• Art. 11. - Rejestr podmi...
  23.04.2024
Obserwuj akt

Art. 11. ochr. zwierz.


Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną

1.
Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1 lit. a–l, n, p oraz w art. 4 obowiązek spełniania wymagań weterynaryjnych ust. 3, oraz przedsiębiorstw i zakładów zatwierdzonych lub warunkowo zatwierdzonych na podstawie art. 24 ust. 1 lub art. 44 ust. 2 rozporządzenia nr 1069/2009, na obszarze jego właściwości.
2.
Rejestr zawiera w szczególności:
1)
imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany, siedzibę i adres podmiotu;
2)
weterynaryjny numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany;
3)
określenie rodzaju i zakresu prowadzonej działalności nadzorowanej;
4)
informacje o decyzji, o której mowa w art. 8 kompetencje lekarza weterynarii w razie stwierdzenia naruszenia wymagań weterynaryjnych ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 1a pkt 1 i 3, ust. 1b pkt 1 lit. a i pkt 2 lub ust. 3;
5)
datę wpisu i wykreślenia z rejestru.
3.
Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje, za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii, Głównemu Lekarzowi Weterynarii dane zawarte w rejestrze, z wyłączeniem danych zawartych w rejestrze podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1 lit. n, a także informacje o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w tym rejestrze. Informacje te są umieszczane na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii.
4.
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres informacji zawartych w rejestrze,
2)
sposób prowadzenia rejestru oraz jego wzór,
3)
zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3,
4)
zakres informacji, o których mowa w ust. 3, które umieszcza się na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii
– mając na względzie zapewnienie sprawnego wykonywania nadzoru nad podmiotami objętymi tym rejestrem.
Art. 11. Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzo... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 8
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...