonych w art. 103 zarząd domu maklerskiego ust. 1a.
2a.
Komisja, badając rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków przez osobę, której dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 1, dokonuje weryfikacji informacji również w centralnej bazie sankcji administracyjnych prowadzonej przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.
3.
Komisja odmawia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli osoba, której dotyczy wniosek o wyrażenie zgody, nie spełnia wymogów określonych w art. 103 zarząd domu maklerskiego ust. 1a lub 1b.
4.
Jeżeli nie zachodzą przesłanki określone w ust. 3, przepisu ust. 1 nie stosuje się do powołania na kolejną kadencję osób wymienionych w ust. 1.
4a.
Dom maklerski niezwłocznie informuje Komisję o powołaniu lub powierzeniu funkcji, o którym mowa w ust. 1, ze wskazaniem daty powołania lub powierzenia funkcji.
5.
Decyzja, o której mowa w ust. 1, może określać termin, do którego powinno nastąpić powołanie lub powierzenie funkcji, o którym mowa w ust. 1. W przypadku niedotrzymania tego terminu decyzja wygasa. Przepisu art. 162 stwierdzenie wygaśnięcia decyzji § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.
1.
W zarządzie domu maklerskiego wyodrębnia się funkcję prezesa oraz stanowisko członka zarządu nadzorującego lub stanowiska członków zarządu nadzorujących system zarządzania ryzykiem w działalności domu maklerskiego.
2.
Zarząd domu maklerskiego ustala, a rada nadzorcza zatwierdza wewnętrzny podział kompetencji w zarządzie domu maklerskiego.
3.
W ramach wewnętrznego podziału kompetencji w zarządzie domu maklerskiego nie mogą być łączone funkcje prezesa zarządu oraz członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w działalności domu maklerskiego.
1.
Komisja dokonuje oceny, czy członkowie zarządu i rady nadzorczej spełniają wymogi określone w art. 103 zarząd domu maklerskiego. W ocenie uwzględnia się w szczególności przypadki uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 pranie brudnych pieniędzy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289), z wykorzystaniem działalności domu maklerskiego, uzasadnionego podejrzenia usiłowania popełnienia tego przestępstwa lub istnienia podwyższonego ryzyka popełnienia tego przestępstwa.
2.
W przypadku gdy członek zarządu domu maklerskiego nie spełnia wymogów określonych w art. 103 zarząd domu maklerskiego, Komisja może wystąpić do właściwego organu domu maklerskiego z wnioskiem o jego odwołanie albo, w drodze decyzji, odwołać go.
3.
Komisja może zawiesić w czynnościach członka zarządu domu maklerskiego do czasu podjęcia przez właściwy organ domu maklerskiego uchwały w sprawie wniosku o jego odwołanie.
4.
Rada nadzorcza może delegować członka rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, który został zawieszony albo odwołany.
5.
(uchylony)
1.
Liczba członków zarządu i rady nadzorczej domu maklerskiego powinna zapewniać skuteczne, prawidłowe i ostrożne zarządzanie domem maklerskim, w szczególności uwzględnia zakres, skalę i złożoność prowadzonej działalności, przy czym w skład zarządu powinny wchodzić co najmniej dwie osoby.
1a.
W skład zarządu i rady nadzorczej domu maklerskiego mogą wchodzić wyłącznie osoby posiadające nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami, wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznego, prawidłowego oraz ostrożnego zarządzania domem maklerskim, w tym zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności. Dom maklerski zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez członków organów domu maklerskiego wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków.
1b.
W skład organów domu maklerskiego nie mogą wchodzić osoby, które zostały uznane prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa określonego w art. 305 nieuprawnione używanie znaku towarowego, art. 307 bezprawne oznaczenie przedmiotów znakiem chronionym lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich.
1c.
Liczba funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej pełnionych jednocześnie przez członka zarządu lub rady nadzorczej domu maklerskiego stosującego rozporządzenie 575/2013 powinna być uzależniona od indywidualnych okoliczności oraz charakteru, skali i stopnia złożoności działalności domu maklerskiego.
1d.
Członek zarządu lub rady nadzorczej domu maklerskiego stosującego rozporządzenie 575/2013, spełniającego co najmniej jeden z warunków określonych w ust. 1h, może sprawować jednocześnie nie więcej niż:
1)
jedną funkcję członka zarządu i dwie funkcje członka rady nadzorczej albo
2)
cztery funkcje członka rady nadzorczej.
1e.
Za jedną funkcję, o której mowa w ust. 1d, uznaje się:
1)
funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej sprawowane w podmiotach należących do tej samej grupy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 138 rozporządzenia 575/2013;
2)
funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej sprawowane w podmiotach:
a) objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony spełniającym warunki, o których mowa w art. 113 ust. 7 rozporządzenia 575/2013,
b) w których dom maklerski stosujący rozporządzenie 575/2013 posiada znaczny pakiet akcji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 36 rozporządzenia 575/2013.
1f.
Przepisu ust. 1d nie stosuje się do funkcji sprawowanych przez członka zarządu lub rady nadzorczej domu maklerskiego stosującego rozporządzenie 575/2013 w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej, jak również do reprezentantów Skarbu Państwa.
1g.
Na wniosek rady nadzorczej Komisja, biorąc pod uwagę w szczególności zakres, skalę i złożoność działalności prowadzonej przez dom maklerski stosujący rozporządzenie 575/2013, może wyrazić zgodę na sprawowanie przez członka zarządu lub rady nadzorczej, o których mowa w ust. 1d, jednej dodatkowej funkcji członka rady nadzorczej ponad ograniczenia przewidziane w ust. 1d i 1e, jeżeli nie zagrozi to należytemu wykonywaniu przez członka zarządu lub rady nadzorczej powierzonych mu obowiązków w tym domu maklerskim. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o wydanych zgodach.
1h.
Przepis ust. 1d ma zastosowanie do domu maklerskiego stosującego rozporządzenie 575/2013 spełniającego co najmniej jeden z warunków:
1)
instrumenty finansowe wyemitowane przez taki dom maklerski zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;
2)
udział takiego domu maklerskiego w aktywach sektora domów maklerskich jest nie mniejszy niż 2%;
3)
udział takiego domu maklerskiego w funduszach własnych sektora domów maklerskich jest nie mniejszy niż 2%.
2.
W przypadku domu maklerskiego działającego w formie spółki osobowej wymogi określone w ust. 1–1b mają zastosowanie do komplementariuszy lub wspólników, którym przysługuje prawo prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
3.
Przepisy:
1)
ust. 1–1b stosuje się również do inwestycyjnej spółki holdingowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia 2019/2033, oraz do finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 pojęcie rachunków papierów wartościowych ust. 1 pkt 40 rozporządzenia 2019/2033, o ile spółka ta jest podmiotem dominującym wobec domu maklerskiego;
2)
ust. 1c–1h stosuje się również do:
a) inwestycyjnej spółki holdingowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia 2019/2033,
b) finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 pojęcie rachunków papierów wartościowych ust. 1 pkt 40 rozporządzenia 2019/2033,
c) finansowej spółki holdingowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 575/2013
– o ile spółka ta jest podmiotem dominującym wobec domu maklerskiego stosującego rozporządzenie 575/2013.
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
Porównania: 1
1.
Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 5 i 6–10, uprawnia dom maklerski do prowadzenia, w formie oddziału, lub bez konieczności otwierania oddziału, w tym za pośrednictwem agenta przebywającego w innym państwie członkowskim lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działalności maklerskiej na terytorium wszystkich innych państw członkowskich w zakresie czynności objętych zezwoleniem, o którym mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 1.
2.
Dom maklerski jest obowiązany zawiadomić Komisję o zamiarze prowadzenia działalności maklerskiej w formie oddziału lub bez otwierania oddziału na terytorium innego państwa członkowskiego.
3.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera informacje określone w:
1)
art. 6 rozporządzenia 2017/1018 – w przypadku gdy działalność ma być prowadzona w formie oddziału lub bez otwierania oddziału, ale za pośrednictwem agenta, który ma przebywać w innym państwie członkowskim, w którym ma być wykonywana działalność;
2)
art. 3 rozporządzenia 2017/1018 – w przypadku gdy działalność ma być prowadzona bez otwierania oddziału, w tym za pośrednictwem agenta, który ma przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
(uchylony)
4a.
(uchylony)
5.
Komisja przekazuje informacje, o których mowa w ust. 3, właściwemu organowi nadzoru innego państwa członkowskiego, na terytorium którego ma działać oddział lub będzie prowadzona działalność, w terminie 3 miesięcy od dnia ich otrzymania – w przypadku gdy działalność ma być prowadzona w sposób, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, albo miesiąca od dnia ich otrzymania – w przypadku gdy działalność ma być prowadzona w sposób, o którym mowa w ust. 3 pkt 2. W przypadku gdy działalność ma być prowadzona w sposób, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wraz z informacjami, o których mowa w ust. 3, Komisja przekazuje informacje o ogólnych zasadach funkcjonowania polskiego systemu rekompensat.
5a.
(uchylony)
6.
O przekazaniu informacji, o których mowa w ust. 3, właściwemu organowi nadzoru innego państwa członkowskiego Komisja informuje dom maklerski, którego te informacje dotyczą.
7.
W przypadku zmiany zasad funkcjonowania systemu rekompensat, Komisja przekazuje informację o tych zmianach właściwemu organowi nadzoru w innym państwie członkowskim, na którego terytorium działa dom maklerski.
8.
Informacje o zmianie danych zawartych w zawiadomieniu dom maklerski przekazuje Komisji nie później niż na miesiąc przed dniem wejścia w życie tych zmian. Komisja przekazuje te informacje właściwemu organowi nadzoru innego państwa członkowskiego, na terytorium którego działa oddział lub jest prowadzona działalność bez otwierania oddziału.
8a.
Informacja, o której mowa w ust. 8, zawiera informacje określone w:
1)
art. 7 rozporządzenia 2017/1018 – w przypadku gdy działalność jest prowadzona w formie oddziału lub bez otwierania oddziału, ale za pośrednictwem agenta, który przebywa w innym państwie członkowskim, w którym jest wykonywana działalność;
2)
art. 4 rozporządzenia 2017/1018 – w przypadku gdy działalność jest prowadzona bez otwierania oddziału, w tym za pośrednictwem agenta, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9.
Komisja może, w terminie 3 miesięcy – w przypadku gdy działalność ma być prowadzona w sposób, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, albo miesiąca – w przypadku gdy działalność ma być prowadzona w sposób, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, od dnia złożenia zawiadomienia, zgłosić sprzeciw wobec zamiaru utworzenia oddziału lub rozpoczęcia działalności bez otwierania oddziału poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli stanowiłoby to zagrożenie dla funkcjonowania domu maklerskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10.
Działalność maklerska na terytorium innego państwa członkowskiego może być rozpoczęta po otrzymaniu od właściwego organu nadzoru tego państwa informacji wskazującej warunki prowadzenia tej działalności lub po upływie 2 miesięcy liczonych od dnia otrzymania przez właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim, na którego terytorium działalność ma być prowadzona, zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. Działalność, która ma być prowadzona w sposób, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może być podjęta po otrzymaniu przez dom maklerski od Komisji informacji, o której mowa w ust. 6.
11.
Komisja niezwłocznie informuje właściwy organ nadzoru innego państwa członkowskiego, na którego terytorium działa dom maklerski, o cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej będącego podstawą prowadzenia działalności na terytorium danego państwa.
12.
Komisja informuje Komisję Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o liczbie przypadków zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9.
13.
Przewidywany zakres działalności, którą dom maklerski zamierza prowadzić, nie może obejmować wyłącznie czynności określonych w art. 69 działalność maklerska ust. 4.
14.
Dom maklerski może ubiegać się o możliwość prowadzenia działalności w formie oddziału lub w innej formie w kraju niebędącym państwem członkowskim pod warunkiem uprzedniego zawarcia przez Komisję porozumienia, o którym mowa w art. 20 wymiana informacji między Komisją i zagranicznymi organami nadzoru ust. 2 ustawy o nadzorze, z organem nadzoru w kraju, w którym ma być prowadzona ta działalność. W tym przypadku przepisy ust. 2, 3 i 9 stosuje się odpowiednio.
Porównania: 1
1.
Zezwolenie na prowadzenie ASO lub OTF uprawnia dom maklerski do instalowania na terytorium innego państwa członkowskiego systemów teleinformatycznych i urządzeń technicznych zapewniających dostęp do prowadzonych przez ten dom maklerski ASO lub OTF podmiotom prowadzącym działalność na terytorium innego państwa członkowskiego.
2.
Dom maklerski jest obowiązany zawiadomić Komisję o zamiarze podjęcia czynności, o których mowa w ust. 1, ze wskazaniem państwa, na którego terytorium czynności te mają być podjęte.
2a.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera informacje określone w art. 5 rozporządzenia 2017/1018.
3.
Komisja przekazuje zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania, właściwemu organowi nadzoru innego państwa członkowskiego, na terytorium którego czynności określone w ust. 1 mają być podjęte.
Porównania: 1
Porównania: 1 Przypisy: 8
Porównania: 1
Porównania: 1 Przypisy: 2
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
1.
Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji domu maklerskiego w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 10 %, 20 %, jednej trzeciej, 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, jest obowiązany każdorazowo zawiadomić Komisję o zamiarze ich nabycia albo objęcia. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, stać się podmiotem dominującym domu maklerskiego w sposób inny niż przez nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji domu maklerskiego w liczbie zapewniającej większość ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, obowiązany jest każdorazowo zawiadomić o tym zamiarze Komisję.
2.
Za pośrednio stającego się podmiotem dominującym domu maklerskiego albo pośrednio nabywającego lub obejmującego akcje lub prawa z akcji domu maklerskiego uważa się podmiot dominujący w stosunku do podmiotu, który nabywa albo obejmuje akcje lub prawa z akcji domu maklerskiego bezpośrednio, jak również podmiot, który podejmuje działania powodujące, że stanie się on podmiotem dominującym w stosunku do podmiotu, który jest podmiotem dominującym domu maklerskiego albo posiada akcje lub prawa z akcji domu maklerskiego.
3.
W przypadku gdy podmiot, który zamierza:
1)
bezpośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji domu maklerskiego lub stać się podmiotem dominującym domu maklerskiego, jest podmiotem zależnym, zawiadomienie składa tylko ten podmiot łącznie z jego pierwotnym podmiotem dominującym;
2)
pośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji domu maklerskiego lub stać się podmiotem dominującym domu maklerskiego, jest podmiotem zależnym, zawiadomienie składa tylko jego pierwotny podmiot dominujący.
4.
Obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także:
1)
zastawnika i użytkownika akcji, jeżeli zgodnie z art. 340 wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji § 1 Kodeksu spółek handlowych są oni uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji;
2)
podmiotu, który uzyskał prawo głosu na walnym zgromadzeniu na poziomach określonych w ust. 1 w wyniku zdarzeń innych niż objęcie lub nabycie akcji lub praw z akcji domu maklerskiego, w szczególności w wyniku zmiany statutu lub w następstwie wygaśnięcia uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co do prawa głosu, a także nabycia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie poziomów określonych w ust. 1 w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym w wyniku dziedziczenia;
3)
podmiotu, który otrzymał akcje domu maklerskiego w wyniku zamiany instrumentów kapitałowych zakwalifikowanych do funduszy własnych jako instrumenty dodatkowe w Tier I, o których mowa w art. 52 rozporządzenia 575/2013, albo instrumenty w Tier II, o których mowa w art. 63 rozporządzenia 575/2013.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, obowiązek złożenia zawiadomienia powstaje przed przystąpieniem do wykonywania prawa głosu z akcji albo wykonywania uprawnień podmiotu dominującego wobec domu maklerskiego. Przepisy art 106a-106n stosuje się odpowiednio.
6.
Do podmiotów, o których mowa w ust. 4, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
7.
Przepisy ust. 1-6 i 9 stosuje się odpowiednio w przypadku, w którym dwa lub więcej podmiotów działa w porozumieniu, którego przedmiotem jest nabycie albo objęcie akcji lub prawa z akcji domu maklerskiego w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie poziomów określonych w ust. 1, wykonywanie prawa głosu z akcji na poziomach określonych w ust. 1 lub wykonywanie uprawnień podmiotu dominującego domu maklerskiego.
7a.
Działanie w porozumieniu, o którym mowa w ust. 7, domniemywa się w przypadku posiadania lub zamiaru nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego przez:
1)
małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu co te osoby, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;
2)
osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
3)
podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej;
4)
osoby finansujące nabycie akcji lub praw z akcji z tego samego źródła.
8.
W przypadku działania w porozumieniu, o którym mowa w ust. 7, zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie.
9.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy nabycie albo objęcie akcji domu maklerskiego dokonywane jest przez bank krajowy lub instytucję kredytową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, dom maklerski lub zagraniczną firmę inwestycyjną mającą siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, w wykonaniu umowy o gwarancję emisji, o której mowa w art. 14a uprawnienia podmiotu prowadzącego zagraniczny rynek regulowany ust. 5 ustawy o ofercie publicznej, jeżeli:
1)
prawa z akcji nie są wykonywane w celu ingerencji w zarządzanie domem maklerskim oraz
2)
akcje domu maklerskiego zostaną zbyte w ciągu roku od dnia ich nabycia albo objęcia.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
1.
Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 106 obowiązek zawiadomienia o zamiarze nabycialbo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego ust. 1, przekazuje wraz z zawiadomieniem informację o posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcjach lub prawach z akcji domu maklerskiego, o którym mowa w art. 106 obowiązek zawiadomienia o zamiarze nabycialbo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego ust. 1, jak również o podmiotach dominujących tego podmiotu i zawartych przez ten podmiot porozumieniach oraz o pozostawaniu przez ten podmiot w stanach faktycznych lub prawnych pozwalających innym podmiotom na wykonywanie praw z akcji domu maklerskiego lub wykonywanie uprawnień podmiotu dominującego domu maklerskiego.
2.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wskazuje w zawiadomieniu sposób realizacji zamiaru, którego dotyczy zawiadomienie oraz przedkłada dowody wskazujące na istnienie zamiaru objętego zawiadomieniem, w szczególności stosowną umowę lub porozumienie, a w przypadku, gdy zamiar ma zostać zrealizowany na rynku regulowanym - stosowne oświadczenie w tym zakresie.
3.
W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie jest:
1)
zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, instytucją kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, zagraniczną firmą inwestycyjną, spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie działalności na terytorium państwa członkowskiego, lub
2)
podmiotem dominującym lub podmiotem pozostającym w podobnym stosunku do zagranicznego zakładu ubezpieczeń, zagranicznego zakładu reasekuracji, instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, zagranicznej firmy inwestycyjnej, spółki zarządzającej lub zarządzającego z UE, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie działalności na terytorium państwa członkowskiego
– zawiadomienie zawiera odpowiednią informację w tym zakresie, wskazującą w szczególności nazwę i siedzibę zagranicznego zakładu ubezpieczeń, zagranicznego zakładu reasekuracji, instytucji kredytowej, firmy inwestycyjnej, spółki zarządzającej lub zarządzającego z UE, o których mowa w pkt 2; jeżeli nie zachodzą okoliczności wymienione w pkt 1 i 2, zawiadomienie zawiera stosowne oświadczenie w tym zakresie.
Porównania: 1
1.
Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 106 obowiązek zawiadomienia o zamiarze nabycialbo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego ust. 1, przedstawia wraz z zawiadomieniem informacje, o których mowa w rozporządzeniu 2017/1946.
2.
(uchylony)
3.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu przedstawienia informacji określonych w ust. 1, mając na względzie umożliwienie przeprowadzenia właściwej oceny podmiotu zamierzającego nabyć lub objąć akcje lub prawa z akcji domu maklerskiego albo zamierzającego stać się podmiotem dominującym domu maklerskiego w inny sposób.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Zawiadomienie i załączane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Dokumenty urzędowe przed tłumaczeniem powinny być zalegalizowane przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązku legalizacji nie stosuje się, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.
Porównania: 1
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo kraju właściwego nie przewiduje sporządzania dokumentów wymaganych dla przedstawienia informacji, o których mowa w rozporządzeniu 2017/1946, podmiot składający zawiadomienie lub osoba, której sprawa dotyczy, może, w miejsce tych dokumentów, złożyć stosowne oświadczenie zawierające wymagane informacje.
Porównania: 1
1.
Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 106 obowiązek zawiadomienia o zamiarze nabycialbo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego ust. 1, niemający miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, jest obowiązany ustanowić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń w toku postępowania w przedmiocie zawiadomienia.
2.
W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, pisma w toku postępowania pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. O skutku tym Komisja informuje pisemnie podmiot składający zawiadomienie.
Porównania: 1
W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie jest podmiotem, o którym mowa w art. 106a informacja o posiadanych akcjach lub prawach z akcji domu maklerskiego, ust. 3 pkt 1 lub 2, Komisja występuje na piśmie do właściwych organów nadzoru o przekazanie informacji w zakresie określonym w art. 106h sprzeciw wobec zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, ust. 2, w celu ustalenia, czy zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 106h sprzeciw wobec zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, ust. 1 pkt 3.
Porównania: 1
1.
Komisja, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych, potwierdza w formie pisemnej jego otrzymanie.
2.
W przypadku stwierdzenia braków w zawiadomieniu lub gdy nie zostały załączone do niego wymagane informacje lub dokumenty, Komisja wzywa podmiot składający zawiadomienie do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie.
3.
Komisja niezwłocznie po otrzymaniu informacji lub dokumentów stanowiących uzupełnienie zawiadomienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych, potwierdza w formie pisemnej ich otrzymanie.
4.
Komisja, wraz z potwierdzeniem otrzymania zawiadomienia i wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, informuje podmiot składający zawiadomienie o dacie upływu terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu, o której mowa w art. 106h sprzeciw wobec zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, ust. 1.
5.
Komisja może, przed upływem 50. dnia roboczego terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu, pisemnie wezwać podmiot składający zawiadomienie do przekazania dodatkowych niezbędnych informacji lub dokumentów w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, a w przypadku gdy:
1)
miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu składającego zawiadomienie znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim lub nadzór nad nim sprawują władze nadzorcze państwa niebędącego państwem członkowskim lub
2)
podmiot składający zawiadomienie nie jest podmiotem podlegającym nadzorowi ubezpieczeniowemu, nadzorowi nad rynkiem kapitałowym lub nadzorowi bankowemu sprawowanemu przez władze nadzorcze państwa członkowskiego
- w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 20 i nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wskazując zakres żądanych informacji lub dokumentów.
