• AKT ARCHIWALNY - Ustawa z...
  06.12.2022
Uchylony dnia: 2022-07-01
Dz.U. uchylający akt: 2021.0.1177

Rozdział 7. Odstąpienie od umowy deweloperskiej

1.
Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej:
1)
jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 umowa deweloperska;
2)
jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 umowa deweloperska ust. 2;
3)
jeżeli deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 obowiązek doręczenie prospektu informacyjnego i art. 19 zmiana informacji w prospekcie informacyjnym prospektu informacyjnego wraz z załącznikami;
4)
jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej;
5)
jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy;
6)
w przypadku nieprzeniesienia na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy, w terminie określonym w umowie deweloperskiej.
2.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, nabywca ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej nabywca wyznacza deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia.
4.
Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej.
5.
Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo, o którym mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej.
1.
W przypadku skorzystania przez nabywcę z prawa odstąpienia, o którym mowa w art. 29 odstąpienie od umowy deweloperskiej, nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że nabywcy wolno odstąpić od umowy deweloperskiej za zapłatą oznaczonej sumy.
2.
W przypadku skorzystania przez nabywcę z prawa odstąpienia, o którym mowa w art. 29 odstąpienie od umowy deweloperskiej, umowa uważana jest za niezawartą, a nabywca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.
1.
Oświadczenie woli nabywcy o odstąpieniu od umowy deweloperskiej jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w przypadku gdy został złożony wniosek o wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej.
2.
W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez dewelopera na podstawie art. 29 odstąpienie od umowy deweloperskiej, ust. 4 i 5, nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...