• Art. 118a. - Decyzja o w...
  30.05.2024

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 118a. ochr. przyr.


Decyzja o warunkach prowadzenia działań

1.
Wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań, jeżeli obowiązek uzyskania tej decyzji nałożono na podstawie art. 118 zgłoszenie prowadzenia działań na obszarach ochrony przyrody ust. 8, następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, a jeżeli pozwolenia te nie są wymagane – przed rozpoczęciem prowadzenia działań, o których mowa w art. 118 zgłoszenie prowadzenia działań na obszarach ochrony przyrody ust. 1.
2.
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań zawiera w szczególności:
1)
miejsce prowadzenia działań;
2)
rodzaj, zakres oraz sposób prowadzenia działań;
3)
termin prowadzenia działań;
4)
propozycję warunków prowadzenia działań;
5)
uzasadnienie prowadzenia działań;
6)
w przypadku prowadzenia działań w obwodzie rybackim – wskazanie użytkownika tego obwodu.
3.
Jeżeli zakres działań, o których mowa w art. 118 zgłoszenie prowadzenia działań na obszarach ochrony przyrody ust. 1, obejmuje czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 zakazy dotyczące dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową ust. 1 lub art. 52 zakazy dotyczące dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową ust. 1, wniosek zawiera także informacje określone w art. 56 zezwolenia na pozyskiwanie roślin, zwierząt i grzybów w lasach ust. 6.
4.
Do wniosku dołącza się:
1)
poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym prowadzone będą działania, o których mowa w art. 118 zgłoszenie prowadzenia działań na obszarach ochrony przyrody ust. 1;
2)
w przypadku działań, o których mowa w art. 118 zgłoszenie prowadzenia działań na obszarach ochrony przyrody ust. 1 pkt 2 – mapę zawierającą informacje z ewidencji melioracji wodnych, o której mowa w art. 196 ewidencja melioracji wodnych ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
3)
w przypadku, o którym mowa w art. 118 zgłoszenie prowadzenia działań na obszarach ochrony przyrody ust. 9 – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
4a.
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań składa się w:
1)
postaci papierowej albo
2)
formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4b.
Formularz wniosku o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.
5.
W decyzji o warunkach prowadzenia działań określa się:
1)
miejsce prowadzenia działań;
2)
rodzaj, zakres oraz sposób prowadzenia działań;
3)
warunki prowadzenia działań, wynikające z konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, a także zapobiegania lub ograniczania oddziaływania planowanych działań na środowisko przyrodnicze;
4)
termin prowadzenia działań.
6.
Jeżeli wnioskowany zakres lub sposób prowadzenia działań, o których mowa w art. 118 zgłoszenie prowadzenia działań na obszarach ochrony przyrody ust. 1, powodowałby znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony obszarów chronionych, siedliska przyrodnicze, chronione gatunki roślin, zwierząt lub grzybów, lub ich siedliska, którego nie można wyeliminować lub istotnie ograniczyć przez określenie warunków ich prowadzenia, regionalny dyrektor ochrony środowiska może, za zgodą wnioskodawcy, określić inny od
wnioskowanego zakres lub sposób prowadzenia tych działań. W przypadku braku zgody wnioskodawcy regionalny dyrektor ochrony środowiska odmawia wydania decyzji o warunkach prowadzenia działań.
7.
Jeżeli stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, regionalny dyrektor ochrony środowiska przeprowadza taką ocenę przed wydaniem decyzji o warunkach
prowadzenia działań. Przepisy działu V rozdziału 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się odpowiednio.
8.
Decyzja o warunkach prowadzenia działań zastępująca zezwolenie, o którym mowa w art. 56 zezwolenia na pozyskiwanie roślin, zwierząt i grzybów w lasach ust. 1, wymaga uzgodnienia z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Do uzgodnienia nie stosuje się przepisów art. 106 wymóg uzyskania stanowiska innego organu § 3, 5 i 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
9.
Decyzja o warunkach prowadzenia działań zastępująca zezwolenie, o którym mowa w art. 56 zezwolenia na pozyskiwanie roślin, zwierząt i grzybów w lasach ust. 2b, wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw środowiska. Do uzgodnienia nie stosuje się przepisów art. 106 wymóg uzyskania stanowiska innego organu § 3, 5 i 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
10.
Stroną postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań jest wnioskodawca, właściciel wody, użytkownik obwodu rybackiego i właściciele nieruchomości objętych działaniami, o których mowa w art. 118 zgłoszenie prowadzenia działań na obszarach ochrony przyrody ust. 1.
11.
Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
12.
Decyzję o warunkach prowadzenia działań wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.
13.
W przypadku działań, o których mowa w art. 118 zgłoszenie prowadzenia działań na obszarach ochrony przyrody ust. 1, wykraczających poza obszar jednego województwa decyzję o warunkach prowadzenia działań wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym mają być prowadzone te działania, w porozumieniu z właściwymi regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska.
Art. 118a. Decyzja o warunkach prowadzenia działań - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...