6.
W przypadku wezwania, o którym mowa w ust. 5, następuje zawieszenie biegu terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu, od dnia wysłania wezwania do dnia otrzymania informacji lub dokumentów, nie dłużej jednak niż do upływu terminu na przekazanie informacji lub dokumentów.
7.
Komisja w formie pisemnej potwierdza otrzymanie informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 5, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia ich otrzymania.
8.
W przypadku kolejnych wezwań Komisji do przekazania dodatkowych informacji lub dokumentów nie stosuje się terminów przekazania informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 5. Wezwania te nie powodują zawieszenia biegu terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu.
Porównania: 1
1.
Komisja zgłasza, w drodze decyzji, sprzeciw co do nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub co do stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, jeżeli:
1)
podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentach i informacjach;
2)
podmiot składający zawiadomienie nie przekazał w terminie dodatkowych informacji lub dokumentów żądanych przez Komisję;
3)
uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania domem maklerskim, z uwagi na możliwy wpływ podmiotu składającego zawiadomienie na dom maklerski lub z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu składającego zawiadomienie.
2.
W ramach oceny istnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja bada, czy podmiot składający zawiadomienie wykazał, że:
1)
daje rękojmię wykonywania swoich praw i obowiązków w sposób należycie zabezpieczający interesy domu maklerskiego i klientów domu maklerskiego oraz zapewnia właściwe prowadzenie działalności maklerskiej;
2)
osoby, które będą kierować działalnością domu maklerskiego dają rękojmię prowadzenia spraw domu maklerskiego w sposób należycie zabezpieczający interesy domu maklerskiego i klientów domu maklerskiego oraz zapewnią właściwe wykonywanie działalności maklerskiej, a także posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe;
3)
jest w dobrej kondycji finansowej, w szczególności w odniesieniu do aktualnego zakresu prowadzonej działalności, jak również wpływu realizacji planów inwestycyjnych na przyszłą sytuację finansową podmiotu składającego zawiadomienie i przyszłą sytuację finansową domu maklerskiego;
4)
zapewni przestrzeganie przez dom maklerski wymogów ostrożnościowych wynikających z przepisów prawa, w tym wymogów kapitałowych, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, a w szczególności, że struktura grupy, której dom maklerski stanie się częścią, umożliwiać będzie sprawowanie efektywnego nadzoru oraz skuteczną wymianę informacji pomiędzy właściwymi organami nadzorczymi i ustalenie zakresów właściwości tych organów;
5)
środki finansowe związane z nabyciem albo objęciem akcji lub praw z akcji lub podjęciem innych działań zmierzających do stania się podmiotem dominującym, powodujących, że dom maklerski stanie się podmiotem zależnym, nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz nie mają związku z finansowaniem terroryzmu ani w związku z zamierzonym nabyciem albo objęciem akcji lub praw z akcji lub podjęciem innych działań zmierzających do stania się podmiotem dominującym nie zachodzi zwiększone ryzyko popełnienia przestępstwa, a także wystąpienia innych działań związanych z wprowadzaniem do obrotu środków finansowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowaniem terroryzmu.
3.
Dokonując oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja uwzględnia w szczególności, złożone w związku z postępowaniem, zobowiązania podmiotu dotyczące domu maklerskiego lub ostrożnego i stabilnego nim zarządzania.
3a.
W przypadku gdy zawiadomienie, o którym mowa w art. 106 obowiązek zawiadomienia o zamiarze nabycialbo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego ust. 1, zostało złożone przez więcej niż jeden podmiot w odniesieniu do tego samego domu maklerskiego, Komisja, dokonując oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3, traktuje potencjalnych nabywców w sposób niedyskryminujący.
4.
Komisja może, w terminie określonym w art. 106i doręczanie decyzji w przedmiocie sprzeciwu, ust. 1 wydać decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu, jeżeli stwierdzi, że nie zachodzą okoliczności wskazane w ust. 1.
5.
Wydając decyzję, o której mowa w ust. 4, Komisja może ustalić termin nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji albo uzyskania uprawnień podmiotu dominującego domu maklerskiego.
6.
Termin, o którym mowa w ust. 5, może być wydłużony z urzędu lub na wniosek podmiotu składającego zawiadomienie.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Komisja doręcza decyzję w przedmiocie sprzeciwu, o którym mowa w art. 106h sprzeciw wobec zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego ust. 1, w terminie 60 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia i wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia jej wydania.
2.
Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie zawiadomienia uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem decyzja została nadana w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej albo wysłana na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
Porównania: 1
Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 106 obowiązek zawiadomienia o zamiarze nabycialbo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, ust. 1, może zrealizować zamiar objęty zawiadomieniem, jeżeli Komisja nie doręczy decyzji w przedmiocie sprzeciwu w terminie 60 dni roboczych, o którym mowa w art. 106i doręczanie decyzji w przedmiocie sprzeciwu, ust. 1, albo jeżeli przed upływem tego terminu Komisja wyda decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu.
Porównania: 1
W przypadku uchylenia przez sąd administracyjny decyzji w przedmiocie sprzeciwu termin, o którym mowa w art. 106i doręczanie decyzji w przedmiocie sprzeciwu, ust. 1, biegnie od dnia, w którym Komisji doręczono prawomocny wyrok sądu administracyjnego.
Porównania: 1
1.
W przypadku nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji:
1)
z naruszeniem przepisu art. 106 obowiązek zawiadomienia o zamiarze nabycialbo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, ust. 1 albo
2)
pomimo zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu, o którym mowa w art. 106h sprzeciw wobec zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego ust. 1, albo
3)
przed upływem terminu uprawniającego Komisję do zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 106h sprzeciw wobec zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, ust. 1, albo
4)
po wyznaczonym przez Komisję terminie na nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji, o którym mowa w art. 106h sprzeciw wobec zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, ust. 5
- z akcji tych nie może być wykonywane prawo głosu, z zastrzeżeniem art. 106m uchylenie zakazów będących skutkiem czynności dokonanych z naruszeniem prawa,
2.
W przypadku wykonywania uprawnień podmiotu dominującego domu maklerskiego:
1)
z naruszeniem przepisu art. 106 obowiązek zawiadomienia o zamiarze nabycialbo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, ust. 1 albo
2)
w przypadku zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu, o którym mowa w art. 106h sprzeciw wobec zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, ust. 1, albo
3)
przed upływem terminu uprawniającego Komisję do zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 106h sprzeciw wobec zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, ust. 1, albo
4)
uzyskanych po upływie terminu, o którym mowa w art. 106h sprzeciw wobec zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, ust. 5
- członkowie zarządu domu maklerskiego powołani przez podmiot dominujący lub będący członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi kierownicze funkcje w podmiocie dominującym nie mogą uczestniczyć w czynnościach z zakresu reprezentacji domu maklerskiego; w przypadku gdy nie można ustalić, którzy członkowie zarządu zostali powołani przez podmiot dominujący, powołanie zarządu jest bezskuteczne od dnia uzyskania przez ten podmiot uprawnień podmiotu dominującego domu maklerskiego, z zastrzeżeniem art. 106m uchylenie zakazów będących skutkiem czynności dokonanych z naruszeniem prawa, .
3.
Uchwały walnego zgromadzenia domu maklerskiego podjęte z naruszeniem przepisu ust. 1 są nieważne, chyba że spełniają wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia przysługuje również Komisji. Przepis art. 425 powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia, Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.
4.
Czynności z zakresu reprezentacji domu maklerskiego podejmowane z udziałem członków zarządu z naruszeniem przepisu ust. 2 są nieważne. Przepis art. 58 bezwzględna nieważność czynności prawnej, § 3 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Komisja może, w drodze decyzji, nakazać zbycie akcji w wyznaczonym terminie.
6.
Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 5, Komisja może nałożyć na akcjonariusza domu maklerskiego karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł lub cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności maklerskiej.
7.
Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 106 obowiązek zawiadomienia o zamiarze nabycialbo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego ust. 1, nabył lub objął akcje lub prawa z akcji, o których mowa w art. 106 obowiązek zawiadomienia o zamiarze nabycialbo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego ust. 1, i nie dochowuje zobowiązania, o którym mowa w art. 106h sprzeciw wobec zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego ust. 3, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości odpowiadającej wartości tych akcji lub praw z akcji. Wartość akcji lub praw z akcji ustalana jest na dzień ich nabycia albo objęcia według wartości godziwej, o której mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
8.
Decyzja, o której mowa w ust. 7, jest natychmiast wykonalna.
9.
Komisja może określić w decyzji, o której mowa w ust. 7, że kara pieniężna jest płatna w miesięcznych ratach.
10.
Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 106 obowiązek zawiadomienia o zamiarze nabycialbo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego ust. 1, wypełni zobowiązanie, o którym mowa w art. 106h sprzeciw wobec zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego ust. 3, przed upływem terminu wskazanego w decyzji, o której mowa w ust. 7, Komisja wydaje decyzję o umorzeniu kary pieniężnej, o której mowa w ust. 7:
1)
w całości albo
2)
w części odpowiadającej niezapłaconym przyszłym ratom – w przypadku określonym w ust. 9.

Porównania: 1
W przypadku gdy wymagają tego interesy domu maklerskiego oraz klientów domu maklerskiego, a wnioskodawca wykaże, że nie zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 106h sprzeciw wobec zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, ust. 1 pkt 3, Komisja może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w drodze decyzji wydanej na wniosek akcjonariusza lub podmiotu dominującego domu maklerskiego, uchylić zakazy, o których mowa w art. 106l skutki prawne nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji z naruszeniem przepisów ustawy, ust. 1 lub 2. Do wniosku wnioskodawca dołącza informacje, o których mowa w art. 106b informacje do zawiadomienia o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji albo stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, ust. 1.
Porównania: 1
Podmiot nabywający albo obejmujący akcje lub prawa z akcji domu maklerskiego, w trybie art. 106 obowiązek zawiadomienia o zamiarze nabycialbo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, ust. 1, jest obowiązany poinformować o nabyciu lub objęciu dom maklerski, którego akcji nabycie albo objęcie dotyczy, w terminie 14 dni od dnia nabycia albo objęcia.
Porównania: 1
W przypadku zaległej kary pieniężnej, o której mowa w art. 106l skutki prawne nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji z naruszeniem przepisów ustawy ust. 6 i 7, Komisja może nakazać domowi maklerskiemu, którego akcjonariuszem jest podmiot, na który została nałożona kara, przekazanie na poczet zaległej kary pieniężnej wraz z odsetkami wszelkich płatności dokonywanych przez dom maklerski na rzecz tego akcjonariusza, w kwocie odpowiadającej tej karze wraz z odsetkami.
1.
Podmiot, który zamierza zbyć bezpośrednio lub pośrednio akcje lub prawa z akcji domu maklerskiego ma obowiązek każdorazowo powiadomić o zamiarze ich zbycia Komisję nie później niż na 14 dni przed planowanym zbyciem, jeżeli w wyniku zbycia:
1)
jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym spadłby odpowiednio poniżej 10 %, 20 %, jednej trzeciej, 50 % lub
2)
dom maklerski przestałby być jego podmiotem zależnym.
2.
Zamiar zbycia lub zbycie akcji lub praw z akcji domu maklerskiego przez podmiot zależny uważa się za zamiar ich zbycia lub zbycie przez podmiot dominujący.
3.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do akcji domu maklerskiego dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
4.
Podmiot zbywający akcje lub prawa z akcji domu maklerskiego, jest obowiązany poinformować o zbyciu dom maklerski, którego akcji zbycie dotyczy w terminie 14 dni od zbycia.
Porównania: 1
1.
Jeżeli uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania domem maklerskim, z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu, który uzyskał bezpośrednio lub pośrednio prawo wykonywania głosu na walnym zgromadzeniu na poziomach określonych w art. 106 obowiązek zawiadomienia o zamiarze nabycialbo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, ust. 1 albo stał się bezpośrednio lub pośrednio podmiotem dominującym domu maklerskiego lub z uwagi na możliwy wpływ tego podmiotu na dom maklerski, a w szczególności w przypadku stwierdzenia, że podmiot ten nie dochowuje zobowiązań, o których mowa w art. 106h sprzeciw wobec zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, ust. 3, Komisja może, w drodze decyzji:
1)
nakazać zaprzestanie wywierania takiego wpływu, wskazując termin oraz warunki i zakres podjęcia stosownych czynności lub
2)
zakazać wykonywania prawa głosu z akcji domu maklerskiego posiadanych przez ten podmiot lub wykonywania uprawnień podmiotu dominującego przysługujących temu podmiotowi. Dokonując oceny, czy zachodzi przesłanka do wydania tego zakazu przepisy art. 106h sprzeciw wobec zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
2.
Decyzje, o których mowa w ust. 1, są natychmiast wykonalne.
3.
W przypadku wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, wykonywanie przez akcjonariusza prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji domu maklerskiego jest bezskuteczne.
4.
Uchwała walnego zgromadzenia domu maklerskiego jest nieważna, jeżeli przy jej podejmowaniu wykonano prawo głosu z akcji, w stosunku do których Komisja wydała na podstawie ust. 1 decyzję w przedmiocie zakazu wykonywania prawa głosu, chyba że uchwała spełnia wymogi kworum oraz większości głosów oddanych bez uwzględnienia głosów nieważnych. Prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały przysługuje również Komisji. Przepis art. 425 powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia, Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.
5.
Jeżeli Komisja wydała na podstawie ust. 1 decyzję w przedmiocie zakazu wykonywania uprawnień podmiotu dominującego, przepisy art. 106l skutki prawne nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji z naruszeniem przepisów ustawy, ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
6.
W przypadku wydania na podstawie ust. 1 decyzji w przedmiocie zakazu wykonywania prawa głosu lub uprawnień podmiotu dominującego, Komisja może, w drodze decyzji, nakazać zbycie akcji w wyznaczonym terminie.
7.
Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 6, Komisja może w drodze decyzji nałożyć na akcjonariusza domu maklerskiego karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł lub cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności przez dom maklerski.
8.
Na wniosek akcjonariusza lub podmiotu dominującego Komisja uchyla decyzję w przedmiocie zakazu wydaną na podstawie ust. 1, jeżeli ustały okoliczności uzasadniające wydanie tej decyzji.
9.
Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 106 obowiązek zawiadomienia o zamiarze nabycialbo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, ust. 7, do podmiotów będących stronami porozumienia.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Przepisy art 106-108 stosuje się odpowiednio do:
1)
udziałów domu maklerskiego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz udziałów z tytułu wkładu w domu maklerskim w spółce, o której mowa w art. 95 dom maklerski, ust. 1 pkt 4-6;
2)
komplementariuszy domu maklerskiego, o którym mowa w art. 95 dom maklerski, ust. 1 pkt 2 i 4, oraz osób uprawnionych do reprezentowania domu maklerskiego, o którym mowa w art. 95 dom maklerski, ust. 1 pkt 5 i 6.
Porównania: 1
1.
Dom maklerski nie może nabywać na własny rachunek akcji wyemitowanych przez podmioty, wobec których jest podmiotem zależnym.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do nabywania akcji znajdujących się w obrocie zorganizowanym:
1)
z zachowaniem wymogów określonych w art. 5 ust. 4 rozporządzenia 596/2014 oraz
2)
w celu dalszej odsprzedaży, w liczbie stanowiącej łącznie nie więcej niż 5 % kapitału zakładowego.
Porównania: 1
1.
W przypadku gdy Komisja Europejska podejmuje kroki zmierzające do likwidacji przeszkód w prowadzeniu w państwie niebędącym państwem członkowskim działalności maklerskiej przez firmę inwestycyjną z siedzibą w państwie członkowskim, Komisja informuje Komisję Europejską, na jej wniosek, o prowadzonych postępowaniach w związku z:
1)
wnioskami o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej złożonymi przez podmioty będące bezpośrednio lub pośrednio podmiotem zależnym od podmiotu podlegającego prawu państwa niebędącego państwem członkowskim;
2)
zawiadomieniami o zamiarze nabycia akcji domu maklerskiego, jeżeli nabywcą jest podmiot podlegający prawu państwa niebędącego państwem członkowskim i w wyniku tej transakcji może stać się on podmiotem dominującym wobec domu maklerskiego.
2.
Do zawiadomień, o których mowa w ust. 1, Komisja dołącza opis struktury grupy kapitałowej, z tym że w przypadku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, opis powinien być sporządzony według stanu uwzględniającego nabycie akcji podmiotu prowadzącego działalność maklerską.
3.
Komisja zawiadamia Komisję Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o znanych Komisji przeszkodach prawnych i faktycznych, jakie napotykają domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską w związku z prowadzeniem takiej działalności na terytorium państw niebędących państwami członkowskimi.
Porównania: 1

Oddział 2a. Szczególne zasady prowadzenia działalności przez domy maklerskie i małe domy maklerskie

1.
Ilekroć w niniejszym oddziale jest mowa o:
1)
(uchylony)
2)
(uchylony)
3)
(uchylony)
4)
domu maklerskim – rozumie się przez to dom maklerski niebędący małą i niepowiązaną wzajemnie firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2019/2033;
5)
finansowej spółce holdingowej – rozumie się przez to finansową spółkę holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia 2019/2033;
6)
finansowej spółce holdingowej o działalności mieszanej – rozumie się przez to finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia 2019/2033;
6a)
(uchylony)
6aa)
grupie firm inwestycyjnych – rozumie się przez to grupę firm inwestycyjnych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia 2019/2033, w skład której wchodzi co najmniej jeden dom maklerski lub mały dom maklerski;
6b)
grupie z państwa trzeciego – rozumie się przez to grupę, w której jednostka dominująca, o której mowa w art. 4 pojęcie rachunków papierów wartościowych ust. 1 pkt 15 rozporządzenia 575/2013, ma siedzibę na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie;
6c)
holdingu mieszanym – rozumie się przez to podmiot dominujący niebędący finansową spółką holdingową, inwestycyjną spółką holdingową, instytucją kredytową, firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 2019/2033 ani finansową spółką holdingową o działalności mieszanej, do którego podmiotów zależnych należy co najmniej jeden dom maklerski lub mały dom maklerski;
7)
(uchylony)
8)
instytucji finansowej – rozumie się przez to instytucję finansową, o której mowa w art. 4 pojęcie rachunków papierów wartościowych ust. 1 pkt 14 rozporządzenia 2019/2033;
9)
instytucji kredytowej – rozumie się przez to instytucję, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 575/2013, do której stosuje się przepisy rozporządzenia 575/2013 zgodnie z art. 1 akapit pierwszy zdanie wstępne rozporządzenia 575/2013;
9a)
inwestycyjnej spółce holdingowej – rozumie się przez to inwestycyjną spółkę holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia 2019/2033;
9b)
małym domu maklerskim – rozumie się przez do dom maklerski, o którym mowa w art. 95 dom maklerski ust. 1, będący małą i niepowiązaną wzajemnie firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2019/2033;
9c)
na zasadzie skonsolidowanej – rozumie się przez to na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia 2019/2033;
10)
podmiocie dominującym – rozumie się przez to jednostkę dominującą, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia 2019/2033, jak również podmiot uznany przez Komisję za dominujący zgodnie z ust. 2;
10a)
podmiocie prowadzącym handel towarami i uprawnieniami do emisji – rozumie się przez to podmiot prowadzący handel towarami i uprawnieniami do emisji w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 150 rozporządzenia 575/2013;
11)
podmiocie zależnym – rozumie się przez to jednostkę zależną, o której mowa w art. 4 pojęcie rachunków papierów wartościowych ust. 1 pkt 51 rozporządzenia 2019/2033;
11a)
polityce wynagrodzeń neutralnej pod względem płci – rozumie się przez to politykę wynagrodzeń opartą na zasadzie jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości;
11b)
przedsiębiorstwie usług pomocniczych – rozumie się przez to przedsiębiorstwo usług pomocniczych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 2019/2033;
12)
(uchylony)
13)
(uchylony)
14)
(uchylony)
15)
unijnej dominującej finansowej spółce holdingowej o działalności mieszanej – rozumie się przez to unijną dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 58 rozporządzenia 2019/2033;
15a)
unijnej dominującej firmie inwestycyjnej – rozumie się przez to unijną dominującą firmę inwestycyjną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia 2019/2033;
15b)
unijnej dominującej inwestycyjnej spółce holdingowej – rozumie się przez to unijną dominującą inwestycyjną spółkę holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 57 rozporządzenia 2019/2033;
16)
(uchylony)
17)
zagranicznej firmie inwestycyjnej – rozumie się przez to firmę inwestycyjną, o której mowa w art. 4 pojęcie rachunków papierów wartościowych ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 2019/2033, z siedzibą w innym państwie członkowskim;
18)
zgodności z grupowym testem kapitałowym – rozumie się przez to zachowanie przez podmiot dominujący w grupie firm inwestycyjnych zgodności z wymogami, o których mowa w art. 8 rozporządzenia 2019/2033.
2.
Komisja może, w drodze decyzji, uznać za podmiot dominujący wobec domu maklerskiego lub małego domu maklerskiego osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli wywiera ona znaczący wpływ na ten dom maklerski lub mały dom maklerski zgodnie z art. 96 udzielanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej ust. 3.

1.
Przepisy art. 110ab stosowanie ustawy do domu maklerskiego na poziomie jednostkowym, art 110ad–110c, art. 110d uznanie zarządu domu maklerskiego za organ zarządzający, art 110f–110ga, art 110i–110m, art 110o–110q, art. 110v polityka wynagrodzeń domu maklerskiego, art. 110va ograniczenia w zakresie wynagradzania członków organów domu maklerskiego korzystającego ze środków publicznych, art. 110w dodatkowe dane w sprawozdaniu z działalności domu maklerskiego posiadającego oddział lub podmiot zależny będący instytucją finansową ust. 1, 3–5 i 7, art. 110y uprawnienia Komisji w przypadku naruszenia przez dom maklerski przepisów prawa ust. 1 i art. 110z uprawnienia Komisji do żądania informacji niezbędnych do wykonywania nadzoru stosuje się także do małego domu maklerskiego. Przepisów art. 110v polityka wynagrodzeń domu maklerskiego nie stosuje się do małego domu maklerskiego w zakresie dotyczącym zmiennych składników wynagrodzenia.
