• Art. 32a. - Pozwolenie n...
  17.04.2024
Obserwuj akt

Art. 32a. obsz.morskie RP


Pozwolenie na prowadzenie badań naukowych dotyczących żywych zasobów morza

1.
Jeżeli badania, o których mowa w art. 28 prowadzenie badań naukowych na polskich morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym i art. 29 badania naukowe w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej ust. 1, dotyczą żywych zasobów morza, pozwolenie wydaje minister właściwy do spraw rybołówstwa po uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw: klimatu, środowiska, gospodarki, gospodarki morskiej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej oraz Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
1a.
Organy, o których mowa w ust. 1, uzgadniają pozwolenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania projektu tego pozwolenia; niezajęcie stanowiska w tym terminie traktuje się jako uzgodnienie pozwolenia.
1b.
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, wydając pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od uzasadnienia faktycznego, jeżeli wymaga tego obronność, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo publiczne lub porządek publiczny.
2.
Przepisy art. 30 obowiązki podmiotów prowadzących badania naukowe na polskich obszarach morskich i art. 32 wstrzymanie badań na polskich obszarach morskich lub cofnięcie pozwolenia stosuje się odpowiednio.
Art. 32a. Pozwolenie na prowadzenie badań naukowych dotyc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...