• Art. 131. - Odpowiedzial...
  22.05.2024

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 131. ochr. przyr.


Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy

Kto:
1)
prowadząc działalność gospodarczą w zakresie handlu zwierzętami gatunków podlegających ochronie na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61ust . 1, nie posiada lub nie przekazuje odpowiedniej dokumentacji stwierdzającej legalność pochodzenia zwierzęcia,
1a)
chwyta lub zabija dziko występujące zwierzęta, o których mowa w art. 49 rozporządzenie w sprawie zwierząt objętych ochroną gatunkową pkt 1 lit. a i b przy użyciu urządzeń, sposobów lub metod, o których mowa w art. 54 zakaz chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt w sposób mogący powodować zanik lub zaburzenia populacji tych zwierząt,
2)
bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom utworzy lub prowadzi ogród botaniczny, ogród zoologiczny, ośrodek lub azyl dla zwierząt,
3)
przeprowadzając likwidację:
a) ogrodu zoologicznego albo ośrodka – nie zapewnia przebywającym tam zwierzętom warunków odpowiadających ich potrzebom biologicznym,
b) azylu dla zwierząt – nie zapewnia dobrostanu zwierząt tam przebywających,
4)
(uchylony)
4a)
nie zachowując należytej ostrożności, dopuszcza do ucieczki zwierzęcia gatunku niebezpiecznego dla życia i zdrowia ludzi,
5)
bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom przenosi z ogrodu botanicznego lub ogrodu zoologicznego do środowiska przyrodniczego rośliny lub zwierzęta gatunków zagrożonych wyginięciem,
6)
(uchylony)
7)
stosuje środki chemiczne na drogach publicznych oraz ulicach i placach w sposób znacząco szkodzący terenom zieleni lub zadrzewieniom,
8)
prowadzi działania wymagające zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 zgłoszenie prowadzenia działań na obszarach ochrony przyrody ust. 1, bez dokonania tego zgłoszenia albo niezgodnie z decyzją o wyrażeniu sprzeciwu, o której mowa w art. 118 zgłoszenie prowadzenia działań na obszarach ochrony przyrody ust. 6 pkt 1, albo bez uzyskania lub wbrew warunkom decyzji o warunkach prowadzenia działań, o której mowa w art. 118 zgłoszenie prowadzenia działań na obszarach ochrony przyrody ust. 8, w przypadku nałożenia obowiązku jej uzyskania,
9)
(uchylony)
10)
(uchylony)
11)
nie powiadamia regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o odkryciu kopalnych szczątków roślin lub zwierząt,
12)
(uchylony)
13)
wbrew przepisom art. 125 warunki niszczenia roślin, zwierząt lub grzybów lub ich siedliska, nieobjętych formami ochrony przyrody lub zabijania zwierząt zabija zwierzęta, niszczy rośliny lub grzyby lub niszczy siedliska roślin, zwierząt lub grzybów,
14)
bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową
- podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 131. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...