• AKT ARCHIWALNY - Ustawa z...
  06.12.2022

AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Stan prawny aktualny na dzień: 06.12.2022

Dz.U.2021.0.1445 t.j. - AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Uchylony dnia: 2022-07-01
Dz.U. uchylający akt: 2021.0.1177

Rozdział 8. Przepisy karne

1.
Kto, będąc deweloperem, pracownikiem dewelopera lub inną osobą obowiązaną w ramach umowy z deweloperem do sporządzenia prospektu informacyjnego, wbrew postanowieniom art. 17 obowiązek sporządzenia prospektu informacyjnego ust. 1, nie sporządza tego prospektu, podlega karze grzywny.
2.
Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457 i 1005).
Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie informacyjnym podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe informacje,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Kto, wbrew przepisom ustawy wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na zamkniętym mieszkaniowym rachunku powierniczym lub otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...