• Ustawa o ochronie zdrowia...
  23.07.2024

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2024.0.917 t.j. - Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Rozdział 7. Przepisy karne, zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe

Kto podaje lekarzowi lub organowi właściwemu do wykonywania niniejszej ustawy informacje o występujących u innej osoby objawach zaburzeń psychicznych, wiedząc, że te informacje są nieprawdziwe,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Porównania: 1
W ustawie z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. poz. 422): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
1.
(uchylony)
2.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia opracuje docelową sieć domów pomocy społecznej dla osób psychicznie chorych oraz środowiskowych domów samopomocy.
3.
Realizacja sieci, o której mowa w ust. 2, nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 20.10.1994 r. - Dz.U. z 1994 r. poz. 535]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...