• Art. 22. - Zadania ochro...
  23.04.2024

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 23.04.2024

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 22. ochr. przyr.


Zadania ochronne dla parku narodowego lub rezerwatu przyrody

1.
Dla parku narodowego lub rezerwatu przyrody, do czasu ustanowienia planu ochrony, sprawujący nadzór sporządza projekt zadań ochronnych.
2.
Zadania ochronne, o których mowa w ust. 1, ustanawia, w drodze zarządzenia:
1)
minister właściwy do spraw środowiska - dla parku narodowego;
2)
regionalny dyrektor ochrony środowiska - dla rezerwatu przyrody.
3.
Zadania ochronne, o których mowa w ust. 1, uwzględniają:
1)
identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków;
2)
opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań;
3)
opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin, zwierząt lub grzybów;
4)
wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową.
4.
Zadania ochronne, o których mowa w ust. 1, mogą być ustanawiane na rok lub równocześnie na kolejne lata, nie dłużej jednak niż na 5 lat.
Art. 22. Zadania ochronne dla parku narodowego lub rezerw... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...