• AKT ARCHIWALNY - Ustawa o...
  21.10.2021

AKT ARCHIWALNY - Ustawa o ochronie danych osobowych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.10.2021

Dz.U.2016.0.922 t.j. - AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Rozdział 9. (utracił moc)

Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1

----------
[Zgodnie z treścią art. 175 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) - niniejsza ustawa z dniem 25.05.2018 r. traci moc z wyjątkiem art. 1 utracił moc, art. 2 utracił moc, art. 3 zakres podmiotowy ustawy ust. 1, art. 4 utracił moc–7, art. 14 utracił moc–22, art. 23 utracił moc–28, art. 31 utracił moc oraz rozdziałów 4, 5 i 7, które zachowują moc w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie, w terminie do dnia wejścia w życie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89)
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...