• Art. 29. - Wpis na listę...
  25.05.2024

Art. 29. och. osób i mienia


Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

1.
Właściwy komendant wojewódzki Policji dokonuje wpisu na listy, o których mowa w art. 28 lista kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego ust. 1, lub dokonuje zmiany danych objętych wpisem na pisemny wniosek osoby, której wpisywane dane dotyczą.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
dokument potwierdzający posiadane wykształcenie;
2)
oświadczenie wnioskodawcy:
a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa;
3)
zaświadczenie lub świadectwo potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
4)
zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu pracownika zabezpieczenia technicznego lub zaświadczenie o przyuczeniu do zawodu w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
5)
orzeczenia, o których mowa w art. 26 uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ust. 3 pkt 7 albo art. 27 uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego ust. 2 pkt 3;
6)
decyzję pozytywną o uznaniu kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony fizycznej albo w zawodzie pracownika zabezpieczenia technicznego - jeżeli taka decyzja była wydana.
3.
Właściwy komendant wojewódzki Policji wydaje osobie, której wpisywane dane dotyczą, zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę.
4.
Opłatę za wydanie zaświadczenia ponosi wnioskodawca według stawek określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.).
5.
Odmowa wpisu na listę następuje w formie decyzji administracyjnej właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, w przypadku gdy:
1)
pracownik ochrony fizycznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 26 uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ust. 3;
2)
pracownik zabezpieczenia technicznego nie spełnia wymogów określonych w art. 27 uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego ust. 2.
6.
Pracownika ochrony skreśla się z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w przypadku gdy:
1)
pracownik ochrony fizycznej został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego lub wszczęto w stosunku do niego postępowanie karne o takie przestępstwo;
2)
nie spełnia warunków określonych w art. 26 uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ust. 3 pkt 1 i 4-8, w art. 30 obowiązek informowania o zmianie danych albo w art. 38b obowiązek odbycia szkolenia lub kursu;
3)
wykonując zadania pracownika ochrony fizycznej dopuścił się czynu zabronionego określonego w art. 70 wywołanie niebezpieczeństwa przez nieumiejętne wykonywanie czynności § 2 lub art. 87 prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281, 720, 1023 i 1655).
7.
Pracownika ochrony skreśla się z listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, w przypadku gdy:
1)
pracownik zabezpieczenia technicznego został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego lub wszczęto w stosunku do niego postępowanie karne o takie przestępstwo;
2)
nie spełnia wymogów określonych w art. 26 uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ust. 3 pkt 1 i 4-6, art. 27 uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego ust. 2 pkt 3 lub w art. 30 obowiązek informowania o zmianie danych;
3)
wykonując zadania pracownika zabezpieczenia technicznego dopuścił się czynu zabronionego określonego w art. 70 wywołanie niebezpieczeństwa przez nieumiejętne wykonywanie czynności § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń.
8.
Skreślenie z listy następuje w formie decyzji administracyjnej właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.
9.
Decyzja administracyjna, o której mowa w ust. 8, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
10.
O skreśleniu z listy osób pełniących funkcje określone w art. 28 lista kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego ust. 2 pkt 3 właściwy komendant wojewódzki Policji zawiadamia niezwłocznie organ koncesyjny.
11.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzór wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzór zaświadczenia o wpisie na te listy, z uwzględnieniem danych, o których mowa w art. 28 lista kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego ust. 2.
Art. 29. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochron... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 7 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...