• Ustawa o ochronie osób i ...
  24.07.2024

Ustawa o ochronie osób i mienia

Stan prawny aktualny na dzień: 24.07.2024

Dz.U.2021.0.1995 t.j. - Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach
wybuchowych (Dz.U. poz. 43, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 324, z 1990 r. poz. 149, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 1992 r. poz. 360, zpóźn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
Porównania: 1
1.
Zgody na powołanie Straży Przemysłowych (Portowych, Bankowych) oraz Straży Pocztowych tracą moc z dniem 31 grudnia 2000 r.
2.
Koncesje na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, po spełnieniu przez przedsiębiorcę warunków określonych w ustawie, podlegają wymianie w terminie do dnia 31 grudnia 2000 r.; w pozostałych przypadkach tracą moc.
3.
Przedsiębiorcy ubiegający się o wymianę koncesji, o których mowa w ust. 2, obowiązani są złożyć organowi właściwemu do udzielenia koncesji wniosek o wymianę koncesji w terminie do dnia 30 września 2000 r.
Porównania: 1
Wnioski o wydanie zgody na powołanie albo rozwiązanie Straży Przemysłowych (Portowych, Bankowych) oraz Straży Pocztowych lub o wydanie koncesji na świadczenie usług ochrony osób i mienia, złożone, lecz nierozpatrzone do dnia wejścia w życie ustawy, podlegają rozpatrzeniu w trybie i na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
Porównania: 1
Tracą moc:
1)
dekret z dnia 17 października 1946 r. o Straży Pocztowej (Dz. U. poz. 323);
2)
ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o Straży Przemysłowej (Dz. U. poz. 42 oraz z 1989 r. poz. 192).
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 26.09.1997 r. - Dz.U. z 1997 r. poz. 740]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...