• Art. 88. - Administracyj...
  18.05.2024

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2024

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 88. ochr. przyr.


Administracyjna kara pieniężna

1.
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:
1)
usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
2)
usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
3)
zniszczenie drzewa lub krzewu;
4)
uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;
5)
usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o którym mowa w art. 83f wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 8, i bez zezwolenia, o którym mowa w art. 83f wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 16;
6)
usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 4, lub przed upływem terminu, o którym mowa w art. 83f wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 8.
2.
Kara, o której mowa w ust. 1, jest nakładana na posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 urządzenia przedsiębiorstwa lub zakładu § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości.
3.
Uiszczenie kary następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie wymierzenia kary stała się ostateczna.
4.
Termin płatności kar wymierzonych na podstawie ust. 1 pkt 3 odracza się na okres 5 lat, jeżeli stopień zniszczenia drzewa lub krzewu nie wyklucza zachowania jego żywotności.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, odroczenie terminu płatności kar wymierzonych za zniszczenie korony drzewa dotyczy 70% wysokości kary.
6.
Kara jest umarzana po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna, i po stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewu, lub braku żywotności drzewa lub krzewu z przyczyn niezależnych od podmiotu ukaranego.
7.
W przypadku stwierdzenia, że drzewo lub krzew obumarły przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna, karę uiszcza się niezwłocznie, chyba że drzewo lub krzew nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od podmiotu ukaranego.
8.
Na wniosek, złożony w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna, lub od dnia, w którym upłynął termin, na który odroczono uiszczenie kary, można rozłożyć karę na raty na okres nie dłuższy niż 5 lat.
9.
Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 6–8, wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
10.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do drzew i krzewów, o których mowa w art. 83f wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 1 pkt 1–3 i 3b–15.
Art. 88. Administracyjna kara pieniężna - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 373 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...