• Art. 43c. - Umowa na pow...
  01.06.2023

Art. 43c. och. osób i mienia


Umowa na powierzenie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń specjalistycznym uzbrojonym formacjom ochronnym

1.
Powierzenie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w art. 4 możliwość stosowania innych przepisów prawa ust. 1 pkt 1, następuje na podstawie umowy zawartej między dowódcą jednostki wojskowej a przedsiębiorcą, który uzyskał koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. W umowie zamieszcza się w szczególności określenie:
1)
obszarów, obiektów lub urządzeń, o których mowa w art. 4 możliwość stosowania innych przepisów prawa ust. 1 pkt 1, zgodnie z planem ochrony jednostki wojskowej;
2)
uprawnień przedsiębiorcy do kontroli dokumentów uprawniających do wejścia lub wjazdu na obszar lub do obiektu lub do dostępu do urządzenia, o których mowa w art. 4 możliwość stosowania innych przepisów prawa ust. 1 pkt 1, lub wyjścia lub wyjazdu z nich lub wynoszenia lub wywożenia mienia, a także do uniemożliwienia nielegalnego wejścia osób postronnych na ten obszar lub do tego obiektu lub dostępu do tego urządzenia;
3)
zakresu i sposobu prowadzenia kontroli wykonywania zadań ochrony obszarów, obiektów lub urządzeń, o których mowa w art. 4 możliwość stosowania innych przepisów prawa ust. 1 pkt 1, przez przełożonych pracowników ochrony oraz osoby uprawnione do prowadzenia tej kontroli;
4)
uzbrojenia i wyposażenia oraz umundurowania pracowników ochrony;
5)
podległości pracowników ochrony;
6)
uprawnień dowódcy jednostki wojskowej oraz osób przez niego upoważnionych, a także służb dyżurnych w stosunku do pracowników ochrony;
7)
szczegółowych zasad odpowiedzialności przedsiębiorcy i pracowników ochrony za powierzone ochronie mienie;
8)
skutków naruszenia umowy oraz zakresu odpowiedzialności stron umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków;
9)
obowiązku przekazania dowódcy jednostki wojskowej przez przedsiębiorcę wykazu wszystkich pracowników ochrony przewidzianych do ochrony obszarów, obiektów lub urządzeń, o których mowa w art. 4 możliwość stosowania innych przepisów prawa ust. 1 pkt 1, wraz z podaniem numeru legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;
10)
obowiązku bieżącego szkolenia przez przedsiębiorcę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, odbywania przez nich, co najmniej raz na kwartał, strzelań z broni będącej na ich wyposażeniu, w tym przedstawiania dowódcy jednostki wojskowej ich wyników, oraz udziału w szkoleniach z pozorowanym naruszeniem ochrony jednostki wojskowej;
11)
instrukcji ochrony obszarów, obiektów lub urządzeń, o których mowa w art. 4 możliwość stosowania innych przepisów prawa ust. 1 pkt 1, stanowiącej załącznik do umowy, określającej zadania i sposób działania specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej.
2.
Specjalistyczna uzbrojona formacja ochronna posiada następujące dokumenty:
1)
instrukcję ochrony obszarów, obiektów lub urządzeń, o których mowa w art. 4 możliwość stosowania innych przepisów prawa ust. 1 pkt 1;
2)
plan ochrony jednostki wojskowej, sporządzony przez szefa (kierownika) komórki odpowiedzialnej za ochronę jednostki wojskowej i zatwierdzony przez dowódcę jednostki wojskowej, lub wyciąg z tego planu;
3)
tabelę posterunków;
4)
książkę meldunków;
5)
ewidencję kluczy oraz rejestr zdarzeń alarmowych;
6)
wzory dokumentów uprawniających do wejścia lub wjazdu na obszary lub do obiektów lub do dostępu do urządzeń, o których mowa w art. 4 możliwość stosowania innych przepisów prawa ust. 1 pkt 1, lub wyjścia lub wyjazdu z nich;
7)
wykaz telefonów alarmowych i służbowych;
8)
sygnały powszechnego ostrzegania i alarmowania;
9)
plan ochrony przeciwpożarowej;
10)
spis wyposażenia pomieszczeń wartowni;
11)
wzory plomb i odciski pieczęci każdego posterunku.
Art. 43c. Umowa na powierzenie ochrony obszarów, obiektów... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...