2.
Jeżeli mały dom maklerski przestanie spełniać warunki określone w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2019/2033, niezwłocznie powiadamia o tym Komisję. W takim przypadku, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym przestał spełniać te warunki, zapewnia zgodność prowadzonej działalności także z dotyczącymi domów maklerskich przepisami niniejszego oddziału niewymienionymi w ust. 1 zdanie pierwsze oraz z dotyczącymi domów maklerskich przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 110x rozporządzenie w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego, systemu szacowania ryzykiem, oceny nadzorczej i polityki wynagrodzeń w domu maklerskim i z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 110zaa rozporządzenie w sprawie określenia ekspozycji podlegających wyłączeniu z zakresu stosowania przepisów rozporządzenia, z tym że przepisy art. 110v polityka wynagrodzeń domu maklerskiego, w zakresie dotyczącym zmiennych składników wynagrodzenia, stosuje do wynagrodzenia przyznanego za rok obrotowy następujący po roku obrotowym, w którym przestał spełniać warunki określone w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2019/2033.
3.
W przypadku gdy dom maklerski spełni warunki określone w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2019/2033 i powiadomi Komisję o ich spełnieniu, przepisy niniejszego oddziału dotyczące domów maklerskich, z wyjątkiem przepisów, o których mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, oraz dotyczące domów maklerskich przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 110x rozporządzenie w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego, systemu szacowania ryzykiem, oceny nadzorczej i polityki wynagrodzeń w domu maklerskim i przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 110zaa rozporządzenie w sprawie określenia ekspozycji podlegających wyłączeniu z zakresu stosowania przepisów rozporządzenia przestaje się do niego stosować po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym spełnił te warunki, o ile warunki te były spełnione nieprzerwanie przez cały ten okres 6 miesięcy.
1.
Przepisy niniejszego oddziału stosuje się do domu maklerskiego na poziomie jednostkowym.
2.
W przypadku udzielenia przez Komisję zezwolenia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lub 4 rozporządzenia 2019/2033, do domu maklerskiego objętego grupowym testem kapitałowym stosuje się przepisy niniejszego oddziału na poziomie jednostkowym.
3.
Do domu maklerskiego objętego konsolidacją ostrożnościową zgodnie z art. 7 rozporządzenia 2019/2033 stosuje się przepisy niniejszego oddziału na poziomie jednostkowym oraz na zasadzie skonsolidowanej.
4.
W przypadku gdy podmiot dominujący mający siedzibę w państwie członkowskim przedłoży Komisji opinię prawną, że stosowanie przepisów niniejszego oddziału do podmiotu mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim, będącego podmiotem zależnym od tego podmiotu dominującego, byłoby niezgodne z prawem państwa, w którym ten podmiot zależny ma siedzibę, do domu maklerskiego nie stosuje się przepisów niniejszego oddziału na zasadzie skonsolidowanej w zakresie tego podmiotu zależnego.
5.
W przypadku gdy stosowanie przepisów niniejszego oddziału do podmiotu zależnego, o którym mowa w ust. 4, przestanie być niezgodne z prawem państwa, w którym ten podmiot zależny ma siedzibę, przepisy niniejszego oddziału stosuje się na zasadzie skonsolidowanej do domu maklerskiego w zakresie tego podmiotu zależnego. O ustaniu takiej niezgodności podmiot dominujący, o którym mowa w ust. 4, niezwłocznie informuje Komisję.
1.
W przypadku gdy:
1)
dom maklerski w ramach prowadzonej działalności maklerskiej wykonuje czynności, o których mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 3 lub 7, oraz
2)
całkowita wartość skonsolidowanych aktywów domu maklerskiego obliczona jako średnia z ostatnich 12 miesięcy jest równa równowartości w złotych kwoty 5 000 000 000 euro lub przekracza tę wartość, oraz
3)
dom maklerski spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
a) wykonuje czynności, o których mowa w pkt 1, na taką skalę, że jego upadłość lub trudności finansowe mogą prowadzić do ryzyka systemowego, o którym mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2536),
b) jest członkiem rozliczającym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 2019/2033,
c) ze względu na wielkość, charakter, skalę i złożoność działalności domu maklerskiego, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz znaczenia domu maklerskiego dla gospodarki Unii Europejskiej lub gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, znaczenia działalności transgranicznej domu maklerskiego lub wzajemnych powiązań domu maklerskiego z systemem finansowym, uzasadnione jest stosowanie przez ten dom maklerski przepisów rozporządzenia 575/2013 zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2019/2033
– Komisja może, w drodze decyzji, nakazać stosowanie przez ten dom maklerski przepisów rozporządzenia 575/2013, zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2019/2033.
2.
Decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wydaje się dla domów maklerskich będących podmiotami prowadzącymi handel towarami i uprawnieniami do emisji.
3.
Komisja uchyla decyzję, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy warunki wydania takiej decyzji, określone w ust. 1, przestają być spełnione.
4.
Komisja niezwłocznie informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o wydaniu i uchyleniu decyzji, o której mowa w ust. 1.
5.
Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu bilansowym, na który zostało sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy.
W przypadku gdy stosuje się przepisy art. 8 rozporządzenia 2019/2033, Komisja obejmuje nadzorem nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym także inwestycyjną spółkę holdingową i finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, wchodzące w skład grupy firm inwestycyjnych, do której należy dom maklerski.
1.
Dom maklerski opracowuje i wdraża odpowiedni i kompleksowy system zarządzania ryzykiem, w zakresie którego określa:
1)
dokładny, przejrzysty i spójny podział zadań, obowiązków i odpowiedzialności w ramach struktury organizacyjnej;
2)
skuteczne procedury w celu identyfikacji ryzyka, na które jest lub może być narażony, lub ryzyka, które stwarza lub może stwarzać dla innych, jego szacowania i monitorowania, a także zarządzania tym ryzykiem;
3)
zasady i procedury sporządzania raportów w zakresie ryzyka, o którym mowa w pkt 2.
2.
Dom maklerski wdraża system zarządzania ryzykiem, z zachowaniem proporcjonalności w stosunku do charakteru, skali i złożoności rodzajów ryzyka związanych z modelem biznesowym i działalnością prowadzoną przez dom maklerski.
2a.
System zarządzania ryzykiem w domu maklerskim uwzględnia otoczenie makroekonomiczne oraz cykl koniunkturalny domu maklerskiego. Zarząd domu maklerskiego poświęca wystarczająco dużo czasu na zapewnienie prawidłowego działania systemu zarządzania ryzykiem.
3.
Dom maklerski, którego średnia wartość aktywów bilansowych i pozycji pozabilansowych jest wyższa niż równowartość w złotych 100 000 000 euro w czteroletnim okresie bezpośrednio poprzedzającym dany rok obrotowy, ustanawia komitet do spraw ryzyka. Zadaniem komitetu jest wspieranie zarządu domu maklerskiego w zakresie zarządzania ryzykiem.
4.
Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w ust. 3, oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym odpowiedniego roku obrotowego.

1.
Zarząd domu maklerskiego zapewnia skuteczne i ostrożne zarządzanie domem maklerskim, w tym właściwy i przejrzysty podział zadań, obowiązków i odpowiedzialności, a także prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem w domu maklerskim.
2.
Zarząd domu maklerskiego w szczególności:
1)
określa cele strategiczne domu maklerskiego;
2)
określa strategię domu maklerskiego w zakresie zarządzania ryzykiem, zapewnia jej wykonanie i przeprowadzanie okresowych przeglądów tej strategii;
2a)
zapewnia odpowiednie zasoby, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem;
3)
zapewnia integralność systemów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz ich zgodność z prawem i stosowanymi standardami;
4)
określa mechanizmy nadzoru zgodności działania domu maklerskiego z przepisami prawa, kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, w tym procedury wewnętrzne i księgowe;
5)
określa politykę wynagrodzeń, o której mowa w art. 110v polityka wynagrodzeń domu maklerskiego ust. 1, która jest zgodna z zasadami należytego i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz sprzyja takiemu zarządzaniu ryzykiem.
3.
Rada nadzorcza domu maklerskiego sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez zarząd obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz ocenia adekwatność i skuteczność przyjętych rozwiązań, w tym zatwierdza akceptowalny ogólny poziom ryzyka domu maklerskiego.
4.
Rada nadzorcza domu maklerskiego oraz komitet do spraw ryzyka, jeżeli został powołany, mają prawo dostępu do informacji dotyczących ryzyka związanego z działalnością domu maklerskiego, w szczególności mogą żądać informacji od osób wykonujących w domu maklerskim funkcje w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wyjaśnień od ekspertów zewnętrznych świadczących usługi w zakresie zarządzania ryzykiem na rzecz domu maklerskiego.
Na potrzeby stosowania:
1)
rozporządzenia 2019/2033 zarząd domu maklerskiego uznaje się za organ zarządzający w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 39 rozporządzenia 2019/2033,
2)
rozporządzenia 575/2013 – w przypadku domu maklerskiego stosującego rozporządzenie 575/2013 – zarząd domu maklerskiego uznaje się za organ zarządzający w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia 575/2013
– chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
1.
Dom maklerski dokonuje oszacowania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych. Kapitał wewnętrzny i aktywa płynne powinny zostać oszacowane w taki sposób, żeby ich wysokość, rodzaj i struktura zapewniały pokrycie istotnych zidentyfikowanych rodzajów i skali ryzyka, które dom maklerski stwarza lub mógłby stwarzać dla innych oraz na które jest lub może być narażony. Dom maklerski opracowuje i wdraża rozwiązania, strategie i procedury służące do oszacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych.
1a.
Rozwiązania, strategie i procedury, o których mowa w ust. 1, są odpowiednie, skuteczne, kompletne i proporcjonalne do charakteru, skali i złożoności działalności danego domu maklerskiego. Dom maklerski poddaje je regularnym przeglądom wewnętrznym.
2.
Dom maklerski utrzymuje w każdym czasie:
1)
poziom funduszy własnych, o których mowa w art. 9 rozporządzenia 2019/2033, nie niższy niż poziom kapitału wewnętrznego;
2)
aktywa płynne na poziomie nie niższym niż wynika to z oszacowania dokonanego zgodnie z ust. 1.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
6.
Komisja może, w drodze decyzji, objąć obowiązkami, o których mowa w ust. 1–2, mały dom maklerski, w zakresie, w jakim uzna to za uzasadnione ze względu na poziom ryzyka wynikającego z modelu biznesowego małego domu maklerskiego.
1.
Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikuje się do funduszy własnych jako instrumenty dodatkowe w Tier I, zgodnie z art. 52 rozporządzenia 575/2013, po uzyskaniu zgody Komisji.
2.
Komisja udziela zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 52 rozporządzenia 575/2013.
3.
Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikuje się do funduszy własnych jako instrumenty w Tier II, zgodnie z art. 63 rozporządzenia 575/2013, po zawiadomieniu Komisji.
1.
Zaciągnięcie pożyczki podporządkowanej kwalifikowanej do funduszy własnych jako instrumenty dodatkowe w Tier I, o których mowa w art. 52 rozporządzenia 575/2013, wymaga uchwały zarządu domu maklerskiego albo małego domu maklerskiego oraz zgody rady nadzorczej odpowiednio domu maklerskiego albo małego domu maklerskiego.
2.
Przedmiotem pożyczki podporządkowanej, o której mowa w ust. 1, mogą być środki pieniężne w wysokości nie niższej niż 400 000 zł lub równowartość tej kwoty wyrażona w innej walucie, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu tej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1.
1.
Umowa pożyczki podporządkowanej, o której mowa w art. 110eb pożyczka podporządkowana kwalifikowana do funduszy własnych jako instrumenty dodatkowe ust. 1, może być zawarta wyłącznie z podmiotami wymienionymi w art. 3 objaśnienie pojęć pkt 39b lit. a–m w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
W umowie pożyczki podporządkowanej określa się ryzyko związane z możliwością wystąpienia zdarzenia inicjującego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia 575/2013, oraz ryzyko dokonania umorzenia, w formie odpisu trwałego albo odpisu tymczasowego, obniżających w całości albo w części kwotę tej pożyczki, a także ryzyko umorzenia odsetek albo części odsetek z tytułu tej pożyczki.
3.
Udzielającemu pożyczki podporządkowanej nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy pożyczki podporządkowanej ani odstąpienia od tej umowy.
4.
Umowa pożyczki podporządkowanej uprawnia udzielającego pożyczki podporządkowanej do otrzymywania przez czas nieoznaczony odsetek od kwoty udzielonej pożyczki podporządkowanej. Przepisów art. 359 § 2idx1–23, art. 3651 wygaśnięcie zobowiązania bezterminowego o charakterze ciągłym i art. 395 zastrzeżenie umownego prawa odstąpienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny nie stosuje się.
5.
Wierzytelność wynikająca z pożyczki podporządkowanej może być przedmiotem przeniesienia wyłącznie między podmiotami wymienionymi w art. 3 objaśnienie pojęć pkt 39b lit. a–m.
1.
Pożyczka podporządkowana, o której mowa w art. 110eb pożyczka podporządkowana kwalifikowana do funduszy własnych jako instrumenty dodatkowe ust. 1, podlega spłacie, w przypadku gdy:
1)
umowa pożyczki podporządkowanej przewiduje jej spłatę oraz
2)
dom maklerski albo mały dom maklerski uzyskał zezwolenie Komisji na spłatę pożyczki podporządkowanej, oraz
3)
upłynęło nie mniej niż 5 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki podporządkowanej zgodnie z art. 77 rozporządzenia 575/2013, z wyjątkiem przypadku określonego w art. 78 ust. 4 rozporządzenia 575/2013.
2.
Pożyczka podporządkowana może podlegać spłacie przez dom maklerski albo mały dom maklerski również w przypadku odmowy wydania zezwolenia przez Komisję na jej zakwalifikowanie do funduszy własnych jako instrumentu dodatkowego w Tier I, o którym mowa w art. 52 rozporządzenia 575/213, jeżeli w umowie pożyczki podporządkowanej zostało zawarte uprawnienie domu maklerskiego albo małego domu maklerskiego do spłaty pożyczki podporządkowanej w takim przypadku.
3.
Wymogu uzyskania zezwolenia na spłatę pożyczki podporządkowanej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się w przypadku określonym w art. 9 ust. 3 rozporządzenia 2019/2033.
1.
Zarząd domu maklerskiego i zarząd małego domu maklerskiego może, w drodze uchwały, umorzyć odsetki albo część odsetek z tytułu umowy pożyczki podporządkowanej, o której mowa w art. 110eb pożyczka podporządkowana kwalifikowana do funduszy własnych jako instrumenty dodatkowe ust. 1. Zarząd domu maklerskiego i zarząd małego domu maklerskiego niezwłocznie informuje o tym umorzeniu udzielającego pożyczkę podporządkowaną.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, umorzenie odsetek nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania lub zwłoki w wykonaniu zobowiązania przez dom maklerski albo mały dom maklerski.
1.
W przypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia 575/2013, określonego w umowie pożyczki podporządkowanej, o której mowa w art. 110eb pożyczka podporządkowana kwalifikowana do funduszy własnych jako instrumenty dodatkowe ust. 1, dom maklerski i mały dom maklerski dokonuje umorzenia tej pożyczki w formie odpisu trwałego albo odpisu tymczasowego obniżających w całości albo w części kwotę tej pożyczki.
2.
Wysokość odpisu, o którym mowa w ust. 1, określa uchwała zarządu domu maklerskiego albo zarządu małego domu maklerskiego.
3.
Umowa pożyczki podporządkowanej może przewidywać kryteria, po których spełnieniu dom maklerski albo mały domu maklerski będzie uprawniony do podwyższenia kwoty tej pożyczki, w przypadku gdy została ona umorzona w formie odpisu tymczasowego obniżającego w części kwotę tej pożyczki w wyniku wystąpienia zdarzenia inicjującego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia 575/2013.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, kwota pożyczki podporządkowanej nie może być wyższa niż kwota z dnia jej zaciągnięcia.
Roszczenie o spłatę pożyczki podporządkowanej, o której mowa w art. 110eb pożyczka podporządkowana kwalifikowana do funduszy własnych jako instrumenty dodatkowe ust. 1, staje się wymagalne z chwilą ogłoszenia upadłości albo likwidacji domu maklerskiego albo małego domu maklerskiego.
1.
W ramach sprawowanego nadzoru Komisja uwzględnia potencjalny wpływ swoich decyzji na stabilność systemów finansowych w innych państwach członkowskich, a także w Unii Europejskiej, w szczególności w sytuacjach nadzwyczajnych.
2.
W przypadku gdy dom maklerski prowadzi działalność na terytorium innego państwa członkowskiego, zwanego dalej „przyjmującym państwem członkowskim”, w zakresie określonym w przepisach niniejszego oddziału oraz rozporządzenia 2019/2033, nadzór nad działalnością tego domu maklerskiego sprawuje Komisja.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Komisja współpracuje z właściwymi organami nadzoru przyjmujących państw członkowskich, na terytorium których dom maklerski prowadzi działalność, zwanymi dalej „właściwymi organami przyjmującego państwa członkowskiego”, i w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków określonych w przepisach niniejszego oddziału oraz rozporządzenia 2019/2033 niezwłocznie przekazuje tym organom niezbędne informacje, dotyczące:
1)
struktury zarządzania i własności w domu maklerskim;
2)
spełniania przez dom maklerski wymogów w zakresie funduszy własnych;
3)
spełniania wymogów dotyczących ryzyka koncentracji i wymogów płynności w domu maklerskim;
4)
procedur administracyjnych i księgowych oraz mechanizmów kontroli wewnętrznej, nadzoru zgodności działalności z prawem oraz audytu wewnętrznego w domu maklerskim;
5)
innych istotnych czynników, które mogą wpływać na ryzyko stwarzane przez dom maklerski.
4.
W przypadku ustalenia przez Komisję, że działalność domu maklerskiego może powodować zagrożenie ochrony klientów lub stabilności systemu finansowego w przyjmującym państwie członkowskim, Komisja niezwłocznie powiadamia właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego.
5.
W przypadku otrzymania od właściwego organu przyjmującego państwa członkowskiego informacji o działalności domu maklerskiego na terytorium tego przyjmującego państwa członkowskiego Komisja wykorzystuje te informacje, sprawując nadzór nad domem maklerskim, w szczególności w celu uniknięcia zagrożenia ochrony klientów lub stabilności systemu finansowego w przyjmującym państwie członkowskim. Na wniosek właściwego organu przyjmującego państwa członkowskiego Komisja wyjaśnia, w jaki sposób uwzględniła informacje uzyskane od tego organu.
6.
W przypadku gdy właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego nie współpracuje z Komisją, Komisja może skierować informację w tym zakresie do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Komisja może skierować taką informację także w przypadku, gdy właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego podjął wobec domu maklerskiego działania, z którymi Komisja się nie zgadza.
7.
W przypadku gdy zagraniczna firma inwestycyjna prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja współpracuje z właściwymi organami państwa członkowskiego, które sprawują nad zagraniczną firmą inwestycyjną nadzór w zakresie odpowiadającym przepisom niniejszego oddziału oraz przepisów rozporządzenia 2019/2033, zwanymi dalej „właściwymi organami państwa członkowskiego pochodzenia”, w szczególności może zwracać się o informacje dotyczące zagranicznej firmy inwestycyjnej określone w ust. 3.
8.
W przypadku gdy działalność zagranicznej firmy inwestycyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stwarza zagrożenie dla klientów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub dla stabilności systemu finansowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja niezwłocznie przekazuje odpowiednie informacje, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków określonych w przepisach niniejszego oddziału oraz rozporządzenia 2019/2033, właściwemu organowi państwa członkowskiego pochodzenia i może zwrócić się do tego organu o podjęcie właściwych działań w celu zapobieżenia tym zagrożeniom. Komisja może zwrócić się jednocześnie o przekazanie informacji o działaniach podjętych przez właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia. Jeżeli Komisja uzna działania podjęte przez właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia za nieskuteczne, po powiadomieniu tego organu, Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, może podjąć działania w celu ochrony klientów, na rzecz których świadczone są usługi, lub stabilności systemu finansowego. Komisja może także skierować informację o niewystarczającej współpracy ze strony właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.
9.
Dla oceny spełnienia warunku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 akapit pierwszy lit. c rozporządzenia 2019/2033, Komisja może zwrócić się do właściwego organu w innym państwie członkowskim, w którym członek rozliczający w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporządzenia 648/2012 ma siedzibę, o przekazanie informacji dotyczących modelu i parametrów dotyczących depozytu zabezpieczającego, wykorzystywanych do obliczania wymogu dotyczącego tego depozytu dla domu maklerskiego.
10.
Na żądanie właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia i w zakresie niezbędnym dla oceny spełnienia warunku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 akapit pierwszy lit. c rozporządzenia 2019/2033, Komisja przekazuje temu organowi informacje dotyczące modelu i parametrów dotyczących depozytu zabezpieczającego, wymaganego przez członka rozliczającego w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporządzenia 648/2012, mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykorzystywanych do obliczania wymogu dotyczącego tego depozytu dla zagranicznej firmy inwestycyjnej.
1.
Do grupy z państwa trzeciego, do której należą:
1)
co najmniej dwa podmioty będące domem maklerskim albo finansową spółką holdingową, której działalność została zatwierdzona zgodnie z art. 48q zatwierdzanie działalności spółek przez KNF ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, albo finansową spółką holdingową o działalności mieszanej, której działalność została zatwierdzona zgodnie z art. 48q zatwierdzanie działalności spółek przez KNF ust. 3 tej ustawy, albo
2)
zagraniczna firma inwestycyjna i jeden z podmiotów, o których mowa w pkt 1, albo
3)
instytucja kredytowa i jeden z podmiotów, o których mowa w pkt 1, albo
4)
finansowa spółka holdingowa z państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 11e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, której działalność została zatwierdzona przez właściwe władze nadzorcze innego państwa, i jeden z podmiotów, o których mowa w pkt 1, albo
5)
finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej z państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 11g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, której działalność została zatwierdzona przez właściwe władze nadzorcze innego państwa, i jeden z podmiotów, o których mowa w pkt 1
– należy także jeden podmiot będący pośrednią unijną jednostką dominującą.
