• Ustawa o ochronie przyrod...
  16.07.2024

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2024

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Rozdział 13. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

Obrączki użyte do obrączkowania ptaków przed dniem wejścia w życie ustawy nie podlegają wymianie na obrączki sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w przepisach, o których mowa w art. 55 rozporządzenie w sprawie obrączkowania ptaków.
Porównania: 1
Dyrektor parku narodowego powołany przed dniem wejścia w życie ustawy pozostaje na stanowisku do czasu powołania dyrektora parku na podstawie art. 101 uchylony ust. 2, nie dłużej jednak niż jeden rok od dnia wejścia w życie ustawy.
Porównania: 1
1.
Wojewódzcy konserwatorzy przyrody powołani przed dniem wejścia w życie ustawy pozostają na dotychczas zajmowanych stanowiskach.
2.
Z dniem wejścia w życie ustawy dotychczasowe stosunki pracy z wojewódzkimi konserwatorami przyrody nawiązane na podstawie powołania przekształcają się w stosunki pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, na warunkach pracy i płacy określonych w powołaniu.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Przepis art. 108 funkcjonariusze Straży Parku, ust. 2 pkt 5 nie ma zastosowania do funkcjonariuszy Straży Parku zatrudnionych w parku narodowym przed dniem wejścia w życie ustawy, przez okres nie krótszy niż 10 lat.
Porównania: 1
Umundurowanie oraz przedmioty uzupełniające mundury pracowników Służb Parków Narodowych i Służb Parków Krajobrazowych mogą być używane według dotychczas obowiązujących wzorów do czasu wyczerpania zapasów.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Ogrody botaniczne i ośrodki istniejące przed dniem wejścia w życie ustawy mogą prowadzić dotychczasową działalność bez zezwolenia, o którym mowa w art. 67 zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego ust. 1 lub art. 75 zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 r.
2.
Ogrody botaniczne oraz ośrodki, które w terminie, o którym mowa w ust. 1, nie uzyskają zezwolenia na prowadzenie działalności, podlegają likwidacji.
Porównania: 1
Zwierzęta, o których mowa w art. 61 wywóz roślin, import zwierząt lub jaj gatunków objętych ochroną, eksport okazów gatunków objętych ochroną ust. 1, na które nie ma dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia lub zezwolenia ministra właściwego do spraw środowiska, podlegają rejestracji, zgodnie z art. 64 rejestr posiadaczy i hodowców zwierząt gatunków wymienionych w rozporządzeniu Rady (WE) w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi ust. 1, w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Posiadacze spreparowanych zwierząt lub ich części są obowiązani do uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 56 zezwolenia na pozyskiwanie roślin, zwierząt i grzybów w lasach ust. 1 lub 2, w okresie jednego roku od dnia wejścia w życie ustawy.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Straż Parku, Służba Parku Narodowego i Służba Parku Krajobrazowego działające przed dniem wejścia w życie ustawy stają się odpowiednio Strażą Parku, Służbą Parku Narodowego i Służbą Parku Krajobrazowego w rozumieniu niniejszej ustawy.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Zadania Państwowej Rady Ochrony Przyrody, wojewódzkich rad ochrony przyrody, rad naukowych parków narodowych, rad parków krajobrazowych lub rad zespołów parków krajobrazowych, do czasu powołania członków tych organów, wykonują odpowiednio Państwowa Rada Ochrony Przyrody, wojewódzkie komisje ochrony przyrody, rady parków narodowych i rady parków.
2.
Powołanie członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody, wojewódzkich rad ochrony przyrody, rad naukowych parków narodowych, rad parków krajobrazowych lub rad zespołów parków krajobrazowych nastąpi w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 formy ochrony przyrody, ust. 1 pkt 1-4 i 6-10, utworzone lub wprowadzone przed dniem wejścia w życie ustawy stają się formami ochrony przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.
Orzeczenia: 14 Porównania: 1
1.
Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych ustanowione w okresie od dnia 2 lutego 2001 r. do dnia wejścia w życie ustawy stają się planami ochrony w rozumieniu niniejszej ustawy.
2.
(uchylony)
3.
Dla parków krajobrazowych, które miały zatwierdzone rozporządzeniem plany ochrony do dnia 2 lutego 2001 r., sporządza się, z ich wykorzystaniem, plany ochrony w rozumieniu niniejszej ustawy, w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Orzeczenia: 13 Porównania: 1
Parki gminne utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy stają się parkami gminnymi w rozumieniu niniejszej ustawy.
Porównania: 1
Strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych, ustalone przed dniem wejścia w życie ustawy, stają się strefami ochrony ostoi, miejscami rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych w rozumieniu niniejszej ustawy.
Porównania: 1
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 161 utrata mocy ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody,
zachowują moc do czasu wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie niniejszej ustawy.
Orzeczenia: 13 Porównania: 1
Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, a niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe.
Orzeczenia: 11 Porównania: 1
1.
Z dniem wejścia w życie ustawy Krajowy Zarząd Parków Narodowych przechodzi w stan likwidacji. Aktywa i pasywa Krajowego Zarządu Parków Narodowych przejmuje minister właściwy do spraw środowiska.
2.
Likwidację Krajowego Zarządu Parków Narodowych prowadzi się pod jego dotychczasową nazwą z dodatkiem "w likwidacji".
3.
Pracownicy Krajowego Zarządu Parków Narodowych z dniem wejścia w życie ustawy stają się pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska, z zastrzeżeniem art. 160 przepis przejściowy,
4.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, dokona przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w ramach części 41 - środowisko między działami i rozdziałami budżetu państwa w zakresie dotyczącym zadań przejętych przez Ministerstwo Środowiska z Krajowego Zarządu Parków Narodowych oraz określi limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń w podziale na działy i rozdziały budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.
5.
Do przeniesień, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się ograniczeń wynikających z art. 96 pierwotne terminy wykupu skarbowych papierów wartościowych, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Porównania: 1
1.
Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w art. 159 przepis przejściowy ust. 3, wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy:
1)
jeżeli przed upływem 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy na dalszy okres zatrudnienia albo
2)
w razie odmowy przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, o których mowa w pkt 1, w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2.
Pracodawca jest obowiązany powiadomić, w formie pisemnej, pracownika o terminie wygaśnięcia stosunku pracy i o skutkach nieprzyjęcia nowych warunków pracy i płacy.
3.
Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę może nastąpić za wypowiedzeniem.
4.
Pracownicy, o których mowa w art. 159 przepis przejściowy ust. 3, zachowują uprawnienia pracownicze wynikające z aktów, na podstawie których powstał ich stosunek pracy przed dniem wejścia w życie ustawy, do dnia:
1)
wymienionego w ust. 1 pkt 2 - jeżeli przyjęli proponowane warunki pracy i płacy na dalszy okres zatrudnienia, albo
2)
wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, albo
3)
wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3.
5.
W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, lub wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3, pracownikom przysługuje odprawa, o której mowa w art. 8 odprawa pieniężna ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U.poz. 844, 2081 i 2217).
Porównania: 1
Traci moc ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. poz. 1079, z późn. zm.).
Orzeczenia: 9 Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r., z wyjątkiem art. 39 finansowanie kosztów wdrożenia i funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000 i art. 134 zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 30.04.2004 r. - Dz.U. z 2004 r. poz. 880]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...