• Art. 51. - Zakazy dotycz...
  14.04.2024

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 51. ochr. przyr.


Zakazy dotyczące dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową

1.
W stosunku do dziko występujących roślin lub grzybów gatunków objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone następujące zakazy:
1)
umyślnego niszczenia;
2)
umyślnego zrywania lub uszkadzania;
3)
niszczenia ich siedlisk lub ostoi;
4)
dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej lub niszczenia gleby w ostojach;
5)
hodowli;
6)
pozyskiwania lub zbioru;
7)
przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
8)
zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub transportu okazów gatunków;
9)
wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
10)
umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym;
11)
umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
1a.
W stosunku do innych niż dziko występujących roślin lub grzybów gatunków objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone następujące zakazy:
1)
hodowli;
2)
przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
3)
zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub transportu okazów gatunków;
4)
wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
5)
umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
2.
W stosunku do gatunków roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin lub grzybów, odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1 i 1a, dotyczące:
1)
wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów;
2)
usuwania roślin oraz grzybów niszczących materiały lub obiekty budowlane;
3)
pozyskiwania gatunków, o których mowa w art. 48 rozporządzenie w sprawie roślin objętych ochroną gatunkową, pkt 1 lit. c oraz art. 50 rozporządzenie w sprawie grzybów objętych ochroną gatunkową, pkt 1 lit. c, przez podmioty, które uzyskały zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na ich pozyskiwanie;
4)
przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny, a także wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków, o których mowa w art. 48 rozporządzenie w sprawie roślin objętych ochroną gatunkową, pkt 1 lit. c oraz art. 50 rozporządzenie w sprawie grzybów objętych ochroną gatunkową, pkt 1 lit. c, pozyskanych na podstawie zezwolenia, o którym mowa w pkt 3;
5)
przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny, a także wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków pozyskanych poza granicą państwa i wwiezionych z zagranicy na podstawie zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
3.
Odstępstwo od zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie dotyczy gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102).
Art. 51. Zakazy dotyczące dziko występujących roślin i gr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...