2.
Pośrednią unijną jednostką dominującą może być unijna dominująca instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 29d rozporządzenia 575/2013, unijna dominująca finansowa spółka holdingowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia 575/2013 albo unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia 575/2013, których działalność została zatwierdzona przez właściwe władze nadzorcze innego państwa albo została zatwierdzona zgodnie z art. 48q zatwierdzanie działalności spółek przez KNF ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.
3.
W przypadku gdy do grupy z państwa trzeciego, o której mowa w ust. 1, nie należy instytucja kredytowa, pośrednią unijną jednostką dominującą może być unijna dominująca firma inwestycyjna w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 29b rozporządzenia 575/2013.
4.
Do grupy z państwa trzeciego, o której mowa w ust. 1, po uzyskaniu zgody Komisji, mogą należeć dwa podmioty będące pośrednimi unijnymi jednostkami dominującymi. Zgody udziela się na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
5.
Komisja może wydać zgodę, o której mowa w ust. 4, w przypadku gdy:
1)
przynależenie do grupy z państwa trzeciego, o której mowa w ust. 1, tylko jednego podmiotu będącego pośrednią unijną jednostką dominującą byłoby niezgodne z przepisami obowiązującymi w państwie trzecim, w którym znajduje się siedziba podmiotu dominującego na najwyższym poziomie konsolidacji grupy z państwa trzeciego, z których wynika obowiązek rozdzielenia działalności, lub z decyzjami właściwego organu nadzoru tego państwa, z których wynika obowiązek takiego rozdzielenia, lub
2)
organ właściwy dla pośredniej unijnej jednostki dominującej w sprawach przymusowej restrukturyzacji wyda opinię, zgodnie z którą przynależenie do grupy z państwa trzeciego, o której mowa w ust. 1, tylko jednego podmiotu będącego pośrednią unijną jednostką dominującą zmniejszyłoby możliwość przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji takiej pośredniej unijnej jednostki dominującej.
6.
W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, gdy obowiązek rozdzielenia działalności, o którym mowa w tym przepisie, związany jest z działalnością o charakterze inwestycyjnym, jednym z podmiotów będących pośrednią unijną jednostką dominującą może być unijna dominująca firma inwestycyjna w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 29b rozporządzenia 575/2013.
1.
W przypadku gdy dom maklerski, finansowa spółka holdingowa lub finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej, których działalność została zatwierdzona zgodnie z art. 48q zatwierdzanie działalności spółek przez KNF ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, należą do grupy z państwa trzeciego, której łączna wartość aktywów na terytorium państw członkowskich jest niższa niż równowartość w złotych 40 000 000 000 euro, przepisu art. 110fa pośrednia unijna jednostka dominująca nie stosuje się.
2.
Łączna wartość aktywów, o której mowa w ust. 1, stanowi sumę:
1)
aktywów każdego z podmiotów, o których mowa w art. 110fa pośrednia unijna jednostka dominująca ust. 1 pkt 1–5, należących do grupy z państwa trzeciego, działających na terytorium państw członkowskich, wynikających z bilansu skonsolidowanego albo bilansów tych podmiotów sporządzonych na poziomie jednostkowym, jeżeli podmiot nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanego bilansu, oraz
2)
aktywów każdego należącego do grupy z państwa trzeciego oddziału utworzonego przez bank zagraniczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, który otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w państwie członkowskim, oraz każdego należącego do grupy z państwa trzeciego oddziału zagranicznej osoby prawnej mającej siedzibę na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie, który otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w państwie członkowskim.
3.
Równowartość w złotych aktywów, o których mowa w ust. 1, oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roku obrotowego.
4.
Komisja przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego informację o grupie z państwa trzeciego działającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawierającą:
1)
nazwy podmiotów należących do grupy z państwa trzeciego, nad którymi Komisja sprawuje nadzór, i wartość ich aktywów;
2)
nazwę oddziału banku zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, należącego do grupy z państwa trzeciego, rodzaj czynności bankowych, do których wykonywania oddział został upoważniony, i wartość jego aktywów;
3)
nazwę oddziału zagranicznej osoby prawnej prowadzącej działalność maklerską, o której mowa w art. 115 forma działalności maklerskiej podmiotów zagranicznych na terytorium RP, należącego do grupy z państwa trzeciego, rodzaj czynności, o których mowa w art. 69 działalność maklerska, do których wykonywania oddział został upoważniony, i wartość jego aktywów;
4)
nazwę podmiotu będącego pośrednią unijną jednostką dominującą oraz nazwę grupy z państwa trzeciego, do której pośrednia unijna jednostka dominująca należy.
1.
W przypadku gdy dom maklerski jest unijną dominującą firmą inwestycyjną, Komisja sprawuje nad grupą firm inwestycyjnych nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym.
2.
W przypadku gdy podmiot dominujący domu maklerskiego jest unijną dominującą inwestycyjną spółką holdingową lub unijną dominującą finansową spółką holdingową o działalności mieszanej, Komisja sprawuje nad grupą firm inwestycyjnych nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym.
3.
W przypadku gdy podmiotem dominującym wobec domu maklerskiego i zagranicznej firmy inwestycyjnej jest ta sama unijna dominująca inwestycyjna spółka holdingowa lub ta sama unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej, Komisja sprawuje nad grupą firm inwestycyjnych nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym, jeżeli ta unijna dominująca inwestycyjna spółka holdingowa lub ta unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
W przypadku gdy podmiotami dominującymi wobec domu maklerskiego oraz zagranicznej firmy inwestycyjnej są:
1)
co najmniej dwie inwestycyjne spółki holdingowe, z których co najmniej jedna ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i co najmniej jedna ma siedzibę w innym państwie członkowskim, w którym ma siedzibę ta zagraniczna firma inwestycyjna, lub
2)
co najmniej dwie finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, z których co najmniej jedna ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i co najmniej jedna ma siedzibę w innym państwie członkowskim, w którym ma siedzibę ta zagraniczna firma inwestycyjna, lub
3)
co najmniej jedna inwestycyjna spółka holdingowa oraz co najmniej jedna finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej, z których co najmniej jedna ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i co najmniej jedna ma siedzibę w innym państwie członkowskim, w którym ma siedzibę ta zagraniczna firma inwestycyjna
– Komisja sprawuje nad grupą firm inwestycyjnych nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym, jeżeli żadna z zagranicznych firm inwestycyjnych w grupie firm inwestycyjnych nie ma większej sumy bilansowej od domu maklerskiego należącego do tej grupy firm inwestycyjnych.
5.
W przypadku gdy podmiotem dominującym domu maklerskiego i zagranicznej firmy inwestycyjnej jest ta sama inwestycyjna spółka holdingowa lub ta sama finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej i jednocześnie ta inwestycyjna spółka holdingowa lub finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej ma siedzibę w innym państwie członkowskim, innym niż państwo, w którym udzielono zagranicznej firmie inwestycyjnej zezwolenia na wykonywanie działalności maklerskiej, Komisja sprawuje nad grupą firm inwestycyjnych nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym, jeżeli żadna z zagranicznych firm inwestycyjnych w grupie firm inwestycyjnych nie ma większej sumy bilansowej od domu maklerskiego należącego do tej grupy firm inwestycyjnych.
6.
Komisja i właściwy organ nadzoru nad zagraniczną firmą inwestycyjną mogą uzgodnić, w drodze porozumienia, odstąpienie od kryteriów określonych w ust. 3–5, jeżeli ich zastosowanie jest niewłaściwe ze względu na specyfikę domu maklerskiego lub zagranicznej firmy inwestycyjnej i istotność ich działalności w poszczególnych państwach członkowskich, oraz ustalić, że Komisja albo właściwy organ nadzoru nad zagraniczną firmą inwestycyjną będzie sprawować nad grupą firm inwestycyjnych nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym. W takim przypadku Komisja, przed zawarciem porozumienia, umożliwia wyrażenie opinii przez odpowiednią unijną dominującą inwestycyjną spółkę holdingową, unijną dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej lub dom maklerski albo zagraniczną firmę inwestycyjną o największej sumie bilansowej ze wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy firm inwestycyjnych będących domami maklerskimi lub zagranicznymi firmami inwestycyjnymi, chyba że taka opinia została wyrażona wobec właściwego organu nadzoru z innego państwa członkowskiego.
7.
Komisja powiadamia Komisję Europejską i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o zawarciu porozumienia, o którym mowa w ust. 6.
1.
Komisja sprawuje nadzór skonsolidowany zgodnie z przepisami części pierwszej tytułu II rozdziału 1 i rozdziału 2 sekcji 1 rozporządzenia 575/2013, w przypadku gdy:
1)
dom maklerski stosujący rozporządzenie 575/2013 jest dominującą firmą inwestycyjną z państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 29a rozporządzenia 575/2013 lub unijną dominującą firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 29b rozporządzenia 575/2013 i żaden z jego podmiotów zależnych nie jest instytucją kredytową;
2)
podmiotem dominującym domu maklerskiego stosującego rozporządzenie 575/2013 jest dominująca finansowa spółka holdingowa z państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 30 rozporządzenia 575/2013, dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej z państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia 575/2013, unijna dominująca finansowa spółka holdingowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia 575/2013 lub unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia 575/2013, i żaden z podmiotów zależnych od tych spółek nie jest instytucją kredytową;
3)
podmiotem dominującym wobec domu maklerskiego stosującego rozporządzenie 575/2013 oraz wobec przynajmniej jednej zagranicznej firmy inwestycyjnej jest ta sama dominująca finansowa spółka holdingowa z państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 30 rozporządzenia 575/2013, ta sama dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej z państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia 575/2013, ta sama unijna dominująca finansowa spółka holdingowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia 575/2013 lub ta sama unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia 575/2013, i żaden z podmiotów zależnych od tych spółek nie jest instytucją kredytową, oraz:
a) żadna z takich zagranicznych firm inwestycyjnych nie ma wyższej sumy bilansowej niż taki dom maklerski stosujący rozporządzenie 575/2013 lub
b) łączna suma bilansowa domów maklerskich stosujących rozporządzenie 575/2013 będących podmiotami zależnymi od takich spółek jest większa od każdej z łącznych sum bilansowych takich zagranicznych firm inwestycyjnych mających siedzibę w tym samym państwie członkowskim.
2.
Komisja i właściwy organ nadzoru sprawujący nadzór nad zagraniczną firmą inwestycyjną mogą uzgodnić, w drodze porozumienia, odstąpienie od kryteriów określonych w ust. 1 pkt 1 lub pkt 3 lit. a, jeżeli ich zastosowanie jest niewłaściwe z uwagi na specyfikę domu maklerskiego stosującego rozporządzenie 575/2013 lub zagranicznej firmy inwestycyjnej i względną istotność ich działalności w poszczególnych państwach członkowskich lub potrzebę zapewnienia ciągłości nadzoru skonsolidowanego sprawowanego przez Komisję albo ten właściwy organ nadzoru, oraz ustalić, że Komisja albo właściwy organ nadzoru sprawujący nadzór nad zagraniczną firmą inwestycyjną będzie sprawować nadzór skonsolidowany. W takim przypadku Komisja, przed zawarciem porozumienia, umożliwia wyrażenie opinii przez unijną dominującą finansową spółkę holdingową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia 575/2013, unijną dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia 575/2013, unijną dominującą firmę inwestycyjną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 29b rozporządzenia 575/2013 lub firmę inwestycyjną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 575/2013 o największej sumie bilansowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 3 lit. a.
3.
Komisja powiadamia Komisję Europejską i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o zawarciu porozumienia, o którym mowa w ust. 2.
4.
W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, w tym sytuacji określonej w art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 12, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1093/2010”, lub sytuacji niekorzystnych zmian na rynkach, która potencjalnie zagraża płynności na rynku i stabilności systemu finansowego w państwie członkowskim, w którym podmioty należące do grupy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 138 rozporządzenia 575/2013, w skład której wchodzi dom maklerski stosujący rozporządzenie 575/2013, otrzymały zezwolenie na prowadzenie działalności lub w którym uzyskały zatwierdzenie działalności, Komisja, sprawując nadzór skonsolidowany, zawiadamia o tym niezwłocznie Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejską Radę do spraw Ryzyka Systemowego, Komitet Stabilności Finansowej i Narodowy Bank Polski oraz przekazuje im informacje kluczowe dla wykonywania ich zadań.
5.
W przypadku gdy Narodowy Bank Polski uzyska informacje o wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, o której mowa w ust. 4, zawiadamia o tym niezwłocznie Komisję.
6.
Jeżeli do prawidłowego wykonywania nadzoru skonsolidowanego przez Komisję niezbędne są informacje o wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, o której mowa w ust. 4, będące w posiadaniu innego właściwego organu nadzoru, Komisja zwraca się bezpośrednio do tego organu o ich udostępnienie.
7.
W celu wykonywania nadzoru skonsolidowanego Komisja ustanawia kolegia właściwych władz nadzorczych i przewodniczy tym kolegiom. Przepisy art. 141f nadzór skonsolidowany nad bankiem krajowym działającym w holdingu ust. 18–21 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe stosuje się odpowiednio.
8.
Komisja może zawierać z właściwymi organami nadzoru innych państw członkowskich porozumienia określające zakres i tryb współpracy przy wykonywaniu nadzoru skonsolidowanego, a także określające zakres i tryb działania kolegiów, o których mowa w ust. 7. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o zawarciu oraz o treści takich porozumień. Przepisy art. 141f nadzór skonsolidowany nad bankiem krajowym działającym w holdingu ust. 3–4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe stosuje się odpowiednio.
9.
W przypadku gdy Komisja sprawuje nadzór skonsolidowany, przekazuje zainteresowanym właściwym organom nadzoru innych państw członkowskich oraz Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego dane dotyczące struktury prawnej oraz struktury zarządzania i struktury organizacyjnej grupy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 138 rozporządzenia 575/2013, do której należą podmioty, o których mowa w ust. 1, w tym:
1)
informacje o istnieniu bliskich powiązań między podmiotami wchodzącymi w skład takiej grupy;
2)
opis systemu zarządzania podmiotów wchodzących w skład takiej grupy, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 110v polityka wynagrodzeń domu maklerskiego ust. 1.
W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, w tym określonej w art. 18 rozporządzenia 1093/2010, lub wystąpienia niekorzystnych zmian na rynkach, potencjalnie zagrażających płynności na rynku i stabilności systemu finansowego Rzeczypospolitej Polskiej i innego państwa członkowskiego, w którym zagranicznej firmie inwestycyjnej należącej do tej samej grupy firm inwestycyjnych co dom maklerski udzielono zezwolenia na wykonywanie działalności maklerskiej, Komisja, w ramach sprawowanego nadzoru na zasadzie skonsolidowanej lub nadzoru nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym, zawiadamia o tym niezwłocznie Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejską Radę do spraw Ryzyka Systemowego i właściwy organ nadzoru nad tą zagraniczną firmą inwestycyjną, i przekazuje im informacje niezbędne do realizacji ich zadań.
1.
W przypadku gdy Komisja sprawuje nad grupą firm inwestycyjnych nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym, może ustanowić kolegium złożone z właściwych organów nadzoru, zwane dalej „kolegium”, w celu ułatwienia wykonywania zadań w zakresie koordynacji działań i współpracy Komisji i właściwych organów nadzoru nad zagranicznymi firmami inwestycyjnymi, a także zapewnienia koordynacji działań i współpracy z właściwymi organami nadzoru z państw niebędących państwami członkowskimi, w szczególności gdy jest to konieczne do celów stosowania art. 23 ust. 1 akapit pierwszy lit. c i ust. 2 rozporządzenia 2019/2033, a także w celu umożliwienia dokonywania wymiany i aktualizacji stosownych informacji na temat modelu dotyczącego depozytu zabezpieczającego z właściwymi organami nadzoru sprawującymi nadzór nad kwalifikującymi się kontrahentami centralnymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 45 rozporządzenia 2019/2033.
2.
W skład kolegium wchodzą właściwe organy nadzoru sprawujące nadzór nad podmiotami zależnymi od domu maklerskiego, unijnej dominującej inwestycyjnej spółki holdingowej lub unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej. W uzasadnionych przypadkach w skład kolegium mogą wchodzić także właściwe organy nadzoru z państw niebędących państwami członkowskimi, jeżeli podmiot z takiego państwa wchodzi w skład grupy firm inwestycyjnych, a w państwie tym obowiązują przepisy dotyczące zachowania tajemnicy zawodowej, które, w opinii Komisji, są równoważne z zasadami określonymi w dziale VI, a w opinii wszystkich właściwych organów nadzoru z innych państw członkowskich wchodzących w skład kolegium są zgodne z zasadami wynikającymi z ich równoważnych przepisów prawa. Prawo udziału w kolegium przysługuje także Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego.
3.
W uzasadnionych przypadkach Komisja może ustanowić kolegium także w przypadku, gdy podmioty zależne domu maklerskiego, unijnej dominującej inwestycyjnej spółki holdingowej lub unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej mają siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim.
4.
Ustanowienie i określenie zasad funkcjonowania kolegium następuje na podstawie porozumienia zawartego z właściwymi organami nadzoru. Jeżeli właściwy organ nadzoru odmawia zawarcia porozumienia, Komisja może zwrócić się o pomoc do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1093/2010.
5.
Kolegium umożliwia:
1)
wymianę informacji, o której mowa w art. 110i wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej lub niekorzystnych zmian na rynkach;
2)
koordynowanie wniosków o udzielenie informacji, w przypadku gdy jest to niezbędne do ułatwienia nadzoru na zasadzie skonsolidowanej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia 2019/2033;
3)
koordynowanie wniosków o udzielenie informacji, w przypadku gdy większa liczba właściwych organów nadzoru wchodzących w skład kolegium zwraca się do właściwego organu nadzoru państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę członek rozliczający w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 2019/2033, albo do właściwego organu nadzoru państwa członkowskiego sprawującego nadzór nad kwalifikującym się kontrahentem centralnym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 45 rozporządzenia 2019/2033, o informacje o modelu i parametrach dotyczących depozytu zabezpieczającego stosowanych do obliczania wymogu dotyczącego tego depozytu dla domu maklerskiego lub zagranicznych firm inwestycyjnych należących do tej samej grupy firm inwestycyjnych co dom maklerski;
4)
wymianę informacji między właściwymi organami nadzoru oraz wymianę informacji z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 21 rozporządzenia 1093/2010, a także z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zgodnie z art. 21 rozporządzenia 1095/2010;
5)
osiąganie porozumienia w odniesieniu do przekazywania zadań i obowiązków między właściwymi organami nadzoru na zasadzie dobrowolności;
6)
ustalenie wymogów nadzorczych w sposób zapobiegający zbędnemu powielaniu wymogów nadzorczych.
6.
W przypadku ustanowienia kolegium przez Komisję przewodniczy ona posiedzeniom kolegium i podejmuje decyzje. Komisja, z odpowiednim wyprzedzeniem, informuje członków kolegium o sposobie organizacji posiedzeń oraz kwestiach, które mają być omawiane na tych posiedzeniach, w tym o ewentualnych działaniach, które powinny zostać podjęte przez kolegium.
7.
Komisja informuje członków kolegium o decyzjach podjętych w trakcie posiedzeń lub zastosowanych środkach. Podejmując decyzje, Komisja uwzględnia zasadność działalności nadzorczej, która ma zostać zaplanowana lub podlegać koordynacji przez kolegium.
8.
W przypadku gdy dom maklerski jest podmiotem zależnym w grupie firm inwestycyjnych, nad którą nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym sprawuje właściwy organ nadzoru z innego państwa członkowskiego, Komisja może brać udział w kolegium złożonym z właściwych organów nadzoru powołanym przez ten właściwy organ nadzoru, zawrzeć odpowiednie porozumienie w zakresie ustanowienia i określenia zasad funkcjonowania takiego kolegium, przekazywać i uzyskiwać informacje, zgłaszać wnioski, a w uzasadnionych przypadkach zwrócić się o pomoc do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1093/2010.
1.
Komisja współpracuje z właściwymi organami nadzoru w zakresie sprawowanego nad grupą firm inwestycyjnych nadzoru na zasadzie skonsolidowanej lub nadzoru nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym, w szczególności przekazuje im informacje niezbędne do wykonywania zadań nadzorczych lub zwraca się do nich o udostępnienie takich informacji.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować w szczególności informacje o:
1)
strukturze prawnej grupy firm inwestycyjnych oraz jej strukturze zarządzania, w tym strukturze organizacyjnej, w odniesieniu do:
a) podmiotów objętych nadzorem,
b) podmiotów nieobjętych nadzorem,
c) podmiotów dominujących
– w zakresie, o którym mowa w przepisach niniejszego oddziału lub równoważnych przepisach obowiązujących w innym państwie członkowskim;
2)
właściwych organach nadzoru dla podmiotów objętych nadzorem, o którym mowa w przepisach niniejszego oddziału lub równoważnych przepisach obowiązujących w innym państwie członkowskim, wchodzących w skład grupy firm inwestycyjnych;
3)
procedurach gromadzenia informacji od podmiotów wchodzących w skład grupy firm inwestycyjnych oraz weryfikacji tych informacji;
4)
niekorzystnych sytuacjach w podmiotach wchodzących w skład grupy firm inwestycyjnych, mogących mieć poważny wpływ na dom maklerski lub zagraniczną firmę inwestycyjną wchodzące w skład grupy firm inwestycyjnych;
5)
sankcjach nałożonych:
a) zgodnie z art. 167 cofnięcie zezwolenia lub ograniczenie zakresu działalności maklerskiej w związku z naruszeniem przepisów niniejszego oddziału lub rozporządzenia 2019/2033,
b) na podstawie równoważnych przepisów obowiązujących w innym państwie członkowskim w związku z ich naruszeniem lub naruszeniem przepisów rozporządzenia 2019/2033;
6)
środkach nadzorczych podjętych przez Komisję zgodnie z przepisami niniejszego oddziału lub przez właściwe organy nadzoru zgodnie z równoważnymi przepisami obowiązującymi w innym państwie członkowskim, jeżeli jest to istotne dla zadań nadzorczych sprawowanych przez Komisję lub właściwe organy nadzoru.
