• Ustawa o obywatelstwie po...
  21.05.2024

Ustawa o obywatelstwie polskim

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2023.0.1989 t.j. - Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

Rozdział 8. Rejestry

1.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych tworzy i prowadzi w systemie teleinformatycznym centralny rejestr danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego, zwany dalej "rejestrem centralnym".
2.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych jest administratorem danych przetwarzanych w rejestrze centralnym.
3.
Rejestr centralny obejmuje dane z rejestrów prowadzonych w sprawach:
1)
nadania obywatelstwa polskiego;
2)
uznania za obywatela polskiego;
3)
przywrócenia obywatelstwa polskiego;
4)
wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego;
5)
wyboru dla małoletniego obywatelstwa innego państwa.
4.
Rejestr centralny obejmuje również dane zawarte w dokumentach, o których mowa w art. 25 postanowienie o nadaniu lub odmowie nadania obywatelstwa ust. 2 i art. 51 postanowienie w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego ust. 4.
Porównania: 1
1.
Rejestry, o których mowa w art. 59 rejestry w sprawach obywatelstwa polskiego, ust. 3 pkt 1 i 4, prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych, wojewoda i konsul, każdy w zakresie swojej właściwości.
2.
Rejestr, o którym mowa w art. 59 rejestry w sprawach obywatelstwa polskiego, ust. 3 pkt 2, prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych i wojewoda, każdy w zakresie swojej właściwości.
3.
Rejestr, o którym mowa w art. 59 rejestry w sprawach obywatelstwa polskiego, ust. 3 pkt 3, prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych i konsul, każdy w zakresie swojej właściwości.
4.
Rejestr, o którym mowa w art. 59 rejestry w sprawach obywatelstwa polskiego, ust. 3 pkt 5, prowadzi wojewoda i konsul.
5.
Wojewoda i konsul przekazują do rejestru centralnego dane zawarte w prowadzonych przez siebie rejestrach niezwłocznie po ich umieszczeniu we właściwym rejestrze.
W rejestrach, o których mowa w art. 59 rejestry w sprawach obywatelstwa polskiego, ust. 3, gromadzi się i przechowuje:
1)
informacje o wnioskach i wydanych rozstrzygnięciach w sprawach nadania obywatelstwa polskiego, uznania za obywatela polskiego, przywrócenia obywatelstwa polskiego i wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz o złożonych oświadczeniach o wyborze dla małoletniego obywatelstwa innego państwa;
2)
dane dotyczące osób, które nabyły lub utraciły obywatelstwo polskie, określające:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) nazwisko rodowe,
c) datę i miejsce urodzenia,
d) imię i nazwisko ojca,
e) imię i nazwisko rodowe matki,
f) płeć,
g) obywatelstwo,
h) datę nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego,
i) numer PESEL, jeżeli został nadany.
1.
Dane lub informacje przechowywane w rejestrze centralnym i rejestrach, o których mowa w art. 59 rejestry w sprawach obywatelstwa polskiego ust. 3, podlegają ochronie na podstawie odrębnych przepisów, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
2.
Dane lub informacje przechowywane w rejestrach udostępnia się:
1)
organom administracji publicznej,
2)
Policji,
3)
Straży Granicznej,
4)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
5)
Agencji Wywiadu,
6)
sądom,
7)
prokuraturze,
8)
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
- w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
Dane lub informacje zawarte w rejestrze centralnym i rejestrach, o których mowa w art. 59 rejestry w sprawach obywatelstwa polskiego ust. 3, mogą być udostępniane organom lub instytucjom innych państw, gdy zezwala na to umowa międzynarodowa, którą Rzeczpospolita Polska jest związana.
6.
Do sposobu i trybu udostępniania danych zawartych w centralnym rejestrze stosuje się odpowiednio przepisy art 452–458 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...