• Art. 104. - Uprawnienia ...
  26.05.2024

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 104. ochr. przyr.


Uprawnienia pracowników Służby Parku Narodowego

1.
Pracownikom Służby Parku Narodowego przysługuje:
1)
bezpłatne umundurowanie, które noszą przy wykonywaniu czynności służbowych;
2)
bezpłatne mieszkanie, jeżeli stanowisko oraz charakter pracy są związane z koniecznością zamieszkania w miejscu jej wykonywania.
2.
Pracownicy Służby Parku Narodowego przy wykonywaniu czynności służbowych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach prawa karnego dla funkcjonariuszy publicznych.
3.
Bezpłatne mieszkanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:
1)
dyrektora parku;
2)
zastępcy dyrektora parku;
3)
głównego księgowego;
4)
głównego specjalisty do spraw ochrony przyrody;
5)
kierownika pracowni naukowo-edukacyjnej;
6)
głównego specjalisty do spraw udostępniania parku;
7)
nadleśniczego;
8)
konserwatora obrębu ochronnego;
9)
leśniczego;
10)
konserwatora obwodu ochronnego;
11)
podleśniczego;
12)
starszego strażnika;
13)
strażnika;
14)
kierownika ośrodka hodowli zwierząt;
15)
kierownika szkółki leśnej;
16)
komendanta Straży Parku;
17)
zastępcy komendanta Straży Parku;
18)
dowódcy grupy terenowej Straży Parku;
19)
starszego strażnika Straży Parku;
20)
strażnika Straży Parku.
4.
Przez bezpłatne mieszkanie należy rozumieć przydzielony pracownikowi lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub jednorodzinnym, za którego używanie pracownik nie wnosi opłat.
5.
Członkami rodziny pracownika, których uwzględnia się przy przydziale lokalu mieszkalnego, są pozostający z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym:
1)
małżonek;
2)
dzieci (własne lub małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej) pozostające na jego utrzymaniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 25 lat;
3)
rodzice pracownika i jego małżonka będący na jego wyłącznym utrzymaniu lub jeżeli ze względu na wiek albo inwalidztwo, albo inne okoliczności są niezdolni do wykonywania zatrudnienia; za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające.
6.
Bezpłatne mieszkanie przydziela się pracownikowi Służby Parku Narodowego na jego wniosek, który zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres wnioskodawcy;
2)
datę i miejsce zatrudnienia;
3)
liczbę i stopień pokrewieństwa osób, o których mowa w ust. 5.
7.
Bezpłatne mieszkanie przydziela się z zasobów mieszkaniowych parku narodowego.
8.
Bezpłatne mieszkanie przydziela się na czas zatrudnienia na stanowisku, o którym mowa w ust. 3.
9.
Bezpłatne mieszkanie przydziela się na podstawie umowy zawieranej:
1)
z dyrektorem parku narodowego - przez ministra właściwego do spraw środowiska;
2)
z pracownikiem Służby Parku Narodowego - przez dyrektora parku narodowego.
10.
W umowie, o której mowa w ust. 9, ustala się:
1)
szczegółowe warunki korzystania z bezpłatnego mieszkania;
2)
termin zwolnienia bezpłatnego mieszkania, nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia ustania zatrudnienia na stanowisku uprawniającym do bezpłatnego mieszkania;
3)
sposób zwalniania bezpłatnego mieszkania przez pracownika Służby Parku Narodowego przechodzącego na emeryturę lub rentę oraz możliwość przydzielenia lokalu zamiennego.
11.
Pracownik Służby Parku Narodowego zwalnia bezpłatne mieszkanie wraz ze wszystkimi osobami pozostającymi z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
12.
W razie braku możliwości przydziału bezpłatnego mieszkania lub zamieszkiwania, za zgodą dyrektora parku narodowego albo ministra właściwego do spraw środowiska, przez pracownika Służby Parku Narodowego w mieszkaniu stanowiącym własność tego pracownika, przysługuje pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystywanie bezpłatnego mieszkania.
13.
Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 12, przyznaje się uprawnionemu pracownikowi Służby Parku Narodowego na jego wniosek, do którego załącza oświadczenie o liczbie i stopniu pokrewieństwa osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
14.
Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 12, pracownikowi Służby Parku Narodowego oblicza dyrektor parku narodowego, a dyrektorowi parku narodowego - minister właściwy do spraw środowiska, przyjmując iloczyn średniej stawki czynszu w stosunkach najmu w danej miejscowości i wielkości normatywnej powierzchni użytkowej przysługującej pracownikowi.
15.
Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 12, jest wypłacany każdego miesiąca łącznie z wynagrodzeniem.
16.
Na potrzeby obliczenia i wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystywanie bezpłatnego mieszkania ustala się następujące wielkości normatywnej powierzchni użytkowej w przeliczeniu na liczbę osób pozostających z pracownikiem Służby Parku Narodowego we wspólnym gospodarstwie domowym:
1)
35 midx2 - dla 1 osoby;
2)
40 midx2 - dla 2 osób;
3)
45 midx2 - dla 3 osób;
4)
55 midx2 - dla 4 osób;
5)
65 midx2 - dla 5 osób;
6)
70 midx2 - dla 6 lub więcej osób.
17.
Wielkość normatywnej powierzchni użytkowej podwyższa się o 10 midx2, jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, wymagająca do poruszania się wózka inwalidzkiego.
18.
W przypadku gdy uprawnienia do bezpłatnego mieszkania przysługują dwu lub więcej osobom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym, przydziela się jedno bezpłatne mieszkanie, o którym mowa w ust. 3, albo przyznaje się jeden ekwiwalent, o którym mowa w ust. 12.
19.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, dla pracowników Służb Parków Narodowych wzór legitymacji służbowej, wzory umundurowania oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk, w tym odpowiedni wzór umundurowania wyjściowego i polowego na pory roku, kolor i wzór przedmiotów uzupełniających mundury oraz wzór orła umieszczanego na czapkach, kierując się potrzebą zapewnienia pracownikom Służb Parków Narodowych odpowiednich warunków do wykonywania zadań wymagających przebywania w terenie w różnych porach roku oraz potrzebą rozróżnienia cech umundurowania pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.
Art. 104. Uprawnienia pracowników Służby Parku Narodowego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...