3.
Komisja może powiadomić Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o przypadku, w którym:
1)
właściwy organ nadzoru sprawujący nadzór nad zagraniczną firmą inwestycyjną wchodzącą w skład grupy firm inwestycyjnych nie przekazał niezbędnych informacji, o których mowa w ust. 1;
2)
wniosek o współpracę, w szczególności dotyczący wymiany istotnych informacji, został odrzucony przez właściwy organ nadzoru sprawujący nadzór nad zagraniczną firmą inwestycyjną wchodzącą w skład grupy firm inwestycyjnych lub nie podjęto w jego sprawie żadnych działań w odpowiednim terminie.
4.
Komisja przeprowadza konsultacje z właściwymi organami nadzoru sprawującymi nadzór nad zagranicznymi firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład grupy firm inwestycyjnych przed podjęciem decyzji, która może być istotna dla sprawowanego przez nie nadzoru, w sprawach:
1)
zmian w strukturze właścicielskiej, strukturze organizacyjnej lub strukturze zarządzania zagranicznych firm inwestycyjnych wchodzących w skład grupy firm inwestycyjnych, w przypadku zmian wymagających zatwierdzenia przez Komisję lub zezwolenia Komisji;
2)
nałożenia na dom maklerski sankcji zgodnie z art. 167 cofnięcie zezwolenia lub ograniczenie zakresu działalności maklerskiej, w związku z naruszeniem przepisów niniejszego oddziału lub rozporządzenia 2019/2033, lub nałożenia środka nadzorczego, o którym mowa w art. 110y uprawnienia Komisji w przypadku naruszenia przez dom maklerski przepisów prawa ust. 3.
5.
Komisja, w ramach sprawowanego nadzoru nad domem maklerskim należącym do grupy firm inwestycyjnych, nad którą nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym sprawuje właściwy organ nadzoru z innego państwa członkowskiego, może zwrócić się do tego właściwego organu nadzoru o informacje w zakresie, o którym mowa w ust. 2, dotyczące zagranicznych firm inwestycyjnych wchodzących w skład grupy firm inwestycyjnych, do której należy dom maklerski.
6.
Komisja, podejmując decyzję w sprawie nałożenia na dom maklerski sankcji zgodnie z art. 167 cofnięcie zezwolenia lub ograniczenie zakresu działalności maklerskiej, w związku z naruszeniem przepisów niniejszego oddziału lub rozporządzenia 2019/2033, zwraca się o opinię do właściwego organu nadzoru sprawującego nad grupą firm inwestycyjnych nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym.
7.
Komisja może odstąpić od przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w ust. 4, w przypadku gdy jest to niezbędne do zapewnienia wykonania decyzji, o której mowa w ust. 4. W takim przypadku Komisja niezwłocznie informuje właściwe organy nadzoru o odstąpieniu od przeprowadzenia konsultacji.
8.
Komisja może zwrócić się do właściwych organów nadzoru z innych państw członkowskich o przeprowadzenie weryfikacji informacji dotyczących zagranicznej firmy inwestycyjnej, inwestycyjnej spółki holdingowej, finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, instytucji finansowej, przedsiębiorstwa usług pomocniczych, holdingu mieszanego lub podmiotu zależnego, mających siedzibę w państwie członkowskim, w tym podmiotu zależnego będącego zakładem ubezpieczeń.
9.
W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Komisja może zwrócić się o umożliwienie Komisji lub jej upoważnionym przedstawicielom przeprowadzenia takiej weryfikacji.
10.
Jeżeli Komisja otrzyma od właściwego organu nadzoru z innego państwa członkowskiego wniosek o przeprowadzenie weryfikacji informacji dotyczących domu maklerskiego, inwestycyjnej spółki holdingowej, finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, instytucji finansowej, przedsiębiorstwa usług pomocniczych, holdingu mieszanego lub podmiotu zależnego, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym podmiotu zależnego będącego zakładem ubezpieczeń, przeprowadza ją we własnym zakresie lub umożliwia jej przeprowadzenie przez właściwy organ nadzoru składający wniosek albo biegłego rewidenta lub firmę audytorską lub inny podmiot posiadający wiedzę specjalistyczną. Przepisy art. 25 ust. 3‒7 ustawy o nadzorze stosuje się odpowiednio.
Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu dominującego wobec domu maklerskiego, inwestycyjnej spółki holdingowej, finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, holdingu mieszanego lub innych podmiotów wchodzących w skład grupy firm inwestycyjnych, do której należy dom maklerski, niezwłocznie sporządzają i przekazują, na koszt odpowiednio tego podmiotu dominującego, tych spółek, tego holdingu lub tych innych podmiotów wchodzących w skład grupy firm inwestycyjnych, do której należy dom maklerski, kopie dokumentów i informacji oraz udzielają wyjaśnień, w celu umożliwienia Komisji sprawowania nadzoru nad domem maklerskim.
1.
Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, skierowane bezpośrednio lub za pośrednictwem domu maklerskiego, holding mieszany oraz podmioty zależne tego holdingu przekazują, na własny koszt, informacje niezbędne do sprawowania nadzoru nad domem maklerskim, określone w tym żądaniu.
2.
Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela osoby uprawnione do reprezentowania holdingu mieszanego lub podmiotu zależnego tego holdingu lub osoby wchodzące w skład statutowych organów tego holdingu lub jego podmiotu zależnego, niezwłocznie sporządzają i przekazują, na koszt odpowiednio tego holdingu lub jego podmiotu zależnego, kopie dokumentów i informacji oraz udzielają wyjaśnień w celu umożliwienia Komisji sprawowania nadzoru nad domem maklerskim, będącym podmiotem zależnym tego holdingu.
3.
(uchylony)
4.
W przypadku gdy podmiot dominujący domu maklerskiego jest holdingiem mieszanym, Komisja w ramach sprawowanego nadzoru monitoruje transakcje dokonywane między domem maklerskim a holdingiem mieszanym lub jego podmiotami zależnymi.
5.
Dom maklerski wprowadza procedury zarządzania ryzykiem, w tym procedury sprawozdawcze i księgowe, w celu identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontrolowania transakcji dokonywanych z jego podmiotem dominującym będącym holdingiem mieszanym i podmiotami zależnymi tego holdingu.
6.
Dom maklerski zgłasza Komisji istotną transakcję z podmiotami, o których mowa w ust. 4.
7.
Procedury, o których mowa w ust. 5, oraz istotne transakcje, o których mowa w ust. 6, podlegają kontroli Komisji.
1.
W przypadku gdy dom maklerski należący do grupy firm inwestycyjnych jest podmiotem zależnym podmiotu, który ma siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim, i nadzór nad tym domem maklerskim nie jest sprawowany przez Komisję w ramach nadzoru nad grupą firm inwestycyjnych na zasadzie skonsolidowanej lub w ramach nadzoru nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym, Komisja ocenia, czy dom maklerski podlega nadzorowi sprawowanemu przez organ nadzoru państwa niebędącego państwem członkowskim na zasadach równoważnych do ustanowionych w przepisach niniejszego oddziału i części pierwszej rozporządzenia 2019/2033.
2.
W przypadku gdy ocena, o której mowa w ust. 1, nie wykaże pełnej równoważności, Komisja może podjąć działania nadzorcze zmierzające do zapewnienia celów nadzoru zgodnie z art. 7 lub art. 8 prawa do niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym rozporządzenia 2019/2033. Komisja podejmuje te działania, jeżeli pełniłaby rolę organu sprawującego nad grupą firm inwestycyjnych nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym zgodnie z przepisami niniejszego oddziału, gdyby podmiot dominujący miał swoją siedzibę w państwie członkowskim. Komisja podejmuje działania po konsultacji z właściwymi organami nadzoru sprawującymi nadzór nad zagranicznymi firmami inwestycyjnymi należącymi do grupy firm inwestycyjnych. Komisja informuje właściwe organy nadzoru sprawujące nadzór nad zagranicznymi firmami inwestycyjnymi należącymi do grupy firm inwestycyjnych, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i Komisję Europejską o podjętych działaniach nadzorczych.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Komisja może, w drodze decyzji, nakazać domowi maklerskiemu podjęcie działań w celu zmiany struktury grupy firm inwestycyjnych w taki sposób, aby podmiotem dominującym wobec tego domu maklerskiego stała się inwestycyjna spółka holdingowa lub finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej, której siedziba znajduje się w państwie członkowskim, oraz zastosować przepisy art. 7 lub art. 8 rozporządzenia 2019/2033 do tej inwestycyjnej spółki holdingowej lub finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej.
1.
Dom maklerski dokumentuje systemy oraz procesy, o których mowa w przepisach niniejszego oddziału oraz rozporządzenia 2019/2033, oraz rejestruje transakcje, w sposób umożliwiający Komisji nadzór nad zgodnością działalności domu maklerskiego z tymi przepisami.
2.
Dom maklerski przechowuje i archiwizuje dokumenty i inne nośniki informacji, zawierające procedury, strategie, sprawozdania, raporty i analizy sporządzone w związku z działalnością domu maklerskiego w ramach:
1)
systemu zarządzania ryzykiem,
2)
szacowania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych oraz dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych,
3)
stosowania metod obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 22 rozporządzenia 2019/2033, których zastosowanie wymaga zezwolenia Komisji,
4)
polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 110v polityka wynagrodzeń domu maklerskiego ust. 1
– o których mowa w przepisach niniejszego oddziału oraz rozporządzenia 2019/2033, oraz przechowuje i archiwizuje dokumenty dotyczące wykonywanych przez dom maklerski w tym zakresie czynności i prowadzonych polityk, a także dokumenty i nośniki zawierające inne informacje, których sporządzenia lub przekazania wymagają przepisy niniejszego oddziału, przepisy prawa bankowego stosowane przez niektóre domy maklerskie, przepisy rozporządzenia 2019/2033 lub rozporządzenia 575/2013.
3.
Dom maklerski przechowuje i archiwizuje dokumenty i inne nośniki informacji, o których mowa w ust. 2, przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym te dokumenty i inne nośniki sporządzono.
1.
Dom maklerski zarządza ryzykiem płynności w sposób dostosowany do charakteru, zakresu i złożoności prowadzonej przez siebie działalności.
2.
Komisja powiadamia Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o sankcjach administracyjnych i środkach nadzorczych podjętych wobec domu maklerskiego w związku z zagrożeniem utraty przez niego płynności.

1.
Komisja dokonuje badania i oceny nadzorczej regulacji, strategii, procesów i mechanizmów wdrożonych przez dom maklerski w zakresie zarządzania ryzykiem, w tym w celu realizacji przepisów niniejszego oddziału i rozporządzenia 2019/2033.
2.
W zakresie badania i oceny nadzorczej, o którym mowa w ust. 1, Komisja ocenia rodzaje ryzyka:
1)
na które jest lub może być narażony dom maklerski;
2)
jakie działalność domu maklerskiego stwarza dla rynku kapitałowego;
3)
jakie działalność domu maklerskiego stwarza dla innych podmiotów;
4)
ujawnione w ramach testów warunków skrajnych.
3.
Badania i oceny nadzorczej w odniesieniu do małego domu maklerskiego Komisja dokonuje tylko w przypadku, gdy jest to uzasadnione wielkością, charakterem, skalą lub złożonością jego działalności, w formie odpowiedniej dla małego domu maklerskiego.
4.
Komisja przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego informacje w zakresie:
1)
funkcjonowania badania i oceny nadzorczej, w tym o kryteriach i metodach stosowanych w badaniu i ocenie nadzorczej;
2)
kryteriów uwzględnianych przy wydawaniu decyzji lub zaleceń, o których mowa odpowiednio w art. 110y uprawnienia Komisji w przypadku naruszenia przez dom maklerski przepisów prawa i art.110ya wydanie domowi maklerskiemu zalecenia utrzymywania funduszy własnych na poziomie uznanym za adekwatny.
5.
Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej kryteria i metody stosowane w badaniu i ocenie nadzorczej domów maklerskich lub małych domów maklerskich.
1.
W przypadku gdy dom maklerski stosuje do obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych metody obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 22 rozporządzenia 2019/2033, których zastosowanie wymaga zezwolenia Komisji, Komisja, nie rzadziej niż raz na 3 lata, weryfikuje spełnianie przez dom maklerski warunków określonych dla uzyskania takiego zezwolenia.
2.
Na potrzeby weryfikacji, o której mowa w ust. 1, dom maklerski przekazuje na żądanie Komisji wyniki obliczeń wymogów w zakresie funduszy własnych uzyskane przy pomocy metod, na które uzyskał zezwolenie, wraz z objaśnieniem tych metod.
3.
W ramach weryfikacji, o której mowa w ust. 1, Komisja w szczególności:
1)
uwzględnia:
a) zmiany w działalności domu maklerskiego zaistniałe od czasu udzielenia zezwolenia na stosowanie metod obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 22 rozporządzenia 2019/2033, których zastosowanie wymaga zezwolenia Komisji, lub od czasu ostatniej weryfikacji dokonanej zgodnie z ust. 1 oraz
b) zasady stosowania metod, na które dom maklerski uzyskał zezwolenie, w odniesieniu do nowych produktów;
2)
ocenia, czy dom maklerski stosuje prawidłowe i aktualne techniki i praktyki w odniesieniu do metod, na które uzyskał zezwolenie.
4.
Jeżeli w ramach weryfikacji, o której mowa w ust. 1, zostanie stwierdzone istotne niedoszacowanie w zakresie pokrycia ryzyka przez stosowane na podstawie zezwolenia metody, w celu jego usunięcia oraz skorygowania jego negatywnych skutków Komisja, w drodze decyzji, nakazuje domowi maklerskiemu przyjęcie wyższych mnożników, nakłada dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych lub podejmuje inne działania zmierzające do przywrócenia zgodności stosowanej na podstawie zezwolenia metody z przepisami rozporządzenia 2019/2033.
5.
Jeżeli w odniesieniu do stosowanej na podstawie zezwolenia metody dotyczącej ryzyka dla rynku liczne przekroczenia, o których mowa w art. 366 rozporządzenia 575/2013, wskazują, że metoda ta przestała być wystarczająco dokładna, Komisja uchyla zezwolenie na stosowanie tej metody przez dom maklerski lub nakazuje domowi maklerskiemu jej zmianę w terminie ustalonym przez Komisję.
6.
W przypadku gdy dom maklerski przestał spełniać określone w przepisach rozporządzenia 2019/2033 wymogi niezbędne do stosowania metody, na stosowanie której uzyskał zezwolenie, Komisja może nakazać domowi maklerskiemu przedstawienie planu przywrócenia zgodności z tymi wymogami wraz ze wskazaniem terminu jego realizacji, chyba że zaprzestanie spełniania takich wymogów nie stanowi istotnego naruszenia. W przypadku gdy w ocenie Komisji realizacja planu nie przywróci pełnej zgodności z wymogami lub jeżeli wskazany przez dom maklerski termin jest nieodpowiedni, Komisja może nakazać domowi maklerskiemu zmianę tego planu. W przypadku gdy dom maklerski nie przywróci w terminie zgodności z wymogami lub gdy brak zgodności z tymi wymogami stanowi istotne naruszenie, Komisja cofa zezwolenie na stosowanie danej metody lub ogranicza zakres udzielonego zezwolenia do obszarów, w których spełniane są te wymogi lub w których zgodność z tymi wymogami może zostać osiągnięta w odpowiednim terminie.
1.
Dom maklerski sporządza i stosuje politykę wynagrodzeń dla osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka domu maklerskiego, obejmującą wynagrodzenia i uznaniowe świadczenia emerytalne, zwaną dalej „polityką wynagrodzeń”. Polityka wynagrodzeń w domu maklerskim jest polityką wynagrodzeń neutralną pod względem płci.
1a.
(uchylony)
1b.
uchylony)
1c.
(uchylony)
1d.
(uchylony)
1e.
(uchylony)
2.
Zarząd domu maklerskiego opracowuje i wdraża politykę wynagrodzeń zatwierdzoną przez radę nadzorczą.
3.
Stosowana przez dom maklerski polityka wynagrodzeń obejmuje także jego podmioty zależne oraz uwzględnia politykę wynagrodzeń stosowaną przez podmiot dominujący wobec tego domu maklerskiego.
4.
Komisja gromadzi i analizuje informacje publikowane przez domy maklerskie zgodnie z art. 51 akapit pierwszy lit. c i d rozporządzenia 2019/2033 oraz informacje dotyczące zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć, przekazywane przez domy maklerskie, w celu monitorowania tendencji i praktyk w zakresie polityki wynagrodzeń stosowanej przez domy maklerskie.
5.
Dom maklerski, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, przekazuje Komisji dane o liczbie osób określonych w ust. 1, których łączne wynagrodzenie w poprzednim roku wyniosło co najmniej równowartość w złotych 1 000 000 euro, wraz z informacjami dotyczącymi stanowisk zajmowanych przez te osoby i ich zakresu obowiązków oraz wartości głównych składników wynagrodzenia, przyznanych premii, nagród długookresowych oraz odprowadzonych składek emerytalnych.
6.
Komisja przekazuje informacje i dane, o których mowa w ust. 4 i 5, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego.
7.
Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w ust. 5, oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym roku, za który przekazywane są dane zgodnie z ust. 5.
8.
Dom maklerski, którego średnia wartość aktywów bilansowych i pozycji pozabilansowych w czteroletnim okresie bezpośrednio poprzedzającym dany rok obrotowy jest wyższa niż równowartość w złotych 100 000 000 euro, ustanawia zrównoważony pod względem płci komitet do spraw wynagrodzeń. Przepis art. 110b opracowanie i wdrażanie przez dom maklerski systemu zarządzania ryzykiem ust. 4 stosuje się odpowiednio.
8a.
Członkami komitetu do spraw wynagrodzeń mogą być jedynie członkowie rady nadzorczej domu maklerskiego. Komitet do spraw wynagrodzeń może być ustanawiany na poziomie grupy kapitałowej, do której należy dom maklerski.
8b.
Komitet do spraw wynagrodzeń wspiera zarząd domu maklerskiego w przygotowaniu rozwiązań dotyczących wynagrodzeń zgodnie z polityką wynagrodzeń, biorąc pod uwagę interes publiczny oraz długoterminowe interesy akcjonariuszy, udziałowców lub inwestorów domu maklerskiego oraz innych osób lub podmiotów posiadających interes prawny albo faktyczny w sprawach związanych z domem maklerskim. Komitet do spraw wynagrodzeń wydaje niezależne opinie na temat polityki wynagrodzeń i praktyk w zakresie wynagrodzeń związanych z zarządzaniem ryzykiem, kapitałem i płynnością.
9.
(uchylony)
10.
(uchylony)
Dom maklerski, który korzysta z finansowego wsparcia pochodzącego ze środków publicznych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2506 i 2707) lub ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 396):
1)
nie wypłaca członkom zarządu i rady nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia;
2)
w przypadku zagrożenia spełniania wymogów w zakresie funduszy własnych, określonych w przepisach prawa oraz wynikających z indywidualnych decyzji dotyczących domu maklerskiego oraz terminowego wycofania się ze wsparcia pochodzącego ze środków publicznych, ogranicza zmienne składniki wynagrodzenia osób niebędących członkami zarządu lub rady nadzorczej do odsetka zysku netto.
1.
Dom maklerski posiadający oddział lub podmiot zależny będący instytucją finansową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia 575/2013 w innym państwie członkowskim lub państwie niebędącym państwem członkowskim podaje w sprawozdaniu z działalności, o którym mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dodatkowo dane dotyczące takiego oddziału lub podmiotu zależnego, obejmujące:
1)
nazwę oddziału lub podmiotu zależnego oraz charakter działalności i lokalizację geograficzną działalności,
2)
przychody w danym roku wykazane w sprawozdaniu finansowym,
3)
liczbę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
4)
zysk lub stratę przed opodatkowaniem,
5)
podatek dochodowy,
6)
otrzymane wsparcie pochodzące ze środków publicznych
– odrębnie dla oddziałów i podmiotów zależnych posiadanych w innych państwach członkowskich i państwach niebędących państwami członkowskimi.
2.
(uchylony)
3.
Informacje, o których mowa w ust. 1, podlegają badaniu przez biegłego rewidenta.
4.
Dom maklerski ogłasza, w sposób ogólnie dostępny, opis systemu zarządzania ryzykiem oraz polityki wynagrodzeń, informację o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń, o którym mowa w art. 110v polityka wynagrodzeń domu maklerskiego ust. 8, a także informację o spełnianiu przez członków organów domu maklerskiego wymogów określonych w art. 103 zarząd domu maklerskiego ust. 1–1h.
5.
Dom maklerski prowadzący stronę internetową ogłasza na niej informacje, o których mowa w ust. 1 i 4.
6.
Komisja może, w drodze decyzji, nakazać domowi maklerskiemu lub małemu domowi maklerskiemu, o którym mowa w art. 46 ust. 2 rozporządzenia 2019/2033:
1)
ogłaszanie częściej niż raz do roku informacji, o których mowa w art. 46 rozporządzenia 2019/2033, oraz określić terminy ich ogłaszania;
2)
stosowanie wskazanego przez Komisję sposobu ogłaszania informacji innych niż zamieszczone w sprawozdaniu finansowym.
7.
Komisja może, w drodze decyzji, nakazać podmiotowi dominującemu wobec domu maklerskiego coroczne ogłaszanie, w pełnym zakresie lub przez zamieszczenie odesłań do odpowiednich dostępnych publicznie dokumentów, opisu formy prawnej tego podmiotu oraz struktury zarządzania i struktury organizacyjnej grupy firm inwestycyjnych.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe warunki i sposób szacowania przez dom maklerski oraz mały dom maklerski objęty obowiązkami, o których mowa w art. 110e oszacowanie kapitału wewnętrznego aktywów płynnych przez dom maklerski ust. 1–2, kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych oraz dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania tego kapitału i tych aktywów,
2)
szczegółowe warunki i sposób funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w domu maklerskim i małym domu maklerskim, w tym skład, szczegółowe zadania i sposób funkcjonowania komitetu do spraw ryzyka,
3)
sposób przeprowadzania oraz szczegółowy zakres badania i oceny nadzorczej,
4)
szczegółowy zakres polityki wynagrodzeń, w tym kategorie osób, dla których sporządza się i do których stosuje się politykę wynagrodzeń, a także sposób jej ustalania i dokonywania jej przeglądów oraz ocen
– mając na względzie potrzebę zapewnienia skutecznego funkcjonowania organów domu maklerskiego i małego domu maklerskiego, należytego podejścia do podejmowanego ryzyka w zakresie prowadzonej działalności, właściwego funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem, szacowania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych, realizacji celów badania i oceny nadzorczej, a także sprawnego ich przebiegu, jak również zapewnienia właściwego funkcjonowania w domu maklerskim i małym domu maklerskim polityki wynagrodzeń, w tym wyeliminowania negatywnego wpływu systemów wynagrodzeń na należyte zarządzanie ryzykiem, oraz uwzględniając rozwiązania umożliwiające Komisji monitorowanie prawidłowości stosowanych w domach maklerskich i małych domach maklerskich wewnętrznych rozwiązań w zakresie zarządzania.
