• Ustawa o obywatelstwie po...
  28.02.2024

Ustawa o obywatelstwie polskim

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2023.0.1989 t.j. - Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy szczególne, przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. poz. 993, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. poz. 1823, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
1.
Uznaje się za nieważne i tym samym niewywołujące skutków prawnych od chwili ich wydania:
1)
uchwałę Rady Ministrów z dnia 26 września 1946 r. o pozbawieniu obywatelstwa polskiego generała Władysława Andersa;
2)
uchwałę Rady Ministrów z dnia 26 września 1946 r. o pozbawieniu obywatelstwa polskiego generałów i oficerów wstępujących do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia;
3)
uchwałę Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947 r. o pozbawieniu Stanisława Mikołajczyka obywatelstwa polskiego;
4)
uchwałę Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie pozbawienia Stanisława Bańczyka, Tomasza Kołakowskiego i Stanisława Wójcika obywatelstwa polskiego.
2.
W razie uzasadnionych wątpliwości co do posiadania obywatelstwa polskiego przez osobę, której dotyczyła uchwała, o której mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, lub przez zstępnego takiej osoby organ uprawniony do wydania dowodu osobistego lub paszportu występuje do właściwego wojewody w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego. Decyzję w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego wojewoda wydaje w terminie 30 dni.
Postępowania wszczęte na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 69 utrata mocy ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim, i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się według przepisów dotychczasowych.
Centralny rejestr danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego prowadzony na podstawie art. 18e ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 69 utrata mocy ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim, staje się centralnym rejestrem danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego prowadzonym na podstawie art. 59 rejestry w sprawach obywatelstwa polskiego, ust. 1 niniejszej ustawy.
W razie złożenia wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego przez osobę, wobec której jest prowadzone postępowanie o nadanie obywatelstwa polskiego lub postępowanie o uznanie za obywatela polskiego na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 69 utrata mocy ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim, postępowanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego umarza się.
Traci moc ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. poz. 353, z późn. zm. ).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem rozdziału 5 i art. 65 uznanie za nieważne uchwał o pozbawieniu obywatelstwa, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 14.02.2012 r. - Dz.U. z 2012 r. poz. 161]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...