• AKT ARCHIWALNY - Ustawa z...
  06.12.2022
Uchylony dnia: 2022-07-01
Dz.U. uchylający akt: 2021.0.1177

Rozdział 4. Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa

1.
Deweloper zapewni nabywcy gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową, na mocy której bank lub zakład ubezpieczeń wypłaci nabywcy - na jego żądanie - środki w wysokości wpłaconych na rzecz dewelopera kwot w przypadku:
1)
ogłoszenia upadłości dewelopera, albo
2)
odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej na podstawie art. 29 odstąpienie od umowy deweloperskiej ust. 1 pkt 6.
2.
W przypadku odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej na podstawie art. 29 odstąpienie od umowy deweloperskiej ust. 1 pkt 6 wysokość wypłaty, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się o kwotę środków wypłaconych nabywcy z mieszkaniowego rachunku powierniczego.
2a.
W przypadku, o którym mowa w art. 425m umowa o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1177), wysokość wypłaty, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się o kwotę środków w części dotyczącej nabywcy przekazanych na mieszkaniowy rachunek powierniczy przedsiębiorcy nabywającego nieruchomość na podstawie art. 425l sprzedaż nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie ust. 1 tej ustawy.
3.
Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa wygasa w dniu podpisania aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo, o którym mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy, w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń na które wyraził zgodę nabywca.
1.
W przypadku stosowania zabezpieczenia roszczeń nabywcy, o których mowa w art. 15 gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa, z chwilą wypłaty środków z tytułu udzielonej gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, roszczenia przysługujące nabywcy przeciwko bankowi prowadzącemu rachunek powierniczy przechodzą na gwaranta.
2.
Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa nie obejmują odsetek od wpłaconych środków oraz utraconych korzyści.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...