• Ustawa o ochronie przeciw...
  19.09.2021

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

Stan prawny aktualny na dzień: 19.09.2021

Dz.U.2021.0.869 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Rozdział 6. Świadczenia rzeczowe i finansowe

Koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z:
1)
budżetu państwa;
2)
budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
3)
dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne;
4)
środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17 tworzenie, przekształcanie, likwidowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.
Orzeczenia: 8 Porównania: 1
Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu ponosi w pełni koszty nabycia i utrzymania, w stanie zapewniającym sprawność, sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, środków gaśniczych, urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych i innych urządzeń oraz instalacji ochrony przeciwpożarowej, do których posiadania zobowiązują go przepisy wydane na podstawie art. 13 rozporządzenie w sprawie warunków ochrony, ust. 1 i 3, a także koszty wykonania obowiązku określonego w art. 5 urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
Porównania: 1
1.
Państwowa Straż Pożarna jest obowiązana do przekazywania nieodpłatnie technicznie sprawnego, zbędnego sprzętu i urządzeń ochotniczym strażom pożarnym, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Zakładowe straże pożarne lub zakładowe służby ratownicze mogą przekazywać nieodpłatnie sprawny technicznie, zbędny sprzęt i urządzenia Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochotniczym strażom pożarnym pozostającym poza strukturami związku.
Porównania: 1
1.
Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 jednostki ochrony przeciwpożarowej, pkt 1a-5 i 8, ponoszą podmioty tworzące te jednostki.
2.
Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 szkolenie członków ochotniczej straży pożarnej, ust. 1.
3.
Gmina ma również obowiązek:
1)
bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej;
2)
ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej; ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne;
3)
ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28 ekwiwalent za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, ust. 6.
3a.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej. Na stanowisku komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej może być także zatrudniony komendant gminny związku ochotniczych straży pożarnych.
3b.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji.
4.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do ochotniczej straży pożarnej funkcjonującej w budynku, obiekcie lub na terenie niebędącym własnością, nieużytkowanym bądź niezarządzanym przez gminę.
Orzeczenia: 7 Porównania: 1
1.
Budżet państwa uczestniczy w kosztach funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 jednostki ochrony przeciwpożarowej, pkt 2-6 i 8, jeżeli jednostki te działają w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
2.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych corocznie określi, w drodze rozporządzenia, wysokość środków finansowych i ich podział między podmioty, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Porównania: 1
1.
Koszty realizacji zadań, o których mowa w art. 19 ochotnicza straż pożarna ust. 1a pkt 2–5, mogą być pokrywane z:
1)
budżetu państwa;
2)
budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
3)
środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe.
2.
Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest określana corocznie przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
3.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonuje rozdziału środków finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na podstawie wniosków złożonych przez ochotnicze straże pożarne za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego ze względu na teren działania tej straży.
4.
We wniosku wskazuje się cel realizowanego zadania zgodny z art. 19 ochotnicza straż pożarna ust. 1a pkt 2–5. Do wniosku dołącza się opinię komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej właściwego ze względu na teren działania tej straży.
5.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji.
1.
Inne koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych i ich związków, związane z ochroną przeciwpożarową, pokrywane są z budżetu państwa, o ile na podstawie odrębnych przepisów zostaną przekazane gminom jako zadania zlecone.
2.
Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1, określana jest corocznie przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i przekazywana ochotniczym strażom pożarnym lub ich związkom.
Porównania: 1
1.
Szkolenie członków ochotniczej straży pożarnej, o których mowa w art. 28 ekwiwalent za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, ust. 6, prowadzi nieodpłatnie Państwowa Straż Pożarna.
2.
Szkolenie strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 jednostki ochrony przeciwpożarowej, pkt 1a-5 i 8, oraz członków ochotniczej straży pożarnej, o której mowa w art. 32 zasady ponoszenia kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej, ust. 4, może prowadzić odpłatnie Państwowa Straż Pożarna.
3.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi szczegółowe zasady i sposób odpłatności za szkolenia, o których mowa w ust. 2.
Porównania: 1
Porównania: 1
1.
Nieruchomości, środki transportu, urządzenia i sprzęt pozostający w dyspozycji ochotniczej straży pożarnej lub ich związku mogą być, z zastrzeżeniem wynikającym z przepisu art. 33 finansowanie kosztów funkcjonowania jednostek działających w ramach systemu ratowniczo-gaśniczego, ust. 1, odpłatnie wykorzystywane do innych społecznie użytecznych celów, określonych w statucie ochotniczej straży pożarnej lub ich związku.
2.
Środki uzyskane z tytułu, o którym mowa w ust. 1, stanowią dochody własne ochotniczej straży pożarnej lub ich związku.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Zakłady ubezpieczeń są obowiązane przekazywać Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na uzasadnione potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek, budowę i modernizację obiektów strażnic, badania naukowe i działalność racjonalizatorską w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i przeciwdziałania innym zagrożeniom, a także propagowanie bezpieczeństwa pożarowego.
2.
Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przekazuje w wysokości:
1)
50 % – ochotniczym strażom pożarnym;
2)
50 % – jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 jednostki ochrony przeciwpożarowej pkt 1–5 i 8.
Porównania: 1
1.
Środki finansowe przekazane Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej na podstawie przepisów art. 35 szkolenie członków ochotniczej straży pożarnej ust. 2 i art. 38 obowiązek przekazywania części wpływów na cele ochrony przeciwpożarowej ust. 1 są przeznaczone wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej.
2.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb rozdziału środków, o których mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie skutecznego funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...