• Ustawa o obywatelstwie po...
  25.04.2024

Ustawa o obywatelstwie polskim

Stan prawny aktualny na dzień: 25.04.2024

Dz.U.2023.0.1989 t.j. - Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

Rozdział 5. Przywrócenie obywatelstwa polskiego

1.
Cudzoziemcowi, który utracił obywatelstwo polskie przed dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie:
1)
art. 11 lub art. 13 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. U. poz. 44, z 1932 r. poz. 896, z 1934 r. poz. 976, z 1938 r. poz. 548 oraz z 1946 r. poz. 106),
2)
art. 11 lub 0_12 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. poz. 25),
3)
art. 13 , art. 14 lub art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. poz. 353, z późn. zm.)
- przywraca się obywatelstwo polskie, na jego wniosek.
2.
Nie przywraca się obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi, który:
1)
dobrowolnie wstąpił w okresie od 1 września 1939 r. do 8 maja 1945 r. do służby w wojskach Państw Osi lub ich sojuszników;
2)
przyjął w okresie od 1 września 1939 r. do 8 maja 1945 r. urząd publiczny w służbie Państw Osi lub ich sojuszników;
3)
działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności, lub uczestniczył w łamaniu praw człowieka.
3.
Nie przywraca się obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi, jeżeli stanowi to zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Porównania: 1
1.
Obywatelstwo polskie przywraca minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze decyzji.
2.
Nabycie obywatelstwa polskiego następuje w dniu, w którym decyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego stała się ostateczna.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 38 przesłanki przywrócenia obywatelstwa polskiego, ust. 1, składa wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego, który zawiera:
1)
dane cudzoziemca;
2)
adres zamieszkania;
3)
oświadczenie o posiadaniu w przeszłości obywatelstwa polskiego oraz informacje o okolicznościach jego utraty;
4)
adres ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed utratą obywatelstwa polskiego;
5)
życiorys.
2.
Do wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo;
2)
dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeżeli takie nastąpiły;
3)
posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego;
4)
fotografię osoby objętej wnioskiem.
3.
Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego składa się na formularzu, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 45 rozporządzenie w sprawie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego, ust. 1.
Porównania: 1
1.
W przypadku gdy wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego został złożony w czasie, gdy wobec cudzoziemca objętego wnioskiem prowadzone jest postępowanie o nadanie obywatelstwa polskiego, postępowanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego umarza się.
2.
W przypadku gdy wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego został złożony w czasie, gdy wobec cudzoziemca objętego wnioskiem prowadzone jest postępowanie o uznanie za obywatela polskiego, postępowanie o uznanie za obywatela polskiego zawiesza się do czasu zakończenia postępowania o przywrócenie obywatelstwa polskiego.
Porównania: 1
1.
Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego składa się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Cudzoziemiec zamieszkujący poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania.
2.
Konsul przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z dokumentami wymaganymi na podstawie art. 40 wymogi wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego, ust. 2 oraz posiadane informacje i dokumenty istotne w sprawie.
Porównania: 1
1.
Przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 39 decyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego, ust. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych zwraca się do Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby do innych organów, o udzielenie informacji, czy przywrócenie obywatelstwa polskiego nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz czy cudzoziemiec, który złożył wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego, nie działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności, lub uczestniczył w łamaniu praw człowieka.
2.
Przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 39 decyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego, ust. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych może zwrócić się do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o przekazanie informacji o treści posiadanych dokumentów dotyczących osoby ubiegającej się o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz o ich udostępnienie.
3.
Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane udzielić pisemnej informacji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zapytania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 3 miesięcy, o czym organ obowiązany do udzielenia informacji powiadamia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Porównania: 1
1.
W przypadku gdy na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego minister właściwy do spraw wewnętrznych lub konsul poweźmie wątpliwość, czy cudzoziemiec nie posiada obywatelstwa polskiego, przekazuje wniosek do wojewody w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego.
2.
W przypadku stwierdzenia w toku postępowania w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego, że cudzoziemiec posiada obywatelstwo polskie, wojewoda wydaje decyzję o potwierdzeniu posiadania obywatelstwa polskiego, zaś wnioskowi o przywrócenie obywatelstwa polskiego nie nadaje się dalszego biegu.
Porównania: 1
1.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz wymogi dotyczące fotografii dołączanej do wniosku.
2.
Wzór formularza wniosku uwzględnia dane i informacje, o których mowa w art. 40 wymogi wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego, ust. 1.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...