• Art. 76b. - Obowiązki po...
  22.02.2024

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 76b. ochr. przyr.


Obowiązki podmiotu posiadającego zezwolenie na utworzenie i prowadzenie azylu dla zwierząt

1.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 76a zezwolenie na utworzenie i prowadzenie azylu dla zwierząt ust. 1, ma obowiązek:
1)
przyjmować okazy zwierząt, w szczególności:
a) zatrzymane przez właściwe organy,
b) w stosunku do których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa,
c) znalezione w środowisku przyrodniczym,
d) wymagające zapewnienia im odpowiednich warunków funkcjonowania
− w takim zakresie, w jakim pozwalają na to warunki przetrzymywania zwierząt w danym azylu dla zwierząt;
2)
prowadzić ewidencję przetrzymywanych zwierząt;
3)
składać regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce położenia azylu dla zwierząt roczne sprawozdanie z prowadzonej działalności w terminie do dnia 31 marca za rok następujący po roku, za który jest składane to sprawozdanie.
2.
Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera:
1)
datę:
a) dokonania wpisu zwierzęcia do ewidencji,
b) dokonania zmiany danych wpisanych do ewidencji,
c) wykreślenia z ewidencji zwierząt uśmierconych, padłych albo przekazanych innemu podmiotowi;
2)
nazwę naukową przetrzymywanego zwierzęcia oraz nazwę polską, jeżeli nazwa polska istnieje;
3)
liczbę przetrzymywanych zwierząt;
4)
płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;
5)
datę przyjęcia zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;
6)
opis trwałego oznakowania zwierzęcia, w tym numer mikroczipa, jeżeli zwierzę zostało oznakowane przez wszczepienie mikroczipa.
3.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera:
1)
nazwę naukową przetrzymywanych zwierząt oraz nazwę polską, jeżeli nazwa polska istnieje;
2)
liczbę okazów zwierząt:
a) przyjętych do azylu dla zwierząt, z podaniem źródła, z jakiego pochodzą,
b) padłych,
c) uśmierconych, ze wskazaniem przyczyny ich uśmiercenia,
d) przekazanych do innego podmiotu, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu albo nazwy i siedziby tego podmiotu.
Art. 76b. Obowiązki podmiotu posiadającego zezwolenie na ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...