• Art. 14. och. ppoż. - Kra...
  04.08.2021

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

Stan prawny aktualny na dzień: 04.08.2021

Dz.U.2021.0.869 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Art. 14. ochr. ppoż.


Krajowy system ratowniczo-gaśniczy

1.
Krajowy system ratowniczo-gaśniczy ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez:
1)
walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi;
2)
ratownictwo techniczne;
3)
ratownictwo chemiczne;
4)
ratownictwo ekologiczne;
5)
ratownictwo medyczne;
6)
współpracę z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159) oraz systemem powiadamiania ratunkowego.
1a.
Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w ramach posiadanych sił i środków współpracuje z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
1b.
Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w ramach posiadanych sił i środków bierze udział w likwidacji zagrożenia, w tym w działaniach ratowniczych, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.
2.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową organizację krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w szczególności w zakresie:
1)
funkcjonowania na obszarze powiatu, województwa i kraju,
2)
walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi,
3)
ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego,
4)
dysponowania do działań ratowniczych,
5)
kierowania działaniem ratowniczym,
6)
współpracy, o której mowa w ust. 1a,
6a)
likwidacji zagrożenia, w tym działań ratowniczych, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego;
7)
prowadzenia dokumentacji zdarzeń określonych w art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 2 oraz dokumentacji funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
8)
organizacji odwodów operacyjnych,
9)
organizacji stanowisk kierowania
– mając na uwadze potrzebę zapewnienia optymalnej skuteczności działań ratowniczych.
3.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, wojewoda lub starosta odpowiednio na obszarze kraju, województwa lub powiatu określają zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, koordynują jego funkcjonowanie i kontrolują wykonywanie wynikających stąd zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska kierują tym systemem.
4.
Wojewoda i starosta wykonują swoje zadania przy pomocy odpowiednio wojewódzkiego i powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, działających na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159).
5.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) koordynuje funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez wojewodę. Zadanie to może być wykonywane przy pomocy komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), albo przy pomocy komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych.
6.
(uchylony)
7.
(uchylony)
8.
(uchylony)
9.
(uchylony)
Art. 14. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...