• Art. 67. - Zezwolenie na...
  28.02.2024

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 67. ochr. przyr.


Zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego

1.
Utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego wymaga uzyskania zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
2.
Zezwolenie wydaje się na wniosek, o którym mowa w ust. 3, po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce położenia ogrodu botanicznego lub zoologicznego oraz opinii organizacji zrzeszającej przedstawicieli ogrodów botanicznych lub zoologicznych, wyrażonych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku; niewyrażenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną.
3.
Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)
imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2)
wskazanie podmiotu zarządzającego ogrodem botanicznym lub zoologicznym, odpowiedzialnego za jego funkcjonowanie;
3)
projekt zagospodarowania terenu ogrodu botanicznego lub zoologicznego;
4)
wskazanie położenia i obszaru ogrodu botanicznego lub zoologicznego;
5)
opis zakresu działalności ogrodu botanicznego lub zoologicznego.
4.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, należy dołączyć:
1)
kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków obejmującą działki ewidencyjne, na których jest projektowana lokalizacja ogrodu botanicznego lub zoologicznego;
2)
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – wypis i wyrys z planu ogólnego gminy, dotyczący działek ewidencyjnych, na których jest projektowana lokalizacja ogrodu botanicznego lub zoologicznego;
3)
wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których jest projektowana lokalizacja ogrodu botanicznego lub zoologicznego.
5.
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2)
wskazanie położenia i obszaru ogrodu botanicznego lub zoologicznego;
3)
opis zakresu działalności ogrodu botanicznego lub zoologicznego;
4)
warunki prowadzenia działalności ogrodu botanicznego lub zoologicznego oraz termin, w którym mają one być spełnione.
6.
Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony. Sprawdzenie warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 4, następuje po upływie wyznaczonego terminu.
Art. 67. Zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ogrodu bo... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...