• Ustawa o ochronie gruntów...
  14.04.2024

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2024.0.82 t.j. - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Rozdział 8. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Działający na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. poz. 79) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych staje się Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych w rozumieniu niniejszej ustawy.
2.
Dochody, o których mowa w art. 12 opłaty, odszkodowanie i zwrot należności w związku z wyłączeniem gruntu z produkcji ust. 1 oraz w art. 28 opłaty za niezgodne z przepisami ustawy wyłączenie gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy ust. 1–4, dotyczące
gruntów leśnych są dochodami Funduszu Leśnego, o którym mowa w przepisach o lasach. Przepisy art. 31 uchylony stosuje się odpowiednio.
Porównania: 1
W okresie do dnia 31 grudnia 1998 r.:
1)
Fundusz centralny tworzy się z 50% dochodów Funduszu, o których mowa w art. 23 uchylony ust. 3 i 4,
2)
Fundusz terenowy przekazuje, w terminie 15 dni po zakończeniu każdego miesiąca, 50% zgromadzonych dochodów, wymienionych w art. 23 uchylony ust. 3 i 4, na rachunek Funduszu centralnego.
Porównania: 1
W okresie do dnia 31 grudnia 1998 r. środki Funduszu terenowego w pierwszej kolejności powinny być przekazane na wykonywanie prac wymienionych w art. 25 uchylony ust. 1 pkt 1– 6 oraz pkt 8 i 9, na obszarze gmin dotkniętych powodzią z lipca 1997 r.
Porównania: 1
Właściwy w sprawach ochrony gruntów organ, o którym mowa w art. 5 organy właściwe w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych, prowadzi sprawozdawczość z zakresu:
1)
obszaru gruntów wyłączanych z produkcji,
2)
ustalonych należności, opłat rocznych i innych wymienionych w niniejszej ustawie dochodów budżetu województwa lub Funduszu Leśnego,
3)
wielkości obszarów i położenia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu,
4)
wyników rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
5)
istniejących zasobów i eksploatacji złóż torfów
- według zasad określonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska i z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
W stosunku do gruntów, na których znajdują się zabytki archeologiczne, wojewódzki konserwator zabytków może określić, w drodze decyzji, zakres i sposób eksploatacji takich gruntów.
Porównania: 1
1.
Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
2.
Do spraw, w których wydano decyzję ostateczną o wyłączeniu z produkcji rolniczej gruntów rolnych klas I-III, a wyłączenie takie faktycznie jeszcze nie nastąpiło, stosuje się przepisy dotychczasowe.
3.
Tracą ważność niewykonane do dnia wejścia w życie ustawy decyzje ostateczne, dotyczące:
1)
opłat z tytułu odłogowania gruntów rolnych;
2)
wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów klas IV-VI, na mocy których nie nastąpiło jeszcze faktyczne wyłączenie.
4.
Stałe opłaty roczne, ustalone na podstawie dotychczasowych przepisów, ulegają z mocy prawa umorzeniu, o ile ich kwota jest równa lub niższa od 10 zł.
5.
Do wznowienia postępowania w sprawach, w których na podstawie dotychczasowych przepisów wydano decyzje ostateczne, dotyczące:
1)
wyłączenia gruntów z produkcji bez zezwolenia,
2)
rekultywacji i zagospodarowania gruntów, w tym niewykonania rekultywacji gruntów w wyznaczonym terminie, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
6.
Niewykonane do dnia wejścia w życie ustawy decyzje ostateczne w sprawach przeciwdziałania erozji gleb pozostają w mocy.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Traci moc ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. poz. 79, z późn. zm.).
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 22.02.1995 r. - Dz.U. z 1995 r. poz.78]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...