• Art. 20. - Plan ochrony ...
  30.05.2024

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 20. ochr. przyr.


Plan ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego

1.
Plan ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody oraz parku krajobrazowego sporządza się na okres 20 lat, z uwzględnieniem:
1)
charakterystyki i oceny stanu przyrody;
2)
identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
3)
charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych;
4)
analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony;
5)
charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego;
6)
wyników audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a audyt krajobrazowy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.
Prace przy sporządzaniu planów ochrony, o których mowa w ust. 1, polegają na:
1)
ocenie stanu zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych, wartości kulturowych oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, która może być wykonana w formie szczegółowych opisów;
2)
opracowaniu koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
3)
wskazaniu zadań ochronnych, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji.
3.
Plan ochrony dla parku narodowego oraz rezerwatu przyrody zawiera:
1)
cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich realizacji;
2)
identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków;
3)
wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej;
4)
określenie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań;
5)
wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz określenie sposobów ich udostępniania;
6)
wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza;
7)
wskazanie wymagań ochrony przyrody koniecznych do uwzględnienia w ustaleniach planów ogólnych gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych.
4.
Plan ochrony dla parku krajobrazowego zawiera:
1)
cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania ich realizacji;
2)
identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków;
3)
wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych;
4)
określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu;
5)
wskazanie obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form gospodarowania oraz określenie sposobów korzystania z tych obszarów;
6)
wskazanie wymagań ochrony przyrody koniecznych do uwzględnienia w ustaleniach planów ogólnych gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych;
7)
określenie granic stref ochrony krajobrazów stanowiących w szczególności przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudowane wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, wyznaczonych w obrębie krajobrazów priorytetowych, zidentyfikowanych w ramach audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a audyt krajobrazowy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, istotnych dla zachowania walorów krajobrazowych parku krajobrazowego, wraz ze wskazaniem które z zakazów, wymienionych w art. 17 zakazy na obszarze parku krajobrazowego ust. 1a, obowiązują w danej strefie;
8)
wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym.
4a.
Plan ochrony dla parku krajobrazowego, w części dotyczącej:
1)
określenia granic stref, o których mowa w ust. 4 pkt 7,
2)
wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym, o których mowa w ust. 4 pkt 8,
3)
wprowadzenia zakazów, o których mowa w art. 17 zakazy na obszarze parku krajobrazowego ust. 1a
– jest aktem prawa miejscowego.
5.
Plany ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego w części pokrywającej się z obszarem Natura 2000 powinny uwzględniać zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 28 projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, albo zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 29 plan ochrony dla obszaru Natura 2000.
6.
Przepisu ust. 5 nie stosuje się względem planów ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego pokrywających się w całości lub w części z obszarem Natura 2000, dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych, o którym mowa w art. 28 projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, albo plan ochrony, o którym mowa w art. 29 plan ochrony dla obszaru Natura 2000, obejmujące obszar parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego.
Art. 20. Plan ochrony dla parku narodowego, rezerwatu prz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 19 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...