• Ustawa o obywatelstwie po...
  16.05.2021

Ustawa o obywatelstwie polskim

Stan prawny aktualny na dzień: 16.05.2021

Dz.U.2020.0.347 t.j. - Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa określa zasady, warunki oraz tryb nabywania i utraty obywatelstwa polskiego, potwierdzania jego posiadania lub utraty, a także właściwość organów w tych sprawach.
Porównania: 1
W dniu wejścia w życie ustawy obywatelami polskimi są osoby, które posiadają obywatelstwo polskie na podstawie dotychczasowych przepisów.
Porównania: 1
1.
Obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie.
2.
Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Obywatelstwo polskie nabywa się:
1)
z mocy prawa;
2)
przez nadanie obywatelstwa polskiego;
3)
przez uznanie za obywatela polskiego;
4)
przez przywrócenie obywatelstwa polskiego.
Porównania: 1
Zawarcie związku małżeńskiego przez obywatela polskiego z osobą niebędącą obywatelem polskim nie powoduje zmian w obywatelstwie małżonków.
Porównania: 1
1.
Zmiany w ustaleniu osoby albo obywatelstwa jednego lub obojga rodziców podlegają uwzględnieniu przy określeniu obywatelstwa małoletniego, jeżeli nastąpiły przed upływem roku od dnia urodzenia się małoletniego.
2.
Zmiany w ustaleniu osoby ojca, wynikające z orzeczenia sądu wydanego na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa albo o unieważnienie uznania, podlegają uwzględnieniu przy określeniu obywatelstwa małoletniego, chyba że małoletni osiągnął już pełnoletność lub za jego zgodą, jeżeli ukończył 16 lat.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom, uznanie ich za obywateli polskich oraz wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obejmuje małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską.
2.
Nadanie obywatelstwa polskiego jednemu z rodziców, uznanie go za obywatela polskiego oraz wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, w przypadku gdy:
1)
drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska;
2)
drugie z rodziców złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie lub utratę przez małoletniego obywatelstwa polskiego.
Porównania: 1
Do nadania obywatelstwa polskiego małoletniemu, który ukończył 16 lat, uznania go za obywatela polskiego oraz utraty przez niego obywatelstwa polskiego wskutek wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa przez jego rodziców jest wymagane oświadczenie o wyrażeniu zgody złożone przez małoletniego.
Porównania: 1
Oświadczenia, o których mowa w ustawie, w sprawach związanych z nabyciem lub utratą obywatelstwa polskiego przyjmuje do protokołu:
1)
wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania - od obywatela polskiego zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz od cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym;
2)
konsul - od osoby zamieszkałej za granicą.
Porównania: 1
1.
W sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego i wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 28 definicja strony ust. 5 i art. 53 wyłączenie stosowania przepisów o osobistym stawiennictwie i pomocy prawnej, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325).
2.
W sprawach uregulowanych w ustawie należących do właściwości konsulów stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2141 oraz z 2019 r. poz. 60 i 1687), o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
3.
W sprawach innych niż wymienione w ust. 1 i 2 stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
4.
W sprawach należących do właściwości wojewody organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Porównania: 1
Wojewoda i minister właściwy do spraw wewnętrznych mogą odstąpić w części od uzasadnienia decyzji wydanych na podstawie ustawy, jeżeli wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Porównania: 1
Wnioski, oświadczenia i dokumenty wymagane w sprawach uregulowanych w ustawie, sporządzone w języku obcym, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula, chyba że umowa międzynarodowa, którą Rzeczpospolita Polska jest związana, stanowi inaczej.
Porównania: 1
1.
Dane cudzoziemca, małoletniego, wnioskodawcy, osoby lub wstępnych wymagane na podstawie art. 20 wymogi wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1, art. 33 wymogi wniosku o uznanie za obywatela polskiego, ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1, art. 40 wymogi wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego, ust. 1 pkt 1, art. 48 wymogi wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 56 wymogi wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, ust. 1 obejmują:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
nazwisko rodowe;
3)
datę i miejsce urodzenia;
4)
imię i nazwisko ojca;
5)
imię i nazwisko rodowe matki;
6)
płeć;
7)
obywatelstwo;
8)
stan cywilny;
9)
numer PESEL, jeżeli został nadany.
2.
Dane małżonka cudzoziemca lub małżonka wnioskodawcy wymagane na podstawie art. 20 wymogi wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, ust. 1 pkt 7, art. 33 wymogi wniosku o uznanie za obywatela polskiego, ust. 1 pkt 4 oraz art. 48 wymogi wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, ust. 1 pkt 4 obejmują:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
obywatelstwo.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...