• Art. 104a. - Sprzedaż ni...
  22.05.2024

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 104a. ochr. przyr.


Sprzedaż nieprzydatnych budynków

1.
Park narodowy może sprzedawać nieprzydatne parkowi narodowemu nieruchomości zabudowane budynkami
mieszkalnymi i samodzielne lokale mieszkalne, zwane dalej „lokalami”. Lokal sprzedaje się wraz z pomieszczeniami
przynależnymi oraz prawem związanym z prawem własności lokalu.
2.
Nie podlegają sprzedaży lokale:
1)
niezbędne dla zapewnienia bezpłatnych mieszkań dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w art. 104 uprawnienia pracowników Służby Parku Narodowego ust. 3;
2)
związane z zarządzaniem parkiem narodowym.
3.
Pracownikom i byłym pracowni­kom parku narodo­wego mającym co najmniej 3-letni okres zatrudnienia w parkach narodowych, z wyłącze­niem osób, z którymi stosunek pracy został rozwiązany bez wypowiedze­nia z winy pracownika, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokali, których są najemcami i w których mieszkają.
4.
Ustalenie ceny lokalu przy sprze­daży, o której mowa w ust. 1, następuje na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomo­ściami, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
Cena sprzedaży lokalu podlega łącznemu obniżeniu o 6% za każdy rok zatrudnienia w parkach narodowych i o 3% za każdy rok najmu tego lokalu, jednak nie więcej niż o 95%. Jeżeli osobą uprawnioną jest emeryt lub rencista, cena sprzedaży lokalu wynosi 5% jego wartości. W razie zbiegu uprawnień do obniżenia ceny sprzedaży lokalu przysługują­cych osobom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe okresy zatrudnienia tych osób sumuje się, przy czym bonifikata nie może przekraczać 95% ceny sprzedaży lokalu. Uprawnienie to przysługuje tylko przy nabyciu jednego lokalu.
6.
Przepisy ust. 3–5 stosuje się również do osób bliskich, które w dniu śmierci pracownika parku narodowego zamieszki­wały razem z nim. Przez osoby bliskie rozumie się małżonków oraz wstępnych i zstępnych, a także osoby przysposabiające i przysposobione.
7.
Uprawnienie, o którym mowa w ust. 5, przysługuje osobom bliskim również w stosunku do lokalu, którego prawo najmu osoby te uzyskały w zamian za lokal zajmowany w dniu śmierci pracownika lub byłego pracownika parku narodowego. Uprawnienie to przysługuje tylko jednej osobie bliskiej i tylko przy nabyciu jednego lokalu.
8.
Dyrektor parku narodowego żąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli nabywca lokalu, o którym mowa w ust. 3, 6 i 7, przed upływem 5 lat od dnia jego nabycia zbył ten lokal lub wykorzystał na inne cele niż mieszkaniowe. Waloryzacji dokonuje się według zasad określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.
9.
Przepisów ust. 8 nie stosuje się w przypadku zbycia na rzecz osoby bliskiej, z zastrzeżeniem ust. 10.
10.
Przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.
11.
Najemcom nieposiadającym uprawnień, o których mowa w ust. 3, 6 i 7, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przeznaczonego do sprzedaży lokalu, który zajmują co najmniej od 3 lat, na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony. Przepisu ust. 5 nie stosuje się.
12.
O przeznaczeniu lokali do zbycia dyrektor parku narodowego zawiadamia na piśmie osoby, o których mowa w ust. 3, 6, 7 i 11, wyznaczając co najmniej miesięczny termin na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia lokalu, liczony od dnia doręczenia zawiadomienia osobie zainte­resowanej. Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z nabycia lokalu.
13.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 12, powinno zawierać:
1)
cenę lokalu;
2)
przewidywany termin zawarcia umowy sprzedaży lokalu;
3)
informację o skutku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 12.
14.
Pracownikom i byłym pracownikom parku narodo­wego niebędącym najemcami lokali przeznaczonych do sprzedaży przysługuje pierw­szeństwo w nabyciu lokali wolnych (pustostanów), na warunkach określonych w ust. 5.
15.
Lokale mogą być zbywane, pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w ust. 1–14.
16.
W sprawach, o których mowa w ust. 1–14, nie stosuje się ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 52).
Art. 104a. Sprzedaż nieprzydatnych budynków - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...