• Art. 64. - Rejestr posia...
  01.12.2023

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 01.12.2023

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 64. ochr. przyr.


Rejestr posiadaczy i hodowców zwierząt gatunków wymienionych w rozporządzeniu Rady (WE) w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

1.
Posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.
2.
Obowiązek zgłoszenia do rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:
1)
ogrodów zoologicznych;
2)
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 wywóz roślin, import zwierząt lub jaj gatunków objętych ochroną, eksport okazów gatunków objętych ochroną ust. 1;
3)
czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.
3.
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.
4.
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać następujące dane:
1)
datę:
a) dokonania wpisu,
b) dokonania zmiany danych wpisanych do rejestru,
c) wykreślenia z rejestru;
2)
imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę;
3)
adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli;
4)
liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych;
5)
nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
6)
datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia;
7)
datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;
8)
płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;
9)
opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane;
10)
cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia;
11)
numer i datę wydania:
a) zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo
b) zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
c) dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
d) innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
5.
Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
6.
Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru załącza się kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 11.
7.
W razie zmiany danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2-11, przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.
8.
Wpisanie do rejestru starosta potwierdza wydaniem zaświadczenia.
9.
Podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są obowiązane do posiadania i przekazania wraz ze sprzedawanym zwierzęciem oryginału lub kopii dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 11. Kopia ta powinna być, przez podmiot sprzedający zwierzę, zaopatrzona w numer nadawany według numeracji ciągłej, datę wystawienia, oznaczenie oraz podpis osoby sprzedającej, informację o liczbie zwierząt, dla których została wystawiona, a jeżeli kopiowany dokument dotyczy więcej niż jednego gatunku, także o ich przynależności gatunkowej.
10.
Koszty związane ze znakowaniem, zgodnym z przepisami, o których mowa w art. 61 wywóz roślin, import zwierząt lub jaj gatunków objętych ochroną, eksport okazów gatunków objętych ochroną ust. 1, zwierząt, o których mowa w ust. 1, pokrywa posiadacz zwierzęcia lub prowadzący hodowlę.
Art. 64. Rejestr posiadaczy i hodowców zwierząt gatunków ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...