• Art. 8h. - Przychody par...
  22.02.2024

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 8h. ochr. przyr.


Przychody parku

1.
Przychodami parku narodowego są:
1)
dotacje z budżetu państwa;
2)
dotacje oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
3)
dotacje oraz pożyczki z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
4)
wpływy z opłat, o których mowa w art. 12 udostępnianie obszaru parku narodowego ust. 3;
5)
wpływy z opłat pobieranych w związku z działalnością edukacyjną parku narodowego oraz za wstęp do obiektów związanych z tą działalnością;
6)
wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń;
7)
wpływy z tytułu dzierżawy, najmu lub użytkowania nieruchomości;
8)
wpływy ze sprzedaży produktów uzyskiwane w ramach realizacji zadań wynikających z planu ochrony, o którym mowa w art. 18 plany ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, lub zadań ochronnych, o których mowa w art. 22 zadania ochronne dla parku narodowego lub rezerwatu przyrody;
9)
wpływy ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych;
10)
wpływy ze sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego;
11)
wpływy wynikające z prowadzenia działalności rolniczej;
12)
wpływy z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie;
13)
wpływy z opłat za udostępnienie informacji o zasobach przyrodniczych, kulturowych i kartograficznych;
14)
wpływy z tytułu nawiązek orzeczonych wobec sprawców skazanych za wykroczenia przeciwko środowisku;
15)
inne niewymienione przychody wynikające z działalności parku narodowego.
2.
Przychodami parku narodowego mogą być:
1)
dobrowolne wpłaty;
2)
spadki, zapisy i darowizny;
3)
świadczenia rzeczowe;
4)
wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony przyrody;
5)
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
6)
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
7)
dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną wartości przyrodniczych lub kulturowych regionu;
8)
środki funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 programy ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, przeznaczone na cele, o których mowa w art. 58 informacje o przypadkowym schwytaniu lub zabiciu zwierząt objętych ochroną ścisłą ust. 3 i 3a tej ustawy.
3.
Park narodowy, za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska wydawaną w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, może zaciągać kredyty i pożyczki do wysokości 60% kwot ujętych w planie finansowym przychodów lub 60% kosztów, na realizację zadań parku narodowego.
4.
Przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 7 i 14 oraz ust. 2 pkt 7, przeznacza się wyłącznie na realizację zadań, o których mowa w art. 8b zadania parku narodowego ust. 1.
Art. 8h. Przychody parku - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...