• Ustawa o ochronie przyrod...
  27.05.2024

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 27.05.2024

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Rozdział 5. Organy ochrony przyrody

Organami w zakresie ochrony przyrody są:
1)
minister właściwy do spraw środowiska;
1a)
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
2)
wojewoda;
2a)
regionalny dyrektor ochrony środowiska;
2b)
marszałek województwa;
2c)
dyrektor parku narodowego;
3)
starosta;
4)
wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Minister właściwy do spraw środowiska wykonuje zadania organu administracji rządowej w zakresie ochrony przyrody przy pomocy Głównego Konserwatora Przyrody, będącego sekretarzem lub podsekretarzem stanu w urzędzie obsługującym tego ministra.
2.
Głównego Konserwatora Przyrody powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska.
Porównania: 1
Porównania: 1
1.
Zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody na terenie parku narodowego wykonuje dyrektor tego parku.
2.
Minister właściwy do spraw środowiska jest organem wyższego stopnia w stosunku do dyrektora parku narodowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1.
Porównania: 1
Organami opiniodawczo-doradczymi w zakresie ochrony przyrody są:
1)
Państwowa Rada Ochrony Przyrody, działająca przy ministrze właściwym do spraw środowiska;
2)
regionalna rada ochrony przyrody, działająca przy regionalnym dyrektorze ochrony środowiska;
3)
rada naukowa parku narodowego, działająca przy dyrektorze parku narodowego;
4)
rada parku krajobrazowego lub rada zespołu parków krajobrazowych, działająca przy dyrektorze parku krajobrazowego lub dyrektorze zespołu parków krajobrazowych.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Państwowa Rada Ochrony Przyrody liczy od 20 do 40 członków.
1a.
Skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody ustala minister właściwy do spraw środowiska.
1b.
Minister właściwy do spraw środowiska powołuje członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych.
1c.
Ustanie członkostwa w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody następuje w przypadku:
1)
odwołania członka przez ministra właściwego do spraw środowiska;
2)
ograniczenia albo utraty przez członka zdolności do czynności prawnych;
3)
pisemnej rezygnacji członka;
4)
śmierci członka.
2.
Państwowa Rada Ochrony Przyrody wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępców oraz uchwala regulamin działania.
3.
Do zadań Państwowej Rady Ochrony Przyrody należy w szczególności:
1)
ocena realizacji ustawy;
2)
opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody;
3)
ocena realizacji programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej;
4)
opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody;
5)
przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody;
6)
popularyzowanie ochrony przyrody.
4.
Wydatki związane z działalnością Państwowej Rady Ochrony Przyrody są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw środowiska.
Porównania: 1
1.
Członków regionalnej rady ochrony przyrody, w liczbie od 20 do 30 na kadencję trwającą 5 lat powołuje, w drodze zarządzenia, regionalny dyrektor ochrony środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki, organizacji ekologicznych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz sejmiku województwa.
2.
Regionalna rada ochrony przyrody wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępców oraz uchwala regulamin działania.
3.
Do zadań regionalnej rady ochrony przyrody należy w szczególności:
1)
ocena realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody;
2)
opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody wydawanych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
3)
przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody;
4)
opiniowanie planów rozwoju i strategii wojewódzkich w zakresie ochrony przyrody.
4.
Wydatki związane z działalnością regionalnej rady ochrony przyrody są pokrywane ze środków regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
Porównania: 1
1.
Członków rady naukowej parku narodowego w liczbie od 10 do 20 na kadencję trwającą 5 lat powołuje, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych.
2.
Rada naukowa parku narodowego wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę oraz uchwala regulamin działania.
3.
Do zadań rady naukowej parku narodowego należy w szczególności:
1)
ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;
2)
opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;
3)
ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych;
4)
opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;
5)
przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.
4.
Wydatki związane z działalnością rady naukowej parku narodowego są pokrywane z budżetu państwa, z części przeznaczonej na działalność parków narodowych.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1.
Członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych w liczbie od 10 do 20 na kadencję trwającą 5 lat powołuje zarząd województwa spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli właściwych miejscowo jednostek samorządu województwa, samorządu gminnego i organizacji gospodarczych.
2.
Członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych położonych na terenie kilku województw powołuje zarząd województwa, na którego obszarze znajduje się największa część parku lub zespołu parków, w porozumieniu z pozostałymi zarządami województw.
3.
Rada parku krajobrazowego lub rada zespołu parków krajobrazowych wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępców oraz uchwala regulamin działania.
4.
Do zadań rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych należy w szczególności:
1)
ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustaleń programów ochrony przyrody;
2)
opiniowanie projektu planu ochrony;
3)
ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody;
4)
opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji.
5.
Wydatki związane z działalnością rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych są pokrywane z budżetu właściwego województwa.
Porównania: 1
Członkom organów opiniodawczo-doradczych, o których mowa w art. 95 organy opiniodawczo-doradcze w zakresie ochrony przyrody, zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 należności z tytułu podróży służbowej § 2 Kodeksu pracy.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...