1.
W przypadku naruszenia przez dom maklerski przepisów niniejszego oddziału lub rozporządzenia 2019/2033 oraz gdy zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo ich naruszenia przez dom maklerski w okresie kolejnych 12 miesięcy, Komisja może, w drodze decyzji:
1)
nakazać zmianę stosowanych rozwiązań, procedur, mechanizmów i strategii w zakresie systemu zarządzania ryzykiem oraz szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych;
2)
nakazać sporządzenie w ciągu 12 miesięcy planu przywrócenia stanu zgodnego z przepisami prawa; w decyzji tej Komisja może wskazać termin realizacji tego planu;
3)
nakazać zastosowanie szczególnych zasad polityki w zakresie wyceny aktywów lub zastosowanie szczególnego kwalifikowania aktywów w zakresie wymogów dotyczących funduszy własnych;
4)
nakazać ograniczenie zakresu prowadzonej przez dom maklerski działalności, w tym nakazać domowi maklerskiemu zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która stanowi zagrożenie dla stabilności finansowej domu maklerskiego;
5)
nakazać ograniczenie ryzyka w prowadzonej działalności, w tym ryzyka powierzenia wykonywania czynności, o którym mowa w art. 2 definicje pkt 3 rozporządzenia 2017/565;
6)
nakazać ograniczenie wysokości zmiennego składnika wynagrodzenia, jako wyznaczonego procentu przychodu netto domu maklerskiego, w przypadku gdy jego utrzymanie w tej wysokości zagraża spełnianiu wymogów adekwatności kapitałowej;
7)
nakazać domowi maklerskiemu zatrzymanie zysku netto i przeznaczenie go na zwiększenie funduszy własnych;
8)
ograniczyć wypłatę zysków lub zakazać wypłaty zysków akcjonariuszom, udziałowcom lub posiadaczom instrumentów dodatkowych zaliczonych zgodnie z przepisami części drugiej tytułu pierwszego rozdziału 3 rozporządzenia 575/2013 do kapitału dodatkowego Tier I domu maklerskiego, w przypadku gdy takie ograniczenie lub taki zakaz nie stanowi niewykonania zobowiązania przez dom maklerski;
9)
nałożyć na dom maklerski dodatkowe wymogi w zakresie płynności zgodnie z art. 110yb nałożenie na dom maklerski wymogu w zakresie dodatkowych funduszy własnych;
10)
nałożyć dodatkowe obowiązki sprawozdawcze lub zwiększyć częstotliwość sprawozdawczości w stosunku do obowiązków określonych w przepisach rozporządzenia 2019/2033, w tym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej adekwatności kapitałowej i płynności, gdy jest to niezbędne do celów sprawowanego nadzoru i nie prowadzi do przekazywania danych tożsamych z danymi przekazywanymi na podstawie przepisów tego rozporządzenia;
11)
nakazać ograniczenie ryzyka, na jakie jest narażone bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych domu maklerskiego;
12)
nakazać dostosowanie funduszy własnych i aktywów płynnych w przypadku istotnych zmian w działalności domu maklerskiego.
2.
(uchylony)
3.
W przypadku gdy z badania i oceny nadzorczej lub weryfikacji, o której mowa w art. 110u weryfikacja wypełniania przez dom maklerski warunków stosowania metod obliczania funduszy własnych, wynika, że:
1)
dom maklerski jest narażony na istotne ryzyko lub stwarza istotne ryzyko, które nie zostało pokryte w całości lub zostało pokryte w niewystarczającym stopniu wymogiem w zakresie funduszy własnych, w szczególności wymogiem opartym o współczynnik K, o którym mowa w części trzeciej lub czwartej rozporządzenia 2019/2033, lub
2)
dom maklerski nie spełnia wymogów określonych w art. 110b opracowanie i wdrażanie przez dom maklerski systemu zarządzania ryzykiem, art. 110c zadania zarządu i rady nadzorczej domu maklerskiego lub art. 110e oszacowanie kapitału wewnętrznego aktywów płynnych przez dom maklerski, a zastosowanie innych środków nadzorczych może nie zapewnić we właściwym stopniu i czasie przestrzegania wymogów określonych w przepisach niniejszego oddziału i rozporządzenia 2019/2033, lub
3)
korekty ostrożnej wyceny portfela handlowego są niewystarczające, aby umożliwić domowi maklerskiemu, w normalnych warunkach rynkowych, sprzedaż lub zabezpieczenie w krótkim czasie jego pozycji w instrumentach finansowych bez ponoszenia znaczących strat, lub
4)
niespełnienie wymogów dotyczących uzyskania zezwolenia na stosowanie modeli wewnętrznych, o których mowa w art. 22 rozporządzenia 2019/2033, może doprowadzić do nieadekwatnych poziomów kapitału, lub
5)
dom maklerski systematycznie uchyla się od osiągnięcia lub utrzymywania odpowiedniego poziomu i odpowiedniej struktury funduszy własnych, niezbędnych do spełnienia zaleceń w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 110ya wydanie domowi maklerskiemu zalecenia utrzymywania funduszy własnych na poziomie uznanym za adekwatny
‒ Komisja może, w drodze decyzji, nakazać domowi maklerskiemu utrzymywanie funduszy własnych przewyższających wymogi określone w art. 11 rozporządzenia 2019/2033.
3a.
(uchylony)
3b.
(uchylony)
3c.
(uchylony)
3d.
(uchylony)
3e.
(uchylony)
3f.
(uchylony)
3g.
(uchylony)
3h.
(uchylony)
3i.
(uchylony)
3j.
(uchylony)
3k.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
6.
Wymogi w zakresie funduszy własnych są niewystarczające do pokrycia ryzyk, o których mowa w ust. 3 pkt 1, w przypadku gdy poziom, rodzaj i struktura kapitału wewnętrznego, które Komisja uznała za adekwatne na podstawie badania i oceny nadzorczej w zakresie szacowania dokonanego przez dom maklerski zgodnie z art. 110e oszacowanie kapitału wewnętrznego aktywów płynnych przez dom maklerski, są wyższe niż wymóg w zakresie funduszy własnych domu maklerskiego określony w części trzeciej lub czwartej rozporządzenia 2019/2033. Kapitał wewnętrzny uznany przez Komisję za adekwatny może obejmować ryzyka wyłączone z zakresu wymogu w zakresie funduszy własnych określonego w części trzeciej lub czwartej rozporządzenia 2019/2033.
7.
Komisja nakazuje domowi maklerskiemu spełnianie wymogu w zakresie dodatkowych funduszy własnych, o którym mowa w ust. 3, w wysokości określonej jako różnica między kapitałem uznanym przez Komisję za adekwatny a wymogiem w zakresie funduszy własnych określonym w części trzeciej lub czwartej rozporządzenia 2019/2033.
8.
Komisja, nakazując domowi maklerskiemu spełnianie wymogu w zakresie dodatkowych funduszy własnych, o którym mowa w ust. 3, określa, że:
1)
co najmniej 75% wymogu w zakresie dodatkowych funduszy własnych stanowi kapitał Tier I, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia 2019/2033;
2)
co najmniej 75% kapitału Tier I, o którym mowa w pkt 1, składa się z kapitału podstawowego Tier I, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia 2019/2033;
3)
kapitał, o którym mowa w pkt 1 i 2, nie może być wykorzystywany w celu spełnienia wymogów w zakresie funduszy własnych, określonych w art. 11 ust. 1 lit. a, b lub c rozporządzenia 2019/2033.
9.
Komisja, na podstawie oceny indywidualnych przypadków, jeżeli uzna to za uzasadnione, może, w drodze decyzji, nałożyć wymóg w zakresie dodatkowych funduszy własnych zgodnie z ust. 3 i 6–8 na mały dom maklerski.
10.
Komisja informuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny o nałożeniu wymogów w zakresie dodatkowych funduszy własnych zgodnie z ust. 3 na dom maklerski, o którym mowa w art. 98 wysokość kapitału założycielskiego domu maklerskiego ust. 3.
1.
Komisja może zalecić domowi maklerskiemu utrzymywanie funduszy własnych na poziomie, który Komisja uznaje za adekwatny dla kapitału wewnętrznego domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110e oszacowanie kapitału wewnętrznego aktywów płynnych przez dom maklerski. Ustalona w ten sposób wysokość funduszy własnych może przewyższać wymogi określone w części trzeciej rozporządzenia 2019/2033 oraz wymogi w zakresie dodatkowych funduszy własnych nałożone zgodnie z art. 110y uprawnienia Komisji w przypadku naruszenia przez dom maklerski przepisów prawa ust. 3. W zaleceniu Komisja określa termin zwiększenia funduszy własnych domu maklerskiego.
2.
Komisja, wydając zalecenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia zasady proporcjonalności oraz wielkość, znaczenie systemowe, charakter, skalę i złożoność działalności domu maklerskiego oraz bierze pod uwagę konieczność zapewnienia, aby cykliczne wahania koniunktury gospodarczej nie prowadziły do naruszenia przez dom maklerski wymogów w zakresie funduszy własnych, w tym dodatkowych funduszy własnych, o których mowa w art. 110y uprawnienia Komisji w przypadku naruszenia przez dom maklerski przepisów prawa ust. 3, lub nie zagrażały zdolności domu maklerskiego do likwidacji i zaprzestania działalności w uporządkowany sposób.
3.
W przypadku gdy z badania i oceny nadzorczej lub weryfikacji, o której mowa w art. 110u weryfikacja wypełniania przez dom maklerski warunków stosowania metod obliczania funduszy własnych, wynika że wysokość funduszy własnych zalecona przez Komisję zgodnie z ust. 1 nie jest wystarczająca, Komisja może zalecić domowi maklerskiemu utrzymywanie innego poziomu funduszy własnych, wskazując termin na dostosowanie ich wysokości przez dom maklerski.
4.
Komisja informuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny o wydaniu domowi maklerskiemu, o którym mowa w art. 98 wysokość kapitału założycielskiego domu maklerskiego ust. 3, zaleceń określonych w ust. 1 i 3.
1.
Komisja może nałożyć wymogi, o których mowa w art. 110y uprawnienia Komisji w przypadku naruszenia przez dom maklerski przepisów prawa ust. 1 pkt 9, jeżeli na podstawie badania i oceny nadzorczej lub weryfikacji, o której mowa w art. 110u weryfikacja wypełniania przez dom maklerski warunków stosowania metod obliczania funduszy własnych, stwierdzi, że dom maklerski albo mały dom maklerski, nieposiadający zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia 2019/2033:
1)
jest narażony na istotne ryzyko płynności niepokryte w całości lub pokryte w niewystarczającym stopniu wymogiem płynności określonym w części piątej rozporządzenia 2019/2033 lub
2)
nie spełnia wymogów określonych w art. 110b opracowanie i wdrażanie przez dom maklerski systemu zarządzania ryzykiem, art. 110c zadania zarządu i rady nadzorczej domu maklerskiego lub art. 110e oszacowanie kapitału wewnętrznego aktywów płynnych przez dom maklerski, a zastosowanie innych środków nadzorczych może nie zapewnić we właściwym stopniu i czasie przestrzegania wymogów płynności, o których mowa w przepisach niniejszego oddziału i rozporządzenia 2019/2033.
2.
Wymogi płynności są niewystarczające do pokrycia ryzyka, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy poziomy i rodzaje aktywów płynnych, które Komisja uznała za adekwatne na podstawie badania i oceny nadzorczej w zakresie szacowania dokonanego przez dom maklerski zgodnie z art. 110e oszacowanie kapitału wewnętrznego aktywów płynnych przez dom maklerski, są wyższe niż wymóg płynności określony w części piątej rozporządzenia 2019/2033.
3.
Komisja określa dodatkowe wymogi w zakresie płynności, o których mowa w art. 110y uprawnienia Komisji w przypadku naruszenia przez dom maklerski przepisów prawa ust. 1 pkt 9, jako różnicę między poziomem aktywów płynnych, które uznała za adekwatne na podstawie badania i oceny nadzorczej, o którym mowa w ust. 2, a wymogiem płynności określonym w części piątej rozporządzenia 2019/2033. Dom maklerski spełnia dodatkowe wymogi w zakresie płynności przez utrzymywanie aktywów płynnych, o których mowa w art. 43 ust. 1 rozporządzenia 2019/2033, w odpowiedniej wysokości.
1.
Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel mogą żądać przekazywania, jednorazowo lub okresowo, informacji dotyczących spełniania obowiązków określonych w przepisach niniejszego oddziału lub rozporządzenia 2019/2033, jeżeli są one niezbędne do wykonywania nadzoru, od:
1)
domu maklerskiego;
2)
inwestycyjnej spółki holdingowej, finansowej spółki holdingowej, finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej lub holdingu mieszanego, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, osób wchodzących w skład organów tych podmiotów lub pozostających z tymi podmiotami w stosunku pracy;
4)
przedsiębiorców, którym podmioty wymienione w pkt 1 i 2 zleciły wykonywanie swoich czynności.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez Komisję.
3.
Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela osoby uprawnione do reprezentowania domu maklerskiego lub wchodzące w skład jego organów albo pozostające z domem maklerskim w stosunku pracy sporządzają i przekazują, na koszt domu maklerskiego:
1)
dodatkowe informacje sprawozdawcze, niezwłocznie lub okresowo, w tym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej sytuacji kapitałowej lub poziomu płynności;
2)
inne informacje niezbędne do wykonywania nadzoru w zakresie określonym w przepisach niniejszego oddziału lub rozporządzenia 2019/2033.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji, może określić, w drodze rozporządzenia, ekspozycje podlegające wyłączeniu z zakresu stosowania przepisów art. 37 rozporządzenia 2019/2033, mając na uwadze spełnienie warunków określonych w art. 41 ust. 2 tego rozporządzenia.
W przypadku domu maklerskiego, który świadczy usługę prowadzenia rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 3281 rejestr akcjonariuszy § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, wartości akcji zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy nie wlicza się do wartości aktywów zabezpieczonych i objętych administrowaniem, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia 2019/2033.
1.
Wartość procentowa, o której mowa w art. 478 ust. 1 rozporządzenia 575/2013, dla domu maklerskiego wynosi 100%.
2.
Wartość procentowa, o której mowa w art. 479 ust. 3 rozporządzenia 575/2013, dla domu maklerskiego wynosi 0%.
3.
Współczynnik, o którym mowa w art. 480 ust. 2 rozporządzenia 575/2013, dla domu maklerskiego wynosi 1.
4.
Wartość procentowa, o której mowa w art. 486 ust. 5 rozporządzenia 575/2013, dla domu maklerskiego wynosi:
1)
40% – do dnia 31 grudnia 2015 r.;
2)
20% – od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
3)
0% – od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Oddział 2b. Postępowanie naprawcze

1.
W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej stabilności finansowej lub powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności lub utraty płynności domu maklerskiego na poziomie jednostkowym lub skonsolidowanym dom maklerski niezwłocznie zawiadamia o tym Komisję oraz przedstawia jej program postępowania naprawczego.
2.
Za realizację programu postępowania naprawczego przez dom maklerski odpowiada zarząd domu maklerskiego.
3.
Program postępowania naprawczego uwzględnia wielkość domu maklerskiego, a także skalę i stopień złożoności jego działalności.
4.
Program postępowania naprawczego obejmuje w szczególności:
1)
wskazanie sposobu przywrócenia stabilności finansowej, wypłacalności lub płynności;
2)
założenia do programu i wskazanie istotnych etapów jego realizacji;
3)
wskazanie zagrożeń dla realizacji programu i sposobu ich eliminacji.
5.
Komisja może wyznaczyć domowi maklerskiemu termin na opracowanie programu postępowania naprawczego, o którym mowa w ust. 1, oraz zalecić jego uzupełnienie lub ponowne opracowanie.
6.
W razie zaniechania działań określonych w ust. 1 lub 5 Komisja może, w drodze decyzji, nakazać domowi maklerskiemu wszczęcie postępowania naprawczego.
7.
W okresie realizacji przez dom maklerski programu postępowania naprawczego zysk osiągany przez dom maklerski jest przeznaczany w pierwszej kolejności na pokrycie strat, a następnie na zwiększenie funduszy własnych.
1.
Jeżeli program postępowania naprawczego nie jest wystarczający lub jego realizacja nie jest należyta, Komisja może:
1)
wystąpić do zarządu domu maklerskiego z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników w celu rozpatrzenia sytuacji domu maklerskiego, powzięcia decyzji o pokryciu straty bilansowej oraz podjęcia innych uchwał, w tym zwiększenia, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, funduszy własnych;
2)
nakazać obniżenie lub wstrzymanie wypłaty niektórych zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w domu maklerskim, w tym przypadających za czas zajmowania stanowiska kierowniczego w domu maklerskim, nie dłużej niż za ostatnie 3 lata.
2.
Zarząd domu maklerskiego powinien zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie albo zgromadzenie wspólników w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji Komisji w przedmiocie żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. Komisja może zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie albo zgromadzenie wspólników, jeżeli zarząd domu maklerskiego nie zwołał tego zgromadzenia w tym terminie. Koszty zwołania i odbycia walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników obciążają dom maklerski.
3.
Przerwy w walnym zgromadzeniu albo w zgromadzeniu wspólników nie mogą trwać łącznie dłużej niż 14 dni.
1.
Komisja może wydać decyzję o ustanowieniu kuratora nadzorującego wykonanie programu postępowania naprawczego przez dom maklerski, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania naprawczego.
2.
Kuratorowi przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach organów domu maklerskiego oraz prawo żądania informacji niezbędnych do wykonywania jego funkcji. Organy z odpowiednim wyprzedzeniem informują kuratora o posiedzeniach organów.
3.
Organy domu maklerskiego niezwłocznie informują kuratora o powziętych uchwałach i decyzjach.
4.
Kuratorowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec uchwał i decyzji zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej domu maklerskiego. Oświadczenie o zamiarze wniesienia sprzeciwu zgłoszone na posiedzeniu rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub zarządu wstrzymuje wykonanie uchwały lub decyzji.
5.
Sprzeciw, o którym mowa w ust. 4, kurator wnosi do sądu właściwego w sprawach gospodarczych w terminie 14 dni od daty powzięcia uchwały lub decyzji zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.
6.
W przypadku braku wniesienia sprzeciwu do sądu w terminie, o którym mowa w ust. 5, lub w przypadku oświadczenia kuratora, że nie będzie zgłaszał sprzeciwu, uchwała lub decyzja, o której mowa w ust. 4, podlega wykonaniu.
7.
Kurator może zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników, które naruszają interes domu maklerskiego, zgodnie z art. 249 zaskarżanie uchwał wspólników spółki z o.o. § 1 i art. 422 zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
8.
Od decyzji o ustanowieniu kuratora dom maklerski może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji. Przepisu art. 127 odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej „Kodeksem postępowania administracyjnego”, nie stosuje się.
9.
Funkcję kuratora może pełnić osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji i zasad działalności domu maklerskiego. Kuratorem może być również osoba prawna.
10.
Komisja może żądać od kuratora wyjaśnień i informacji związanych z pełnieniem funkcji.
11.
Kurator niezwłocznie zawiadamia Komisję o wszelkich zagrożeniach prawidłowej i terminowej realizacji programu postępowania naprawczego.
12.
Kurator składa Komisji kwartalne sprawozdania ze swojej działalności zawierające ocenę realizacji przez zarząd domu maklerskiego programu postępowania naprawczego.
13.
Wynagrodzenie kuratora ustala Komisja, z tym że nie może ono być wyższe niż wynagrodzenie prezesa domu maklerskiego, w którym ustanowiono kuratora. W przypadku domu maklerskiego działającego w formie spółki osobowej wynagrodzenie kuratora nie może przekraczać dziesięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Koszty związane z pełnieniem funkcji kuratora obciążają dom maklerski.
14.
Komisja może odwołać kuratora nadzorującego wykonywanie programu postępowania naprawczego przez dom maklerski w przypadku jego rezygnacji, niewłaściwego pełnienia funkcji lub innych względów uniemożliwiających mu należyte pełnienie tej funkcji.
15.
Osobie fizycznej pełniącej funkcję kuratora przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wysokości 26 dni na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240) w terminach uzgodnionych z Komisją.
16.
Okres pełnienia funkcji kuratora jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do osób tych mają zastosowanie przepisy o ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, o ile osoby te nie są objęte tymi ubezpieczeniami z innych tytułów.
1.
Jeżeli dom maklerski nie przekaże programu postępowania naprawczego zgodnie z art. 110zc program postępowania naprawczego ust. 1 albo gdy realizacja tego programu okaże się nieskuteczna, Komisja może podjąć decyzję o ustanowieniu zarządu komisarycznego na czas realizacji programu postępowania naprawczego. W decyzji o ustanowieniu zarządu komisarycznego Komisja określa jego zadania.
2.
Ustanowienie zarządu komisarycznego nie wpływa na organizację i sposób działania domu maklerskiego.
3.
Na zarząd komisaryczny przechodzi prawo prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania, w szczególności zarząd komisaryczny może zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników, które naruszają interes domu maklerskiego, zgodnie z art. 249 zaskarżanie uchwał wspólników spółki z o.o. § 1 i art. 422 zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Z dniem ustanowienia zarządu komisarycznego rada nadzorcza lub komisja rewizyjna zostają zawieszone, mandaty członków zarządu domu maklerskiego, a także prokury i pełnomocnictwa wygasają. Na czas trwania zarządu komisarycznego kompetencje innych organów domu maklerskiego zostają zawieszone.
4.
Zarząd komisaryczny może dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych domu maklerskiego i sporządzić sprawozdanie finansowe domu maklerskiego na dzień wyznaczony przez Komisję oraz podjąć uchwałę o pokryciu straty za okres kończący się w tym dniu oraz straty za lata ubiegłe.
5.
Zarząd komisaryczny wykonuje również zadania określone w decyzji o jego ustanowieniu.
6.
Od decyzji, o której mowa w ust. 1, rada nadzorcza, komisja rewizyjna albo wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji. Przepisu art. 127 odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
7.
Zarząd komisaryczny opracowuje i uzgadnia z Komisją program postępowania naprawczego, kieruje jego realizacją oraz nie rzadziej niż co 3 miesiące informuje Komisję, radę nadzorczą lub komisję rewizyjną o wynikach realizacji programu.
8.
Ustanowienie zarządu komisarycznego podlega zgłoszeniu do rejestru właściwego dla domu maklerskiego.
9.
Wniosek o wpis do rejestru zarządu komisarycznego, wykreślenia członków zarządu i prokurentów oraz zawieszenia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej składa zarząd komisaryczny w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji o jego ustanowieniu. Do uiszczenia opłaty sądowej od wniosku oraz opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest obowiązany dom maklerski.
10.
Komisja może żądać od zarządu komisarycznego wyjaśnień i informacji związanych z wykonywaniem jego zadań.
1.
Członkowi zarządu komisarycznego, w przypadku złożenia wniosku zgodnie z art. 174 udzielanie urlopu bezpłatnego § 1 Kodeksu pracy, udziela się urlopu bezpłatnego na okres pełnienia tej funkcji.
2.
Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3.
Wynagrodzenie członków zarządu komisarycznego ustala Komisja, z tym że nie może ono być wyższe niż wynagrodzenie członków dotychczasowego zarządu. W przypadku domu maklerskiego działającego w formie spółki osobowej wynagrodzenie członków zarządu komisarycznego nie może przekraczać dziesięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Koszty działalności zarządu komisarycznego obciążają dom maklerski.
W przypadku domu maklerskiego działającego w formie spółki osobowej przepisy niniejszego oddziału dotyczące organów mają zastosowanie do komplementariuszy lub wspólników, którym przysługuje prawo prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
Przepisów niniejszego oddziału nie stosuje się do domów maklerskich, o których mowa w art. 110zi objaśnienie pojęć oddziału ust. 1 pkt 4, oraz domów maklerskich stosujących rozporządzenie 575/2013, z zastrzeżeniem art. 110zza decyzja o ustanowieniu kuratora albo zarządu komisarycznego ust. 4 i 5.

Oddział 2c. Plany naprawy i zasady wczesnej interwencji dla niektórych domów maklerskich

1.
Ilekroć w niniejszym oddziale jest mowa o:
1)
(uchylony)
2)
(uchylony)
3)
(uchylony)
4)
domu maklerskim – rozumie się przez to dom maklerski, o którym mowa w art. 98 wysokość kapitału założycielskiego domu maklerskiego ust. 3, który nie jest domem maklerskim stosującym rozporządzenie 575/2013;
5)
(uchylony)
6)
finansowej spółce holdingowej o działalności mieszanej – rozumie się przez to finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia 2019/2033;
7)
funkcji krytycznej – rozumie się przez to funkcję krytyczną, o której mowa w art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;
8)
głównej linii biznesowej – rozumie się przez to linię biznesową wraz z powiązanymi usługami, która stanowi dla domu maklerskiego lub grupy firm inwestycyjnych, w której skład wchodzi dom maklerski, istotne źródło przychodów lub zysku;
9)
(uchylony)
9a)
grupie firm inwestycyjnych – rozumie się przez to grupę firm inwestycyjnych, o której mowa w art. 110a objaśnienie pojęć oddziału ust. 1 pkt 6aa;
10)
holdingu mieszanym – rozumie się przez to holding mieszany, o którym mowa w art. 110a objaśnienie pojęć oddziału ust. 1 pkt 6c;
11)
instytucji – rozumie się przez to dom maklerski lub firmę inwestycyjną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 2019/2033, z siedzibą w innym państwie członkowskim, która jest objęta wymogiem dotyczącym kapitału założycielskiego w wysokości 750 000 euro;
12)
instytucji finansowej – rozumie się przez to instytucję finansową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia 2019/2033;
13)
instytucji kredytowej – rozumie się przez to instytucję kredytową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia 2019/2033;
13a)
inwestycyjnej spółce holdingowej – rozumie się przez to inwestycyjną spółkę holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia 2019/2033;
14)
(uchylony)
14a)
nadzorze na zasadzie skonsolidowanej – rozumie się przez to nadzór nad grupą firm inwestycyjnych na zasadzie skonsolidowanej, o którym mowa w art. 110g nadzór na domem maklerskim będącym unijną dominującą firmą inwestycyjną;
15)
nadzwyczajnym publicznym wsparciu finansowym – rozumie się przez to pomoc państwa w rozumieniu art. 107 zawiadomienie o zamiarze zbycia akcji lub prawa z akcji domu maklerskiego ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub inne publiczne wsparcie finansowe na poziomie ponadnarodowym, które, jeżeli jest udzielane na poziomie krajowym, stanowi pomoc państwa udzielaną w celu utrzymania lub przywrócenia rentowności, płynności bądź wypłacalności domu maklerskiego lub grupy firm inwestycyjnych, której częścią jest dom maklerski, w tym działania, o których mowa w ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej;
16)
podmiocie dominującym – rozumie się przez to podmiot dominujący, o którym mowa w art. 110a objaśnienie pojęć oddziału ust. 1 pkt 10;
17)
podmiocie powiązanym – rozumie się przez to podmiot wchodzący w skład grupy firm inwestycyjnych;
18)
podmiocie zależnym – rozumie się przez to jednostkę zależną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia 2019/2033;
19)
standardowym postępowaniu upadłościowym – rozumie się przez to postępowanie upadłościowe prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe lub zagraniczne postępowanie upadłościowe, o którym mowa w art. 379 katalog pojęć z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego pkt 1 tej ustawy;
20)
(uchylony)
21)
(uchylony)
22)
unijnej dominującej finansowej spółce holdingowej o działalności mieszanej – rozumie się przez to unijną dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 58 rozporządzenia 2019/2033;
22a)
unijnej dominującej firmie inwestycyjnej – rozumie się przez to unijną dominującą firmę inwestycyjną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia 2019/2033;
22b)
unijnej dominującej inwestycyjnej spółce holdingowej – rozumie się przez to unijną dominującą inwestycyjną spółkę holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 57 rozporządzenia 2019/2033;
23)
(uchylony)
24)
unijnej jednostce dominującej – rozumie się przez to unijną dominującą firmę inwestycyjną, unijną dominującą inwestycyjną spółkę holdingową lub unijną dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej.
2.
(uchylony)
1.
Dom maklerski, który nie jest objęty grupowym planem naprawy na podstawie niniejszej ustawy, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe albo na podstawie przepisów prawa innego państwa członkowskiego, w tym przepisów wskazujących Europejski Bank Centralny jako właściwy w zakresie grupowych planów naprawy dla instytucji kredytowych, zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzającym Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, str. 63), oraz dom maklerski, który nie ma obowiązku posiadania grupowego planu naprawy, są obowiązane posiadać plan naprawy. Plan naprawy stanowi element systemu zarządzania, o którym mowa w art. 110c zadania zarządu i rady nadzorczej domu maklerskiego ust. 1. Dom maklerski uwzględnia w planie naprawy podmioty działające w tej samej grupie firm inwestycyjnych.
2.
Komisja, w przypadku gdy jest to niezbędne do zapewnienia stabilności rynku finansowego, może, w drodze decyzji, nakazać sporządzenie planu naprawy domowi maklerskiemu, który zgodnie z ust. 1 nie ma takiego obowiązku. W decyzji Komisja określa termin przedstawienia planu naprawy przez dom maklerski. Do postępowania w sprawie zatwierdzenia planu naprawy stosuje się przepisy art. 110zk zatwierdzenie planu naprawy domu maklerskiego ust. 2, 3 i 5–11.
3.
Plan naprawy obejmuje:
1)
streszczenie głównych elementów planu naprawy;
2)
opis istotnych zmian w domu maklerskim, które nastąpiły od dnia przedstawienia planu naprawy albo ostatniej aktualizacji planu naprawy;
3)
opis polityki informacyjnej domu maklerskiego w związku z potencjalnymi negatywnymi reakcjami rynku finansowego na pogarszającą się sytuację domu maklerskiego;
4)
działania dotyczące kapitału i płynności domu maklerskiego konieczne w celu poprawy jego sytuacji finansowej;
5)
prognozowany harmonogram działań podejmowanych w celu realizacji istotnych elementów planu naprawy;
6)
szczegółowy opis okoliczności zagrażających skutecznej i terminowej realizacji planu naprawy, obejmujący analizę wpływu działań przewidzianych w planie naprawy na podmioty prowadzące działalność w tej samej grupie firm inwestycyjnych co dom maklerski oraz na klientów i inne strony umów zawartych z domem maklerskim;
7)
funkcje krytyczne występujące w domu maklerskim;
8)
procedury ustalenia wartości i oceny zbywalności głównych linii biznesowych i aktywów domu maklerskiego;
9)
powiązania procesu przygotowania planu naprawy z systemem zarządzania domem maklerskim oraz zasad zatwierdzania planu naprawy i ustalania osób odpowiedzialnych za jego przygotowanie i wdrożenie;
10)
czynności, które należy podjąć w celu utrzymania odpowiedniego poziomu funduszy własnych domu maklerskiego lub przywrócenia poziomu funduszy własnych do wysokości wymaganej zgodnie z art. 110e oszacowanie kapitału wewnętrznego aktywów płynnych przez dom maklerski lub art. 110y uprawnienia Komisji w przypadku naruszenia przez dom maklerski przepisów prawa ust. 3 oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia 2019/2033;
11)
działania służące zapewnieniu możliwości kontynuowania działalności i terminowego wywiązywania się z wymagalnych zobowiązań, ukierunkowane zwłaszcza na zapewnienie dostępu do rezerwowych źródeł finansowania, w tym do potencjalnych źródeł płynności, a także oceny dostępnych zabezpieczeń oraz oceny możliwości udzielenia wsparcia finansowego pomiędzy podmiotami powiązanymi i przenoszenia płynności pomiędzy liniami biznesowymi;
12)
(uchylony)
13)
środki dotyczące restrukturyzacji zobowiązań domu maklerskiego;
14)
środki dotyczące restrukturyzacji linii biznesowych domu maklerskiego;
15)
porozumienia, umowy i inne działania mające na celu utrzymanie ciągłości dostępu domu maklerskiego do infrastruktury rynków finansowych;
16)
porozumienia, umowy i inne działania mające na celu utrzymanie ciągłości działania domu maklerskiego;
17)
opis działań przygotowawczych mających na celu umożliwienie zbycia przez dom maklerski aktywów lub linii biznesowych w terminie zapewniającym przywrócenie stabilności finansowej domu maklerskiego;
18)
inne działania lub strategie zarządcze służące przywróceniu stabilności finansowej domu maklerskiego oraz prognozowane skutki finansowe takich działań lub strategii;
19)
działania, jakie dom maklerski podjął lub planuje podjąć w celu umożliwienia wdrożenia planu naprawy, w tym niezbędne do terminowego dokapitalizowania domu maklerskiego;
20)
poziomy wskaźników, o których mowa w art. 110zo poziomy wskaźników w planach naprawy uprawniające do podjęcia przez dom maklerski określonych działań ust. 1, po osiągnięciu których mogą być podjęte działania określone w planie naprawy;
21)
działania, jakie może podjąć dom maklerski, jeżeli zostaną spełnione przesłanki wczesnej interwencji, o których mowa w art. 110zz środki wczesnej interwencji.
4.
Plan naprawy spełnia następujące warunki:
1)
przewidziane planem naprawy działania przyczynią się do przywrócenia lub utrzymania dobrej kondycji finansowej i rentowności domu maklerskiego lub grupy firm inwestycyjnych;
2)
przewidziane planem naprawy działania mogą być efektywnie i szybko wdrożone bez negatywnych skutków dla systemu finansowego, w szczególności bez spowodowania konieczności wdrażania planów naprawy przez inne instytucje lub instytucje kredytowe w tym samym czasie;
3)
struktura kapitałowa i struktura finansowania domu maklerskiego wskazane w planie naprawy są dostosowane do poziomu złożoności struktury organizacyjnej i profilu ryzyka domu maklerskiego.
5.
Plan naprawy nie może zakładać uzyskania nadzwyczajnego publicznego wsparcia finansowego.
6.
Plan naprawy podlega zatwierdzeniu przez zarząd domu maklerskiego.
7.
Dom maklerski aktualizuje plan naprawy co najmniej raz w roku oraz po istotnej zmianie struktury organizacyjnej lub prawnej, sytuacji finansowej lub po wystąpieniu innego zdarzenia wpływającego na przyjęte w planie założenia i wykonanie planu naprawy. Komisja może zalecić domowi maklerskiemu częstszą aktualizację planu naprawy.
1.
Dom maklerski przedstawia Komisji plan naprawy w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.
2.
Komisja zatwierdza plan naprawy w drodze decyzji w terminie 6 miesięcy od dnia jego otrzymania.
3.
Aktualizacja planu naprawy, o której mowa w art. 110zj plan naprawy domu maklerskiego ust. 7, wymaga zatwierdzenia przez Komisję. Przepisy ust. 2 i 5–10 stosuje się odpowiednio.
4.
(uchylony)
5.
Komisja przekazuje plan naprawy Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, który w przypadku zidentyfikowania w planie naprawy działań, które mogą mieć negatywny wpływ na skuteczność restrukturyzacji i likwidacji domu maklerskiego, niezwłocznie informację o tym przekazuje Komisji.
6.
Jeżeli plan naprawy nie spełnia wymagań określonych w art. 110zj plan naprawy domu maklerskiego lub występują inne istotne okoliczności zagrażające jego wdrożeniu, Komisja wzywa dom maklerski do uzupełnienia lub zmiany planu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania. Terminu tego nie wlicza się do terminu, o którym mowa w ust. 2. Na wniosek domu maklerskiego Komisja może przedłużyć ten termin o miesiąc.
7.
W przypadku gdy zmieniony lub uzupełniony plan naprawy nadal nie spełnia wymagań określonych w art. 110zj plan naprawy domu maklerskiego lub występują inne istotne okoliczności zagrażające jego wdrożeniu, Komisja, w drodze decyzji, odmawia zatwierdzenia planu naprawy, oraz wzywa dom maklerski do przedstawienia nowego planu naprawy.
8.
W decyzji, o której mowa w ust. 7, Komisja może wskazać termin, do którego dom maklerski powinien przedstawić nowy plan naprawy, oraz obszary działalności domu maklerskiego, które w ocenie Komisji wymagają uwzględnienia w planie naprawy.
9.
Komisja zatwierdza nowy plan naprawy, o którym mowa w ust. 7, w terminie 6 miesięcy od dnia jego otrzymania.
10.
W przypadku gdy nowy plan naprawy, o którym mowa w ust. 7, nie spełnia wymagań określonych w art. 110zj plan naprawy domu maklerskiego lub występują inne istotne okoliczności zagrażające jego wdrożeniu, Komisja zaleca domowi maklerskiemu wskazanie zmian w działalności domu maklerskiego niezbędnych w celu spełnienia wymagań, o których mowa w art. 110zj plan naprawy domu maklerskiego, lub w celu usunięcia innych istotnych okoliczności zagrażających wdrożeniu planu naprawy, wyznaczając odpowiedni termin na przedstawienie tych zmian. Jeżeli nowy plan naprawy nie spełnia wymagań określonych w art. 110zj plan naprawy domu maklerskiego lub występują inne istotne okoliczności zagrażające jego wdrożeniu, a dom maklerski nie wskaże zmian w działalności lub Komisja uzna je za niewystarczające, Komisja, w drodze decyzji, odmawia zatwierdzenia nowego planu naprawy oraz nakazuje wprowadzenie niezbędnych zmian w działalności domu maklerskiego.
11.
W decyzji, o której mowa w ust. 10, Komisja może określić termin wprowadzenia zmian w działalności domu maklerskiego oraz w szczególności nakazać domowi maklerskiemu:
1)
zmianę profilu ryzyka, w tym ryzyka utraty płynności;
2)
podjęcie działań w celu zapewnienia możliwości terminowego dokapitalizowania domu maklerskiego;
3)
dokonanie przeglądu strategii i struktury organizacyjnej domu maklerskiego;
4)
wprowadzenie zmian w strategii finansowania, które obniżą poziom ryzyka związany z działalnością domu maklerskiego w zakresie głównych linii biznesowych i funkcji krytycznych;
5)
wprowadzenie zmian w systemie zarządzania ryzykiem w domu maklerskim, o którym mowa w art. 110b opracowanie i wdrażanie przez dom maklerski systemu zarządzania ryzykiem ust. 1.
12.
Zatwierdzony plan naprawy Komisja przekazuje Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 2.
1.
Dom maklerski będący unijną dominującą firmą inwestycyjną albo unijna dominująca inwestycyjna spółka holdingowa oraz unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej, nad którymi Komisja sprawuje nadzór na zasadzie skonsolidowanej, są obowiązane posiadać grupowe plany naprawy. Grupowy plan naprawy może określać działania, które powinny zostać podjęte przez ten dom maklerski, tę unijną dominującą inwestycyjną spółkę holdingową oraz tę unijną dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, jak również poszczególne podmioty zależne.
2.
Celem grupowego planu naprawy jest poprawa sytuacji finansowej grupy firm inwestycyjnych lub podmiotów powiązanych będących instytucjami, z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji finansowej innych podmiotów powiązanych. Grupowy plan naprawy zapewnia koordynację działań w odniesieniu do unijnej jednostki dominującej i podmiotów zależnych.
3.
Do grupowego planu naprawy przepisy art. 110zj plan naprawy domu maklerskiego ust. 3–6 i art. 110zk zatwierdzenie planu naprawy domu maklerskiego ust. 5 i 12 stosuje się odpowiednio. Grupowy plan naprawy może uwzględniać umowy, o których mowa w art. 110zr podmioty uprawnione do zawierania umów dotyczących udzielenia wsparcia finansowego ust. 1. Grupowy plan naprawy określa informacje, o których mowa w art. 110zj plan naprawy domu maklerskiego ust. 3, w odniesieniu do grupy firm inwestycyjnych, domu maklerskiego oraz poszczególnych podmiotów zależnych.
4.
Grupowy plan naprawy podlega zatwierdzeniu przez organ zarządzający podmiotu obowiązanego do jego sporządzenia.
1.
Dom maklerski będący unijną dominującą firmą inwestycyjną albo unijna dominująca inwestycyjna spółka holdingowa oraz unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej, o których mowa w art. 110zl grupowy plan naprawy ust. 1, są obowiązane przedstawić grupowy plan naprawy w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym uzyskały status odpowiednio domu maklerskiego będącego unijną dominującą firmą inwestycyjną, unijnej dominującej inwestycyjnej spółki holdingowej albo unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej. Do grupowego planu naprawy przepisy art. 110zk zatwierdzenie planu naprawy domu maklerskiego stosuje się odpowiednio.
2.
Grupowy plan naprawy Komisja przekazuje:
1)
właściwym organom nadzoru dla podmiotów zależnych w grupie firm inwestycyjnych;
2)
(uchylony)
3)
Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;
4)
organom do spraw przymusowej restrukturyzacji właściwym dla podmiotów zależnych.
3.
Komisja dąży do osiągnięcia porozumienia z właściwymi organami nadzoru dla podmiotów zależnych wchodzących w skład grupy firm inwestycyjnych w zakresie:
1)
stwierdzenia, czy grupowy plan naprawy spełnia wymogi określone w art. 110zl grupowy plan naprawy oraz w zakresie wpływu działań przewidzianych w grupowym planie naprawy na stabilność finansową we wszystkich państwach członkowskich, w których prowadzą działalność podmioty powiązane;
2)
konieczności sporządzenia i przekazania planów naprawy przez niektóre lub wszystkie instytucje zależne;
3)
zasadności podjęcia działań, o których mowa w art. 110zk zatwierdzenie planu naprawy domu maklerskiego ust. 6–11 w odniesieniu do grupowego planu naprawy.
4.
W przypadku gdy porozumienie w zakresie ust. 3 pkt 1 i 3 nie zostanie osiągnięte w terminie 4 miesięcy od dnia przekazania przez Komisję grupowego planu naprawy podmiotom, o których mowa w ust. 2, Komisja może podjąć działania, o których mowa w art. 110zk zatwierdzenie planu naprawy domu maklerskiego ust. 6–11 w odniesieniu do unijnej jednostki dominującej, uwzględniając stanowiska przekazane dotychczas przez właściwe organy nadzoru. Komisja informuje właściwe organy nadzoru o ostatecznej treści grupowego planu naprawy.
5.
W przypadku gdy przed upływem terminu 4 miesięcy, o którym mowa w ust. 4, Komisja lub inny zainteresowany właściwy organ nadzoru zwróci się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w trybie art. 19 rozporządzenia 1093/2010, Komisja może podejmować działania określone w ust. 3 pkt 3 w odniesieniu do unijnej jednostki dominującej, niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 19 ust. 3 tego rozporządzenia. Komisja, podejmując działania, o których mowa w art. 110zk zatwierdzenie planu naprawy domu maklerskiego ust. 5–8, w odniesieniu do unijnej jednostki dominującej, uwzględnia decyzję Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, chyba że Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w terminie miesiąca od dnia zakończenia postępowania pojednawczego nie wyda decyzji. Termin 4 miesięcy, o którym mowa w ust. 4, uznaje się za termin zakończenia postępowania pojednawczego w rozumieniu tego rozporządzenia.
6.
Komisja może zwrócić się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w trybie art. 19 rozporządzenia 1093/2010 wyłącznie w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz w odniesieniu do unijnej jednostki dominującej w sprawach, o których mowa w art. 110zk zatwierdzenie planu naprawy domu maklerskiego ust. 11 pkt 1, 2 i 4.
7.
W przypadku gdy przed upływem terminu 4 miesięcy, o którym mowa w ust. 4, właściwy organ nadzoru zwróci się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w trybie art. 19 rozporządzenia 1093/2010, Komisja wraz z innymi właściwymi organami nadzoru, które nie zwróciły się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w trybie art. 19 rozporządzenia 1093/2010, może osiągnąć porozumienie w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lub 3, w sprawie grupowego planu naprawy w zakresie obejmującym podmioty powiązane podlegające nadzorowi Komisji i tych właściwych organów nadzoru, w tym dom maklerski.
8.
W przypadku gdy porozumienie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, w zakresie konieczności sporządzenia i przekazania planu naprawy przez instytucję zależną nie zostanie osiągnięte w terminie 4 miesięcy od dnia przekazania przez Komisję grupowego planu naprawy podmiotom, o których mowa w ust. 2, Komisja może przekazać właściwemu organowi nadzoru dla instytucji zależnej stanowisko.
9.
W przypadku gdy w skład grupy firm inwestycyjnych wchodzi dom maklerski będący podmiotem zależnym, a porozumienie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, w zakresie konieczności sporządzenia i przekazania planu naprawy przez dom maklerski nie zostanie osiągnięte w terminie 4 miesięcy od dnia przekazania przez Komisję grupowego planu naprawy podmiotom, o których mowa w ust. 2, Komisja może nakazać domowi maklerskiemu w drodze decyzji sporządzenie i przekazanie planu naprawy, zgodnie z art. 110zj plan naprawy domu maklerskiego. W decyzji Komisja wskazuje termin sporządzenia i przekazania planu naprawy.
10.
W przypadku gdy zostało osiągnięte porozumienie w sprawie sporządzenia i przekazania przez dom maklerski planu naprawy, Komisja w drodze decyzji nakazuje domowi maklerskiemu sporządzenie i przekazanie planu naprawy, zgodnie z art. 110zj plan naprawy domu maklerskiego. W decyzji Komisja wskazuje termin sporządzenia i przekazania planu naprawy.
1.
W przypadku domu maklerskiego będącego podmiotem zależnym od unijnej jednostki dominującej, nad którą nadzór na zasadzie skonsolidowanej sprawuje właściwy organ nadzoru z innego państwa członkowskiego, Komisja dąży do osiągnięcia porozumienia z tym właściwym organem nadzoru oraz z innymi właściwymi organami nadzoru, w terminie 4 miesięcy od dnia przekazania Komisji grupowego planu naprawy przez właściwy organ nadzoru sprawujący nadzór na zasadzie skonsolidowanej, w zakresie spraw, o których mowa w art. 110zm grupowy plan naprawy unijnej jednostki dominującej ust. 3, w tym może przekazać temu organowi stanowisko w zakresie, o którym mowa w art. 110zm grupowy plan naprawy unijnej jednostki dominującej ust. 3 pkt 1 lub 3, w odniesieniu do unijnej jednostki dominującej.
2.
W przypadku gdy w terminie 4 miesięcy, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie osiągnięte porozumienie w zakresie konieczności sporządzenia i przekazania planu naprawy przez dom maklerski, Komisja może wydać w odniesieniu do tego domu maklerskiego decyzję w sprawie sporządzenia i przekazania planu naprawy, zgodnie z art. 110zj plan naprawy domu maklerskiego. W decyzji Komisja wskazuje termin sporządzenia i przekazania planu naprawy.
3.
W przypadku gdy przed upływem terminu 4 miesięcy, o którym mowa w ust. 1, Komisja lub właściwy organ nadzoru z innego państwa członkowskiego zwróci się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w trybie art. 19 rozporządzenia 1093/2010 w zakresie odnoszącym się do domu maklerskiego, Komisja może wydać decyzję, o której mowa w ust. 2, niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 19 zasady obrotu papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi ust. 0_3 tego rozporządzenia. Komisja, wydając decyzję, o której mowa w ust. 2, uwzględnia decyzję wydaną przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, chyba że Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w terminie miesiąca od dnia zakończenia postępowania pojednawczego nie wyda decyzji. Termin 4 miesięcy uznaje się za termin zakończenia postępowania pojednawczego w rozumieniu tego rozporządzenia.
4.
Komisja może zwrócić się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w trybie art. 19 rozporządzenia 1093/2010 wyłącznie w zakresie, o którym mowa w art. 110zm grupowy plan naprawy unijnej jednostki dominującej ust. 3 pkt 1, oraz w odniesieniu do unijnej jednostki dominującej w sprawach, o których mowa w art. 110zk zatwierdzenie planu naprawy domu maklerskiego ust. 11 pkt 1, 2 i 4.
5.
W przypadku gdy przed upływem terminu 4 miesięcy, o którym mowa w ust. 1, właściwy organ nadzoru zwróci się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w trybie art. 19 rozporządzenia 1093/2010, Komisja wraz z innymi właściwymi organami nadzoru, które nie zwróciły się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w trybie art. 19 rozporządzenia 1093/2010, może osiągnąć porozumienie w zakresie spraw, o których mowa w art. 110zm grupowy plan naprawy unijnej jednostki dominującej ust. 3 pkt 1 lub 3, w zakresie grupowego planu naprawy obejmującego podmioty powiązane podlegające nadzorowi Komisji i tych właściwych organów nadzoru, w tym dom maklerski.
6.
W przypadku gdy zgodnie z ust. 1 albo 5 zostało osiągnięte porozumienie w zakresie konieczności sporządzenia i przekazania przez dom maklerski planu naprawy, Komisja w drodze decyzji nakazuje domowi maklerskiemu sporządzenie i przekazanie planu naprawy, zgodnie z art. 110zj plan naprawy domu maklerskiego. W decyzji Komisja wskazuje termin sporządzenia i przekazania planu naprawy.
7.
W przypadku gdy dom maklerski jest objęty nadzorem skonsolidowanym sprawowanym zgodnie z przepisami części pierwszej tytułu II rozdziału 1 i rozdziału 2 sekcji 1 rozporządzenia 575/2013, przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio.
1.
Plan naprawy oraz grupowy plan naprawy określają poziomy wskaźników, po osiągnięciu których dom maklerski podejmuje działania określone w planie. Wskaźniki te odnoszą się do sytuacji finansowej domu maklerskiego, mogą mieć charakter ilościowy lub jakościowy. Wskaźniki powinny umożliwiać łatwe i systematyczne monitorowanie ich poziomu. Wskaźniki oraz sposób monitorowania ich poziomu dom maklerski przedstawia Komisji łącznie z planem naprawy.
1a.
W przypadku osiągnięcia przez wskaźniki poziomów określonych w planie naprawy lub w grupowym planie naprawy, o których mowa w ust. 1, dom maklerski przystępuje do wdrażania planu naprawy lub grupowego planu naprawy.
2.
W uzasadnionym przypadku dom maklerski może podjąć działania wskazane w planie naprawy pomimo nieosiągnięcia przez wskaźnik, którego dotyczy to działanie, poziomu określonego w planie naprawy.
3.
W uzasadnionym przypadku dom maklerski może, ze względu na okoliczności, odstąpić od podjęcia działania wskazanego w planie naprawy pomimo osiągnięcia przez wskaźnik, którego dotyczy to działanie, poziomu określonego w planie naprawy.
4.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1a, 2 i 3, zarząd domu maklerskiego podejmuje uchwałę odpowiednio o przystąpieniu do wdrażania planu naprawy lub grupowego planu naprawy, podjęciu działań albo odstąpieniu od podejmowania działań określonych w planie naprawy lub grupowym planie naprawy. Dom maklerski niezwłocznie informuje Komisję o podjętej uchwale i przekazuje Komisji jej kopię oraz wskazuje przyczyny przystąpienia do wdrażania planu naprawy zgodnie z ust. 1a, przyczyny podjęcia działań zgodnie z ust. 2 lub przyczyny odstąpienia od podjęcia działań zgodnie z ust. 3.
1.
Komisja może, w drodze decyzji, ograniczyć zakres informacji, o których mowa w art. 110zj plan naprawy domu maklerskiego ust. 3, wymaganych w planie naprawy albo w grupowym planie naprawy lub zmienić częstotliwość aktualizowania planu naprawy albo grupowego planu naprawy.
2.
Wydając decyzję, o której mowa w ust. 1, Komisja bierze pod uwagę:
1)
wpływ zaprzestania prowadzenia działalności przez dom maklerski na rynki finansowe, inne instytucje, instytucje kredytowe lub na gospodarkę ogółem;
2)
wpływ upadłości domu maklerskiego przeprowadzonej w formie standardowego postępowania upadłościowego na rynki finansowe, inne instytucje, instytucje kredytowe lub na gospodarkę ogółem;
3)
charakter działalności domu maklerskiego, jej zakres i stopień złożoności, strukturę własnościową domu, formę prawną, profil ryzyka, wielkość lub powiązania z podmiotami;
4)
(uchylony)
5)
zakres działalności, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 i 4, wykonywanej przez dom maklerski.
3.
Komisja może zasięgnąć opinii Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie, o którym mowa w ust. 2.
4.
Komisja może zmienić lub uchylić decyzję, o której mowa w ust. 1.
5.
Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, nie ogranicza uprawnień Komisji i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określonych w niniejszym oddziale.
6.
Komisja nie może wydać decyzji, o której mowa w ust. 1, wobec domu maklerskiego, w przypadku gdy:
1)
całkowita wartość jego aktywów przekracza 30 000 000 000 euro lub
2)
stosunek wartości jego aktywów do produktu krajowego brutto Rzeczypospolitej Polskiej przekracza 20%, chyba że wartość jego aktywów jest niższa niż 5 000 000 000 euro.
7.
Do obliczania w złotych wartości wyrażonych w euro przyjmuje się kurs średni euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku poprzedzającego.
8.
Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1.
1.
Objęty nadzorem na zasadzie skonsolidowanej dom maklerski i objęta wspólnie z nim nadzorem na zasadzie skonsolidowanej unijna jednostka dominująca, holding mieszany oraz ich podmioty zależne w państwach członkowskich lub w państwach niebędących państwami członkowskimi będące instytucjami lub instytucjami finansowymi mogą zawierać umowy dotyczące udzielenia wsparcia finansowego dowolnej stronie tej umowy na wypadek zaistnienia w odniesieniu do tej strony przesłanek zastosowania środków wczesnej interwencji określonych w art. 110zz środki wczesnej interwencji, jeżeli są spełnione warunki określone w art 110zs–110zy.
2.
Podmioty powiązane mogą zawierać inne umowy i porozumienia niespełniające warunków, o których mowa w przepisach art. 110zs umowy dotyczące udzielenia wsparcia finansowego–110zy. Umowy takie nie mogą być wykonywane, jeżeli dom maklerski albo inna strona umowy spełnia warunki do zastosowania środków wczesnej interwencji.
1.
Umowa, o której mowa w art. 110zr podmioty uprawnione do zawierania umów dotyczących udzielenia wsparcia finansowego ust. 1, może obejmować jeden lub większą liczbę podmiotów zależnych w grupie firm inwestycyjnych i przewidywać w szczególności wsparcie finansowe ze strony podmiotu dominującego na rzecz podmiotów zależnych, ze strony podmiotów zależnych na rzecz podmiotu dominującego lub między podmiotami zależnymi w grupie firm inwestycyjnych.
2.
Umowa, o której mowa w art. 110zr podmioty uprawnione do zawierania umów dotyczących udzielenia wsparcia finansowego ust. 1, może przewidywać wsparcie finansowe w szczególności w formie pożyczki, udzielenia gwarancji lub udostępnienia aktywów do wykorzystania jako zabezpieczenie, w tym między otrzymującym wsparcie a podmiotem niebędącym podmiotem powiązanym.
3.
Jeżeli zgodnie z umową, o której mowa w art. 110zr podmioty uprawnione do zawierania umów dotyczących udzielenia wsparcia finansowego ust. 1, jeden z podmiotów powiązanych w ramach grupy firm inwestycyjnych zgadza się udzielić wsparcia innemu podmiotowi powiązanemu, umowa może przewidywać udzielenie wsparcia na zasadzie wzajemności przez podmiot powiązany otrzymujący wsparcie na rzecz podmiotu powiązanego udzielającego wsparcia.
4.
Umowa, o której mowa w art. 110zr podmioty uprawnione do zawierania umów dotyczących udzielenia wsparcia finansowego ust. 1, określa zasady obliczania opłat, prowizji lub wynagrodzenia z tytułu każdej transakcji wykonanej w ramach tej umowy w momencie udzielania wsparcia finansowego.
5.
Umowa, o której mowa w art. 110zr podmioty uprawnione do zawierania umów dotyczących udzielenia wsparcia finansowego ust. 1, spełnia następujące warunki:
1)
przy zawieraniu umowy i ustalaniu opłat, prowizji lub wynagrodzenia z tytułu udzielenia wsparcia finansowego strona jest obowiązana działać w swoim najlepszym interesie, który może uwzględniać wszelkie bezpośrednie lub pośrednie korzyści, jakie dana strona może odnieść w wyniku udzielenia wsparcia finansowego;
2)
strona udzielająca wsparcia finansowego – przed ustaleniem opłat, prowizji lub wynagrodzenia z tytułu udzielenia wsparcia finansowego i przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego – jest obowiązana uzyskać od strony otrzymującej takie wsparcie pełne informacje istotne w danej sytuacji;
3)
strona udzielająca wsparcia finansowego, rozważając udzielenie wsparcia finansowego, może uwzględniać niedostępne dla rynku informacje posiadane w związku z przynależnością do tej samej grupy firm inwestycyjnych co strona otrzymująca wsparcie finansowe;
4)
zasady obliczania opłat, prowizji lub wynagrodzenia z tytułu udzielenia wsparcia finansowego mogą nie uwzględniać ewentualnego przewidywanego, tymczasowego wpływu na ceny rynkowe wynikającego ze zdarzeń mających miejsce poza grupą firm inwestycyjnych.
6.
Działania wynikające z umowy, o której mowa w art. 110zr podmioty uprawnione do zawierania umów dotyczących udzielenia wsparcia finansowego ust. 1, dotyczące udzielenia wsparcia finansowego mogą być podejmowane wyłącznie przez strony umowy w ramach grupy firm inwestycyjnych, z wyłączeniem spełniania ich przez osoby trzecie.
7.
Dom maklerski lub inne objęte nadzorem na zasadzie skonsolidowanej podmioty, o których mowa w art. 110zr podmioty uprawnione do zawierania umów dotyczących udzielenia wsparcia finansowego ust. 1, mogą udzielić wsparcia finansowego również w przypadku, gdy nie zawarły umowy, jeżeli udzielenie wsparcia nie stanowi zagrożenia dla grupy firm inwestycyjnych. Zawarcie umowy nie może stanowić warunku prowadzenia przez podmiot powiązany niebędący domem maklerskim działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo przez dom maklerski na terytorium innego państwa członkowskiego.
8.
Umowa, o której mowa w art. 110zr podmioty uprawnione do zawierania umów dotyczących udzielenia wsparcia finansowego ust. 1, może zostać zawarta jedynie w przypadku, gdy w momencie zawierania umowy żadna ze stron nie spełnia warunków do zastosowania środków wczesnej interwencji.
Wsparcie finansowe, o którym mowa w art. 110zr podmioty uprawnione do zawierania umów dotyczących udzielenia wsparcia finansowego ust. 1, może być udzielone, jeżeli:
1)
udzielenie wsparcia finansowego w znaczący sposób poprawi sytuację finansową podmiotu powiązanego otrzymującego wsparcie;
2)
udzielenie wsparcia finansowego pomoże utrzymać lub przywrócić stabilność finansową podmiotom działającym w grupie firm inwestycyjnych i leży w interesie podmiotu powiązanego udzielającego wsparcia finansowego;
3)
są spełnione wymagania, o których mowa w art. 110zr podmioty uprawnione do zawierania umów dotyczących udzielenia wsparcia finansowego ust. 1 i art. 110zs umowy dotyczące udzielenia wsparcia finansowego;
4)
w momencie podejmowania decyzji przez podmiot powiązany udzielający wsparcia o udzieleniu tego wsparcia istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że podmiot powiązany otrzymujący wsparcie finansowe wypłaci opłaty, prowizje lub wynagrodzenie z tytułu wsparcia finansowego, a jeżeli wsparcie to ma postać pożyczki – zwróci pożyczkę; jeżeli wsparcie finansowe przyjmuje postać gwarancji lub dowolnej formy zabezpieczenia, ten sam warunek ma zastosowanie do zobowiązania powstającego dla uprawnionego z tego zabezpieczenia, gdy gwarancja lub zabezpieczenie zostaną wykonane;
5)
udzielenie wsparcia finansowego nie zagraża płynności ani wypłacalności podmiotu powiązanego udzielającego wsparcia;
6)
udzielenie wsparcia finansowego nie stwarza zagrożenia dla stabilności finansowej systemu finansowego państwa członkowskiego siedziby podmiotu powiązanego udzielającego wsparcia;
7)
w momencie udzielania wsparcia finansowego dom maklerski udzielający wsparcia finansowego spełnia wymagania określone w oddziale 2a, przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 110x rozporządzenie w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego, systemu szacowania ryzykiem, oceny nadzorczej i polityki wynagrodzeń w domu maklerskim oraz nałożone na dom maklerski dodatkowe wymogi, o których mowa w art. 110y uprawnienia Komisji w przypadku naruszenia przez dom maklerski przepisów prawa ust. 1 pkt 9 i art. 110yb nałożenie na dom maklerski wymogu w zakresie dodatkowych funduszy własnych, a udzielenie wsparcia finansowego nie spowoduje naruszenia tych wymagań przez dom maklerski, chyba że zgody na to udzieli Komisja;
8)
(uchylony)
9)
udzielenie wsparcia finansowego nie zagraża przeprowadzeniu skutecznej przymusowej restrukturyzacji podmiotu powiązanego udzielającego wsparcia.
1.
W przypadku gdy Komisja sprawuje nadzór na zasadzie skonsolidowanej nad domem maklerskim będącym unijną dominującą firma inwestycyjną, zawarcie przez dom maklerski umowy, o której mowa w art. 110zr podmioty uprawnione do zawierania umów dotyczących udzielenia wsparcia finansowego ust. 1, wymaga zgody Komisji wydanej na wniosek domu maklerskiego o zatwierdzenie umowy. Dom maklerski dołącza do wniosku projekt tej umowy, informacje pozwalające na identyfikację podmiotów zamierzających zawrzeć umowę oraz zgodę walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników domu maklerskiego na zawarcie umowy, o której mowa w art. 110zv zgoda organów domu maklerskiego na zawarcie umowy dotyczącej wsparcia finansowego.
2.
Komisja niezwłocznie przekazuje wniosek właściwym organom nadzoru sprawującym nadzór nad poszczególnymi jednostkami zależnymi, które będą stronami umowy.
3.
Komisja, w trybie określonym w ust. 5–8, w drodze decyzji, odmawia udzielenia zgody na zawarcie umowy, jeżeli umowa nie spełnia warunków określonych w art. 110zt warunki udzielenia wsparcia finansowego lub którakolwiek ze stron umowy spełnia warunki zastosowania środków wczesnej interwencji.
4.
Zmiany w umowie wymagają zgody Komisji.
5.
Komisja, wydając decyzję, dąży do osiągnięcia z właściwymi organami nadzoru sprawującymi nadzór nad podmiotami zależnymi porozumienia w sprawie oceny, czy warunki proponowanej umowy są zgodne z warunkami wsparcia finansowego określonymi w art. 110zt warunki udzielenia wsparcia finansowego, uwzględniając jednocześnie potencjalny wpływ wykonania umowy, w tym konsekwencje budżetowe w tych państwach członkowskich, w których grupa firm inwestycyjnych prowadzi działalność.
6.
W przypadku osiągnięcia porozumienia, o którym mowa w ust. 5, Komisja wydaje decyzję w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
7.
W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, o którym mowa w ust. 5, w terminie, o którym mowa w ust. 6, Komisja wydaje decyzję w sprawie wniosku, uwzględniając przekazane dotychczas stanowiska właściwych organów nadzoru z innych państw członkowskich. Komisja informuje o treści decyzji pozostałe właściwe organy nadzoru z innych państw członkowskich.
8.
Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 6, którykolwiek z właściwych organów nadzoru, o których mowa w ust. 2, skieruje sprawę do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1093/2010, Komisja może wydać decyzję, o której mowa w ust. 7, niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 19 ust. 3 tego rozporządzenia. Komisja wydaje decyzję zgodną z decyzją Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Jeżeli Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w terminie miesiąca od dnia zakończenia postępowania pojednawczego nie wyda decyzji, Komisja niezwłocznie wydaje decyzję. Termin 4 miesięcy uznaje się za termin zakończenia postępowania pojednawczego w rozumieniu rozporządzenia 1093/2010.
9.
Komisja, sprawując nadzór nad domem maklerskim będącym podmiotem zależnym od unijnej dominującej firmy inwestycyjnej, mającym stać się stroną umowy, o której mowa w art. 110zr podmioty uprawnione do zawierania umów dotyczących udzielenia wsparcia finansowego ust. 1, dąży do osiągnięcia porozumienia w zakresie, o którym mowa w ust. 5, w terminie 4 miesięcy od dnia przekazania przez unijną dominującą firmę inwestycyjną wniosku o zatwierdzenie umowy właściwemu organowi nadzoru nad tą unijną dominującą firmą inwestycyjną. Przed upływem terminu 4 miesięcy Komisja może przekazać właściwemu organowi nadzoru nad tą unijną dominującą firmą inwestycyjną stanowisko lub zwrócić się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1093/2010.
10.
W przypadku gdy dom maklerski jest objęty nadzorem skonsolidowanym sprawowanym zgodnie z przepisami części pierwszej tytułu II rozdziału 1 i rozdziału 2 sekcji 1 rozporządzenia 575/2013, przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio.

1.
Zawarcie umowy, o której mowa w art. 110zr podmioty uprawnione do zawierania umów dotyczących udzielenia wsparcia finansowego ust. 1, której stroną miałby się stać dom maklerski, wymaga zgody walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników domu maklerskiego.
2.
Zarząd domu maklerskiego co roku składa walnemu zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników, wraz ze sprawozdaniem z działalności, sprawozdanie z wykonania umowy, o której mowa w a